Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 179537
Aprovació definitiva de l'ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques dels serveis socials de l'Ajuntament de Capdepera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 ORDENANÇA PER A LA REGULACIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DELS SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Aprovada provisionalment pel ple de l'Ajuntament de dia 9 de febrer de 2022 la modificació de l'ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Capdepera i després d'haver estat exposada al públic durant trenta dies hàbils sense que s'hi hagin presentat reclamacions, es publica a continuació l'ordenança definitiva.

ANTECEDENTS

La Llei reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 3, d'abril de 1985) a l'article 25 exposa que la prestació de Serveis Socials és una competència municipal.

La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials, al seu article 38 assenyala com a competències dels ajuntaments, entre d'altres: crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris dins el seu municipi, tant propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i amb els plans estratègics autonòmics i insular.

Conscient de tot això, l'Ajuntament de Capdepera, amb el suport financer d'altres institucions públiques prestadores de Serveis Socials, l'any 2006 va instrumentar un marc regulador de les concessions d'aquestes ajudes, que es va modificar l'any 2014. Donats els canvis que s'han produït en la societat s'ha vist la necessitat d'adequar-lo a la nova realitat social i atenent les previsions pressupostàries que per a cada exercici en concret s'hi puguin consignar.

Les ajudes es concediran, doncs, a les persones que reuneixin els requisits i condicions que figuren en la present ordenança, sempre atenent els crèdits disponibles a l'Ajuntament per a aquest fi.

A partir d'aquí, es planteja la necessitat de formalitzar el conjunt d'ajudes i prestacions econòmiques, que sempre tindran un caràcter subsidiari i/o complementari respecte de les que puguin oferir altres institucions, i que van dirigides a famílies o individus que passen per situacions de crisis econòmiques de subsistència.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

Les prestacions econòmiques són aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-ne o rebre'n per altres fonts (article 22 de la Llei 4/2009) amb pagament de béns/serveis bàsics i/o beques econòmiques, i que es troben emmarcades dins les prestacions bàsiques dels SS. SS. d'Atenció Primària. Aquestes ajudes són un instrument dins el procés d'intervenció social. Es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, dret de concurrència o d'urgència social.

Article 2. Característiques

Les ajudes econòmiques municipals són un instrument, dins la intervenció social, que tenen com a finalitat prevenir la marginació social i afavorir la integració de la ciutadania.

- Són ajudes finalistes; és a dir, s'apliquen a la finalitat per a les quals han estat concedides.

- Són ajudes no periòdiques.

- Són complementàries del treball social. Actuaran sempre com a complement d'un treball més ampli que es desenvolupa amb les persones perceptores, encaminat a aconseguir un major nivell d'autonomia personal i social.

- Són ajudes amb consignació pressupostària anual no permanent, depenent en cada exercici de les previsions que s'hi puguin establir.

 

Article 3. Persones beneficiàries

En poden ser beneficiàries les persones físiques residents i empadronades al municipi de Capdepera en estat de necessitat reconeguda en el moment de fer la sol·licitud i que compleixin els requisits establerts per poder-los concedir dita ajuda, entre els quals es prendran en consideració la situació familiar. En el cas d'ésser transeünts, es regiran pel que disposa l'article 5.6.

Article 4. Pagament de l'ajuda

El pagament de l'ajuda es farà directament al beneficiari o a les persones designades, entre les quals hi pot haver els proveïdors dels béns o de serveis pels quals es concedeixi l'ajuda.

En el cas d'ajudes de lloguer, el perceptor de l'ajuda serà la persona arrendatària de l'immoble i, la persona sol·licitant, la beneficiària.

Article 5. Tipologia de les ajudes

Les ajudes econòmiques estan destinades preferentment a fer front a les necessitats següents:

5.1 Necessitats bàsiques primàries de la persona sol·licitant i/o de la seva família:

 • Projecte ‘Millora':

El projecte ‘Millora' pretén treballar amb les persones/famílies que tenen manca de recursos i/o habilitats socials i dificultats d'inserció laboral. L'objectiu principal és fomentar la seva autonomia i apoderar-los perquè puguin fer front a les seves dificultats. A més, pretén la capacitació d'aquestes persones per a que puguin optar a un treball normalitzat, evitant així el seu assistencialisme i  cronificació vers els serveis socials.

