Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 58229
Publicació d'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d’aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-21, emplaçada as Pujols, promogut per l’entitat Serra Mayans SL

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2021 es va adoptar, entre uns altres, el següent acord:

(...)

Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'Estudi de Detall presentat de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-21, emplaçada al nucli des Pujols, segons projecte presentat no visat pel COAIB; i l'Escriptura de Reparcel·lació voluntària, signada davant el notari sr. Javier González Granado segons núm. protocol 268/2019, de 28 de març, i diligència d'incorporació de 28 de març de 2019 d'incorporació a la matriu anterior de la escriptura plànols núm. 01 i 02 de la planimetria de reparcel·lació mitjançant escriptura de testimoni de particulars del protocol núm. 108 del Llibre indicador del notari sr. Javier González Granado. L'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació es promouen per l'entitat Serra Mayans SL, amb la finalitat de:

  • Desenvolupar la unitat d'actuació amb la definició de les alineacions i rasats de les parcel·les resultants

La parcel·la resultant tendrà els següents paràmetres d'aplicació:

Zona extensiva turística ET 02-EPJ. Tipologia aïllada.

1. Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la: 

 

a. Parcel·la mínima:

 400 m2

783,60 m2

 

b. Façana/fons mínims:

15 m/15 m

13,28 m/20,98 m

2. Paràmetres d'edificació:

 

a. Edificabilitat màxima:

0.60 m2/m2

470,16 m2

 

b. Ocupació màxima:

PB 30%

PB 235,08 m2

 

P1 30%

P1 235,08 m2

 

c. Volum màxim per edifici

750 m3

750 m3

 

d. Alçada màxima:

6 m

6 m

 

e. Altura total:

7 m

7 m

 

f. Nombre màxim de plantes:

Sot + PB + P1

Sot + PB + P1

 

g. Separació mínima a vials i EL-P:

5 m

5 m

 

h. Separació mínima a resta de límits:

3 m

3 m

 

i. Separació mínima entre edificis en una mateixa parcel·la:

6 m

6 m

3. Índex d'intensitat d'ús:

 

a. IIUT

1/33,33

24 places

 

b. IIUR

1/200

4 habitatges

Segon.- ENVIAR una còpia del projecte aprovat a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears, depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Territori), conforme al que diu la LUIB.

Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de les Illes Balears -BOIB- íntegrament el present acord, així com la documentació gràfica i escrita del mencionat projecte.

Quart.- NOTIFICAR al promotor l'acord present.

ANNEX MEMÒRIA DE L'ESTUDI DE DETALL

1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.1.- ENCÀRREC:

L'encàrrec es refereix a  la redacció de  un estudi de detall de  la unitat d'actuació  nº UA IPJ-21 de les  Normes Subsidiàries de Formentera (revisió de les  NNSS de 2.010), aprovades definitivament en 2013.

1.2.- AGENTS QUE INTERVENEN EN AQUEST EXPEDIENT:

1.2.1.- PROMOTOR:

El promotor del present encàrrec, és la societat “SERRA MAYANS, S.L.”,. Societat amb domicili social a Eivissa, carrer Navarrès nº 7, C.P. 07800, amb C.I.F. número B07608102, representada en qualitat d'administrador  per D. Joan Serra Mayans, major d'edat, divorciat. amb domicili a Eivissa, carrer Navarra, número 7, proveït de D.N.I. nº (…).

1.2.2.- ARQUITECTE:

L'arquitecte  autor del present projecte, és D. Francisco Javier Magriñá Hernández, amb domicili  professional en  el terme municipal de Formentera, en carrer de Santa María número 1, 1º-1ª, 07860 Sant Francesc  Xavier, T.M. de Formentera, proveït amb N.I.F. (…), col·legiat resident del Col·legi Oficial d'Arquitectes  de les  illes Balears (C.O.A.I.B.), demarcació d'Eivissa  i Formentera, amb el número 5936-6.

