Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 23978
Aprovació definitiva pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle de l'Ajuntament de Calvià, en compliment del disposat en l'article 169 apartats 1 i 3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals i en l'article 20 apartats 1 i 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, fa saber que durant el període d'exposició pública del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, no s'han presentat reclamacions que s'ajustin a l'article 170.2 del RDL 2/2014, per la qual cosa queda aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, transcrivint-se a continuació l'acord d'aprovació provisional i el resum per capítols de cada un dels pressuposts que l'integren:

PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a 2022 d'acord amb el següent format:

PRESSUPOST ORDINARI AJUNTAMENT DE CALVIÀ

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

TOTAL

DESPESES:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

93.338.881,00

91,24%

1

Despeses en personal

38.356.310,31

37,49%

2

Despeses en bens i serveis

20.885.494,84

20,42%

3

Despeses financeres

352.500,00

0,34%

4

Transferències corrents

33.744.575,85

32,98%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

8.964.460,58

8,76%

6

Inversions reals

5.872.941,39

5,74%

7

Transferències de capital

281.519,19

0,28%

8

Variació actius financers

310.000,00

0,30%

9

Variació passius financers

2.500.000,00

2,44%

 

TOTAL DESPESES

102.303.341,58

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

100.794.376,91

98,53%

1

Imposts directes

54.580.000,00

53,35%

2

Imposts indirectes

6.651.700,00

6,50%

3

Taxes i altres ingressos

11.153.312,36

10,90%

4

Transferències corrents

24.191.983,80

23,65%

5

Ingressos patrimonials

4.217.380,75

4,12%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

1.508.964,67

1,47%

6

Alienació d' inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

1.198.964,67

1,17%

8

Variació actius financers

310.000,00

0,30%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

102.303.341,58

100,00%

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTECAS

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

8.304.446,46

97,87%

1

Despeses en personal

5.122.800,00 €

60,38%

2

Despeses en bens i serveis

2.568.546,46 €

30,27%

3

Despeses financeres

8.600,00 €

0,10%

4

Transferències corrents

604.500,00 €

7,12%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

180.501,00

2,13%

6

Inversions reals

158.501,00 €

1,87%

7

Transferències de capital

0,00 €

0,00%

8

Variació actius financers

22.000,00 €

0,26%

9

Variació passius financers

0,00 €

0,00%

 

TOTAL DESPESES

8.484.947,46

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

8.462.947,46

99,74%

1

Imposts directes

0,00 €

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00 €

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

1.506.808,29 €

17,76%

4

Transferències corrents

6.956.139,17 €

81,98%

5

Ingressos patrimonials

0,00 €

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

22.000,00

0,26%

6

Inversions reals

0,00

#¡DIV/0!

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

22.000,00

0,26%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

8.484.947,46

100,00%

PRESSUPOST CALVIÀ 2000,S.A.

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

30.036.048,16

85,47%

1

Despeses en personal

17.105.402,02

48,67%

2

Despeses en bens i serveis

12.834.393,04

36,52%

3

Despeses financeres

96.253,10

0,27%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

5.106.099,95

14,53%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

3.020.070,95

8,59%

9

Variació passius financers

2.086.029,00

5,94%

 

TOTAL DESPESES

35.142.148,11

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

31.603.530,41

89,93%

1

Imposts directes

0,00

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

17.287.316,44

49,19%

4

Transferències corrents

14.572.161,00

41,47%

5

Ingressos patrimonials

-255.947,03

-0,73%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

3.538.617,70

10,07%

6

Inversions reals

0,00

#¡DIV/0!

7

Transferències de capital

-942.089,63

-2,68%

8

Variació actius financers

4.480.707,33

12,75%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

35.142.148,11

100,00%

PRESSUPOST LLAR DE CALVIÀ, S.A.

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

3.761.725,00

97,61%

1

Despeses en personal

2.938.250,00

76,24%

2

Despeses en bens i serveis

822.225,00

21,34%

3

Despeses financeres

1.250,00

0,03%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

92.000,00

2,39%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

92.000,00

2,39%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL DESPESES

3.853.725,00

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

3.853.725,00

100,00%

1

Imposts directes

695.000,00

18,03%

2

Imposts indirectes

103.850,00

2,69%

3

Taxes i altres ingressos

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

3.054.875,00

79,27%

5

Ingressos patrimonials

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

0,00%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

0,00

0,00%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

3.853.725,00

100,00%

PRESSUPOST LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA, S.A.