Els objectius principals del projecte ‘Millora' són:

Objectius generals:

- Donar cobertura a les necessitats bàsiques de la població mitjançant un sistema de beques.

- Evitar l'assistencialisme com a metodologia de treball.

- Treballar amb una metodologia de capacitació i foment de l'autonomia de les persones.

- Contribuir a la millora del municipi.

Objectius específics:

- Promoure la capacitació laboral de les persones assistents.

- Fomentar l'autonomia de les persones assistents.

- Millorar la seva autoestima.

- Evitar la dependència cap als Serveis Socials.

- Minorar la cronificació de les persones usuàries.

- Capacitar les persones per tal d'administrar els seus propis diners.

- Seguir amb el procés de recerca de feina.

Beneficiaris:

Persones amb dificultats d'inserció sociolaboral i/o en situació de necessitat econòmica, independentment de la seva situació administrativa. Tenir els 16 anys complerts o estar emancipats legalment, no trobar-se en situació de baixa per malaltia o incapacitat total permanent i absoluta o amb problemes de salut que els impedeixin dur a terme les tasques assignades, la qual cosa s'haurà de justificar prèviament amb un informe mèdic. Valoració prèvia de l'equip tècnic segons allò establert al barem de valoració d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Capdepera.

Per participar al projecte ‘Millora' s'ha de seguir el procediment establert a l'article 7 de l'ordenança.

La seva sol·licitud serà atesa tenint en compte els terminis establerts i les dotacions pressupostàries existents.

 • Alimentació:

- Ajuda d'aliments en forma de tiquet. Seran atorgades a persones amb problemes de salut que els impedeixin desenvolupar alguna tasca de les oferides al Projecte ‘Millora', la qual cosa s'haurà de justificar amb un informe mèdic previ. Aquesta ajuda s'atorgarà en funció del barem establert. Serà mensual per a persones soles i quinzenal per a famílies de 2 o més membres, encara que no hi hagi menors al domicili. Es podran concedir per 3 mesos, renovables per a 3 mesos més; amb un màxim de 6 mesos consecutius. Inclourà productes d'higiene personal. Aquestes ajudes es concediran en vals, mai amb diners en efectiu. La Junta de Govern Local aprovarà un llistat de productes bàsics d'alimentació i higiene personal en base a un informe del treballador o treballadora social i a proposta del regidor o  regidora de l'Ajuntament.

- Ajuda d'aliments bàsics: Atorgades mensualment a persones soles i quinzenalment a famílies de 2 o més membres, a raó del nombre de membres, segons el barem de valoració establert. Seran concedides per 3 mesos renovables fins a un màxim de 6 mesos a l'any. Els productes seran els distribuïts pel Fons d'ajuda europea per a les persones més desafavorides. Es podran complementar amb la prestació econòmica del Projecte ‘Millora' i amb qualsevol altre tipus d'ingrés econòmic, sempre que acompleixin els requisits i segons la valoració feta seguint el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

*Des de l'aprovació de la present ordenança i fins a finals del 2022, període afectat per la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid19, les unitats familiars amb ingressos inferiors a 430 € podran renovar l'ajuda d'aliments bàsics, en períodes de 3 mesos, fins a un màxim de 12 mesos a l'any. Aquesta ajuda podrà ser combinada amb altres ajudes del mateix concepte donada la situació d'extrema necessitat sempre que no es tracti dels mateixos productes.

 • Roba i calçat: les persones que acompleixin els requisits establerts a la present ordenança, amb la valoració prèvia de l'equip tècnic, seguint el barem de valoració de les ajudes econòmiques, podran ser beneficiaris de roba i calçat del magatzem de serveis socials.

 • Ús i manteniment de l'habitatge: Es podran sol·licitar per pagar el lloguer o la hipoteca i/o per mantenir l'habitatge (electricitat, aigua i gas).

