Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 7498
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les associacions protectores d'animals de Maó i Ciutadella per la gestió de l'acolliment d'animals domèstics de companyia i la cessió dels espais adients, juntament amb el seu annex (exp. 03131-2020-000007)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atesa la petició conjunta de les associacions protectores d'animals de Ciutadella i de Maó presentada en data 16 de juliol de 2021, de col·laboració en la gestió de l'acolliment d'animals als centres municipals;

Atès el que disposen els articles 33, 41 i 42 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, publicada en el BOCAIB núm. 58 de data 14 de maig de 1992, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears;

Atès que correspon als consells insulars, segons el que preveuen els art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local (LRBRL), i 30 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), tots ells en connexió amb l'article 41.3 de l'LRBRL, la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal, i l'assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment per a la prestació dels serveis públics de caràcter obligatori; així com, en qualitat del seu caràcter supralocal, li correspon la coordinació dels serveis muncipals per garantir la seva prestació integral i adequada;

Atès l'article 46 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, que regula específicament la possibilitat de subscriure convenis entre els consells insulars i els municipis amb l'objecte de garantir l'accés de la població al conjunt de serveis municipals i aconseguir la major eficiència en la prestació d'aquests;

Atès que els municipis de Menorca, juntament amb el CIM, presten el servei d'acolliment d'animals, per a la qual cosa compten amb el suport de les associacions per a la protecció i defensa dels animals de l'illa de Menorca (les protectores d'animals de Ciutadella i de Maó);

Atès que en data 28 de setembre de 2000 el CIM i els vuit ajuntaments de l'illa van signar un conveni en virtut del qual s'encarregava al CIM la gestió del Centre d'Acollida d'Animals i la contractació del servei, atenent a que resulta ser el propietari de totes les instal·lacions que el constitueixen, tant a Ciutadella com a Maó i que aquest conveni ha tingut continuïtat durant tot aquest temps fins ara, pel que fa al seu contingut, mitjançant pròrrogues i amb la signatura de l'actual conveni, de data 30 de novembre de 2020 i amb efectes des del 1 de gener de 2020;

Atès que aquest conveni ha estat modificat pel CIM en data 22 de novembre de 2021 i posteriorment per la resta dels ajuntaments de l'illa per tal de permetre el canvi de model de gestió actual;

Atès que d'aquesta manera, i per tal que aquesta tasca de recollir, esterilitzar, sacrificar si n'és el cas, acollir i donar en adopció els animals vagabunds o abandonats, que està encomanada als ajuntaments per la Llei 1/1992 i s'ha estat portant a terme de forma mancomunada entre els municipis i el CIM, es pugui seguir desenvolupant de forma idònia, sostenible, eficient i socialment responsable, es permet la possibilitat de subscriure aquest conveni sense necessitat de que el CIM hagi de contractar novament amb cap empresa externa privada la gestió de l'acolliment d'animals que viuen en l'entorn humà (domèstics de companyia);

Atès que, per tal de facilitar aquestes funcions, s'acorda també la cessió de l'ús dels espais adients a aquestes activitats dels centres dels que disposa el CIM;

Atès que aquesta possibilitat es va tractar en la Junta de Batles tinguda el passat dia 4 de novembre de 2021, que en restà assabentada i en el si de la qual es van resoldre els dubtes que poguessin sorgir;

Atès l'informe jurídic justificatiu que consta en l'expedient sobre de la possibilitat d'establir el present conveni entre el CIM i les associacions protectores d'animals de Maó i Ciutadella per la gestió de l'acolliment d'animals domèstics de companyia i la cessió dels espais adients;

Atesa la memòria justificativa de la directora insular del departament que consta en l'expedient, referit a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les associacions protectores d'animals de Maó i Ciutadella per la gestió de l'acolliment d'animals domèstics de companyia i la cessió dels espais adients, juntament amb el seu annex; la qual considera necessari i oportú acometre un canvi al model de gestió actual, en consonància amb els criteris socials, ètics i d'eficiència en la gestió pública amb els que vivim immersos i que no podem deixar de banda, en ser una reclamació social el fet d'obtenir una gestió especialitzada, humanitzada i propera a la ciutadania del benestar animal a la nostra societat, línia d'actuació en la qual avança la legislació balear i nacional, atorgant drets als animals que suposen avenços per al seu benestar com animals amb sentiments;

Atès que en virtut del caràcter pluriennal de la despesa convinguda en el marc del conveni, per a l'anualitat de 2022 s'haurà de dotar el pressupost del corresponent exercici amb la partida corresponent a fi de fer l'aportació prevista (174.785,48 €) per aquest conveni, en el qual les aportacions insulars que preveu es consideraran subvencions nominatives i tindran l'adequada cobertura pressupostària;

Ates finalment l'informe emès per l'interventor en data 14 de desembre de 2021, en què s'emet informe favorable a la despesa pluriennal, sempre que la Comissió de Govern, en acordar les aportacions futures, consideri aquest supòsit excepcional i incrementi els percentatges de despesa futura (amb càrrec als pressupostos insulars del 2022 i 2023) legalment establerts, atès que la despesa futura prevista per a la primera anualitat futura excedeix del percentatge del 70 % que autoritza la normativa, tot l'anterior de conformitat amb el que estableix l'article 174.5 del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL);

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local;

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les associacions protectores d'animals de Maó i Ciutadella per la gestió de l'acolliment d'animals domèstics de companyia i la cessió dels espais adients, juntament amb els annexos que es transcriuen, i la despesa corresponent, aprovació que resta doblement condicionada que la Comissió de Govern del Consell Insular autoritzi la despesa futura en els termes establerts en l'article 174.5 de la Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), i també que els pressuposts del Consell Insular per als anys 2022 i 2023 incloguin les aportacions insulars que preveu el conveni com a subvencions nominatives amb la cobertura pressupostària adequada i suficient.

Segon. Nomenar com a representant designat pel CIM responsable del conveni el senyor Abelardo Ferrando Català, TAE assessor jurídic del CIM.

Tercer. Publicar aquest conveni en el BOIB.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LES PROTECTORES D'ANIMALS DE MAÓ I CIUTADELLA PER LA GESTIÓ DE L'ACOLLIMENT D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I LA CESSIÓ DELS ESPAIS ADIENTS

Parts

D'una part, l'Honorable Senyora Susana I. Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca (en endavant CIM), per acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca reunit en la sessió de caràcter ordinari de 24 de maig de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereixen l'art. 9.2 q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars, i els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les Bases de Règim Local;

I d'altra part:

- la senyora Joana Carreres Coll, en qualitat de Presidenta i actuant en nom i representació de l'associació Protectora d'Animals Maó amb CIF G57659922 i domicili social al carrer Infanta, núm. 194 de Maó, en exercici de les atribucions que li atorga l'article 11, apartat 8 dels seus Estatuts;

- i la senyora Joana Román Torres, en qualitat de Presidenta i actuant en nom i representació de l'associació Protectora d'Animals de Ciutadella amb CIF G57019218 i domicili social al carrer Gustavo Mas, núm. 120 de Ciutadella, en exercici de les atribucions que li atorga l'article 11, apartat 2 dels seus Estatuts (en endavant les protectores).

