Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 86288
Aprovació definitiva i ordenances projecte la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) referida al canvi de qualificació de l’ equipament EQ4a/SC-P 58-05-P a espai lliure, i a la UE/58-01 per a recuperar la situació del vial contigu a l’ edificació residencial ampliant l’ espai lliure fins al límit de les vies del tren

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp:PA19-0009

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 27 de gener de 2022 va aprovar definitivament la modificació del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) referida al canvi de qualificació de l' equipament EQ4a/SC-P 58-05-P a espai lliure, i a la UE/58-01 per a recuperar la situació del vial contigu a l' edificació residencial ampliant l' espai lliure fins al límit de les vies del tren mitjançant el següent acord:

“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI. Per acord del Ple de l' Ajuntament de 27/05/2021 es va aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida al canvi de qualificació de l' equipament EQ4a/SC-P 58-05-P a espai lliure, i a la UE/58-01 per a recuperar la situació del vial contigu a l' edificació residencial ampliant l' espai lliure fins al límit de les vies del tren, segons el Projecte elaborat pels Serveis tècnics de Planejament.

El projecte de modificació del Pla General es va sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant la seva publicació al BOIB núm. 89 de dia 06/07/21  (edicte 276936), al diari “Diario de Mallorca” de dia 28/06/21, i al tauler electrònic d' anuncis i edictes de la seu electrònica d' aquesta Corporació de dia 08/07/21 fins a dia 18/08/21. Durant aquest termini, que va finalitzar dia 17/08/21 no s' han presentat al·legacions.

A l' acord d' aprovació inicial s' indicava que prèviament a l'aprovació definitiva se n'havia d'obtenir informe favorable de la Direcció General d'Aviació Civil. En data 04/03/21 va tenir entrada informe favorable amb certes observacions de la Direcció General d' Aviació Civil en relació a la present modificació del Pla general. En data 6 d' octubre de 2021 els serveis tècnics de Planejament emeten informe sobre els canvis a introduir a la versió definitiva de la present Modificació del Planejament general als efectes de donar compliment a l' informe de la DGAC.

 A més, en data 19/04/2021 s' havia rebut informe de la cap de Servei de Planificació de la Mobilitat en relació a la present modificació. Els serveis tècnics de Planejament analitzen el contingut i la valoració efectuada en l' informe de Mobilitat, a l' informe de data 6 d' octubre de 2021. A l' apartat de CONCLUSIONS s' indiquen les modificacions que s' introduiran en la documentació de la modificació puntual del PGOU per a l' aprovació definitiva.

A més, amb posterioritat a l' aprovació inicial  de la modificació del Pla General s' han sol·licitat i/o emès els següents informes:

- Informe sol·licitat a la Delegació de Defensa en Illes Balears, informe emès el 28/10/21 amb  caràcter favorable.

- Informe sol·licitat a  la Comissió Insular d' Ordenació del Territori i Urbanisme, que informa en sentit favorable amb observacions, segons acord adoptat el 30 de juliol de 2021. L' esmentat informe s' analitza a l' informe dels serveis de Planejament d' 11 d' octubre de 2021: s' indiquen els aclariments que s' incorporaran en l' apartat 6. Estudis econòmics de la documentació escrita de la Modificació puntual del PGOU.

- Informe sol·licitat a la Direcció General d' Emergències i Interior, emès el 26/10/21 amb caràcter favorable.

- Informe sol·licitat a Serveis Ferroviaris de Mallorca, signat el 05/11/2021, i de caràcter favorable.

Pels serveis tècnics de Planejament, en data 26/11/21, amb núm. 1156,  s' ha tramès al Servei jurídic Documentació escrita i gràfica de la Modificació puntual del PGOU de Palma, referida al canvi  de qualificació de l' equipament EQ4a/SC-P 58-05-P a espai lliure i a la UE/58-01 per a recuperar la situació del vial contigu a l' edificació residencial ampliant l' espai lliure fins al límit de les vies del tren. Els corresponents arxius electrònics han quedat arxivats dins la carpeta electrònica DOC TÉCNICA ORIGINAL\PA DOC TÉCNICA ORIGINAL\PA2019-0009-MOD PGOU _SES PALMERES\PA2019-0009-v20211125-AD.