1.3.- INFORMACIÓ PRÈVIA:

1.3.1.- EMPLAÇAMENT DE  LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

L'àmbit  de  la unitat d'actuació, objecte del present estudi de detall, se situen al Nord-est del nucli urbà d'es Pujols, en el terme municipal de Formentera, porció de sòl que dona front el carrer Xaloc nº 19. La finca té  la referència cadastral nº 6071505CC6867S0001EF (superfície segons cadastre de 2.277 m2). I és la finca registral nº 2018, tom 1501 de Formentera, foli13, alta nº 5, del registre de  la propietat nº 4 d'Eivissa  i Formentera, amb una cabuda de 2.290 m2

1.3.2.- DESCRIPCIÓ DE L'ÀMBIT  DE  LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

L'àmbit de la present unitat d'actuació,  té, segons els mesuraments efectuats sobre el plànol topogràfic redactat a aquest efecte, una cabuda de 2.273,56 m2, és de forma poligonal irregular de 5 costats, dels quals un costat, donen enfront de  via pública (C/Xaloc). El pendent del sòl en la mateixa pràcticament nul·la, i no està edificada

1.3.3.- PREVISIONS DE LES  N.N.S. S. EN  LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

Les N.N.S. S. de Formentera, estableixen les següents prescripcions en relació a  la UA EPJ-21:

1. Àmbit: Terrenys amb una superfície total de 2.292 m2 classificats com a sòl urbà i qualificats com ET 02-EPJ (788 m2) i SGEQ-MD (1.504 m2).

2. Objecte: Obtenció de terrenys qualificats com SGEQ-MD.

3. Aprofitament lucratiu global: 472,80 m2t. Nombre màxim d'habitatges:  4. Nombre màxim de places turístiques: 24.

4. Planejament de desenvolupament: Haurà de formular-se Estudi de detall per a fixació precisa dels  límits de  la UA i de les alineacions i límits de qualificació.

5. Sistema d'actuació : Compensació.

6. Tipus d'actuació  de transformació urbanística: Dotació.

7. Ordenació: Conformement a  les determinacions de cada qualificació.

1.3.4.- PARCELARI CADASTRAL EN  L'ÀMBIT DE  LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

En l'àmbit de la unitat d'actuació només hi ha una part d'una única finca cadastral, per   la qual cosa al moment de realitzar la segregació per ajustar-la a  els límits de  la unitat d'actuació,  existirà un únic propietari. La finca cadastral afectada és la 6071505CC6867S0001EF. Forma part  de  la finca inscrita en el registre de la propietat nº 4 d'Eivissa,  en  el tom 1501de Formentera, foli 13, alta nº 5, finca 2018, 1

En  la cantonada del lidero Nord amb  el carrer Xaloc, hi ha una construcció realitzada per  el propietari de  la parcel·la adjacent, que envaeix la parcel·la, i que té una ordre de demolició sense executar.

(segons les escriptures aquí citades, té una cabuda de 2.290 m2).

L'àmbit  de  la unitat d'actuació  abasta una única parcel·la, segons les NNSS de Formentera, de cabuda 2.292 m2, segons escriptures del registre de  la propietat, 2.290,00 m2, i finalment, segons plànol topogràfic confeccionat a aquest efecte, una cabuda de 2.273,56 m2, que finalment és la superfície adoptada.

1.3.5.- EDIFICACIONS EXISTENTS EN LA UNITAT D'ACTUACIÓ I EL SEU ENTORN IMMEDIAT:

En  l'àmbit de  la unitat d'actuació  no existeixen edificacions de cap tipus.

1.3.6.- INFRAESTRUCTURES EXISTENTS Al SERVEI DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

En  l'àmbit de  la unitat d'actuació,  actualment existeixen serveis  d'infraestructura consolidats (les pròpies del nucli urbà de  És Pujols), que es troben in el carrer per als vianants “Xaloc”. En  el plànol de parcel·la topogràfic, es detallen els elements d'infraestructura  superfície existents a  el carrer. A més de  això, existeixen xarxes  de proveïment d'aigua, sanejament, electricitat i telefonia.

1.4.- JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL

Als següents apartats, es justificaran les decisions relatives a l'ordenació que es proposa en el present Estudi de Detall, seguint tots els apartats que afecten a l'ordenació i el seu encaix amb les NNSS de Formentera i altra normativa estatal i autonòmica que cal  respectar.