Totes les parts intervenen en virtut de la representació que per raó dels seus càrrecs assumeixen i es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a poder celebrar aquest conveni de col·laboració d'acord amb el que es disposa en l'art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Antecedents

La Llei 1/1992, de 8 d'abril, publicada en el BOCAIB núm. 58 de data 14 de maig de 1992, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l'article 33 dintre del títol V que els ajuntaments o l'entitat supramunicipal competent organitzarà el servei d'acollida d'animals rodamons o abandonats, o bé concertarà la realització d'aquest servei amb les associacions a les quals fa referència el títol VI de la llei. Corresponen als ajuntaments o, en qualsevol cas, a les entitats supramunicipals, les competències següents:

a) Confeccionar i mantenir al dia els censos de les espècies animals a les quals fa referència la Llei.

b) Recollir, donar, esterilitzar o sacrificar els animals vagabunds, abandonats o lliurats pel seu amo o posseïdor.

c) Organitzar el servei d'acolliment d'animals vagabunds o abandonats.

d) Albergar aquests animals durant els períodes de temps assenyalats en la Llei.

e) Inspeccionar els establiments de guarderia, ensinistrament, neteja, i compravenda d'animals de companyia, domesticats o salvatges en captivitat.

f) Tramitar, i en qualsevol cas resoldre, els corresponents expedients sancionadors per infraccions de la Llei.

Així mateix, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, estableix que és competència dels ajuntaments el dur un registre d'animals potencialment perillosos i atorgar la llicència administrativa per a la seva tinença.

L'article 41 del títol VI de la Llei 1/1992 diu que:

1. Als efectes d'aquesta Llei, tindran la consideració d'associacions per a la protecció i defensa dels animals aquelles que estiguin legalment constituïdes, sense ànim de lucre i tinguin com a finalitat concreta la protecció i defensa dels animals. 2. Les associacions per la protecció i defensa dels animals que reuneixin els requisits determinats reglamentàriament podran obtenir el títol d'entitats col·laboradores de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a l'objecte de coadjuvar al millor compliment d'aquesta Llei i, com a tals, seran inscrites en un registre creat per la Conselleria a tal efecte”.

Les protectores d'animals signants d'aquest conveni compleixen amb els requisits establerts a l'article 41 esmentat. La Protectora d'Animals Maó es va constituir l'any 2010 com a associació sense ànim de lucre trobant-se inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears amb el núm. 311000007529. La Protectora d'Animals de Ciutadella es va constituir l'any 2000 com a associació sense ànim de lucre trobant-se inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears amb el núm. 311000003995. Ambdues entitats ostenten el títol d'entitat col·laboradora de l'administració, amb inscripció en el registre amb número de clau 01/2014 per a l'associació de Maó i amb número de clau 02/2014 per a l'associació de Ciutadella, la qual cosa els permet convenir amb corporacions locals per realitzar funcions en matèria de protecció d'animals, d'acord amb art. 42 Llei 1/92.

L'article 5 dels Estatuts de la Protectora d'Animals Maó estableix quins són els fins principals de l'associació:

 • La protecció de cans i moixos.

 • La col·laboració amb el Centre d'Acollida d'Animals de Maó.

 • La recollida dels animals abandonats, sempre que es disposi d'un espai adequat.

 • La gestió de les cases d'acollida de moixos i cans.

 • La promoció de les adopcions dels animals acollits per la Protectora o en el Centre d'Acollida d'Animals de Maó.

 • La promoció de la tinença responsable d'animals de qualsevol tipus.

L'article 5 dels Estatuts de la Protectora d'Animals de Ciutadella estableix quins són els fins principals de l'associació:

 1. La protecció de cans i moixos.
 2. La instal·lació i manteniment d'un refugi per a l'acollida de moixos abandonats.
 3. La col·laboració amb el Centre d'Acollida d'Animals de Ciutadella.
 4. Recollida d'animals abandonats dels que es tingui noticia, sempre que les instal·lacions de l'Associació hi hagi espai, alimentació i atenció suficient per a que puguin conviure de forma adient.
 5. La gestió de les cases d'acollida de moixos i cans.
 6. La promoció de les adopcions dels animals acollits en el refugi o de qualsevol altre que se'n tingui notícia.
 7. La promoció de la tinença responsable d'animals de qualsevol tipus.

Ambdues associacions mantenen un compromís comú en el respecte, defensa i protecció dels animals, sent conscients de la necessitat i de la importància de la tinença responsable dels animals i de treballar per una millor interrelació i convivència entre les persones i els animals de companyia perquè el benestar animal té un enorme valor per a un número cada vegada més elevat de ciutadans. La importància que tenen les entitats associatives i el seu teixit de voluntariat com a moviments socials han de potenciar-se des de les administracions públiques per a fomentar la participació ciutadana.

Correspon als consells insulars, segons el que preveuen els arts. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les Bases de Règim Local (LRBRL), i 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), tots ells en connexió amb l'article 41.3 de la LRBRL; la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal; l'assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment per a la prestació dels serveis públics de caràcter obligatori. En qualitat del seu caràcter supralocal, li correspon la coordinació dels serveis municipals per garantir la seva prestació integral i adequada.

L'article 46 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars, regula específicament la possibilitat de subscriure convenis entre els consells insulars i els municipis amb l'objecte de garantir l'accés de la població al conjunt de serveis municipals i aconseguir la major eficiència en la prestació d'aquests. Els municipis de Menorca, juntament amb el CIM, presten el servei d'acolliment d'animals, per a la qual cosa compten amb el suport de les associacions per a la protecció i defensa dels animals de l'illa de Menorca (les protectores d'animals de Ciutadella i de Maó).

En data 28 de setembre de 2000 el CIM i els vuit ajuntaments de l'illa van signar un conveni en virtut del qual s'encarregava al CIM la gestió del Centre d'Acollida d'Animals i la contractació del servei, atenent a que resulta ser el propietari de totes les instal·lacions que el constitueixen, tant a Ciutadella com a Maó. Aquest conveni ha tingut continuïtat durant tot aquest temps fins ara, pel que fa al seu contingut, mitjançant pròrrogues i amb la signatura de l'actual conveni, de data 30 de novembre de 2020 i amb efectes des del 1 de gener de 2020. Aquest conveni ha estat modificat per acord del Consell Executiu de CIM en data 22 de novembre de 2021 i posteriorment per la resta dels ajuntaments de l'illa per tal de permetre el canvi de model de gestió actual. D'aquesta manera, i per tal que aquesta tasca de recollir, esterilitzar, sacrificar si n'és el cas, acollir i donar en adopció els animals vagabunds o abandonats, que està encomanada als ajuntaments per la Llei 1/1992 i s'ha estat portant a terme de forma mancomunada entre els municipis i el CIM, es pugui seguir desenvolupant de forma idònia, sostenible, eficient i socialment responsable, es subscriu aquest conveni sense necessitat de que el CIM tingui que contractar novament amb cap empresa externa privada la gestió de l'acolliment d'animals que viuen en l'entorn humà (domèstics de companyia). Per tal de facilitar aquestes funcions, s'acorda també la cessió de l'ús dels espais adients a aquestes activitats dels centres dels que disposa el CIM.

Aquest conveni es regularà mitjançant els següents

Pactes

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte la concertació de la prestació del servei d'acolliment d'animals vagabunds o que viuen en l'entorn humà, i de l'acolliment d'animals domèstics de companyia i la seva gestió, per part de les Protectores d'animals de Ciutadella i de Maó, de conformitat amb el previst a l'article 33 de la Llei 1/1992 de protecció d'animals que viuen en l'entorn humà; així com la cessió de l'ús dels centres d'acollida d'animals de Maó i de Ciutadella, com a bens patrimonials de titularitat del CIM, per tal de poder desenvolupar aquesta tasca de forma idònia, sostenible, eficient i socialment responsable.

Queden expressament excloses de l'àmbit de col·laboració objecte del present conveni els següents serveis i funcions:

- Serveis i funcions de competència municipal:

- Recollida d'animals vagabunds i/o abandonats.

