Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 8241
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la concessió dels ajuts de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre de l'any 2021 (exp. 1507-2021-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'objectiu del programa Menorca, Música i Teatre és la promoció de l'activitat musical i teatral que desenvolupen els grups menorquins, a fi d'oferir-los un marc per donar a conèixer la seva activitat i la seva creativitat, tot col·laborant a mantenir unes manifestacions culturals arrelades a l'illa.

Així mateix, la finalitat del programa també és oferir als beneficiaris un ampli ventall d'actuacions de grups de teatre, corals, bandes de música, orquestres, grups folklòrics, grups de música popular, solistes o grups de rock als diferents municipis de l'illa.

Atès que es preveu expressament que es podran concedir ajuts per actuacions ja realitzades en el moment de l'aprovació de la convocatòria, sempre que s'hagin complert els requisits establerts en les bases.

Atès que les bases reguladores del programa Menorca, Música i Teatre van ser aprovades per acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de dia 29 de març de 2021 i foren publicades en el BOIB núm. 54 de 24 d'abril de 2021.

Vist que el Consell executiu, per unanimitat i en la sessió de caràcter ordinari de dia 2 d'agost de 2021, publicat en el BOIB núm. 108 de 14 d'agost de 2021, va aprovar la segona convocatòria dels ajuts en el marc del programa Menorca, Música i Teatre per a l'any 2021, que es regeix per les normes de selecció dels grups i les bases aprovades pel Consell Executiu en data 29 de març de 2021, publicades en el BOIB núm. 54 de 24 d'abril de 2021, d'acord amb les modificacions següents:

a) Es modifica la base 3.1 per adaptar el període de les actuacions a aquesta segona convocatòria. Per tant, queda redactada en els termes següents:

«3.1. Poden ser objecte de subvenció d'aquest programa les activitats musicals i les arts escèniques que promoguin les entitats a què fa referència la base cinquena que tenguin lloc entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de l'any 2021, que presentin un interès cultural i artístic, que siguin viables tècnicament i econòmicament, i que vagin adreçades a un públic eminentment local.»

Es modifica la base 5.1 per afegir com a possibles beneficiaris les associacions i agrupacions de comerciants d'àmbit insular. Per tant, queda la redacció següent:

«1. Poden beneficiar-se d'aquest programa els ajuntaments de Menorca, les entitats culturals, les associacions de veïns, els clubs de jubilats, les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA), les fundacions culturals, tant públiques com privades, i les associacions i agrupacions de comerciants d'àmbit municipal i insular».

Atès que la data límit per realitzar les sol·licituds dels ajuts és el 30 de setembre de 2021.

Vist que s'han presentat 74 sol·licituds d'actuacions, de les quals algunes s'han renunciat per diversos motius i d'altres no compleixen els requisits establerts a les bases.

El pressupost per aquesta segona convocatòria és de 23.000 € (20.000 € reservats del pressupost de l'any 2021 més els 3.000 € de romanent de la primera convocatòria del 2021). L'import total de les sol·licituds que es proposa concedir és de 23.000 €, és a dir, el 100% de l'import previst per aquesta convocatòria.

L'import total de les sol·licituds ascendeix a 31.200 €. Amb motiu d'aquesta desviació de 8.200 € a l'alça, s'ha hagut de prorratejar en un 26% els imports sol·licitats per ajustar-los a la convocatòria.

Atès que la comissió avaluadora considera que a causa d'aquest prorrateig l'import concedit a les sol·licituds minva de forma considerable, s'ha proposat la possibilitat que el conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports concedeixi l'import restant que pertocaria als grups, segons l'establert al catàleg, mitjançant una resolució que en cap cas pot superar els 600 € per sol·licitud. Aquesta possibilitat serà analitzada i, en el seu cas, tinguda en compte sempre que sigui tècnicament possible.

Atès que durant aquest any 2021 han continuat arribant sol·licituds de diversos grups per a la inclusió al catàleg del programa Menorca, Música i Teatre.

