Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 7904
Delegació de funcions de Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fent pública la següent resolució municipal:

 << DECRET DE BATLIA: Rosa Mª Bestard Pons, batlessa-presidenta de l'Ajuntament de Campanet (Comunitat Autònoma de les Illes Balears), fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local: Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; RDLG 781/1986, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; i RD 2568/1986, d'aprovació del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

HE RESOLT:

Delegar l'exercici de les atribucions de Batlia de representar l'Ajuntament i presidir tots els actes públics que se celebrin en el terme municipal, dirigir el govern i l'administració municipals i convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal, del 05/01/2022 al 12/01/2022, tots dos inclosos, en la Tinent de Batlessa 1ª: Maria Gual Rigo, per impediment durant el període indicat >>

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Campanet, a data de la signatura electrònica (7 de gener de 2022)

El secretari

Carlos A. Llorente Sánchez