- La confecció i el manteniment al dia dels censos de les espècies animals a les quals fa referència el paràgraf a) de l'apartat 1r de l'article 38 de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, els quals hauran de ser remesos a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear per part de cada ajuntament i el registre d'animals potencialment perillosos.

- La inspecció dels establiments de guarderia, ensinistrament, compravenda d'animals de companyia, domesticats o salvatges en captivitat.

- La tramitació i resolució dels corresponents expedients sancionadors per infraccions lleu i greus de la Llei.

- Funcions competència de la Conselleria d'Agricultura del Govern Balear:

- Tramitació i resolució dels corresponents expedients sancionadors per infraccions molt greus de la Llei.

Segon. Àmbit d'aplicació del conveni

El servei objecte d'aquest conveni desenvoluparà la seva activitat amb caràcter insular i el seu àmbit d'actuació és l'illa de Menorca.

A aquests efectes, l'àmbit d'actuació territorial per a la consecució de l'objecte del conveni de la Protectora de Ciutadella serà el dels municipis de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran i es Mercadal; per a la gestió del centre de Ciutadella. L'àmbit d'actuació territorial per a la consecució de l'objecte del conveni de la Protectora de Maó serà el dels municipis de Maó, Alaior, es Castell i Sant Lluís; per a la gestió del centre de Maó.

Cadascuna de les associacions protectores manté la responsabilitat de la gestió de forma individualitzada per al centre que li és assignat per desenvolupar l'objecte d'aquest conveni.

Els ajuntaments de Menorca podran, atenent a criteris d'oportunitat o conveniència que en cada moment calgui, fer ús indistint de cadascun dels dos centres, pel que fa al diposit d'animals vagabunds i/o abandonats recollits als seus respectius municipis, sense que calgui cap tipus d'oposició per part de les protectores.

Tercer. Compromisos que assumeixen les protectores de Ciutadella i de Maó

Les protectores adquireixen el compromís de prestar els següents serveis:

- Oferir acollida i alberg als animals abandonats i rodamons.

- Garantir les condicions higièniques i sanitàries dels centres i el seu manteniment ordinari, dels animals acollits als mateixos, donar-los atenció veterinària i treballar el seu equilibri per fomentar les possibilitats d'adopció, materialitzar les adopcions, i minimitzar el número de devolucions.

- Responsabilitzar als propietaris dels animals de la seva cura i promoure l'adopció entre la població.

- Establir canals de coordinació i comunicació amb la resta d'agents que intervenen en aquesta matèria com són els registres i censos d'animals, els serveis d'inspecció i sanció dels ajuntaments i la Conselleria del Govern de les Illes Balears que tingui atribuïdes les competències en la matèria, els serveis municipals de recollida d'animals, les altres societats i associacions de defensa dels animals, etc.

- Les altres funcions previstes en aquest conveni i les que la legislació vigent en la matèria atribueixi als establiments que acullen animals rodamons o abandonats.

Quart. Direcció

La direcció estratègica del servei correspon al CIM, en la persona que exerceixi la presidència o la conselleria executiva competent. A les protectores li correspon la direcció operativa del servei en els termes que s'estableixen en aquest conveni.

La comissió de seguiment que es crea mitjançant aquest conveni portarà a terme les actuacions per establir les directius que creguin necessàries en relació amb informes, estudis i projectes per al correcte desenvolupament del servei.

Així mateix, correspon al CIM l'establiment i la recaptació dels preus, taxes o prestacions patrimonials públiques de caràcter públic que en el seu cas s'aprovin mitjançant l'ingrès directe en la tresoreria insular dels rendiments derivats d'aquests conceptes.

Cinquè. Cessió d'ús d'immobles i mitjans materials que el Consell Insular posa a disposició de les protectores per a la prestació del servei

El CIM, fent ús de les facultats que li atorga l'art. 145 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears a l'objecte de fer possible la prestació del servei objecte d'aquest conveni, cedeix l'ús, amb caràcter gratuït, dels immobles que es descriuen a continuació, conservant en tot moment la seva titularitat:

- Centre d'acollida d'animals de Maó: edifici, instal·lacions i equipaments existents al mateix i terrenys adjunts, situat al camí de Curniola s/n (dades registrals: Tom 865 Foli 150 Finca 6101, Inscripció 2ª del Registre de la Propietat de Maó).

- Centre d'acollida d'animals de Ciutadella: edifici, instal·lacions i equipament existents al mateix i terrenys adjunts, situat a la carretera de Maó a Ciutadella km 43,3 (dades registrals: Tom 1724 de l'arxiu llibre 619 de Ciutadella foli 50 finca núm: 25307).

En concret, i a efectes d'organització del servei, inicialment es cedeix l'ús del Centre d'acollida d'animals radicat en el municipi de Ciutadella a la Protectora d'Animals de Ciutadella mentre que a la Protectora d'Animals de Maó es cedeix l'ús del Centre d'acollida d'animals radicat en aquest darrer municipi.

En tot cas la cessió d'ús està vinculada a la vigència del present conveni de manera que finalitzarà quan aquesta finalitzi tant per venciment del seu termini fixat com en cas de resolució anticipada d'aquest, per a cadascuna de les associacions cessionàries.

Així mateix, el Consell Insular cedeix l'ús dels béns mobles i altre material dels centres d'acollida d'animals de Ciutadella i de Maó, que l'actual concessionari reverteix al CIM amb motiu de la finalització del contracte. Aquests béns es relacionaran abans de començar a prestar el servei en acta de constància amb l'assistència del concessionari actual, i a l'esmentada acta es farà constar l'estat de conservació dels béns.

Les instal·lacions i els béns seran posades a disposició de les protectores amb bon estat de manteniment i hauran de ser retornades en les mateixes condicions una vegada finalitzat aquest conveni. Per tal d'acreditar-ho, a l'inventari dels béns s'adjuntarà un informe amb fotografies de tots els espais dels centres que s'adscriuen per a desenvolupar les funcions assumides per les protectores i de les principals instal·lacions que es posen a disposició per a la prestació del servei.

Sisè. Mitjans materials i personals a aportar per les Protectores per a l'execució del Conveni

Mitjans materials. Mobiliari, material informàtic i altres béns mobles

Cadascuna de les protectores aportaran els béns mobles i l'equipament bàsic necessari per a una correcta prestació del servei d'acollida que no hi figuren a l'inventari esmentat al punt anterior. En tot cas, el CIM, com titular i responsable dels centres, podrà proveir els mateixos de l'equipament que consideri necessàri per iniciar l'activitat, sempre condicionat a disponibilitat pressupostària.

Cadascuna de les protectores aportaran el material informàtic, inclosos els programes informàtics destinats a processament de textos, fulls de càlcul, edició d'imatges, etc. Els equips informàtics inclouran ordinador i impressora multifunció. Tant aquests equips com el software hauran de ser compatibles amb els sistemes informàtics del CIM per a permetre la transmissió telemàtica de dades i la connexió amb el Registre d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB). El CIM proporcionarà l'accés i la formació necessària per a l'ús del seu sistema de registre de dades. La pàgina web dels centres serà, si escau, una pàgina oficial creada pel CIM perquè existeixi una continuïtat en el cas de canvi d'empresa/protectora que gestioni el servei. A la pàgina web constaran les dades bàsiques sobre els centres i el seu horari d'atenció al públic a la que també es podrà accedir mitjançant vincle inserit a les pàgines web i/o xarxes socials d'ambdós protectores.

Mitjans personals

La Protectora de Ciutadella haurà de disposar dels següents mitjans personals mínims destinats a la prestació del servei, per al centre d'acolliment de Ciutadella:

1 director/a, amb una dedicació mínima de 6,5 hores setmanals.

1 responsable administratiu del servei, per mitja jornada.

1 veterinari/ària, amb una dedicació mínima de 2,5 hores setmanals.

