Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 83925
Aprovació definitiva del Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l’exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el període d'exposició pública i atès que no han estat presentades reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial del Ple de l'Ajuntament, de 19 de gener de 2022, es considera definitivament aprovat el Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l'exercici de 2022.

De conformitat amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es transcriu a continuació el resum per capítols:

RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

CAPÍTOL

1

IMPOSTS DIRECTES

2.475.868,26 euros

2

IMPOSTS INDIRECTES

480.290,89 euros

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.368.967,53 euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.042.557,73 euros

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.857,80 euros

 

TOTAL

6.369.542,21 euros

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

CAPÍTOL

1

DESPESES DE PERSONAL

2.196.229,15 euros

2

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

2.680.837,36 euros

3

DESPESES FINANCERES

43.500,00 euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

630.463,78 euros

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

63.695,42 euros

6

INVERSIONS REALS

401.053,50 euros

9

PASSIUS FINANCERS

353.763,00 euros

 

TOTAL

6.369.542,21 euros

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2022

A) PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Núm.

Vacants

Grup

Observacions

A.1. HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

 

 

 

 

 

1.1.Secretaria-Intervenció

 

 

 

 

 

-Secretari/a

1

1

A1

 

-Interventor/a

1

1

A1

 

-Tresorer/a

1

1

A1

 

A.2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

 

 

2.1.Subescala Tècnica

 

 

 

 

 

- Tècnic/a Superior

1

1

A1

 

2.2.Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

- Administratiu/va

1

1

C1

 

A.3. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

 

 

3.1.Subescala Tècnica

 

 

 

 

 

- Tècnic/a Superior economista

1

 

A1

 

- Tècnic/a Superior d'informàtica

1

1

A1

 

- Aparellador/a-zelador/a

1

1

A2

 

3.2. Subescala Serveis Especials

 

 

 

 

- Oficial Policia

2

1

C1

 

- Policia Local

7

2

C1

 

 

B) PERSONAL LABORAL

Denominació

Núm.

Vacants

Observacions

B.1. D'activitat permanent i dedicació completa.

 

 

 

- Serveis d'Obres

 

 

 

- Oficial 1ª Picapedrer

1

 

 

- Operari

1

1

 

- Serveis de Manteniment

 

 

 

- Oficial 1ª Manteniment

1

1

 

- Oficial 2ª Manteniment

2

1

 

- Operari Manteniment

3

3

 

- Auxiliar Administratiu/va

8

8

 

- Guarda forestal

1

1

 

- Treballador/a Social

1

1

 

- Coordinador/a Escoleta Municipal

1

 

 

- Educador/a Escoleta Municipal

5

 

 

 

Denominació

Núm. Temps parcial

Vacants

Observacions

B.2. D'activitat temporal i/o dedicació parcial.

 

 

 

- Treballador/a Familiar

3

3

30 h/setmanals

- Guarda forestal

1

1

30 h/setmanals

 

C) PERSONAL EVENTUAL

Denominació

Núm.

Observacions

- Coordinador/a regidoria Serveis Socials

1

 

Dita aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes de dita Jurisdicció.

 

Bunyola, document signat electrònicament (17 de febrer de 2022)

El batle - president Andreu Bujosa Bestard