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

4.508.201,07

99,81%

1

Despeses en personal

4.342.486,70

96,14%

2

Despeses en bens i serveis

165.714,37

3,67%

3

Despeses financeres

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

8.675,00

0,19%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

8.675,00

0,19%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL DESPESES

4.516.876,07

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

4.514.692,07

99,95%

1

Imposts directes

0,00

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

4.514.692,07

99,95%

5

Ingressos patrimonials

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

2.184,00

0,05%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

2.184,00

0,05%

8

Variació actius financers

0,00

0,00%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

4.516.876,07

100,00%

PRESSUPOST OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

 

 

 

% s/

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

1.875.110,93

98,66%

1

Despeses en personal

1.574.610,93

82,85%

2

Despeses en bens i serveis

300.500,00

15,81%

3

Despeses financeres

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

25.500,00

1,34%

6

Inversions reals

3.500,00

0,18%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

22.000,00

1,16%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL DESPESES

1.900.610,93

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

% s/

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

1.875.110,93

98,66%

1

Imposts directes

0,00

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

115.905,59

6,10%

4

Transferències corrents

1.759.205,34

92,56%

5

Ingressos patrimonials

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

25.500,00

1,34%

6

Alienació d' inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

3.500,00

0,18%

8

Variació actius financers

22.000,00

1,16%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

1.900.610,93

100,00%

PRESSUPOST CONSOLIDAT

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

117.923.479,21

89,14%

1

Despeses en personal

69.439.859,96

52,49%

2

Despeses en bens i serveis

37.576.873,71

28,40%

3

Despeses financeres

458.603,10

0,35%

4

Transferències corrents

10.448.142,44

7,90%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

14.373.736,53

10,86%

6

Inversions reals

6.034.942,39

4,56%

7

Transferències de capital

278.019,19

0,21%

8

Variació actius financers

3.474.745,95

2,63%

9

Variació passius financers

4.586.029,00

3,47%

 

TOTAL DESPESES

132.297.215,74

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

127.203.449,37

96,15%

1

Imposts directes

55.275.000,00

41,78%

2

Imposts indirectes

6.755.550,00

5,11%

3

Taxes i altres ingressos

30.063.342,68

22,72%

4

Transferències corrents

31.148.122,97

23,54%

5

Ingressos patrimonials

3.961.433,72

2,99%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

5.093.766,37

3,85%

6

Alienació d' inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

259.059,04

0,20%

8

Variació actius financers

4.834.707,33

3,65%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

132.297.215,74

100,00%

SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució que desenvolupen els anteriors pressuposts.

TERCER.- Aprovar la relació de llocs de treball que comprèn tots els llocs de treball del personal funcionari, laboral i del personal funcionari d'ocupació eventual.

QUART.- Exposar al públic durant quinze dies hàbils l'aprovació inicial del present acord mitjançant la publicació de l'anunci al BOIB. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el període d'exposició pública no es formulessin al·legacions al respecte.

CINQUÈ.- Autoritzar al tinent de batle competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts per a dur a terme totes les modificacions pressupostàries necessàries en cas de reorganitzacions administratives.”

Inserir la present resolució al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en compliment del que disposa l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. “

En virtut del disposat en l'article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en l'article 23.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció. La interposició de recursos no suspendrà per si mateixa l'aplicació del Pressupost definitivament aprovat.

 

Calvià, 18 de gener de 2022

La tinent de batle Natividad Francés Garate

 

 

 

PLANTILLA  DE LA CORPORACIÓ

 

 

PLANTILLA DE LA CORPORACIÓN

 

 

 

 

 

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

     PERSONAL FUNCIONARIO

 

 

 

PLACES PLAZAS

GRUP GRUPO

 

 

 

HABILITATS ESTATALS

 

 

HABILITADOS ESTATALES

1

A1

SECRETARI/ÀRIA  SECRETARIO/A

1

A1

INTERVENTOR/A INTERVENTOR/A

1

A1

TRESORER/A  TESORERO/A

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

 

 

 

26

A1

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. TÈCNICA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. TÉCNICA.