3 cuidadors d'animals/operaris, a mitja jornada, o equivalent.

La Protectora de Maó haurà de disposar dels següents mitjans personals mínims destinats a la prestació del servei, per al centre d'acolliment de Maó:

1 director/a, amb una dedicació mínima de 6,5 hores setmanals.

1 responsable administratiu del servei, per mitja jornada.

1 veterinari/ària, amb una dedicació mínima de 2,5 hores setmanals.

3 cuidadors d'animals/operaris, a mitja jornada, o equivalent.

Aquest personal, no obstant, s'haurà d'adaptar a les necessitats concretes del servei a cadascun dels centres per tal de portar a terme la seva gestió, per a la qual cosa es disposa de la partida de sous i salaris que figura a la memòria d'aquest conveni, i que les associacions protectores hauran de justificar d'acord amb l'objectiu de desenvolupar l'objecte del conveni de forma idònia, sostenible, eficient i socialment responsable.

Als efectes del que disposa l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors, es facilita informació sobre el personal adscrit als centres d'acollida d'animals que figura a l'annex 1 amb detall de les condicions laborals que tenen amb l'empresa que actualment presta el servei, en el benentès que les dues associacions que es faran càrrec del servei en virtut d'aquest conveni s'han d'entendre directament amb l'empresa esmentada, sens que el Consell Insular hagi d'intervenir al respecte.

El personal realitzarà les funcions que s'indiquen a continuació, sense perjudici del control que pot exercir en tot moment el CIM i la comissió de seguiment de forma periòdica:

- Els directors/es, qui serà el màxim responsable del servei davant el CIM i exercirà la direcció operativa del servei. Tindran les funcions següents:

a. Responsable directe del compliment de les directrius que es marquin.

b. Relacions públiques i imatge del servei.

c. Exercir d'enllaç entre la protectora i els ens administratius signants d'aquest conveni.

d. Direcció i control del personal.

e. Coordinació del servei amb les activitats que realitzin les persones i entitats relacionades amb la matèria.

f. Col·laboració amb els ajuntaments de Menorca en el desenvolupament dels registres censals municipals facilitant les dades d'identificació dels animals.

g. Promoció de les activitats d'informació, divulgació i conscienciació.

h. Impuls de la política d'adopcions.

i. Vetllar pel bon funcionament del servei.

- Els/les responsables administratius, tindran les següents funcions:

a. Gestió i manteniment dels registres i xarxa informàtica.

b. Control de les existències, comandes i comptabilitat.

c. Actualització dels continguts de la web.

d. Alta dels animals en el registre del servei.

e. Diligències d'adopció, cessió i/o baixa dels animals.

f. Gestió administrativa per al sacrifici i eliminació dels cadàvers.

g. Preparació de la memòria d'activitats per als ens administratius signants d'aquest conveni.

h. Confecció de les liquidacions de les taxes i de les factures dels preus públics que siguin exigibles, d'acord amb l'establert per les administracions competents.

i. Arxiu de la documentació.

j. Qualsevol altra funció que sigui necessària per a l'adequada prestació del servei.

- Els cuidadors hauran de tenir experiència professional en el tracte dels animals, així com reunir la capacitació i formació mínima i adequada que estiguin establertes normativament en cada moment. Així mateix, hauran d'estar en possessió del carnet de conduir vehicles tipus B. Serà responsabilitat de les protectores la formació i capacitació del personal destinat al servei durant tota la vigència del conveni. Tindran les següents funcions:

a. Recepció i maneig dels animals.

b. Cobertura dels horaris d'obertura pública del servei.

c. Recollida de dades dels animals que ingressin al servei.

d. Alimentar i proveir d'aigua als animals en tot moment.

e. Detectar els possibles problemes de salut dels animals acollits.

f. Determinar les pautes a aplicar per a la rehabilitació del comportament d'aquells animals quan sigui necessari per a la seva adopció.

g. Manteniment i neteja de les instal·lacions.

h. Localització dels propietaris dels animals que estiguin correctament identificats i lliurament en els terminis assenyalats en la normativa vigent.

i. Atenció al públic: determinació de les necessitats de la persona adoptant, presentació dels animals més adients, etc.

j. Garantir que els cans estiguin als patis, al menys vint minuts al dia. Es faran el màxim de grups possibles, amb els cans que presentin una socialització correcta.

- Els veterinaris/àries tindran les següents funcions:

a. Exploració dels animals en un termini màxim de 24 hores des de la seva arribada, excepte quan aquesta es produeixi en cap de setmana.

b. Implantació de microxip, administració de la vacunació i desparasitació (mitjançant comprimits) en un termini màxim de 72 hores des de l'entrada de l'animal.

c. Esterilització obligatòria moixos/moixes.

d. Regularització de la cartilla veterinària.

e. Eutanàsies.

f. Emissió d'un informe per a aquells animals que mostrin conductes agressives que puguin suposar algun tipus de perill o per aquells animals que sigui convenient castrar per millorar la seva conducta.

g. Col·laboració amb les activitats i programes del servei.

h. Realització i supervisió dels programes d'higiene, sanitàries i profilaxi del servei.

Les protectores hauran de proporcionar primeres cures o d'urgència als animals acollits de nou ingrés, així com dels que ja ingressats, amb l'atenció veterinària que calgui per a cada animal.

El personal disposarà de vestuari i calçat de treball adequat per a les seves funcions segons cada temporada i aquest serà homogeni per a acreditar-se de manera inequívoca davant tercers. També hauran d'identificar-se mitjançant targeta visible en la part superior del vestuari.

El personal oferirà un tracte correcte als usuaris del servei als quals respondrà sobre totes les qüestions que plantegin. Seguiran totes les prescripcions higièniques, sanitàries, mediambientals i de seguretat que s'estableixin en relació als animals i les instal·lacions i les protectores posaran a disposició dels treballadors un pla d'higiene i salut laboral d'acord amb les seves funcions que es farà efectiu durant el mes següent a l'entrada en vigor d'aquest conveni.

Setè. Descripció de les concretes prestacions del servei

El servei insular d'acollida d'animals té per objecte les següents prestacions:

Direcció, coordinació i gestió administrativa

Les protectores es faran càrrec de la direcció operativa del servei, la qual cosa suposa vetllar en tot moment per l'adequada prestació del mateix, establir els mecanismes interns i externs de coordinació per al seu bon funcionament, i portar a terme la gestió administrativa necessària per a donar compliment a la legislació vigent en la matèria en cada moment i a les prescripcions d'aquest conveni.

Concretament, portarà a terme les següents funcions i activitats:

- Direcció i control del personal destinat a l'execució del servei.

- Coordinació de les tasques que es portin a terme en els dos centres (Ciutadella i Maó) on es desenvolupa el servei.

- Coordinació del servei amb les activitats que realitzin les persones i entitats relacionades amb la matèria.

- Col·laboració amb els ajuntaments de Menorca en el desenvolupament dels registres censals municipals, facilitant les dades d'identificació dels animals als ajuntaments als quals dóna servei.

- Atenció al ciutadà, tant presencial com per via telefònica i per internet, a través del correu electrònic. Les protectores hauran de presentar, dins els 30 dies següents a la data de formalització del present conveni, un protocol telefònic i un índex del contingut de la pàgina web.

- Recepció dels animals i control documental.

- Localització dels propietaris dels animals que estiguin correctament identificats.

- Diligències d'adopció, cessió i/o baixa del servei de l'animal.

- Gestió administrativa per al sacrifici, i per a l'eliminació dels cadàvers.

- Emissió al CIM de les factures corresponents.

- Confecció de les liquidacions de les taxes del servei i dels preus públics que siguin exigibles.

