Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

Núm. 180153
Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la realització de l’activitat esportiva “Banyalbufar fa esport”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 24 de gener de 2022, mitjançant acord de plenari, es va acordar aprovar  l'Ordenança reguladora del preu públic per a la realització de l'activitat esportiva “Banyalbufar fa esport”.

No havent-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, l'acord inicialment adoptat s'entén definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102.1.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

El text íntegre de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la realització de l'activitat esportiva “Banyalbufar fa esport”es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA “BANYALBUFAR FA ESPORT”

CONCEPTE

Article 1.

De conformitat amb l'Article 117, en relació amb l'Article 41, ambdós de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per a la realització de l'activitat esportiva “Banyalbufar fa esport” organitzada per l'Ajuntament de Banyalbufar que es regirà per la present Ordenança.

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Article 2.

Estan obligats al pagament del preu públic les persones que participin o assisteixin a l'activitat regulada per aquesta Ordenança.

QUANTITAT

Article 3.

1. La quantitat del preu públic serà la proposta per a l'activitat, pel o per la Tinent de Batle de l'àrea corresponent, atenent a l'estudi econòmic que s'efectuarà respecte de l'activitat a realitzar. A aquests efectes, una vegada elaborat l'estudi econòmic pel personal tècnic responsable, s'elevarà proposta al o a la Tinent de Batle per la determinació del preu públic, donant compte del mateix a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació definitiva.

2. El preu públic per a la realització de l'activitat esportiva “Banyalbufar fa esport” organitzat pel Departament de Cultura (on s'inclouen les activitats esportives), que es realitzarà a les instal·lacions esportives de Banyalbufar, queda determinat a la següent tarifa:

 

PREU

Activitat física mensual de  2 hores setmanals

15€

Sobre aquesta quantia s'aplicarà un 50% de descompte a participants amb discapacitat psíquica, física, sensorial o pluri-discapacitats; així com les persones en situació de llarga duració sense prestació econòmica alguna.

NORMES DE GESTIÓ I PAGAMENT DE QUOTES

Article 4.

1. La inscripció a l'activitat “Banyalbufar fa esport” es durà a terme, exclusivament, a l'Ajuntament de Banyalbufar.

2. Les places són limitades (20 persones) i a les sol·licituds es prioritzaran els residents al municipi de Banyalbufar, obrint una llista d'espera si és necessari.

3. El pagament del preu públic s'efectuarà entre dia 1 i dia 5 de cada mes a les oficines de l'Ajuntament de Banyalbufar, en horari d'oficina (de 9 a 14 hrs, de dilluns a divendres) o per transferència bancària al compte corrent que indicarà l'ajuntament. El Consistori durà el control per a que els participants compleixin amb el pagament. En el cas que no es faci el pagament, es donarà de baixa automàticament i la plaça passarà a la primera persona de la llista d'espera (si és el cas que hi ha llista d'espera).

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança ha estat aprovada per plenari en data 24 de gener de 2022, i prèvia publicació al BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de dita publicació, i continuarà vigent fins que sigui derogada o modificada.

Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de de les Illes Balears , en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

Banyalbufar, 11 de març de 2022

El batle

Mateo Ferrà Bestard