Atesa l'acta de la Comissió Avaluadora del programa Menorca, música i teatre que ha aprovat les actuacions per a l'any 2021.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports;

El Consell executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyora Gomila Carretero, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar L'ANNEX 1 que compta amb la incorporació dels nous grups en el catàleg del programa Menorca, Música i Teatre:

 

ANNEX 1 GRUPS DEL PROGRAMA MENORCA, MÚSICA I TEATRE, ANY 2021

Nom grup

Import subvenció

Àgata

450 €

Agrupació Coral Es Ressol

550 €

Agrupació Musical de Ciutadella (banda)

550 €

Ana Gomila Domènech

250 €

Àngels Anglada & Pau Pons

400 €

Anna Ferrer

450 €

Anna Maria Ticoulat

250 €

Anna Szostak Quartet

450 €

Arena

700 €

Art en Moviment

550 €

Associació Cor DaCamara

450 €

Associació d'Amics dels Diables

550 €

Associació d'Amics dels Gegants

550 €

Associació La Resistencia

700 €

Atzur

400 €

BAF

450 €

Baladi Dansa

550 €

Balearic Guitar Foundation

400 €

Ballet Esencias

550 €

Bambolina

700 €

Banda de Música de Ferreries

550 €

Banda de Música des Migjorn Gran

550 €

Banda de Tambores y Cornetas de Alaior

550 €

Basic Feels

400 €

Bep Marquès

400 €

Billy Goat's

450 €

Black Pearl

450 €

Bon Ball Tenim

500 €

Borja Olives

250 €

Borja Olives i ses Bísties de Mongofre

450 €

Cala Joia

400 €

Cala Joia amb Banda

450 €

Cantabile

400 €

Canvi

250 €

Capella Davídica de la Catedral de Menorca

550 €

Caravan

400 €

Cecilia Fernández

250 €

Chachas sense Fronteres

550 €

Chepito y los Màmbo-chá

450 €

Cia. Teatre de Xoc – Improaventures

450 €

Cia. To Be

450 €

Clara Gorrias

250 €

Club Jubilats Sant Lluís secció teatre

700 €

Col·lectiu La Revoluta Teatre

550 €

Colla d'Amics i Geganters de Llucmaçanes

550 €

Companyia a Plom i Vol

550 €

Companyia de Teatre Federico García Lorca

700 €

Companyia de Teatre i Circ Volándonos

550 €

Companyia Dom Bosco “Mutis Teatre”

700 €

Companyia Gemma Moll & Icar Toset

550 €

Companyia Teatral José Delfin Serra

700 €

Compañía La Nave Inski Vanesa RiSe

250 €

Contacontes de Conta'm una Cançó i Camí de Cançons de Margui Juanico

400 €

Contes de l'Arpa

400 €

Contes Musicats

450 €

Cor Cadenza

550 €

Cor de Cambra de Ciutadella

550 €

Cor de Gospel Menorca

550 €

Cor Gospel Professional sa fàbrica de Musics

550 €

Cor Gran de l'Orfeó Maonès

550 €

Coral Cànticus Centre Cultural d'Alaior

550 €

Coral Clau de Sol

550 €

Coral de Pensionistes i Gent Gran

550 €

Coral i Rondalla Casal Gent Gran de Vasallo de Maó

550 €

Coral s'Estel de Ciutadella

550 €

Coral Sant Antoni

550 €

Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Menorca

500 €

Costa Produccions

700 €

Cris Juanico en solitari/duo

400 €

Cris Juanico en banda

450 €

D'Estraperlo

450 €

Dalt s'Era

450 €

Damià Rotger Miró

250 €

Dani Morlà & Cia

250 €

Daniel Amorós Pulido

250 €

Danzateatro Vuelta y vuelta

700 €

David Vidal Triay

250 €

Delên

450 €

Desencaixades

550 €

Diàlegs d'Art

550 €

Diàlegs d'Art, H2O

400 €

Diego Paqué

250 €

DJ Toni “Motos”