Les ajudes de lloguer i d'hipoteca es podran concedir com a màxim fins al 100% de l'import de 2 mesos a l'any, amb un màxim de 600 € per mes, amb una diferència de 4 mesos entre cada sol·licitud, quan hi hagi garanties de continuïtat a l'habitatge, i sempre que no s'hagi iniciat un procés judicial de desnonament. Seran atorgades a persones amb problemes de salut que els impedeixin participar al Projecte ‘Millora', la qual cosa s'haurà de justificar amb un informe mèdic previ.

No s'atorguen ajudes per lloguer de dues mensualitats consecutives, exceptuant situacions d'urgència valorades per l'equip tècnic. Se seguirà el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

Les ajudes per manteniment de l'habitatge (electricitat, aigua i gas) es podran concedir com a màxim fins al 100 % de l'import de 2 mesos a l'any amb un màxim total de 300 €. Quan hi hagi garanties de continuïtat a l'habitatge i sempre que hi hagi compromís de pagament de la resta de rebuts pendents. Seran atorgades a persones amb problemes de salut que els impedeixin participar al Projecte ‘Millora', la qual cosa s'haurà de justificar amb un informe mèdic previ.

 • Despeses de farmàcia (sempre sota prescripció dels professionals mèdics). Amb un màxim de 3 sol·licituds a l'any. En cas dels medicaments, sempre que a la persona usuària li surti a pagar, i depenent dels ingressos del nucli familiar i la valoració del treballador o  treballadora social. Seran atorgades a persones amb problemes de salut que els impedeixin participar al Projecte ‘Millora', la qual cosa s'haurà de justificar amb un informe mèdic previ. Se seguirà el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

5.2 Despeses escolars i formatives:

 • Beca escoleta d'infants, en cas que ambdós progenitors no puguin tenir cura del menor. En cas que no sigui així, el/la treballador/a social, amb l'elaboració prèvia del pla de feina amb la família, decidirà si és convenient o no becar l'assistència de l'infant a l'escoleta. Se seguirà el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

 • Beca per llibres i material escolar en centres públics municipals, sempre i quan s'hagin adherit al programa de reciclatge de llibres del centre on estan escolaritzats els menors i se sol·liciti la beca a serveis socials dins el termini establert. El termini de presentació de les sol·licituds serà establert en funció dels terminis prevists als centres escolars.

Serà obligatori el retorn dels llibres, en cas que sigui un requisit per beneficiar-se del programa de reciclatge. Se seguirà el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

 • Beca per menjador escolar, en cas que ambdós progenitors no puguin tenir cura del menor. En cas que no sigui així, el/la treballador/a social, amb l'elaboració prèvia del pla de feina amb la família, decidirà si és convenient o no becar l'assistència de l'infant al menjador. Serà valorada prèviament per l'equip tècnic. Se seguirà el barem de valoració de les ajudes econòmiques. Serà imprescindible haver sol·licitat la beca de menjador de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, en cas que aquesta es convoqui. 

 

​​​​​​​5.3 Beques projecte ‘Suma't':

Beques dirigides a la inserció dels infants i joves en les  activitats extraescolars d'oci, esport i temps lliure que es prestin dins el municipi. Depenent de la dotació pressupostària, s'establirà un import màxim de beca per infant. Se seguirà el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

5.4 Beques d'activitats d'estiu:

Beques dirigides a la inserció dels infants i joves en les activitats temps lliure durant el període d'estiu. Depenent de la dotació pressupostària. Se seguirà el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

5.5 Despeses extraordinàries no previstes en els apartats anteriors:

Serà necessària la valoració i justificació mitjançant un informe per part de l'equip tècnic i/o pel professional de referència i una valoració final del cas per part de la coordinadora del servei.

5.6 Les ajudes per a transeünts:

Es concediran pels conceptes d'aliments bàsics amb una durada no superior a tres dies, amb motiu justificat.

Article 6. Requisits generals

 • Han de ser persones majors de 16 anys, o estar emancipades legalment.

 • Han d'estar empadronats i tenir residència efectiva en el terme municipal de Capdepera amb una antiguitat de 12 mesos continuats per a tot tipus d'ajudes, excepte per a l'ajuda d'aliments bàsics, per a la qual seran necessaris 3 mesos, excepte les persones transeünts que es trobin en situació d'extrema urgència.