 

 

 

12

A2

ESCALA D'ADMÓN. GENERAL. SUB. GESTIÓ

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. GESTIÓN

 

 

 

35

C1

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA.

 

 

 

103

C2

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. AUXILIAR.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. AUXILIAR.

 

 

 

4

AAPP

ESCALA DE ADMÓ. GENERAL. SUB. SUBALTERNA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. SUBALTERNA.

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

 

2

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMESTIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO/A

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TÈCNIC/A SUPERIOR EN COMUNICACIONS

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TÉCNIC/A SUPERIOR EN COMUNICACIONES

 

 

 

14

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ARQUITECTE/A.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ARQUITECTE/A.

 

 

 

4

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. BIOLOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. BIOLOGIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECOPROJECTES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ECOPROYECTOS

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECCP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ING. CAMINOS CANALES Y PUERTOS

 

 

 

4

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECONOMISTA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ECONOMISTA.

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ENGINYER/A INDUSTRIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INGENIERO/A INDUSTRIAL.

 

 

 

1

A1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ENGINYER/A INFRAESTRUCTURES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INGENIERO/A INFRAESTRUCTURAS

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. INEF.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INEF.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. MEDICINA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. MEDICINA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERVEIS ESPECIAL.CLASSE COMESOS ESPECIALS. GRUP A

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERVICIOS ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. GRUPO A

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PEDAGOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PEDAGOGIA.

 

 

 

7

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PSICOLOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PSICOLOGIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PSICOPEDAGOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PSICOPEDAGOGIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. VETERINÀRIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. VETERINARIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. TÈCNIC/A PREV RRLL

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. TÉCNICO/A PREV RR.LL.

 

 

 

7

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. IFOC.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. IFOC.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. IGUALTAT.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. IGUALDAD.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. GEÒGRAF/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. GEÓGRAFO/A

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMÁTICA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEGORÍA TITULAT/ADA SUPERIOR. GESTOR/A DOCUMENTAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEGORIA TITULADO/A SUPERIOR. GESTOR/A DOCUMENTAL.

 

 

 

2

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEGORÍA TITULAT/ADA SUPERIOR. TÈCNIC/A PATRIMONI.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEGORIA TITULADO/A SUPERIOR. TÉCNICO/A PATRIMONIO.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A RESTAURACIÓ BIENES ARQUEOLÒGICS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A RESTARUACIÓN BIENES ARQUEOLÓGICOS.

 

 

 

1

A2

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMÁTICA.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICO/A

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. CARTÒGRAF/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. CARTÓGRAFO/A

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

 

 

 

2

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ENGINYER/A TÈCNIC AGRÍCOLA

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMESTIDOS ESPECIALES. INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A PROTECCIÓ CIVIL.

ESCAL DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA. CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORÍA TGM. TÈCNICO/A PROTECCIÓN CIVIL.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A TURISME.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A TURISMO.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EMPRESARIALS

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EMPRESARIALES

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERVEIS ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERVICIOS ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES

 

 

 

7

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. DUE EMPRESA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. DUE EMPRESA.

 

 

 

2

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ETOP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. I.T.O.P.

 

 

 

3

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. RELACIONS LABORALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. RELACIONES LABORALES.

 

 

 

13

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TREBALL SOCIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TRABAJO SOCIAL.

 

 

 

3

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EDUCACIÓ SOCIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EDUCACIÓN SOCIAL.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. SERVEIS SOCIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. SERVICIOS SOCIALES.

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INSPECTOR DE COMERÇ

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INSPECTOR DE COMERCIO

 

 

 

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

 

 

 

1

C1

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A COMUNICACIONES.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A COMUNICACIONS.

 

 

 

9

C1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A.

 

 

 

9

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A. ATP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A. ATP

 

 

 

1

C1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. PROGRAMADOR/A INFORMATIC/A.

 

 

 

4

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.TÈCNIC/A ESPTA. EN INFORMÀTICA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.TÉCNICO/A ESPTA. EN INFORMATICA.

 

 

 

2

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ZELADOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. CELADOR/A.

 

 

 

3

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNIC/A AUXILIAR.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICO/A AUXILIAR.

