Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 179275
Departament Financer.- Acord de modificació de l’Annex de subvencions nominatives i el punt 9 de la Base 34 de les Bases d’Execució del Pressupost General corresponent a l’exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Directora Financera-Tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord de modificació de l'Annex de subvencions nominatives i el punt 9 de la Base 34 de les Bases d'Execució del Pressupost General corresponent a l'exercici 2022 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 24 de febrer de 2022, no havent-se presentat al·legacions en el termini d'exposició pública comprès entre els dies 2 i 22 de març, ambdós inclosos, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT.

Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 28 de març de 2022

La directora financera

Maria Antònia Orell Vicens