Es considerarà que no s'acompleix el requisit de residència efectiva si la persona sol·licitant ha  estat fora del municipi més d'un mes sense motiu justificat ni acreditat. Si la persona sol·licitant ha  residit fora del municipi per un motiu justificat i acreditat no podrà ser beneficiària de les ajudes econòmiques recollides a la present ordenança, però no perdrà la residència efectiva i podrà sol·licitar les ajudes quan retorni al municipi.

 • Caldrà aportar la documentació exigida en cada cas. En el cas de les ajudes de lloguer, la persona sol·licitant haurà d'aportar el certificat de titularitat bancària  de la persona propietària de l'habitatge.

 • No disposar de recursos propis o d'altres ajudes de l'administració pública que cobreixin la totalitat de la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació ni haver fet un ús inadequat dels recursos dels que es disposin.

 • No renunciar a cap feina ni formació en el termini dels darrers tres mesos en què el/la treballador/a social consideri que la persona està capacitada per realitzar.

 • Els nuclis familiars amb menors en edat d'escolarització obligatòria han d'acreditar l'assistència regular als centres escolars o explicitar el compromís de complir-la.

L'ajuda sempre representarà un % del total, que pot oscil·lar des del 0% al 100%, depenent del barem establert (annex 1), la valoració de l'equip tècnic i el compliment de les obligacions de les persones beneficiàries (art. 10).

Article 7. Procediment de gestió de les ajudes

7.1 Inici del procediment general:

Les ajudes són tramitades pel/per la treballador/a social dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Capdepera.

Els ciutadans i les ciutadanes podran sol·licitar-les al servei per pròpia iniciativa o bé seran tramitades a proposta del/de la professional de referència, quan es tracti de persones amb les quals s'està efectuant ja una intervenció social o psicosocial. En ambdós casos s'haurà de seguir el següent procediment.

7.2. Sol·licitud:

La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre Municipal de l'Ajuntament de Capdepera, acompanyada de la documentació corresponent. Si la persona sol·licitant no aportàs la documentació serà requerida de forma fefaent per a que l'aporti, per a la qual cosa se li concedirà un termini de 15 dies, amb l'advertiment de que si no compleix dit requeriment el seu expedient serà arxivat.

7.3. Tramitació i seguiment de les ajudes:

L'aplicació del barem la realitzarà el professional de referència i/o l'equip de professionals que treballin amb la persona/família sol·licitant de l'ajuda. L'Equip de Serveis Socials serà l'encarregat de fer el seguiment de l'activitat que s'ha de realitzar pel beneficiari en l'acompliment de la resolució de concessió.

7.4. Documentació necessària per a valorar:

La documentació genèrica que haurà de presentar la persona sol·licitant, tant pròpia com de tots els membres de la unitat familiar, és:

- Original i fotocòpia del DNI de les persones majors de 18 anys.

- Original i fotocòpia del llibre de família i família nombrosa.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

- Justificació d'ingressos de la persona beneficiària i de la unitat de convivència (declaració anual de renda o certificació d'imputacions  negatives de l'IRPF).

- 2 darrers rebuts de lloguer o d'adquisició d'habitatge.

- Contracte de lloguer o d'adquisició de l'habitatge.

- Certificat de discapacitat.

- En cas de separació o divorci: sentència del conveni regulador.

- Certificat de titularitat de bancària i extracte bancari dels darrers sis mesos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

- Certificat de titularitat bancària de la persona propietària de l'habitatge, en cas d'ajudes de lloguer.

- Targeta de demanda de treball de totes les persones adultes desocupades.

- Prestacions de la Seguretat Social (ILT, PFC...) o certificat negatiu.

- Prestacions del SOIB de tots els adults o certificat negatiu.

- Nòmina de les persones adultes ocupades.

- Les persones que declarin no disposar d'ingressos o obtenir-los de manera irregular hauran d'aportar una declaració jurada d'ingressos.

- Qualsevol altra documentació que Serveis Socials consideri necessària en funció de les característiques del nucli de convivència.