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNICA AUXILIAR.TÈCNIC/A DE GIS.

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICA AUXILIAR.TÉCNICO/A DE GIS.

 

 

 

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNICA AUXILIAR. DELINEANT/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICA AUXILIAR. DELINEANTE/A.

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA AUXILIAR. TÈCNIC/A PREVENCIÓ (NIVELL INTERMIG)

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA AUXILIAR. TÉCNICO/A PREVENCIÓN (NIVEL INTERMEDIO)

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS. DINAMITZADOR/A D'OCUPACIÓ

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. DINAMIZADOR/A DE OCUPACIÓN

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS. COORD. PROTECCIÓ CIVIL I PLATGES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. COORD. PROTECCIÓN CIVIL Y PLAYAS

 

 

 

5

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

 

 

 

13

C2

ESCALA D' ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. OPERADOR/A DE RÀDIO.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. OPERADOR/A DE RADIO.

 

 

 

2

AAPP

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. MAJOR

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. MAYOR

 

 

 

4

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. INSPECTOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. INSPECTOR/A.

 

 

 

9

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. SUBINSPECTOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. SUBINSPECTOR/A.

 

 

 

24

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. OFICIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. OFICIAL.

 

 

 

150

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. POLICIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. POLICIA.

 

 

 

 

 

PERSONAL D'OFICIS

 

 

 

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. ENCARREGAT/DA EN CAP.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIPS. ENCAREGADO/A JEFE.

 

 

 

8

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. MESTRE/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. MAESTRO/A.

 

 

 

31

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. OFICIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. OFICIAL.

 

 

 

35

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. AJUDANT/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. AYUDANTE/A.

 

 

 

50

AAPP

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. OPERARI/ÀRIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. OPERARIO/A.

 

 

 

 

 

B) PERSONAL LABORAL

 

 

 

1

A1

TÈCNIC/A SUPERIOR. PERIODISME

TÉCNICO/A SUPERIOR. PERIODISMO

 

 

 

1

A1

TÈCNIC/A SUPERIOR. PSICOLOGIA

TÉCNICO/A SUPERIOR. PSICOLOGIA

 

 

 

1

C1

INFORMADOR/A TURÍSTICA

INFORMADOR/A TURÍSTICA

 

 

 

2

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

 

 

 

2

AAPP

OPERARI/ÀRIA

OPERARIO/A

 

PERSONAL EVENTUAL/PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓ/DENOMINACIÓN

Nº LLOCS/ Nº PUESTOS

FUNCIONS/FUNCIONES

RÈG. DEDICACIÓ/REG.DEDICACIÓN

RETRIBUCIÓ ANUAL/RETRIBUCIÓN ANUAL

Cap de Gabinet/Jefe/a de Gabinete

1

Dirigir i gestionar el Gabinet de Batlia, fixant les directrius a seguir per assegurar els objectius. Coordinar les relacions institucionals en l'entorn  del Batle com a eix fonamental del desenvolupament de les directrius polítiques./Dirigir y gestionar el Gabinete de Alcaldía, fijando las directrices a seguir para asegurar los objetivos. Coordinar las relaciones institucionales en el entorno del Alcalde

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 53.040,00 €/any.//Hasta un máximo de 53.040,00 €/año.

Director/a General//Director/a General

4

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a l'àrea o àrees d'activitat que li siguin assignades per la Batlia, responsabilitzant-se de la coordinació, organització i gestió del conjunt d'unitats administratives que comprengui./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas al área o áreas de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, responsabilizándose de la coordinación, organización y gestión del conjunto de Unidades Administrativas que comprenda.

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 60.180,00 €/any.//Hasta un máximo de 60.180,00 €/año.

Coordinador/a de Projectes i/o Responsable de Serveis//Coordinador/a de Proyectos y/o Responsable de Servicios

5

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a les unitats d'activitat que li siguin assignades per l'Alcaldia, sota les directrius i coordinació del Director General, en cas de què depenguin de més d'una àrea o es tracti de projectes interdisciplinars que afectin a més d'un departament./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas a las unidades de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, bajo las directrices y coordinación del Director General, en caso de que dependan de más de un área o se trate de proyectos interdisciplinarios

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 47.940,00 €/any.//Hasta un máximo de 47.940,00€/año.

Documents adjunts