1.4.1.- FIXACIÓ DEFINITIVA DELS LÍMITS DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

Hagut de fonamentalment al canvi d'escala del plànol general de les NNSS de Formentera (1:2000) i la situació exacta dels  límits de propietat, en treballar  sobre cartografia realitzada expressament per a la  redacció del present estudi de detall, es  ha hagut de  ajustar els límits de  la unitat d'actuació,  fonamentalment a  els límits de propietat (que amb  tota seguretat era la intenció del planificador en redactar  les NNSS de Formentera. En  el plànol 03 del present estudi de detall, es pot veure a escala  1:200, l'abast d'aquests ajustos, i que el seu quadro resum, s'insereix sobre aquestes línies. La conseqüència més important és que es passa  de 2.292,00 m2 previstos en la fitxa de les  NNSS (veure pàgina 4), a 2.273,56 m2.

1.4.2.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA:

S'ha plantejat una ordenació que respectant les condicions d'edificabilitat  generals plantejades en  les NNSS per a aquesta unitat d'actuació. La zona edificable prevista com a zona “ET”, s'ha situat en la mateixa posició que l'establerta en les NNSS.

La situació de  la unitat d'actuació,  en  la vora exterior del nucli antic d'es Pujols, en el primer anell de l'eixample més modern del nucli. La major part dels   voltants de la unitat d'actuació  es troba edificat.

La solució proposada, és compatible amb  les NNSS i s'adapta  a  les seves prescripcions, com pot veure's  en el quadre adjunt.

1.4.3.- AJUST DE LES PREVISIONS DE DESENVOLUPAMENT DEL PRESENT ESTUDI DE DETALL A LES PREVISIONS DE LES N.N.S. S. DE FORMENTERA:

El desenvolupament de l'estudi de detall s'adapta a les previsions de les  N.N.S. S. per a aquesta unitat d'actuació.  En  el quadre de l'apartat  anterior, es plantegen les xifres detallades, detalladament de les zones en què  queden dividida la unitat d'actuació.  També es detallen les superfícies de sòl SGEL-MD que es proposa en  les NNSS de Formentera per a aquesta unitat d'actuació..

L'ésquema d'ordenació de la unitat d'actuació proposada, és el següent:

L'edificabilitat total resultant s'obtindrà de multiplicar la superfície de  la zona ET 02-EPJ per 0,60 m2/m2, resultant 470,16 m2 computables.

Els edificis es regularan, excepte l'edificabilitat,  ocupació, nº de plantes i índexs d'intensitat  d'ús,  per  les normes establertes en  la fitxa de  la UA EPJ-21, de  la zona ET 02-EPJ, les determinacions de la qual, s'indiquen  a continuació..

Zona extensiva turística ET 02-EPJ. Tipologia aïllada

1. Superfície i dimensions mínimes de  la parcel·la.

a. Parcel·la mínima 400 m2.

b. Façana/fons mínims 15 m/15 m.

2. Paràmetres d'edificació..

a. Edificabilitat màxima 0.60 m2/m2.

b. Ocupació màxima PB 30 % P1 30 %.

c. Volum màxim per edifici 750 m3.

d. Altura màxima 6 m o 9 m en els casos en què  es permeti la construcció d'Àtic..

i. Altura total 7 m o 10 m en  els casos en què  es permeti la construcció d'Àtic..

f. Nombre màxim de plantes PB+P1. En l'àmbit de les UA en què expressament s'assenyala i en les condicions que en  les corresponents fitxes s'estableixen, PB+P1+Àtic.

g. Separació mínima a vials i EL-P 5 m.

h. Separació mínima a la resta de fites 3 m o 4.5 m en  els casos en què  es permeti la construcció d'Àtic..

i. Separació mínima entre edificis en una mateixa parcel·la 6 m o 9 m en  els casos en què  es permeti la construcció d'Àtic..

3. Índex d'intensitat  d'ús..

a. IIUT 1/33,33

IIUR 1/200

Es permetrà la construcció de soterranis en les condicions previstes en l'ANNEX VI (Instruccions tècniques), Instrucció 4 (Conceptes sobre els còmputs), apartat “c”, de les  NNSS de Formentera, que no computaran com a superfície construïda (es compliran a més les normes establertes en els articles 147 a 152 de les Normes Urbanístiques de les NNSS de Formentera). També es podran construir piscines dins del sòl ET EPJ-21, que estiguin completament enterrades en  el terreny, i que compleixin els requisits de l'apartat  “i” de  la instrucció 4 abans comentada de l'annex VI. S'aplicarà així mateix les normes de caràcter turístic que li siguin aplicable, quan l'ús de les edificacions dins de la parcel·la edificable de la unitat d'actuació,  sigui d'aquest caràcter.

