Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 82143
Aprovació definitiva pressupost i plantilla de personal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D. Jaume Monserrat Vaquer, batle de l'Ajuntament de Felanitx, fa públic que mitjançant acord plenari de dia 14 de febrer de 2022 ha estat desestimada la reclamació presentada contra l'acord d'aprovació inicial del Pressupost General per l'exercici de 2022 i Plantilla de personal, adoptat en sessió Plenària ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2021 i publicat al BOIB nº 176 de 25 de desembre de 2021, i que per tant, queda aprovat el Pressupost de forma definitiva.

A continuació, i de conformitat amb el que disposa l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es transcriu el resum per capítols de cada pressupost que ho integra, així com la plantilla de personal.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

DESPESES

Capítol

Descripció

Import

1

Despeses de personal

8.503.250,00 €

2

Béns corrents i serveis

8.852.050,00 €

3

Despeses financeres

60.000,00 €

4

Transferències corrents

1.119.200,00 €

5

Fons de contingència

0,00 €

6

Inversions reals

7.625.500,00 €

7

Transferències de capital

120.000,00 €

8

Actius financers

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

 

Total

26.280.000,00 €

 

INGRESSOS

Capítol

Descripció

Import

1

Imposts directes

8.066.000,00 €

2

Imposts indirectes

753.000,00 €

3

Taxes i altres ingressos

4.432.000,00 €

4

Transferències corrents

5.406.900,00 €

5

Ingressos patrimonials

622.100,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

9

Passius financers

7.000.000,00 €

 

Total

26.280.000,00 €

PRESSUPOST DEL CENTRE CULTURAL

DESPESES

Capítol

Descripció

Import

2

Béns corrents i serveis

93.900,00 €

3

Despeses financeres

800,00 €

4

Transferències corrents

6.500,00 €

Total

 

101.200,00 €

 INGRESSOS

Capítol

Descripció

Import

4

Transferències corrents

101.200,00 €

Total

 

101.200,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2022

A) PERSONAL FUNCIONARI

Núm. places

Denominació del lloc

Escala i subescala a la qual s'adscriu

Grup

Observacions

1

Secretari

Amb habilitació nacional

A1

 

1

Interventor

Amb habilitació nacional

A1

 

1

Tècnic

Administració General.- Tècnica

A1

 

2

Tècnic

Administració General.- De gestió

A2

 

1

Tresorer

Administració General. - Administrativa

C1

 

18

Administratiu

Administració General.- Administrativa

C1

 

2

Auxiliar

Administració General.- Auxiliar

C2

Vacants, una coberta interinament

1

Arxiver

Administració Especial.- Tècnica

A1

 

1

Tècnic jurídic

Administració Especial.- Tècnica

A1

vacant

1

Arquitecte

Administració Especial.- Tècnica

A1

 

1

Tècnic en noves tecnologies

Administració Especial.- Tècnica

A1

 

1

Enginyer industrial

Administració Especial.- Tècnica

A1

Vacant, coberta interinament

1

Aparellador

Administració Especial.- Tècnica

A2

 

1

Aparellador-zelador

Administració Especial.- Tècnica

A2

 

1

Tècnic cartogràfic

Administració Especial.- Serveis Especials

A2

 

1

Tècnic auxiliar de biblioteca

Administració Especial.- Serveis Especials

C1

 

1

Inspector

Administració Especial – Serveis Especials. Policia local

A2

Vacant

2

Subinspector

Administració Especial.- Serveis Especials. Policia local

A2

Una vacant

6

Oficial

Administració Especial.- Serveis Especials. Policia local

C1

 

38

Policia

Administració Especial.- Serveis Especials. Policia local

C1

3 ocupades interinament i 7 vacants

1

2ª activ. Policia Local amb destí

Administració Especial.- Serveis Especials. Policia local

C1

 

1

zelador d'obres

Administració Especial.- Serveis Especials. Comeses especial

C2

Vacant,coberta interinament

1

Encarregat de la brigada municipal

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal de oficis

C1

Vacant, coberta interinament

1

Encarregat de magatzem polivalent

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C1

 

1

Mestre de manteniment

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

 

1

Llanterner

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

 

1

Oficial de neteja

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

 

4

Operari polivalent

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

S/T (1)

(1) Sense titulació exigida. (1 vacant)

1

Oficial encarregat del mercat

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

 

1

Oficial de jardiner

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

 

4

Oficial de manteniment

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

1 vacant

1

Oficial de mant. Servei d'Esports

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

 

3

Ajudant de manteniment

Administració Especial.- Serveis Especials. Personal d'oficis

C2

2 vacants

1

Tècnic d'instal·lacions esportives

Administració Especial.- Serveis Especials. Comeses especials

A2

 

B) PERSONAL LABORAL

Núm. places

Denominació del lloc

Tipus de contracte

Observacions

1

Responsable de l'àrea de Serveis Socials

Laboral fix

 

3

Treballador social

Laboral fix

Una vacant

1

Psicòleg social

Laboral fix

 

3

Educador social

Laboral fix

Dues vacants

1

Assessor lingüístic-bibliotecari

Laboral fix

 

1

Arquitecte

Laboral fix

Vacant coberta interinament

1

Tècnic gestor de cultura

Laboral fix

 

1

Tècnic en desenvolupament local

Laboral fix

Vacant coberta interinament

1

Dinamitzador juvenil

Laboral fix

 

3

Operari polivalent

Laboral fix

Una vacant

1

Oficial 1ª polivalent de manteniment

Laboral fix

 

1

Electricista

Laboral fix

 

1

Notificador

Laboral fix

Vacant coberta interinament

1

Administratiu.- Oficina de turisme

Laboral fix

 

1

Auxiliar administratiu.- Oficina de turisme

Laboral fix

Vacant coberta interinament

2

Auxiliar administratiu.- Departament de Serveis Socials

Laboral fix

Vacants

1

Oficial fosser, responsable del Cementeri

Laboral fix

 

2

Operari fosser

Laboral fix

 

11

Treballador familiar

Laboral fix

4 vacants (1 coberta per sentència judicial i 3 cobertes interinament)

3

Treballador amb minusvalidesa

Laboral fix

 

1

Professor d'Educació Secundària

Laboral fix discontinu, màxim 9 mesos/any

 

1

Professor d'idiomes/ESO/grau mitjà

Laboral fix

Vacant

C) PERSONAL EVENTUAL

Núm. places

Denominació del lloc

Tipus de contracte

Observacions

1

Cap de premsa

Personal eventual

Dedicació 100%

 

Felanitx, document signat electrònicament (16 de febrer de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer