Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 84121
Mod. Crèdit 2/2022 - Aprovació definitiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes establerts a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març, en relació a l'article 177.2 de l'esmentada Llei, es posa de manifest que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 26/01/2022 va aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/2022 que afecta al Pressupost General.

Atès que no s'han presentat reclamacions contra dit acord inicial, ha esdevingut definitiu en virtut de la presumpció legal establerta a l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, R.D.L. 2/2004, de 5 de març.

A continuació es transcriu el resum de les modificacions definitivament aprovades:

Pressupost de Despeses

Suplement de Crèdit

Aplicació Pressupostària: 133.609.00

Denominació: Aparcament CEIP Antònia Alzina

Import: 62.373,93 €

Total modificació pressupost de despeses: 62.373,93 €

Pressupost de Despeses (baixa de crèdit de varies partides)

- Finançament:

Aplicació Pressupostària: 338.226.09

Denominació: Festes

Import: -40.000,00 €

 

Aplicació Pressupostària: 920.121.00

Denominació: Complement de Destí

Import: -8.373,93 €

 

Aplicació Pressupostària: 920.121.01

Denominació: Complement Específic

Import: -14.000,00 €

Total modificació pressupost de despeses: -62.373,93 €

  

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (17 de febrer de 2022)

El batle

Antoni Bennàsar Pol