Els usos admesos seran els especificats en  l'article 123 de les  Normes Urbanístiques de les  NNSS de Formentera:

Article 123 Ordenances particulars de les zones extensives turístiques ET

1. Tipologia d'edificació: Aïllada.

2. Condicions d'edificació:  Les definides per a cada nucli en  l'Annex I

3. Règim d'usos:

Ús característic: 3.3 Allotjament turístic

Usos permesos:

1 Residencial únicament a  les zones ET 01 dels  nuclis de   s Va calar i És Pujols  en què  es fixa IIUR i restringit en ET 02 d'es Pujols únicament a

1.1 habitatge unifamiliar i

1.2 habitatge unifamiliar aparellat

2.3. Tallers: Únicament en  És Va calar. Grandària 2. Situació 3. Prohibit en  la resta de nuclis.

3.1. Comercial: Únicament en ET 01: Grandària 2. Situació 3.

3.3 Administratiu privat: Únicament en ET 01: Grandària 2. Situació 3.

3.3 Establiments públics: Únicament en ET 01: Grandària 2. Situació 3.

4.1 Soci cultural: Grandària 0. Situació 2

4.2 Docent: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.3 Soci sanitari: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.4 Administratiu públic: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.5 Esportiu: Grandària 0. Situació 2

4.6 Seguretat: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.9 Religiós: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.10 Municipal divers: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

La grandària i situació dels usos queda regulat per l'Article 85, Objecte i estructura general dels usos de les  Normes Urbanístiques de les  NNSS de Formentera:

Segons la seva situació:

Situació 0: En qualsevol planta de l'edifici,  excepte exclusivament en  la planta soterrani.

Situació 1: En qualsevol planta d'edifici  d'ús  no exclusiu

Situació 2: En qualsevol planta de l'edifici  d'ús  no exclusiu, excepte exclusivament en  la planta soterrani

Situació 3: En planta baixa amb accés directe des de la  via pública i/o associada a planta semisótano, soterrani i/o planta primera, amb un mínim del 50 % en planta baixa.

Situació 4: En edifici d'activitat exclusiva de l'ús,  adossat a un altre de diferent ús. Situació 5: En edifici d'activitat  exclusiva de l'ús,  aïllat d'uns altres d'ús  igual o diferent. Situació 6: En espai lliure de parcel·la.

Segons la seva grandària:

Grandària 0: Sense límit de superfície.

Grandària 1: Fins a 150 m2.

Grandària 2: Fins a 400 m2.

Grandària 3: Fins a 1.000 m2.

Grandària 4: Fins a 2.500 m2.

Grandària 5: Fins a 5.000 m2.

Grandària 6: Fins a 10.000 m2.

També es tenen en compte   per a la  tramitació del present estudi de detall, les següents previsions de les  NNSS de Formentera:

Article 9 Gestió

10. Els procediments d'agilitació de la gestió en els quals es faculti la prèvia ocupació dels terrenys de cessió, o mitjançant reparcel·lació voluntària o altres fórmules jurídiques s'efectuï aquesta, constituirà un supòsit justificat perquè el Consell de Formentera:

 a. Si es donen les circumstàncies determinades en els punts b) i c) de l'article 10.2 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació   urbanística sostenible exoneri a  l'actuació de la reserva prevista en l'article 10.1 d'aquesta Llei.

 b. Consideri reduïda al màxim legalment factible i reemplaçada per actuació vinculada a finalitat definida per al  patrimoni públic de sòl la cessió regulada en  l'article 8 de  la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació   urbanística sostenible.

1.4.4.- AJUST DE LES  PREVISIONS DE L'ESTUDI  DE DETALL A  LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE CARACTER ESTATAL I AUTONÒMICA:

A continuació,  es justifica el compliment de  la normativa estatal i autonòmica més important que afecta a  la redacció i formació dels  estudis de detall.