En sessió de data 28-10-2021 l'ajuntament Ple acorda aprovar inicialment la Revisió del PGOU. A la disposició addicional  Tercera de les Normes Urbanístiques del Pla General s'estableix que l'acord d'aprovació inicial del Pla General i el Pla d'Ordenació Detallada no impedirà la continuació de la tramitació dels expedients de modificació del PGOU de 1998 en els quals hagi recaigut, com en el present cas,  acord d'aprovació inicial, podent aquests expedients arribar a culminar amb la resolució d'aprovació definitiva i aconseguir eficàcia abans de l'entrada en vigor del nou Pla General.

Es fa constar que es sol·licitarà informe a la Secretaria General en virtut de les seves funcions d'assessorament legal al Ple i les Comissions, atribuïdes en l' article 122.5.e) apartat 2n. de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació a l´ article 123.2 del mateix text legal, que tindrà caràcter preceptiu perquè es tracta d'assumptes que exigeixen una majoria especial. Dit informe se preveu també a l'article 85 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de las Illes Balears, de 15 de desembre.

Atès el que disposen els articles 72 i 73 i la disposició addicional quarta de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca, d' acord amb la redacció donada per la Llei 6/2012, de 6 de juny , així com l' article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d' Urbanisme de les Illes Balears, pot aprovar-se definitivament  la proposta de modificació del Pla General d' Ordenació Urbana de Palma.

Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c), 123.1.i), 122-4-a), i  amb el quòrum establert a l'article 123.2 del capítol II, títol X de la Llei 7/85 de 2 d'abril, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre de Mesures per la modernització del govern local, RDL 781/86, de 18 d'abril, art. 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple,  4-1-e) i  12-a) del Reglament de la Gerència d'Urbanisme, es considera que el Consell de la Gerència  pot  adoptar la següent  resolució:

Proposar a la Junta de Govern l'aprovació definitiva del projecte de  modificació del Pla General d' Ordenació Urbana  redactat pels Serveis tècnics de Planejament, i que ha estat aprovat inicialment per acord del Ple de l' Ajuntament de 27/05/2021,  per tal que sigui elevat a l'ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa  l'adopció del següent: 

ACORD

1r.- Aprovar definitivament la modificació del Pla General d' Ordenació Urbana de Palma, referida al canvi de qualificació de l' equipament EQ4a/SC-P 58-05-P a espai lliure, i a la UE/58-01 per a recuperar la situació del vial contigu a l' edificació residencial ampliant l' espai lliure fins al límit de les vies del tren, segons el projecte elaborat pels Serveis tècnics de Planejament, amb data d' entrada en el Servei jurídic de 26/11/2021, i núm. 1156. Els corresponents arxius electrònics han quedat arxivats dins la carpeta electrònica DOC TÉCNICA ORIGINAL\PA DOC TÉCNICA ORIGINAL\PA2019-0009-MOD PGOU _SES PALMERES\PA2019-0009-v20211125-AD. El projecte que s' aprova definitivament inclou modificacions, no substancials, en relació a l' aprovació inicial, introduïdes com a conseqüència de la incorporació d' observacions fetes per la Direcció General d' Aviació Civil, el Servei de Planificació de la Mobilitat, i la Comissió Insular d' Ordenació del Territori i Urbanisme.

2n.- Comunicar el present acord  als  Serveis municipals que es puguin trobar afectats, així com a l' Oficina de la Revisió del PGOU.

3r.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears i a la Delegació de Govern de les Illes Balears del present acord, dins el termini de quinze dies des de la seva adopció, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada.

4t.- Notificar el present acord a l' Associació de veïnades i veïnats de Son Fuster Nou i Ses Palmeres i al Col·lectiu Embat.

5è.- Donar trasllat a la Direcció General d' Aviació Civil de la certificació de l' acte d' aprovació definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada, de conformitat amb allò que es regula a la disposició addicional segona.6 del Real Decret 2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció donada pel real Decret 297/2013, de 26 d'abril.

6è.- Publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Complint amb l'art. 181 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, es publica perquè es prengui general coneixement i als efectes pertinents.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 45 i ss. de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic­ció contenciosa administrativa, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seva publicació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Així mateix i d'acord amb l'art. 70 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, es publica tot seguit el text complet de les ordenances d' aquesta modificació de PGOU:

 

 

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (15 de febrer de 2022)

El cap del Departament sl p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de  4-03-2014) Jaume Horrach Font