Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 82404
Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'expedient de modificació  de l'Ordenança  Fiscal Reguladora de l'ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, per adaptar-la al Real Decret Llei 26/2021 aprovat provisionalment a la sessió Extraordinària de Ple, de 23 de desembre de 2021 (publicada en el BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021 ), sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'acord d'aprovació provisional ha esdevingut definitiu. De conformitat amb l'article 103.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'article 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i dels  articles 17.3 i 17.4 del RDL 2/2004, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es transcriu a continuació el text modificat.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA ( publicada al BOIB 155 de  10.12.2016 ):

S'afegiran a la vigent Ordenança Fiscal la següent Secció i Article:

“ SECCIÓ QUARTA

Autoliquidació

Article 22é.- D'acord amb el previst a l'article 110.4 del Text Refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Llei 2/2004, el contribuent sotmés a l'Impost, haurà d'abonar-lo necessariament en règim d'autoliquidació, de la qual, la tramitació estará disposable en l'ôrgan delegat per l'Ajuntament per a la recaptació del present Impost, en els terminis i coeficients del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que s'adapta el Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals , aprovat pel  Reial Decret Llei 2/2004, a la reciente jurisprudència del Tribunal Constitutcional referent a l'Impost de lincrement dels Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana. “

 

Fornalutx, 15 de febrer de 2022

El batle Francisco Marroig Arbona