250 €

Doryan

250 €

Dos Sipiots

450 €

Dos-i-ficats

400 €

Dudu Arnalot

250 €

Duet Favàritx

400 €

Duet Santjoaner

400 €

Duo Klevtsova-Lemekh

400 €

Duo Lemekh

400 €

Duo Lo(r)ca

400 €

El Descubrimiento & Cheinstein

400 €

El Gran Pepot

250 €

El Mag Babadú i els seus amics

250 €

El Món de n'Edu

250 €

El Quintet de Lou Deach

450 €

Els fabulosos viatges de na Xinxeta i en Tico

400 €

Els Majors d'Adagio

450 €

Endika Izquierdo Teatro

250 €

Es Bastió de s'Illa

500 €

Es Cantaires

450 €

Esclat

550 €

Espina

450 €

Escolania de Ciutadella

550 €

Esther Garrido Sánchez

250 €

Eva Pons Iglesias

250 €

Feedback

400 €

Figues d'un altre paner

450 €

Fil de Ferro/Darkness

450 €

Flamenco sin Hache

400 €

Formación Orquestral y Rondalla de la Academia de Música Adagio

550 €

Fusiona2

400 €

Gaiamà

450 €

Gemma Moll

250 €

Georgina Masanés i Luis Souto

400 €

Grup de Ball Es Penell

450 €

Grup de Música Antiga GAUDIUM ET MUSICA

450 €

Grup de Música i Ball CCE Sant Lluís

450 €

Grup de Teatre de l'Orfeón Mahonés

700 €

Grup de Teatre. Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de Ciutadella “Sa Nostra”

700 €

Grup Folklòric Aires des Barranc d'Algendar

450 €

Grup Folklòric Arrels de Sant Joan

450 €

Grup Folklòric Aires des Migjorn

450 €

Grup Folklòric Castell de Sant Felip

450 €

Grup Folklòric Ciutadella

450 €

Grup Folklòric des Born

450 €

Grup Folklòric Es Rebost

450 €

Grup Folklòric Sant Isidre

450 €

Grup Folklòric Sant Miquel

450 €

Grup Folklòric Tramuntana

450 €

Grup JaSon5

450 €

Grup Llambre

450 €

Grup Teatral Set de Menorca

700 €

Grupo Ilusión

700 €

Grupos de Baile de la Casa de Andalucía: arte, amistad, alegría

700 €

Guiem Soldevila

450 €

Icar toset (Actuació musical)

250 €

Icar Toset (Tallers i concerts didàctics)

