Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 82552
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió ordinària de dia 21 de desembre de 2021, va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang.

Finalitzat el període d'informació pública sense que s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, i de conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'acord provisional esmentat s'entén definitivament adoptat.

D'acord amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, a continuació es publica el text íntegre de les modificacions de l'Ordenança.

Modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang

Es modifica l'article 3. Quantia., que queda redactat de la manera següent:

“La quantia es determinarà per aplicació de la següent tarifa, única per a tots els dies de la Fira:

-- Estand exterior de 3 metres (façana).......................... 150 €

-- Estand exterior de 2 metres (façana).......................... 125 €

-- Estand interior (obligatori)............................................. 35 €

Els artesans del Municipi de Marratxí tindran un descompte del 50 %.

Per a l'exercici 2022 aquest descompte serà del 100 % pels artesans, independentment si són o no del municipi.”

 

Marratxí, 14 de febrer de 2022

El batle

Miquel Cabot Rodríguez