7.5 Valoració de les ajudes:

Juntament amb la sol·licitud, o una vegada presentada aquesta, s'unirà a l'expedient un pla d'activitat elaborat pel treballador o treballadora social i la persona sol·licitant de la prestació econòmica, així com, en el seu cas, dels integrants de la seva família. D'acord amb aquest pla d'activitat i amb els ingressos econòmics el/la treballador/a social emetrà el seu dictamen. En el cas del Projecte ‘Millora' l'import de l'ajuda no guardarà relació amb el volum de l'activitat realitzada, en tractar-se aquesta d'un comportament dirigit a la inserció social del beneficiari.

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Capdepera podran disposar que s'efectuïn totes les comprovacions oportunes sobre la veracitat de les dades aportades. Així mateix, podrà requerir els aclariments per escrit i la documentació necessària per poder resoldre.

7.6 Resolució:

D'acord amb el dictamen del treballador o treballadora social, fiscalitzat per la intervenció municipal, el/la regidor/a delegat/ada de serveis socials elevarà una proposta a la Junta de Govern Local, la qual emetrà el corresponent acord, que serà comunicat mitjançant notificació a la persona usuària o família.

La persona sol·licitant serà informada per part de serveis socials de les condicions de la resolució adoptada: concepte, duració i import.

Article 8. Forma de concessió

La quantia, finalitat i forma de pagament de les ajudes concedides seran les que es determinin en la resolució.

Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud, però encara persisteixi la situació de necessitar l'ajuda, es podrà modificar la finalitat de la prestació a proposta del treballador o treballadora social o i professionals responsables de la intervenció del cas.

En aquells casos en què la situació de la persona sol·licitant presenti extrema urgència i gravetat es podrà dictar una resolució provisional fins que sigui completat l'expedient. Si després de dos mesos no s'hagués complert, o no se'n confirmés la urgència, serà procedent la revocació de l'ajuda.

Article 9. Determinació de la suspensió

Les ajudes econòmiques són un instrument més dels que s'apliquen en la consecució de l'objectiu a aconseguir:

- que les persones sol·licitants puguin solucionar aquelles dificultats que els impedeixen cobrir per si mateixes les seves necessitats.

- millorar la qualitat de vida davant situacions de mancança per causes estructurals de la dinàmica familiar (monoparentalitat amb càrregues familiars no compartides, majors amb pensions mínimes...).

L'activitat finançada amb l'ajuda s'articularà sempre conforme al pla d'activitat a què es refereix l'article 7.5 d'aquesta Ordenança, en el qual s'establiran les accions a realitzar per part del servei i dels i les sol·licitants. L'incompliment continuat dels acords de les ajudes en podrà suposar la suspensió.

Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones sol·licitants de les ajudes estan obligades a:

 • Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes previstes a la present ordenança.

 • Comunicar als Serveis Socials de Capdepera totes aquelles variacions que es puguin produir en la seva situació sociofamiliar que puguin modificar les circumstàncies que motivaren la sol·licitud.

 • Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.

 • En el cas de prestacions econòmiques amb modalitat de pagament a la persona proveïdora del servei i, en cas que aquesta cobreixi una part del cost, la persona beneficiària tindrà l'obligació de fer-se càrrec de la part restant.

 • Destinar la quantitat percebuda als fins per als quals s'ha concedit l'ajuda i aportar els justificants necessaris. En cas contrari, s'haurà de retornar l'import concedit.

 • Participar en les iniciatives formatives-culturals-laborals proposades des dels Serveis Socials.

 • Signar un pla d'activitat acordat amb l'equip tècnic.

 • La persona usuària assumeix la possibilitat que l'equip tècnic de serveis socials dictamini una tasca social a realitzar en el municipi com a part de l'activitat finançada per les ajudes concedides per l'Ajuntament de Capdepera. L'obligació del beneficiari de realitzar la tasca social té caràcter legal de compromís i la comprovació de la seva realització serà competència dels serveis que dirigeixin la tasca social.

A més, les persones participants al Projecte ‘Millora' es regiran pel següent:

 • El Projecte ‘Millora' tendrà una duració trimestral, excepte en casos excepcionals.

 • S'establirà un termini de sol·licituds per a cada un dels grups. Serà necessari presentar-la dins aquest termini.