- Arxiu de documentació.

- Altres tasques que siguin necessàries per a l'adequada prestació del servei, i les demès que hagin de portar a terme les protectores per a donar compliment a les obligacions que assumeixen derivades d'aquest conveni.

- Alta dels animals en el registre del servei, amb les prescripcions que s'indiquen a l'apartat següent.

Registre d'animals

Les protectores, mitjançant el programa que li faciliti el CIM, hauran de donar d'alta als animals en el Registre del Servei immediatament després de la seva entrada, assignant-li un número i complimentant una fitxa en la que es faran constar les següents dades: data, espècie, raça, sexe, fotografia, edat (aproximada), identificació o número de microxip, nom, lloc de procedència, motiu de l'ingrés i totes les altres dades que afavoreixin la identificació de l'animal i la seva adopció o devolució. A més, en la fitxa constaran tots els tràmits que vagin realitzant-se durant la seva estada i un resum de les principals característiques del seu caràcter que s'hauran recollit en el moment de la renúncia per part del propietari.

La difusió dels animals acollits als centres correspondrà a les protectores, tant per afavorir la localització dels propietaris dels animals com per afavorir la seua adopció, d'acord amb sistemes de tractament, difusió i consulta de la informació més adequats.

Els tràmits que es deuen seguir per tal de recuperar o adoptar els animals dels centres deuran estar recollits a la pàgina dels centres d'acollida.

El registre ha de poder-se connectar informàticament amb els registres censals dels ajuntaments, del CIM i amb els del Govern de les Illes Balears. El servei estarà connectat informàticament amb el CIM, compartint les dades i la informació necessària per facilitar el seu funcionament.

Acollida

Les protectores es faran càrrec dels animals acollits en els centres fins que siguin recuperats (tornats als propietaris), adoptats o sacrificats d'acord amb les normes sobre protecció dels animals.

Les protectores acolliran els animals recollits amb o sense identificació i/o propietari conegut. El servei inclou totes les actuacions a dur a terme en relació amb l'estada al centre corresponent fins a l'adopció, devolució o sacrifici dels animals i l'eliminació dels cadàvers, i concretament:

- Recepció dels animals.

- Identificació dels amos o posseïdors.

- Condicionament veterinari dels animals abandonats: desparasitació, implantació de microxips d'identificació i regularització de la cartilla veterinària de vacunacions.

- Inclusió en el cens o registre d'animals corresponent.

- Netetja i manteniment de les zones d'alberg.

- Netetja i manteniment de les zones de visita.

- Alimentació dels animals.

Les protectores també acolliran als animals que siguin enviats als centres per decisió administrativa o judicial, pel seu comportament, per la seva perillositat, per haver ocasionat danys a les persones, per estar en observació sanitària o quan alguna altra situació això ho aconselli. El servei inclou les actuacions a dur a terme fins l'adopció, el sacrifici dels animals o l'eliminació dels cadàvers, previstes a l'apartat anterior.

Així mateix, les protectores prestaran el servei d'allotjament i manteniment dels possibles animals que pertanyessin a la policia local dels ajuntaments. Igualment s'haurà de prestar el servei d'allotjament i manteniment d'animals d'altres cossos de policia en el supòsit que el CIM o els ajuntaments haguessin signat el corresponent conveni de col·laboració amb ells, en el qual es determinarà les condicions de prestació del servei.

Les protectores col·laboraran en la localització dels propietaris i la recuperació d'animals perduts. Desenvoluparan les gestions necessàries per tal que, a través de mitjans propis o els de la xarxa, s'assoleixi aquest servei. El termini per recuperar els animals s'ha d'ajustar a les previsions de la normativa vigent en cada moment, de la mateixa manera que les condicions de lliurament de l'animal al seu propietari.

Les protectores garantiran la integritat física i psíquica dels animals, evitaran possibles fugides i limitaran el nombre d'animals que convisquin en ramat amb la finalitat d'evitar baralles i la propagació de malalties infecto contagioses.

Si la reiterada acollida d'animals suposés que la capacitat dels centres es veiés en els seus límits màxims o adequats segons el perfil dels cans o moixos acollits, les protectores intentaran traslladar a tots els animals possibles a cases d'acollida amb la finalitat d'alliberar el màxim de places. Si fós necessari es valoraria la possibilitat de traslladar animals entre els centres de que disposen, si la situació d'unes instal·lacions a una localitat fos més favorable respecte a les de l'altra.

Preparació per a la devolució

A més del protocol d'acollida previst a l'apartat anterior, per a la devolució dels animals als seus amos i/o posseïdors, a les protectores li corresponen, un cop intentat el contacte de manera infructuosa, la publicitat per a la seva devolució i la implantació de microxips d'identificació i regularització de la cartilla veterinària de vacunacions, i altres actuacions previstes en la normativa vigent en cada moment.

Preparació per a l'adopció

Les protectores han de dur a terme activitats que fomentin l'adopció intentant trobar, en cada cas, el perfil que s'adeqüi millor al caràcter del ca o moix i a l'estil de vida de l'adoptant per a minimitzar els problemes posteriors a l'adopció i la possibilitat d'un nou abandonament.

A més del protocol d'acollida previst, els animals lliurats en adopció ho seran després d'haver comprovat l'estat sanitari, haver estat vacunats, identificats i esterilitzats, sota els criteris de la normativa vigent. Les protectores han de lliurar a l'adoptant un document acreditatiu en que constin les dades d'identificació i implantar un microxip identificador a l'animal.

Les adopcions es realitzaran preferentment mitjançant cita prèvia per a poder oferir una atenció personalitzada. Quan ho sol·liciti l'adoptant i/o el centre ho consideri oportú, l'ensinistrador acompanyarà a l'animal a la seva nova llar per a garantir que la introducció amb la resta de membres sigui correcta. Les protectores també confeccionaran i lliuraran a tots els nous propietaris una guia amb les recomanacions que s'han de tenir en compte quan s'adopta una mascota. Per a declarar la idoneïtat d'un adoptant, serà necessari haver obtingut informe tècnic favorable un cop emplenat el qüestionari d'adopció adoptat conjuntament entre el CIM i les associacions protectores.

Les protectores han de complir amb els estàndards que en resulten de l'ordenament jurídic que en cada moment sigui aplicable.

Sacrifici

El servei inclourà el sacrifici dels animals sempre que hagin transcorregut els terminis legals establerts i no hagi estat possible la seva devolució o adopció per cap mitjà i sempre que el veterinari emeti un informe favorable. En tot cas, s'ha de tenir en compte la tendència futura a no sacrificar cap animal (sacrifici zero). En el cas d'animals malalts no serà necessari esperar al termini legal però sempre es realitzarà amb l'opinió favorable del veterinari. Serà responsabilitat de les protectores l'eliminació dels cadàvers de manera correcta mitjançant incineració i mantenir un registre dels animals incinerats.

Esterilització

El servei inclourà l'esterilització, obligatòria en el cas de moixos/es entregats en adopció o durant els següents tres mesos de l'adopció quan l'animal encara no hagi arribat a l'edat recomanable per a l'esterilització estant al centre. En el cas dels moixos/es que no puguin ser esterilitzats abans de l'adopció, el propietari signarà un acord pel qual es comprometi a lliurar a l'animal al centre per a la seva esterilització en el moment indicat pel veterinari que hagi de realitzar l'esterilització.

El concepte "esterilització" que figura l'annex 2 es considera inicialment per a 32 moixos per centre. A partir d'aquest nombre d'animals, i tenint en compte l'interès a les campanyes d'esterilització portades a terme pel CIM els darrers anys, es podrà revisar aquesta quantia per tal de poder fer efectiu el control de les colònies de moixos a Menorca.