1.4.4.1.- COMPLIMENT DE LES  REVISIONS DE L'ARTICLE  65 DEL REIAL DECRET  2159/1978, DE 23 DE JUNY, MITJANÇANT EL QUAL S'APROVA  EL REGLAMENT DE PLANEJAMENT PER Al  DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE  LA LLEI SOBRE RÈGIM DEL SÒL I ORDENACIÓ URBANA:

L'article 65 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al  desenvolupament i aplicació de  la Llei sobre règim del Sòl i Ordenació Urbana, és el que  regula en  termes generals la formació i contingut dels  estudis de detall. Concretament l'article  65 estableix:

1. Els estudis de detall podran formular-se amb  l'exclusiva finalitat de:

a. Establir alineacions i rasants, completant les que  ja estiguessin assenyalades en  el sòl urbà pel Pla General, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament o Projecte de Delimitació de Sòl Urbà, en les condicions que aquests documents d'ordenació  fixin, i reajustar i adaptar les alineacions i rasants previstes en  els instruments d'ordenació  citats, d'acord igualment amb les condicions que sobre aquest tema  fixin.

b. Adaptar o reajustar alineacions i rasants assenyalades a Planes Parcials.

c. Ordenar els volums d'acord  amb  les especificacions del Pla General o de les  Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament en sòl urbà, o amb les pròpies dels Planes Parcials en els altres casos, i completar, si escau, la xarxa de comunicacions definida en els mateixos amb aquelles vies interiors que resultin necessàries per proporcionar accés a  els edificis l'ordenació concreta dels quals s'estableixi en  el propi estudi de detall.

2. La possibilitat d'establir alineacions i rasants a través d'estudis de detall es limitarà a les vies de  la xarxa  de comunicacions definides en  el Pla o Norma les determinacions de la qual siguin desenvolupades per aquell.

3. En l'adaptació o reajustament de l'assenyalament d'alineacions i rasants del Pla General, Normes Complementàries i Subsidiàries, Pla Parcial o Projecte de Delimitació, no es podrà reduir l'amplària  de l'espai destinat a vials ni les superfícies destinades a espais lliures. En cap cas l'adaptació  o reajustament de l'assenyalament  d'alineacions  podrà originar augment de volum en aplicar  les ordenances al resultat de l'adaptació o reajustament realitzat.

4. L'ordenació de volums no podrà suposar augment d'ocupació del sòl ni de les altures màximes i dels volums edificables prevists en el Pla, ni incrementar la densitat de població establerta en el mateix, ni alterar l'ús exclusiu o predominant assignat per aquell. Es respectaran en tot caso les altres determinacions del Pla.

5. En cap cas podrà ocasionar perjudici ni alterar les condicions d'ordenació dels predis adjacents.

6.- Els estudis de detall no podran contenir determinacions pròpies de Pla General, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament i Pla Parcial que no estiguessin prèviament establertes en  els mateixos.

El present estudi de detall, es formula, seguint les previsions de  la revisió de les  NNSS de Formentera  de l'any 2.013, i és del tipus “a ”,per la qual cosa aquest document s'ajusta  a l'apartat  1 de l'article..

Les alineacions i rasants previstes en  el present estudi de detall, no modifiquen les ja establertes en  l'únic vial públic al fet que dona front la unitat d'actuació (carrer Xaloc), que està completament urbanitzada.

L'apartat  3 de l'article  65 comentat, no és aplicable   en aquest cas, al no ser l'estudi  de detall del tipus “c”.

No és aplicable l'establert a l'apartat 4 de l'article 65 comentat, al no ser necessari establir cap tipus de volumetria específica, més enllà  de  l'aplicació de les  normes d'edificació  de  la zona ET EPJ- 02 de les  NNSS de Formentera.

Es compleix  així mateix l'apartat  5 del ja tan repetit article 65 comentat, al no ocasionar cap tipus de prejudici a  els predis adjacents, ni produir alteració alguna en  l'ordenació prevista en  les NNSS de Formentera. El sòl adjacent, és en part rústic, i en part urbà.

Es compleix, finalment, l'apartat 6 de l'article 65, al no contenir aquest estudi de detall, previsions d'ordenació pròpies d'instruments superiors com són les pròpies NNSS de Formentera, no superant-se els coeficients, índexs, etc. d'aquestes, ni introduint elements d'ordenació aliens.