 • El termini finalitzarà en la data prevista o bé quan les sol·licituds superin el nombre màxim de places previstes.

 • Podrà participar al Projecte ‘Millora' una persona de la unitat familiar. No podrà repetir a dos grups consecutius aquesta persona ni cap altra de la mateixa unitat familiar.

*Excepte si la persona/família disposa d'uns ingressos inferiors a 430 €. Podran repetir durant l'any en curs, sempre que acompleixin els requisits i amb valoració prèvia de l'equip tècnic seguint el barem de valoració de les ajudes econòmiques.

 • La participació al projecte dependrà del nombre de places que s'ofereixin. El nombre de places dependrà de la dotació pressupostària consignada.

 • La beca mensual es determinarà en funció de la dotació pressupostària i podrà variar en funció dels dies d'assistència.

 • El Projecte ‘Millora' es regirà per una normativa pròpia quant a faltes d'assistència, faltes de respecte, incompliment de normativa, etc. Aquesta normativa es podrà modificar i adaptar segons ho requereixin les circumstàncies, adaptant-se a les situacions que puguin sorgir. Es podrà modificar mitjançant l'aprovació del Plenari, amb un informe previ del departament de Benestar Social.

La normativa és la següent:

 • L'horari serà establert segons l'àrea assignada.

 • Serà imprescindible estar localitzable per a les telefonades i/o missatges per a la   organització del projecte. La impossibilitat de contactar suposarà la baixa del projecte.

 • Serà necessari assistir a la reunió d'organització inicial. La no assistència o la manca de justificació suposaran la baixa del projecte.

 • En el cas d'inserció laboral, el/la participant tendrà reserva de plaça durant 15 dies, durant els quals podrà retornar al projecte sempre que justifiqui la causa i prèvia valoració del o la integrador/a i del o la treballador/a social.

 • El participant haurà de realitzar amb mitjans propis el desplaçament entre el domicili i el lloc de prestació de les tasques o la formació.

 • La formació es realitzarà en els dies indicats per l'integrador o integradora social responsable, segons l'àrea assignada.

 • Fins a 3 faltes d'assistència JUSTIFICADES no descompten beca.

 • A partir de la quarta falta JUSTIFICADA es descomptarà la quantitat proporcional per dia.

 • En el cas de falta JUSTIFICADA mitjançant informe mèdic en el qual s'especifiqui la necessitat de repòs i la duració, es comptabilitzarà 1 falta per cada 3 dies d'absència.

 • Per cada falta INJUSTIFICADA es descomptarà la quantitat proporcional.

 • A partir de la segona falta INJUSTIFICADA es causarà la baixa del projecte.

 • S'haurà d'avisar de la no-assistència tant al integrador o integradora responsable com al/la tècnic/a de l'àrea.

 • Les faltes s'hauran de justificar a l'integrador o integradora responsable.

 • Està prohibit assistir-hi sota els efectes de l'alcohol i de substàncies estupefaents i el seu consum durant l'horari de tasques i formacions. En cas de simptomatologia evident de consum es requerirà la persona que se sotmeti a una prova.

 • Els/les participants que hagin d'utilitzar eines motoritzades hauran de sotmetre's a una prova d'alcoholèmia, que serà facilitada per l'integrador o integradora social durant la realització de les tasques.

 • Serà obligatòria la utilització dels EPIS necessaris. No fer-ne ús suposarà la baixa del projecte.

 • Les faltes de respecte cap a companys/es, tècnics/tècniques o referents seran penalitzades i podran causar la baixa del projecte.

 • No es permetrà l'ús de telèfons o dispositius electrònics.

 • No es permet la difusió d'imatges en xarxes socials de la realització del projecte.

 • S'haurà d'informar de qualsevol canvi a nivell econòmic, laboral (regular o no regular) i/o familiar a l'integrador o integradora social responsable, així com al/la treballador/a social referent.

 • Les persones que no tenguin coneixement de les llengües vehiculars de les Illes Balears (català/castellà) per poder comunicar-se de manera efectiva hauran d'assistir als cursos de català/castellà inicial de l'oferta municipal i se'ls substituiran les hores de formació previstes en el Projecte ‘Millora'.