250 €

Icar Toset Trio

400 €

Idò Teatre

700 €

Impressions d'Arpa i Flauta

400 €

Inventari

450 €

Ismael de la Torre Trío

400 €

Ita Llopis & Carlos Mangado. En Acústic

400 €

Javier “El Mago” Màgics Menorca

250 €

Jazzlab

400 €

Jazzticfart

400 €

Jazzwine Menorca

450 €

Joana Brabo

250 €

Joe Mina & Nacho Olivar Blues

400 €

Jukebox Band

450 €

Júlia Beatloop

250 €

<K de Cumbia

450 €

Kevin

250 €

Kevin amb músics

450 €

L'Amarilla Teatre

700 €

La Clota

700 €

La compañía Efímera

550 €

La Dolce Evita

450 €

La Galatea

450 €

La Trup

700 €

La Xaranga del Xubec

450 €

Laia Costa i Joan Torres Duo

400 €

Lara Pons

250 €

Las Damas

400 €

Le Kayak Clown

250 €

Leonmanso

250 €

Leonmanso amb banda

450 €

Les Fades del Bosc

400 €

Los Chaveas

450 €

Los Fusirrumbis

450 €

Magic-Magic

250 €

Malànima

400 €

Manuel Alvarez Trio

400 €

Marcos Vinodelfin Band

450 €

Maria Àngels Gornés

250 €

Maria Àngels Gornés amb Banda

450 €

Maria Florit

400 €

Melicotó Titelles

400 €

Melilotus

450 €

Menaix a truà

400 €

Mendó fem renou

500 €

Menorca Soul Train

400 €

Menorca Swing Band

500 €

MenorcaBrass Ensemble

500 €

Mèrvils Duo

400 €

MINÚCIA teatre

550 €

Mynah Trio

400 €

Mô Teatre

700 €

Moiré

550 €

Moix

450 €

Moments a Cor

550 €

Música&Show

400 €

Musics Choir

450 €

Myotragus, Dimonis de Ferreries

550 €

Na Purpurina i en Sulli

400 €

No hi som tots & Tina Servera

450 €

No Som 3

550 €

Només és vell qui s'hi sent

700 €

Orgànic Menorca

400 €

Ohlala

550 €

Opiniao

450 €

Orquestra de cambra Illa de Menorca (grup de cambra)

450 €

Orquestra de cambra Illa de Menorca (orquestra de cambra)

500 €

Orquestra de cambra Illa de Menorca (orquestra)

550 €

Orquestra Filharmònica de Ciutadella

550 €

Orquestra menú 96

450 €

Paolo and the Peas

400 €

Pasacalles Acirkaos

450 €

Pèl de Gall

450 €

Pep Gener

250 €

Peus a Terra

700 €

Piano & Contrabaix

400 €

Pinyeta Pinyol

400 €

Pluma

400 €

Powertrip

450 €

Puretones

450 €

Quartet Aguinaga

450 €

Quartet Santjoaner

450 €

Quartet Vela

450 €

Queda

700 €

Quins Coverbos! Companyia de Teatre

700 €

Quintet de L'Orquestra Filharmònica Menorca

450 €

Replec Poètic

550 €

Res Sé

450 €

Rita Barber

450 €

RockSons

450 €

Romanços dits i cantats

400 €

Rondalla l'Esplai des Mercadal

500 €

Rondalles i Contes de s'àvia Rita de Torralba

250 €

Rootstic

450 €

Rut Florit Quintet

450 €

S'Ensamble

450 €

S'Espai de Circ

700 €

Sa Xaranga

400 €

Salvador Estrada

250 €

Sarau

450 €

Sebas Clown

250 €

Secret Concerts Menorca

450 €

Send3ro

550 €

Senyora Garcia & Company

450 €

Shanti

450 €

Sic y Mimi

250 €

Simiente

550 €

Sis de Ponent

450 €

Snowman lost his head

250 €

Soca de Mots - Glosadors

450 €

Soft Taste

400 €

Sols3i+

450 €

Sols3i+ Piazzollissimo

450 €

SOM3

550 €

Sonadors de Son Camaró

450 €

Song4u

400 €

Soul Play

450 €

Sputnik Project

450 €

Squizo Project

450 €

Stat de Shock

450 €

Subtext

400 €

Suc i sopes

450 €

Swingbabies

450 €

Tal i Tal

550 €

Talia Teatre

700 €

Tan Panchas

450 €

Teatre de Xoc La Fugida del Zanni

550 €

Teatre de Xoc

550 €

Teatre l'Esplai

700 €

Teatro en sombras chinas

400 €

The Crokettos

400 €

The Gentlemen Jacks

400 €

The Sailors

450 €

The Trikinis

450 €

Tons i Sons

450 €

Topsy Menorca Jazz Quartet

450 €

Tornam a Ser Aquí

700 €

Triada 135

400 €

Trio Arrels de Menorca

400 €

Verlaat

450 €

Wanderlust

400 €

X-tu

400 €

Xàfec Teatre

550 €

Xalandri

450 €

Xaranga de Maó (l'Associació Musical de Maó)

500 €

Xaranga de Ponent

450 €

Xou lô Patins

450 €

Yeyeha Sisters

400 €

Zarabanda

400 €

Segon. Concedir un ajut amb càrrec a la partida 4-33400-4890009 als següents sol·licitants de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre 2021:

