Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 83785
Decret de data 11.02.22 pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança administrativa de l'Ajuntament de Calvià per la qual es regula l'ús del còdi segur de verificació d'aquesta Corporació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA 

Per la corporació plenària en sessió de dia 30 de setembre de 2021, es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança administrativa de l'Ajuntament de Calvià per la qual es regula l'ús del codi segur de verificació d'aquesta Corporació.

En compliment del que preveu l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies, i es va publicar anunci al BOIB número 140 de 12 octubre de 2021, perquè qualsevol interessat pogués examinar l'expedient i formular-hi reclamacions, objeccions o observacions.

D'altra banda, en data 8 d'octubre del 2021 es va sol·licitar a l'Institut Balear de la Dona l'emissió d'informe d'impacte de gènere del text aprovat inicialment, de conformitat amb la Llei 11/2016, del 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

En data 14 d'octubre va tenir entrada al Registre d'aquest Ajuntament, informe de l'Institut Balear de la Dona sobre l'impacte de gènere d'aquesta ordenança, on es fan una sèrie de recomanacions, recomanacions que no es refereixen als articles que es  modifiquen, motiu pel qual no es poden incorporar al text de l'ordenança, si bé seran preses en consideració en cas de fer-se futures revisions del text de l'ordenança.

Finalitzat el tràmit d'exposició pública i segons consta a l'informe emès el dia 11 de febrer de 2022 per l'encarregada de la Unitat de Registre General no s'han presentat al·legacions a l'aprovació inicial de la modificació de l'esmentada ordenança.

L'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears regula el procediment d'elaboració de reglaments i ordenances i la modificació d'aquests, establint a l'apartat d) que si després del període d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés. Així mateix, d'acord amb l'article 103.1 no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat íntegrament al BOIB, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a què fa referència l'article 113 de la Llei esmentada.

En conseqüència, pel present dispòs el següent Decret:

1r- Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança administrativa de l'Ajuntament de Calvià per la qual es regula l'ús del codi segur de verificació d'aquesta Corporació, en no haver-se presentat reclamacions o suggeriments en el període d'exposició pública, de conformitat amb allò establert a l'article 102 de la Llei 20/2006 i l'acord adoptat per la corporació plenària en sessió de dia 30 de setembre de 2021.

2n- Procedir a la publicació íntegra de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a què fa referència l'article 113 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim local de les Illes Balears.

 

ANNEX I

Els articles que es modifiquen són els següents:

- L'article 3 de l'ordenança, queda redactat en els termes següents:

“ Article 3. Actuacions a les quals és aplicable el sistema.

L'ajuntament de Calvià utilitzarà el sistema de CSV que es regula en aquesta ordre en les actuacions administratives que poden ser objecte de consulta en la seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià a través de l'adreça: http://seuelectronica.calvia.com”

 

- L'article  de l'ordenança, queda redactat en els termes següents

“Article 6. Generació del codi segur de verificació.

Podrà adoptar qualsevol de les següents estructures:

ESTRUCTURA I:

El CSV es compon de 27 caràcters alfanumèrics.

1. Els tres primers fan referència a l'organisme propietari del document.

2. Els 23 restants, en Base36, són el resultat d'entremesclar digits (segons màscara aleatòria) d'un comptador únic de documents i dígits extrets del resultat d'una funció hash sobre el seu contingut.

3. El darrer dígit indica, en Base36, la màscara que s'ha aplicat en el punt 2 d'entre les predefinides.

ESTRUCTURA II

El CVE es compon de 20 dígits:  

  • Els vuit primers fan referència a l'identificador del document en Base36, encriptats amb algoritme DES.
  • Els quatre següents són el CRC dels vuit primers.
  • Els vuit restants són un codi oficial definit per l'Ajuntament.  

 

Calvià, document signat electrònicament (14 de febrer de 2022)

El batle Alfonso Rodríguez Badal