1.4.4.2.- COMPLIMENT DE LES  REVISIONS DE L'ARTICLE  66 DEL REIAL DECRET  2159/1978, DE 23 DE JUNY, MITJANÇANT EL QUAL S'APROVA  EL REGLAMENT DE PLANEJAMENT PER Al  DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE  LA LLEI SOBRE RÈGIM DEL SÒL I ORDENACIÓ URBANA:

L'article 66 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al  desenvolupament i aplicació de  la Llei sobre règim del Sòl i Ordenació Urbana, és el que  regula en termes generals la documentació dels  estudis de detall. Concretament l'article  66 estableix:

1. Memòria justificada de  la seva conveniència i de  la procedència de les  solucions adoptades.

2. Quan es modifiqui la disposició de volums s'efectuarà, a més, un estudi comparatiu de l'edificabilitat resultant per aplicació de les determinacions previstes en el Pla i de les quals s'obtenen  en  l'estudi de detall, justificant el compliment de  l'establert sobre aquest extrem en  el núm. 3 article anterior.

3. Plànols a escala adequada, i, com a mínim, 1:500, que expressin les determinacions que es completen, adapten o reajusten, amb referències precises a la nova ordenació i la seva relació amb l'anteriorment existent.

Es compleix  a l'apartat  1 de l'article  66 comentat, ja que en  el present estudi de detall, s'inclou  una memòria descriptiva i justificativa de la conveniència de la redacció de la mateixa, justificant les decisions adoptades.

Es compleix l'apartat 2 de l'article 66 comentat, ja que s'inclou en el present estudi de detall quadres comparatius de l'edificabilitat, volum i altres paràmetres urbanístics, prevists en el present estudi de detall i en  les NNSS de Formentera, concloent que es compleixen  i no se superen les previsions d'aquestes  últimes, en compliment de l'aparat 3 de l'article  65 del Reglament de Planejament.

Es compleix  l'apartat  3 de l'article  66 comentat, ja que l'escala  mínima empleada en aquest estudi

de detall és d'1:200, superior a  la mínima prevista d'1:500..

1.4.5.- AJUST DE LES  PREVISIONS DE L'ESTUDI  DE DETALL A  LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE FORMENTERA

ÀMBIT: L'àmbit  de  la unitat d'actuació  UA EPJ-21, s'ajusta  a  els límits delimitats en  les NNSS de Formentera, amb uns lleugers ajustos, com a conseqüència de certes petites desviacions respecte de  els límits de propietat i alineacions de vies públiques a  les quals dona front i canvi d'escala.

OBJECTE: En les NNSS es planteja la redacció d'un estudi de detall del tipus a), que és justament el que  es desenvolupa en  el present expedient.

APROFITAMENT LUCRATIU GLOBAL: Es respecta el paràmetre de 0,60 m2/m2 aplicat a la superfície de sòl ET EPJ-02.

PLANEJAMENT DE DESENVOLUPAMENT: Es formula el present Estudi de detall per a fixació precisa dels  límits de  la UA, de les  alineacions i límits de qualificació i de  la volumetria.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Compensació, que és el previst en aquest Estudi de Detall.

TIPUS D'ACTUACIÓ  DE TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA: Dotació.

ORDENACIÓ: Es proposa l'ordenació  conformement a   les determinacions de  la qualificació ET

1.5.- SISTEMA D'ACTUACIÓ PREVIST PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PRESENT ESTUDI DE DETALL:

El sistema d'actuació  previst per al  desenvolupament del present Estudi de Detall és el de  COMPENSACIÓ. En cas que    a  el moment d'executar  l'Estudi  de Detall, hi hagués un sol propietari, el tràmit es limitarà a  la cessió dels  terrenys SGEL-MD a  l'administració actuant, el Consell Insular de Formentera, en  l'acte de registre de  la parcel·la de cessió i edificable privada en  el Registre de la Propietat corresponent.

En cas d'haver-hi més d'un propietari, se seguirà el previst en els articles corresponents del Reglament de Gestió Urbanística, prèvia redacció del projecte de compensació.