Entitat sol·licitant: APIMA CEIP Maria Lluïsa Serra

Import sol·licitat: 700,00 €

Import concedit: 516,04 €

NIF/DNI: G57854150

Lloc i data d'actuació: Maó, 30/07/2021

Grup: S'Espai de Circ

 

Entitat sol·licitant: Joventuts Musicals des Mercadal i Fornells

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G57255259

Lloc i data d'actuació: Castell de Sant Antoni de Fornells, 07/09/2021

Grup: Orquestra de Cambra Illa de Menorca

 

Entitat sol·licitant: Associació Acirkaos

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G57967846

Lloc i data d'actuació: Maó, 03/09/2021

Grup: La Companyia Efímera

 

Entitat sol·licitant: Associació Acirkaos

Import sol·licitat: 250 €

Import concedit: 184,30 €

NIF/DNI: G57967846

Lloc i data d'actuació: Parc Rochina de Maó, 03/09/2021

Grup: Sic y Mimi

 

Entitat sol·licitant: Associació Acirkaos

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G57967846

Lloc i data d'actuació: Parc Rochina de Maó, 10/09/2021

Grup: Teatre de Xoc (La Fugida del Zanni)

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament des Castell

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: P0706400I

Lloc i data d'actuació: Es Castell, 10/09/2021

Grup: Banda de Música des Migjorn Gran

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament des Castell

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: P0706400I

Lloc i data d'actuació: Plaça Esplanada des Castell, 08/09/2021

Grup: Orquestra de Cambra Illa de Menorca

 

Entitat sol·licitant: Associació Cultural Treset

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent del Canal Salat de Ciutadella de Menorca, 25/12/2021

Grup: Dos Sipiots

 

Entitat sol·licitant: Associació Cultural Treset

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent del Canal Salat de Ciutadella de Menorca, 25/12/2021

Grup: Suc i Sopes

 

Entitat sol·licitant: Associació Cultural Treset

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent del Canal Salat de Ciutadella de Menorca, 25/12/2021

Grup: Malànima

 

Entitat sol·licitant: Associació Davinci Art i Esport

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Ciutadella de Menorca, 02/10/2021

Grup: Esclat

 

Entitat sol·licitant: Associació Davinci Art i Esport

Import sol·licitat: 250 €

Import concedit: 184,30 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Ciutadella de Menorca, 12/12/2021

Grup: Doryan Suárez

 

Entitat sol·licitant: Associació Davinci Art i Esport

Import sol·licitat: 250 €

Import concedit: 184,30 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Ciutadella de Menorca, 12/12/2021

Grup: Sebas Clown

 

Entitat sol·licitant: Art en moviment

Import sol·licitat: 250 €

Import concedit: 184,30 €

NIF/DNI: G57283491

Lloc i data d'actuació: Lloc pendent de definir, 12/12/2021

Grup: Doryan Suárez

 

Entitat sol·licitant: Art en moviment

Import sol·licitat: 700 €

Import concedit: 516,04 €

NIF/DNI: G57283491

Lloc i data d'actuació: Lloc pendent de definir, 12/12/2021

Grup: S'Espai de Circ

 

Entitat sol·licitant: Associació de Veïns des Castell

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: G07111990

Lloc i data d'actuació: Sala d'actes de l'Associació de Veïns des Castell, 06/11/2021

Grup: Gaudium et Musica

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sant Lluís, 18/12/2021

Grup: Feedback

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sant Lluís, 18/12/2021

Grup: Anna Szostak Quartet

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sant Lluís, 18/12/2021

Grup: Música&Show

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent Albert Camus de Sant Lluís, 02/10/2021

Grup: Minúcia Teatre

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent Albert Camus de Sant Lluís, 24/09/2021

Grup: Send3ro

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent Albert Camus de Sant Lluís, 06/11/2021