 • S'haurà de complir amb l'horari establert de principi a fi.

 • En cas de dubte o problema s'haurà d'avisar l'integrador o integradora responsable.

 • En l'horari de descans no es podrà sortir a berenar fora de la zona de tasques o anar a comprar.

 • S'assignarà una àrea de realització de les tasques i aquesta únicament es podrà modificar per valoració de l'equip i per un motiu justificat.

 • En cas d'accident s'haurà d'avisar el tècnic/a de l'àrea i el/la integrador/a social responsable.

 • L'incompliment de la normativa suposarà la baixa del Projecte ‘Millora'.

 • Les causes de revocació de les ajudes es regirà per allò establert a l'article 12 de l'Ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Capdepera.

Article 11. Drets

Segons l'article 7 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, les persones destinatàries dels serveis socials disposen dels drets següents:

- Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d'igualtat sense discriminació per raó de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, edat, discapacitat, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o social.

- Dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions i els recursos disponibles i sobre els requisits necessaris per accedir als serveis, i també sobre altres recursos de protecció social i sobre les competències de les administracions públiques en aquest àmbit.

- Per fer-ho efectiu s'ha de disposar dels ajuts i els suports necessaris per comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua, si tenen alguna discapacitat o per altres raons que ho justifiquin.

- Dret a rebre la valoració de la seva situació i, si és procedent, la valoració de les necessitats socials dels familiars o de les persones que en tenen cura, en un llenguatge clar i entenedor.

- Dret a disposar d'un pla individual d'atenció personal o familiar d'acord amb la valoració de la seva situació, que han d'aplicar tècnicament professionals mitjançant procediments reconeguts i acreditats.

- Dret a estar informades del procés d'intervenció social i a participar en l'elecció dels serveis o de les prestacions entre les opcions que els presentin les administracions, sempre que aquests fets no vagin en contra del normal desenvolupament de l'atenció o perjudiquin qualcuna de les parts que hi intervenen.

- Dret a rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti, per tal que hi puguin donar consentiment específic i lliure. El consentiment ha de ser en tot cas per escrit quan la intervenció impliqui ingrés en un centre residencial. El consentiment de les persones incapacitades i de les persones menors d'edat s'atorga de conformitat amb el procediment legalment establert per a aquests casos.

- Dret a renunciar a les prestacions i als serveis concedits en els termes establerts per la legislació vigent, llevat que la renúncia afecti als interessos de les persones menors d'edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.

- Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin els serveis socials, d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

- Dret a accedir, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, i en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones.

- Dret a l'assignació de personal professional de referència, en els termes establerts reglamentàriament.

- Dret a la participació regulada en el títol IV de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

- Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establerts a aquest efecte.

- Dret a suggerir i a fer reclamacions.

- Dret a domiciliar-se sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent.

- Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes.

- Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessaris.

- La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.

- En cas de participar al Projecte ‘Millora':

- Dret a estar cobert per una assegurança d'accidents subscrita per l'Ajuntament quan es realitzin tasques socials.

Article 12. Revocació de les ajudes

La utilització de l'ajuda per a una finalitat distinta per a la qual fou concedida constituirà causa determinant de la revocació de l'ajuda. També les faltes de respecte cap als professionals.

La falsedat o ocultament de qualsevol de les dades o informació declarats, o el comportament inadequat cap als professionals per part de les persones sol·licitants podrà comportar la denegació de l'ajuda, encara que aquestes reuneixin els requisits per ser-los concedida.

Una vegada transcorregut el termini de dos mesos des que l'ajuda estigui preparada per ser abonada, sense que l'ingrés s'hagi pogut realitzar per causes imputables a la persona interessada, aquesta podrà ser revocada.

El no compliment del pla d'activitat comportarà la revocació de l'ajuda.

Article 13. Compromisos

Per tal de garantir que les ajudes econòmiques tinguin un caràcter complementari del treball social més ampli es podran establir acords amb les persones beneficiàries, en els quals es comprometin a desenvolupar actuacions tendents a sortir de la situació de necessitat.

 

Capdepera, en el dia de la signatura electrònica (29 de març de 2022) 

El batle

Rafeñ Fernández Mallol

Documents adjunts