Es portarà a terme l'esterilització dels cans en els casos en els que el veterinari aconselli l'esterilització per millorar el seu comportament. Les despeses derivades de les esterilitzacions obligatòries (moixos, i/o altres) seran assumides pels adoptants.

Servei veterinari

Les protectores, mitjançant un servei veterinari, han de garantir les condicions de salut, higiene i benestar dels animals, d'acord amb aquest conveni i els estàndards que en resulten de l'ordenament jurídic que en cada moment sigui aplicable.

El servei veterinari és el responsable de les condicions higièniques i sanitàries dels centres i de les seves instal·lacions, així com del control mèdic, el sacrifici, l'esterilització dels animals i l'assessorament dels perfils d'adopció.

Així mateix, emetrà informe sobre els animals quan aquests mostrin conductes agressives que puguin suposar algun tipus de perill.

Informació, publicitat i campanyes de promoció de la tinença responsable d'animals de companyia. Mesures de caràcter social

Les protectores han de promoure activitats de formació, informació i difusió sobre la tinença cívica d'animals de companyia i col·laborar amb les iniciatives que persegueixin aquests objectius.

La política divulgativa i promocional s'ha d'encaminar a aconseguir els objectius d'evitar els abandonaments, d'esterilització, censar i identificar els animals i fomentar el comportament cívic amb els animals, tant al carrer com en l'àmbit domèstic.

Entre altres, les protectores realitzaran un mínim de 15 tallers anuals sobre tinença responsable de mascotes (dirigits a, aproximadament, uns 350 alumnes) a les escoles de primària o instituts de secundària a fi d'educar als joves sobre la responsabilitat que suposa tenir una mascota. Els tallers es realitzaran a petició dels centres educatius. Per una altra banda, les protectores també oferiran un mini-taller sobre educació responsable als alumnes que visitin els centres.

Les protectores atendran les activitats que se sol·licitin per part d'entitats que es dediquin a col·lectius desfavorits que afavoreixin la seva educació i inserció social sempre que siguin compatibles i garanteixin el normal funcionament dels centres.

Les protectores celebraran un dia de “portes obertes” cada tres mesos perquè puguin acudir tots els ciutadans que ho desitgin, encara que no tinguin la intenció d'adoptar. Les protectores podran limitar l'afluència del nombre d'assistents per a assegurar la tranquil·litat dels animals dels centres.

Les protectores organitzaran un màxim de 10 visites anuals de grups escolars (no superiors a 15 alumnes) acompanyats per, com a mínim, un professor.

Totes aquestes activitats han de publicitar-se, tant pels mitjans de comunicació convencionals (premsa escrita, ràdio...), com pels canals de comunicació per internet (pàgina web de les protectores, perfils a les xarxes socials...). En aquestes publicacions es farà constar el caràcter públic del servei i hi figuraran, almenys, els anagrames de les protectores d'animals i del CIM.

Manteniment de les instal·lacions

Les protectores s'encarregaran del manteniment ordinari de les instal·lacions dels dos centres en les millors condicions de seguretat i economia, encarregant-se de la vigilància i del control tècnic corresponent. S'entenen per instal·lacions els edificis i elements accessoris, les zones exteriors, la xarxa elèctrica, el sistema d'aigua i el clavegueram.

Les protectores realitzaran les operacions i revisions periòdiques necessàries per tal d'assegurar el bon funcionament de les instal·lacions als dos centres, com ara el pintat de parets i fusteria, tasques de conservació de revestiments, paviments i cobertes, conservació dels tancats metàl·lics dels recintes d'allotjament dels animals, conservació dels tancaments generals, i manteniment de les zones enjardinades interiors. Amb independència de les revisions periòdiques, les protectores efectuaran les reparacions de les avaries que es produeixin que siguin conseqüència de l'ús normal de les instal·lacions.

Neteja i desinfecció de les gàbies

Aquestes tasques hauran de realitzar-se, com a mínim, una vegada al dia per a garantir la salubritat dels espais ocupats pels animals. S'hauran de retirar els excrements i els orins. Cada setmana es durà a terme una desinfecció dels espais dels animals amb productes desinfectants. Durant la temporada d'hivern, la neteja que hagi de realitzar-se en horari de tarda, es durà a terme amb mitjans que no impliquin l'ús de mànega per a evitar la humitat permanent en les gàbies. Les protectores també realitzaran la neteja dels espais interiors dels centres. Les protectores es comprometen a redactar un protocol de neteja i desinfecció dels espais de cans i moixos en un màxim de 3 mesos a partir de l'entrada en vigor del present conveni.

Voluntariat

Les protectores disposen d'un grup de voluntaris regulats per un Pla de Voluntariat. Aquestes seran les seves funcions:

- Voluntariat de centre. Els voluntaris es dedicaran a atendre els animals en les zones comuns en coordinació amb el cuidador/ensinistrador del centre, realitzant activitats destinades a fomentar les seves possibilitats d'adopció.

- Voluntaris de “Passeja Cans” als centres d'acollida d'animals de Ciutadella i de Maó. Els voluntaris es dedicaran a passejar els cans. Es permetrà l'accés del voluntariat fins i tot en dies festius perquè els animals continuïn amb la seva rutina de passejos o sortides al pati.

- Cases d'acollida. Sempre que les protectores disposin d'una casa d'acollida adequada, traslladaran a una d'elles els cans que es trobin dins d'una de les següents situacions: cadells, sèniors o malalts.

Horaris

Els horaris d'obertura al públic estaran perfectament determinats, publicitats i exposats. En tot cas, i com a mínim, el temps d'activitat del servei serà de 35 hores setmanals i les hores d'atenció al públic hauran de ser d'un mínim de 15 hores setmanals (per a cadascuna de les associacions protectores), havent de comunicar l'horari d'atenció al públic que regeixi per als diferents dies de la setmana, podent modificar-se en les diferents estacions de l'any.

Fora dels horaris establerts d'atenció al públic no s'admetrà en els centres la presència de persones alienes al personal excepte les que siguin degudament autoritzades, entre elles, els voluntaris. Per a evitar que els animals quedin desatesos durant moltes hores, els centres seran atesos, aproximadament, des de les 9 hores del matí fins a les 13 hores del migdia i, a la tarda, s'adequarà l'horari de manera que el tancament dels centres coincidirà amb l'inici del vespre. També s'obriran els centres durant els diumenges i festius per a permetre l'entrada de voluntaris, sempre que la càrrega de treball ho permeti.

Usuaris

Són usuaris del servei els propietaris d'animals domèstics de companyia, els voluntaris, els adoptants i, en general, els ciutadans que participin en el servei com a beneficiaris o destinataris de les accions, polítiques i campanyes que desenvolupen les protectores, el CIM i els Ajuntaments.

Queixes, reclamacions i denúncies

Les protectores disposaran de fulls de reclamacions en les quals es registrin les formulades pels ciutadans. Les protectores informaran als usuaris de la seva existència i disponibilitat. També disposaran d'un llibre de suggeriments.

Vuitè. Drets i obligacions de les parts

Al marge de tot el regulat fins a aquest punt al conveni, constitueixen drets i obligacions de les parts signants els següents:

De les protectores (per a cadascuna d'elles, pel centre del qual és responsable i desenvolupa la gestió)

Drets:

A percebre la subvenció corresponent per la prestació del servei. Aquesta subvenció s'abonarà de forma individual i mensualment a cada protectora signant del conveni pels serveis prestats al centre assignat.

Així mateix, mitjançant aquest conveni obtenen el dret d'ús dels espais cedits per a portar a terme l'objecte d'aquest conveni en les condicions més idònies possibles un cop finalitzada la gestió actualment contractada fins al 31 de desembre de 2021.