Grup: Som3

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sant Lluís, 19/12/2021

Grup: The Gentlement Jacks

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Sant Lluís

Import sol·licitat: 500 €

Import concedit: 368,60 €

NIF/DNI: P0705200D

Lloc i data d'actuació: Sant Lluís, 19/12/2021

Grup: Xaranga de Maó

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament des Mercadal

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0703700E

Lloc i data d'actuació: Santuari de la Mare de Déu del Toro des Mercadal, 17/10/2021

Grup: Balearic Guitar Foundation

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament des Mercadal

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: P0703700E

Lloc i data d'actuació: Església des Mercadal, 19/12/2021

Grup: Coral Clau de Sol

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament des Mercadal

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: P0703700E

Lloc i data d'actuació: Sala Multifuncional des Mercadal, 25/09/2021

Grup: Desencaixades

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament des Mercadal

Import sol·licitat: 700 €

Import concedit: 516,04 €

NIF/DNI: P0703700E

Lloc i data d'actuació: Sala Multifuncional des Mercadal, 14/11/2021

Grup: Talia Teatre

 

Entitat sol·licitant: Sa Sínia Art Hub

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G57923799

Lloc i data d'actuació: Sa Sínia Art Hub des Castell, 18/09/2021

Grup: La Companyia Efímera

 

Entitat sol·licitant: Sa Sínia Art Hub

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: G57923799

Lloc i data d'actuació: Sa Sínia Art Hub des Castell, 29/08/2021

Grup: K de Cumbia

 

Entitat sol·licitant: Sa Sínia Art Hub

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G57923799

Lloc i data d'actuació: Sa Sínia Art Hub des Castell, 29/10/2021

Grup: L'Amarilla Teatre

 

Entitat sol·licitant: Associació Esclat

Import sol·licitat: 700 €

Import concedit: 516,04

NIF/DNI: G57513517

Lloc i data d'actuació: Plaça des Pins de Ciutadella de Menorca, 02/10/2021

Grup: S'Espai de Circ

 

Entitat sol·licitant: Associació de Veïns de Sant Climent

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G07203672

Lloc i data d'actuació: Església de Sant Climent, 18/12/2021

Grup: Moments a Cor

 

Entitat sol·licitant: Associació de Veïns de Sant Climent

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G07203672

Lloc i data d'actuació: Local social de l'Associació de Veïns de Sant Climent, 19/11/2021

Grup: Teatre de Xoc

 

Entitat sol·licitant: APIMA CP Pintor Torrent

Import sol·licitat: 700 €

Import concedit: 516,04

NIF/DNI: G07633910

Lloc i data d'actuació: CEIP Pintor Torrent de Ciutadella de Menorca, 17/12/2021

Grup: S'Espai de Circ

 

Entitat sol·licitant: Orfeó Maonès

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: G07046667

Lloc i data d'actuació: Teatre Orfeó Maonès de Maó, 09/10/2021

Grup: Cia. To Be

 

Entitat sol·licitant: Associació Vadcultura

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G16672222

Lloc i data d'actuació: Sala d'actes del Casino de Ciutadella de Menorca, 30/10/2021

Grup: No Som 3

 

Entitat sol·licitant: AMPA CP Pere Casasnovas

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G07084130

Lloc i data d'actuació: Ciutadella de Menorca, Data a determinar entre el 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2021

Grup: No Som 3

 

Entitat sol·licitant: Orquestra de Cambra Illa de Menorca

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G16509341

Lloc i data d'actuació: Teatre des Born de Ciutadella de Menorca, 06/11/2021

Grup: Tal i Tal

 

Entitat sol·licitant: Orquestra de Cambra Illa de Menorca

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G16509341

Lloc i data d'actuació: Teatre Principal de Maó, 07/11/2021

Grup: Tal i Tal

 

Entitat sol·licitant: Joventuts Musicals de Maó

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G07181910

Lloc i data d'actuació: Teatre Principal de Maó, 29/12/2021

Grup: Orquestra de Cambra Illa de Menorca

 