1.6.- ESTUDI COMPARATIU DE  L'ORDENACIÓ PREVISTA EN  LA REVISIÓ DE LES  NNSS DE FORMENTERA I LES RESULTANTS DEL PRESENT ESTUDI DE DETALL:

Es compleixen  els paràmetres establerts per  les NNSS, tant els previstos per a la  UA EPJ-01, com per a la  zona VEU EPJ-01. A continuació  es justifiquen les xifres resultants que compleixen els paràmetres establerts.​​​​

ZONA

PARÀMETRE

VALOR PARÀMETRE

CÀLCUL

PARÀMETRE RESULTANT

COMPLIMENT

 

ET EPJ-21

Edificabilitat

0,60 m2 /m2

783,60 m2 X 0,60 m2 /m2

470,16 m2

Si

Ocupació

30%

Per planta 783,60 m2 X 30%

235,08 m2

Si

IIUR

1/200

783,60 m2 /200

4

Si

IIUT

1/33,33

783,60 m2 /33,33

24

Si

Nº plantes

2/3

PB+PP1 o PB+PP1+Àtic

2/3

Si

Aquets paràmetres són els que  figuren en  els quadres de zonificació del plànol 04 del present Estudi de Detall.

1.7.- ASSENYALAMENT D'ALINEACIONS  I RASANTS EN  L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

La unitat d'actuació  UA EPJ-21, dona enfront de  un vial, actualment per als vianants, completament urbanitzat, i amb alineacions i rasants establertes. Per tant  no cal afegir cap precisió al vial existent i es mantenen aquestes alienacions i rasants.

QUADRE RESUM DEL DESENVOLUPAMENT DE LES  PREVISIONS DE L'ESTUDI  DE DETALL

Els paràmetres urbanístics d'aplicació  a  les edificacions que es poden desenvolupar en  l'àmbit de  la UA EPJ-21, són els següents.

PARÀMETRE

VALOR PARÀMETRE

OBSERVACIONS

Parcel·la mínima

400 m2

Resulta una única parcel·la de 783,60

Façana/fons mínims

15 ml/15 ml

Compleix

Edificabilitat

0,60 m2 /m2

Superfície construïda computable max. 470,16 m2

Ocupació

30%

En  totes les plantes. (2)

Volum màx./ edifici

15.000 m3

 

Altura màxima

6/9 ml

Si l'edificació  té PB+PP1, altura màx. 6 m, total 7 m. Si té PB+PP1+Àtic, altura màx. 9 m, total 10

Altura total

7/10 ml

Nº plantes

PS+PB+PP1/PS+PB+PP1+A

Separació mín. vials i EL-P

5 ml

 

Separació mín. resta fites

3 ml

 

Separació mín. entre edif. mateixa parcel·la

6 ml/9 ml

Si edificis són de 2 altures, 6 ml, si són de 3, 9 ml

Índex intensitat uso residencial (IIUR)

1/200

Aquests paràmetres es compliran  globalment dins de  la totalitat de sòl. 4 viv. o 24 places turist.

Índex intensitat uso turístic (IIUT)

1/33,33

Tipologia edificació

Aïllada

 

Ús característic

Allotjament turístic

Totes les modalitats

Altres usos admesos (1)

Residencial

Solament viv. unifamiliar o unifamiliar aparellada

Comercial

No

Administratiu privat

No

Establiments públics

No

Soci cultural

Grandària 0, situació 2

Docent

No

Soci sanitari

No

Administratiu públic

No

Esportiu

No

Seguretat

No

Religiós

No

Municipal divers

No

(1) Les grandàries i situacions establerts per a cada ús tenen  la següent llegenda:

Grandària 0 Sense límit de superfície

Grandària 2 Fins a 400 m2.

Situació 2 En qualsevol planta de l'edifici  d'ús no exclusiu, excepte exclusivament en la planta soterrani Situació 3 En planta baixa amb accés directe des de la  via pública i/o associada a planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera, amb un mínim del 50 % en planta baixa

(2) En  la planta soterrani, es podrà ocupar la zona  de reculada a fites amb vials de tràfic rodat d'accés  al soterrani, coberts i el 100% si l'ús és hoteler. En plantes sobre rasant l'ocupació màxima serà la mitjana de les ocupacions de cadascuna  de les  plantes.

Es fa avinent que contra l'acord present, en tractar-se d'un instrument urbanístic, amb rang reglamentari, es podrà interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb seu a Palma (Mallorca); tot això sense perjudici que hom utilitzi qualsevol altre recurs que estimi procedent en dret, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

El que es fa públic als efectes oportuns.

 

Formentera, document signat electrònicament (4 de febrer de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres

Documents adjunts