Obligacions:

a. Organitzar i executar el servei en les condicions assenyalades en aquest conveni a partir de l'1 de gener de 2022 i fins la finalització d'aquest per qualsevol causa prevista legalment.

b. Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que hagin estat establertes durant el període de durada del conveni de col·laboració.

c. Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions per a la conservació de les construccions i instal·lacions, així com el manteniment i perfecte estat de funcionament, neteja i higiene de l'edifici fins que lliuri el servei al CIM amb totes les instal·lacions que siguin inherents al mateix i necessàries per a la seva prestació, en els termes descrits al pacte setè.

d. Admetre al gaudi del servei a tota persona que compleixi els requisits establerts.

e. Indemnitzar a tercers pels danys que els ocasioni el funcionament del servei, excepte quan s'haguessin produït per causes imputables al CIM o als ajuntaments.

f. Executar per si mateixes les obligacions que es deriven del conveni i no cedir-lo o traspassar-lo a tercers sense l'autorització del CIM i dels ajuntaments.

g. Justificar l'activitat i els imports en la forma regulada al pacte desè.

h. Subscriure una pòlissa de responsabilitat civil amb garantia mínima de 300.000€ per als possibles danys, perjudicis o lesions a tercers, béns o al CIM o als ajuntaments, en el desenvolupament del servei, ja sigui com a responsable civil directe o subsidiari.

i. Complir la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals.

j. Presentar al CIM durant el mes de gener de cada any de durada del conveni un certificat acreditatiu que es troben al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb la Agència Tributaria i amb la Seguretat Social.

k. En general, el compliment dels requisits i les obligacions establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, en tot allò que no vengui regulat a aquest conveni. El contingut d'aquest conveni en cap cas pot contravenir el que es disposa a la normativa de subvencions, que serà d'aplicació directa, i complementaria al que es disposa a la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa a la regulació dels convenis.

Del Consell Insular de Menorca

Drets:

Exercirà, sense perjudici de les altres que procedeixin, les potestats següents:

a. La direcció i coordinació del servei d'acollida d'animals de Menorca.

b. Fiscalitzar la gestió de les protectores, a l'efecte del qual podrà inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions i locals, i la documentació relacionada amb l'objecte d'aquest conveni.

c. Dictar les ordres per a mantenir o restablir la deguda prestació, dintre de les seves facultats de direcció estratègica.

d. Fiscalitzar la gestió de les protectores (inspecció del servei i la documentació relacionada amb l'objecte del conveni) mitjançant la comissió de seguiment, vigilància i control del conveni.

e. L'aprovació i aplicació de la corresponent ordenança fiscal reguladora de la taxa i els preus públics del Servei de Protecció d'Animals que viuen en l'entorn humà i l'ingrés en la seva tresoreria dels rendiments derivats d'aquests conceptes.

Obligacions:

a. Atorgar a les protectores la protecció adequada perquè puguin prestar el servei degudament.

b. Abonar l'import de la subvenció corresponent per la prestació del servei.

c. El manteniment dels edificis i les instal·lacions en estat idoni per al desenvolupament de l'activitat objecte d'aquest conveni, en tot allò que no entri dintre de les obligacions regulades en aquest pacte vuitè i al pacte setè per a les associacions protectores d'animals.

d. El proveïment d'equipament essencial als centres en tot allò que no puguin aportar les associacions protectores, sempre subjecte a disponibilitat pressupostària.

Novè. Obligacions de caràcter econòmic. Import màxim del conveni en relació amb el pagament a les protectores

L'aportació econòmica màxima a efectuar per Consell Insular per atendre el servei de l'acolliment d'animals objecte del present conveni es xifra en un import anual màxim de 87.392,74 euros per a l'associació Protectora d'Animals de Ciutadella i d'un import anual màxim de 87.392,74 euros per a l'associació Protectora d'Animals Maó, per tots els conceptes prevists, calculats d'acord amb el detall que consta a l'annex 2 a efectes orientatius. Aquest import deurà quedar justificar degudament com s'indica al pacte desè següent.

Per tant les aportacions màximes compromeses pel CIM mitjançant el present conveni per a les dues associacions són les següents:

Any

2022

2023

Total

Despesa

174.785,48

174.785,48

349.570,96

Total

174.785,48

174.785,48

349.570,96

Per al cas de possibles pròrrogues, aquestes xifres seran idèntiques per als anys següents.

Desè. De la justificació de l'activitat i dels imports per les protectores

Constitueix obligació essencial per a cadascuna de les associacions protectores d'animals la justificació de l'activitat portada a terme i dels imports objecte de despesa en la forma següent:

- Presentar mensualment al CIM document justificatiu signat pel tècnic del CIM designat com responsable del seguiment del conveni, que indiqui que durant el mes precedent les protectores han executat correctament els compromisos d'acord amb les condicions establertes en el present conveni. Aquest document s'haurà de formalitzar i podrà presentar-se a partir del darrer dia hàbil de cada mes, i deurà comptar amb la conformitat del responsable de cada centre d'acolliment dessignat per les associacions protectores d'animals de Maó i de Ciutadella. Aquest document resultarà ser preceptiu per fer efectius els pagaments mensuals fraccionats dels imports màxims compromesos pel CIM a la clàusula anterior a cadascuna de les associacions signants del conveni.

- Justificació primer semestre de cada any consistent en la presentació d'una memòria justificativa de les activitats que s'hagin portat a terme durant el semestre, amb un avanç de la justificació econòmica, si escau, per tot el que ve regulat al pacte setè (de les concretes prestacions del servei), a presentar dintre dels dies 1 a 15 del mes següent a la finalització de cada semestre.

- Justificació anual consistent en la presentació del compte justificatiu de l'ajut concedit en la forma del document que consta com annex 3 d'aquest conveni, que s'haurà d'acompanyar de la documentació acreditativa corresponent (factures, nòmines, etc...). Si escau, també s'haurà d'adjuntar relació detallada d'altres ingressos, subvencions i/o donacions que, en el seu cas, hagin finançat l'activitat subvencionada, amb detall de l'import i la procedència. Aquesta documentació s'haurà de presentar dins el primer trimestre de l'any següent. Amb aquesta documentació s'efectuarà la liquidació anual del conveni.

En cap cas no podrà ser una despesa subvencionable l'impost del valor afegit (IVA), excepte l'IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i definitiva pel beneficiari.

El Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local comprovarà els justificants que s'estimin oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. La justificació d'aquest conveni s'ha de presentar en les dates indicades, tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que els beneficiaris hauran d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el Consell Insular de Menorca podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts.

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

Onzè. Del pagament a les protectores

El pagament per part del Consell Insular de l'aportació econòmica màxima prevista a la clàusula novena d'aquest conveni s'efectuarà dividit en dotze mensualitats, per mesos vençuts, un cop presentada la justificació mensual prevista en la clàusula precedent. No obstant l'anterior, es podran fer els pagaments a compte que siguin necessaris en el marc del que estableix al respecte la normativa aplicable en matèria de subvencions.

La liquidació anual de l'aportació prevista en el present conveni s'efectuarà un cop presentat el compte justificatiu anual a què fa referència la clàusula anterior. En cas de què de la liquidació anual es desprengui que la despesa justificada és inferior a l'import rebut, previ informe de la comissió mixta de seguiment del conveni, es podrà acordar que es destini a millora de les instal·lacions o equipament del servei.

Dotzè. Comissió mixta de seguiment, vigilància i control

Es constitueix una Comissió mixta de seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni i dels compromisos adquirits pels signants, que resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se, i que es reunirà, com a mínim, semestralment als mesos de maig o juny i de novembre o desembre de cada any, o quan una de les parts ho requereixi; i que estarà constituïda per:

Presidència: Conseller/a o director/a insular que responsable en matèria del servei d'acollida d'animals.