Entitat sol·licitant: Joventuts Musicals de Ciutadella

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G07155054

Lloc i data d'actuació: Teatre des Born de Ciutadella de Menorca, 28/12/2021

Grup: Orquestra de Cambra Illa de Menorca

 

Entitat sol·licitant: Es Far Cultural

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: G57860645

Lloc i data d'actuació: Sant Lluís, 23/10/2021

Grup: Squizo Project

 

Entitat sol·licitant: Es Far Cultural

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: G57860645

Lloc i data d'actuació: Es Mercadal, 31/10/2021

Grup: Ícar Trio

 

Entitat sol·licitant: Associació Patinatge Alaior

Import sol·licitat: 700 €

Import concedit: 516,04

NIF/DNI: G57653113

Lloc i data d'actuació: Pavelló Municipal d'Alaior, 19/12/2021

Grup: S'Espai de Circ

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Plaça Francesc d'Albranca de Ferreries, 20/08/2021

Grup: Sa Xaranga

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Pla de l'Església de Ferreries, 23/08/2021

Grup: Cala Joia

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Plaça d'Espanya de Ferreries, 09/10/2021

Grup: Sa Xaranga des Xubec

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Plaça d'Espanya de Ferreries, 10/10/2021

Grup: GF Aires des Barranc d'Algendar

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Plaça d'Espanya de Ferreries, 10/10/2021

Grup: Mynah Trio

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Plaça d'Espanya de Ferreries, 16/10/2021

Grup: Basic Feels

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Plaça d'Espanya de Ferreries, 20/11/2021

Grup: Fusiona2

 

Entitat sol·licitant: Ajuntament de Ferreries

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: P0702300E

Lloc i data d'actuació: Plaça Francesc d'Albranca de Ferreries, 23/08/2021

Grup: Música&Show

 

Entitat sol·licitant: Associació de Comerciants de Sa Plaça

Import sol·licitat: 250 €

Import concedit: 184,30 €

NIF/DNI: G02811800

Lloc i data d'actuació: Mercat des Claustre de Maó, 23/12/2021

Grup: No Som 3

 

Entitat sol·licitant: Associació de Comerciants de Sa Plaça

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: G02811800

Lloc i data d'actuació: Mercat des Claustre de Maó, 30/12/2021

Grup: Sa Xaranga

 

Entitat sol·licitant: Associació de Veïns des Mercadal

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G57925356

Lloc i data d'actuació: Plaça de l'Església des Mercadal, 28/11/2021

Grup: No Som 3

 

Entitat sol·licitant: Associació de Veïns des Mercadal

Import sol·licitat: 450 €

Import concedit: 331,74 €

NIF/DNI: G57925356

Lloc i data d'actuació: Plaça de l'Església des Mercadal, 27/11/2021

Grup: Fusiona2

 

Entitat sol·licitant: Associació de Veïns des Mercadal

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: G57925356

Lloc i data d'actuació: Plaça de l'Església des Mercadal, 12/12/2021

Grup: Melicotó Titelles

 

Entitat sol·licitant: AMPA CP Sa Graduada

Import sol·licitat: 250 €

Import concedit: 184,30 €

NIF/DNI: G07888480

Lloc i data d'actuació: Maó, 25/11/2021

Grup: Gemma Moll

 

Entitat sol·licitant: PLAFF

Import sol·licitat: 550 €

Import concedit: 405,46 €

NIF/DNI: G16651804

Lloc i data d'actuació: Maó, 23/10/2021

Grup: Art en Moviment

 

Entitat sol·licitant: PLAFF

Import sol·licitat: 700 €

Import concedit: 516,04

NIF/DNI: G16651804

Lloc i data d'actuació: Maó, 23/10/2021

Grup: S'Espai de Circ

 

