Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 9983
Aprovació definitiva modificacions de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Conformement els articles 169 i 177 de la Llei reguladora de les hisendes locals -RDLEG 2/2004-, al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari de data 14 de desembre de 2021, de modificacions de crèdit del pressupost en vigor, que es fa públic a continuació:

Aprovació dels expedients MC4, MC5, MC6 i MC7 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior; conformement el següent detall:

Partides del pressupost de despeses amb expressió de les quantitats habilitades:

MC-4-2021:

1532-63401: Vehicle Policia Local: 33.831.60€

 

MC-5-2021:

1532-61901: Rehabilitació del Camí del ST. Crist (sub. Serra Tramuntana): 81.057.51€;

439-22698: Programa Desenvolupament Rural FOGAIBA 13.781.40€;

161-22733: Honoraris de redacció i direcció Xarxa aigua Son Massanet:15.925.74€;

164-22732: Honoraris de redacció i direcció Accessibilitat Cementeri: 9.305.18€.

 

MC-6-2021:

342-62500: Parc Infantil Poliesportiu: 14.902.06€;

343-62500: Parc Infantil Poliesportiu, muntatge: 5.203.00€;

1522-21302: Maquinària, instal·lacions i altres: 31.730.69€;

1532-21000: Infraestructures i bens naturals: 40.569.78€;

161-21300: Proveïment aigua domicili – Maquinaria i instal·lacions: 34.178.12€,

323-22699: Despeses diverses escoleta 0-3 anys: 19.975.22€;

338-22609: Festes Locals: 19.670.71€;

011-31900: Despeses comissions i gestió rebuts: 1.856.32€;

920-62600: Equips processos informació: 940.17€;

920-22706: Estudis i treballs tècnics: 14.853.60€.

 

MC-7-2021: Incorporació saldo compte 413 exercici/2020: 13.191.69€:

011-31900: Comissió rebuts bancaris: 932.71€;

323-13000: Nòmina Escoleta: 589.77€;

323-13000: Nòmina Escoleta: 1.326.48€;

920-16008: Assistència Sanitas Funcionaris: 4.224.32€;

920-12002: Triennis Funcionaris: 650.33€;

920-12006: Retribucions Bàsiques Funcionaris: 194.60€;

920-12100: Complement Destí Funcionaris: 428.46€;

920-12101: Complement Específic Funcionaris: 384.65€;

920-12103: Altres Complements Funcionaris: 632.98€;

920-21600: Aplicatius Programa ABSIS-Ampliació espai Cloud: 453.02€;

920-21600: Aplicatius Programa ABSIS-Connexió a Gestiona: 1.887.60€:

920-21600: Aplicatius Programa ABSIS-Contracte Manteniment: 1.486.79€.-

Contra el present Acord, en virtut del que estableix l'article 171 del RDLG 2/2004, els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció.

 

No obstant això, d'acord amb l'article 171.3 del RDLEG 2/2004, la interposició del citat recurs no suspendrà per sí sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Campanet, 10 de gener de 2022

El secretari-interventor Carlos A. Llorente Sánchez