Vocals: presidents/es de les protectores.

1 representant designat per l'ajuntament de Ciutadella.

1 representant designat per l'ajuntament de Maó.

1 representant nomenat en representació dels municipis on no hi ha centre d'acollida d'animals insular.

1 representant designat pel CIM, responsable del conveni.

Secretari/a: un funcionari del CIM.

Els membres de la comissió podran assistir, si ho consideren convenient i donant compte a la presidència, amb els assessors que precisin.

Són funcions de la comissió:

- Informar de les possibles variacions en les aportacions econòmiques de les parts de conformitat amb el previst al pacte novè.

- La resolució dels dubtes i les controvèrsies que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest.

- La interpretació de les seves clàusules, així com l'informe dels protocols i annexos que es vulguin signar en desenvolupament d'aquest.

- La proposta d'adopció de mesures de millora i regularització tècnica.

La comissió ajustarà el seu règim de funcionament a l'establert a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tretzè. Règim de modificació del conveni

La modificació del contingut del conveni requereix l'acord unànime de les parts, previ informe de la comissió mixta de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni, en tot el que impliqui modificacions substancials de les condicions de la prestació del servei, i sempre tenint en compte qualsevol modificació normativa futura.

Catorzè. Revocació i reintegrament de les subvencions. Incompliment del conveni

El Consell executiu del CIM, previ informe tècnic al respecte i audiència a l'interessat, podrà procedir a revocar total o parcialment les aportacions fetes, d'acord amb l'estat de les actuacions portades a terme fins al moment, de l'incompliment per part de les protectores.

Respecte de la revocació i el reintegrament de les subvencions, s'aplicarà el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de la normativa que li sigui d'aplicació. En cas d'incompliment es deurà reintegrar la quantia rebuda mitjançant l'aplicació d'un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l'incompliment.

Aquest percentatge es fixarà previ informe del responsable del seguiment del conveni, qu deurà estar aprovat per la comissió mixta de seguiment, vigilància i control. Les causes del reintegrament i el procediment per a la seva exigència es regiran per l'establert a l'art. 44 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de Subvencions.

Es deurà valorar, en tot cas, el grau d'incompliment, si aquest es deu a actuacions doloses o negligents, i si ha hagut bona o mala fe. La gradació del reintegrament serà major quan l'incompliment sigui total o molt alt i hagin incorregut causes doloses i mala fe, i en canvi serà menor si el grau de compliment és parcial i hagi estat causat per actuacions negligents i amb bona fe.

Per al cas de què les associacions protectores no justifiquin dintre del termini establert l'import de la subvenció atorgada, es podrà minorar la subvenció correctament justificada amb un 1% per cada dia de retard, en funció de les circumstàncies concurrents.

Les quanties que es deguin reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic i els serà d'aplicació la via d'apremi.

L'obligació de reintegrament establerta a aquest pacte és independent de les sancions que, al seu cas, siguin exigibles.

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà el recollit al Títol V del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

L'òrgan competent per a imposar les sancions que es deriven de les infraccions de tot l'establert a aquestes bases i a la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del CIM, de conformitat amb l'establert a l'art 9 de la LLei 8/2000, de 28 d'octubre, de Consells Insulars.

Quinzè. Causes d'extinció i resolució

Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen el seu objecte o perquè s'incorri en causa una de les causes de resolució següents:

a) El transcurs del termini de vigència sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

b) El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.

c) L'incompliment greu de les obligacions i els compromisos assumits per part d'algun dels signants prèvia audiència a la part incomplidora i prèvia reunió de la comissió mixta de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni.

Per al cas de que sigui sols una de les protectores la part incomplidora i l'altra no, la protectora no incomplidora previs els tràmits pertinents podrà fer-se càrrec de la gestió del centre que gestionava la protectora incomplidora en les mateixes condicions que aquesta mantenia i que es regulen al conveni. Per al cas de que aquesta condició no es pugui portar a terme per qualsevol motiu, es podrà tramitar la resolució íntegra del conveni per a totes les parts signants, sempre assegurant la continuïtat en la prestació del servei.

d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

f) Per denúncia per l'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar a la comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants.

g) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista legalment.

El conveni també podrà ser rescindit per decisió d'alguna de les parts sempre que ho comuniqui a les altres amb una antelació mínima de 9 mesos, en el cas que siguin les protectores les que desitgin la resolució, i 6 mesos en el cas que sigui el CIM el que proposi la resolució.

El compliment i la resolució del conveni donaran lloc a la seva liquidació a fi de determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.

L'incompliment de qualsevol dels motius prevists per al reintegrament de les subvencions a l'art. 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, podrà ser motiu d'extinció i resolució del contracte.

Setzè. Efectes de la resolució del conveni

El compliment i la resolució del conveni dóna lloc a la seva liquidació amb l'objecte de determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.

Els compromisos s'entenen complerts quan el seu objecte s'hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes les parts, d'acord amb les seves competències respectives.

Pel que fa a una possible resolució anticipada, s'hauran de tenir en compte les regles següents:

Si de la liquidació resulta que l'import de les actuacions executades per alguna de les parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de la resta de parts del conveni per finançar l'execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l'excés que correspongui a cada una, en el termini màxim d'un mes des que s'hagi aprovat la liquidació.

Si, un cop transcorregut el termini màxim d'un mes, esmentat en el paràgraf anterior, no s'ha produït el reintegrament, s'ha d'abonar a les parts esmentades, també en el termini d'un mes a comptar d'aquest moment, l'interès de demora aplicable al reintegrament esmentat, que en tot cas és el que resulti de les disposicions de caràcter general reguladores de la despesa pública i de l'activitat economico-financera del sector públic.

Si és superior, la resta de parts del conveni, en el termini d'un mes des de l'aprovació de la liquidació, ha d'abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s'hagi compromès a aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni no tenen dret a exigir a la resta cap quantia que superi els límits màxims esmentats.

No obstant això, si, quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni hi ha actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment, vigilància i control del conveni, poden acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes i establir un termini improrrogable per a la seva finalització, un cop transcorregut el qual se n'ha d'efectuar la liquidació en els termes que estableix aquest conveni.

Dissetè. Compatibilitat amb altres ajuts

Els imports dels pagaments que rebin les Protectores d'animals signants d'aquest conveni són compatibles amb altres subvencions públiques o privades que puguin rebre per a obtenir la finalitat del mateix, sempre que l'import dels ajuts no superi, aïlladament o conjuntament, el cost de l'activitat que és objecte de la subvenció.

Divuitè. Resolució de conflictes, qüestions litigioses i jurisdicció competent

Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i aplicació dels pactes d'aquest conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, de conformitat amb el que preveu Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. No obstant això, les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i execució del conveni, s'han de dirimir amb caràcter previ pels responsables del seguiment, vigilància i control del conveni designats a la comissió. Tanmateix, s'estableix l'obligació de dirimir qualsevol conflicte de manera prèvia per aquesta comissió.

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.

Dinovè. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor dia 1 de gener de 2022 i tindrà una vigència inicial de dos anys, sens perjudici dels tres mesos addicionals per a efectuar la liquidació anual a què fa referència la clàusula onzena del present conveni i els tràmits que se'n derivin.

ANNEX 1. Dades empleats centres d'acollida d'animals (consta en l'expedient)

ANNEX 2. Deteminació del cost del servei (consta en l'expedient)

ANNEX 3. Relació nominativa de les despeses dels ajuts del CIM (consta en l'expedient)

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 5 de gener de 2022

Per delegació de la presidenta,  La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)