Entitat sol·licitant: Fòrum Entitats Tercer Sector Menorca

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,24 €

NIF/DNI: G57972036

Lloc i data d'actuació: Ciutadella, 02/10/2021

Grup: Caravan

 

Entitat sol·licitant: Camí d'en Barrotes

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

Lloc i data d'actuació: Camí d'en Barrotes, 25/09/2021

Grup: Pluma

 

Entitat sol·licitant: Tanagra

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88 €

NIF/DNI: G57953689

Lloc i data d'actuació: Pati de Sant Francesc de Maó, 14/07/2021

Grup: Pluma

 

Entitat sol·licitant: Associació Músics de Menorca

Import sol·licitat: 400 €

Import concedit: 294,88

Lloc i data d'actuació: Es Castell, 31/07/2021

Grup: Fusiona2

 

L'import total de la proposta d'ajuts és de 23.000 €.

Tercer. Acceptar el desistiment de les sol·licituds per les actuacions següents:

 

Entitat sol·licitant: Casa de Andalucía

Import sol·licitat: 400 €

NIF/DNI: G07548415

Lloc i data d'actuació: Associació Casa de Andalucía de Maó, 13/11/2021

Grup: Lo(r)ca me tienes

 

Entitat sol·licitant: Casa de Andalucía

Import sol·licitat: 400 €

NIF/DNI: G07548415

Lloc i data d'actuació: Associació Casa de Andalucía de Maó, 20/11/2021

Grup: Laia Costa i Joan Torres duo

 

Quart. Excloure les següents sol·licituds d'actuacions perquè no s'ajusten a les bases o a la convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre:

Entitat sol·licitant: La Resistencia

Import sol·licitat: 400 €

NIF/DNI: G42814285

Lloc i data d'actuació: Orfeó Maonès de Maó, 23/08/2021

Grup: El Descubrimiento & Cheinstein

Motiu: L'entitat sol·licitant supera el màxim de dues sol·licituds d'actuacions per grup i any dels inclosos en el catàleg.

 

Entitat sol·licitant: PLAFF

Import sol·licitat: 550 €

NIF/DNI: G16651804

Lloc i data d'actuació: Maó, 11/12/2021

Grup: Art en Moviment

Motiu: L'entitat sol·licitant supera el màxim de dues sol·licituds d'actuacions per grup i any dels inclosos en el catàleg.

 

Entitat sol·licitant: Associació Cultural Treset

Import sol·licitat: 450 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent del Canal Salat de Ciutadella de Menorca, 25/12/2021

Grup: Dos Sipiots

Motiu: L'entitat sol·licitant supera el màxim permès de sol·licituds.

 

Entitat sol·licitant: Associació Cultural Treset

Import sol·licitat: 400 €

NIF/DNI: G02924074

Lloc i data d'actuació: Sala Polivalent del Canal Salat de Ciutadella de Menorca, 25/12/2021

Grup: Orgànic Menorca

Motiu: L'entitat sol·licitant supera el màxim permès de sol·licituds.

 

Entitat sol·licitant: APIMA IES JM Quadrado

Import sol·licitat: 550 €

NIF/DNI: G07668007

Lloc i data d'actuació: IES JM Quadrado de Ciutadella, 25/01/2022

Grup: Associació Esclat

Motiu: L'entitat sol·licitant sol·licita l'actuació fora de termini.

 

Entitat sol·licitant: Associació Soca de Mots

Import sol·licitat: 550 €

NIF/DNI: G07983091

Lloc i data d'actuació: Plaça Espanya de Ferreries, 27/11/2021

Grup: Teatre de Xoc

Motiu: L'entitat sol·licitant presenta la sol·licitud fora de termini.

 

Entitat sol·licitant: Camí d'en Barrotes

Lloc i data d'actuació: Camí d'en Barrotes, 25/09/2021

Grup: Marcos Vinodelfín Duo

Motiu: El grup no consta d'alta en el catàleg de grups.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 7 de gener de 2022

Per delegació de la presidenta,  La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)