Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 7387
Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/res infantils a l'Ajuntament des Castell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat, per Junta de Govern Local, amb data 17 de desembre de 2021, les Bases que han de regir la convocatòria de constitució d'una borsa d'aspirants mitjançant el sistema de concurs, per proveir les possibles necessitats urgents d'educadors/educadores infantils a l'Ajuntament des Castell; es publiquen les mateixes a continuació, als efectes oportuns.

 

Es Castell, 20 de desembre de 2021

La batllesa

Juana Escandell Salom

 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER PROVEIR CONTRACTES TEMPORALS D'EDUCADOR/EDUCADORA INFANTIL A L'ESCOLA INFANTIL ES CASTELL.

Primera. Objecte de la convocatòria.

L'objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball d'educadors/educadores infantils, personal laboral, equivalent al grup C1, nivell 14, per cobrir de manera temporal, a l'Escola Infantil Es Castell les possibles necessitats urgents de provisió de llocs de feina que siguin necessaris, mitjançant el sistema de concurs.

L'anunci de la convocatòria es publicarà al BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament  (www.aj-escastell.org)i al Tauler d'anuncis de la Corporació.

Segona. Requisits dels aspirants.

Per prendre part en el procediment selectiu serà necessari:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes a l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que permeti l'accés a l'ocupació pública. En el supòsit que les persones aspirants no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen «els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)» expedit per les entitats previstes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

b) Tenir complerts 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de tècnics superiors en educació infantil o titulacions equivalents acadèmicament i professionalment, o certificat de professionalitat d'educació infantil, o certificació de les unitats de competència que componen la qualificació d'educació infantil, o professionals en possessió de qualsevol altre títol o acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o que hagin estat habilitats per a l'atenció a infants de 0-3 anys de conformitat amb l'article 11 del Decret 60/2008 de 2 de maig.

Tots aquests professionals han de complir els requisits de capacitació lingüística recollits en la Llei 3/1986 de normalització lingüística de les Illes Balears i la normativa derivada del seu desplegament.

En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspon a l'aspirant la seva acreditació mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d'Educació.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han de venir acompanyades de l'Ordre Ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

d) No tenir cap malaltia ni defecte físic que impossibilitin l'exercici normal de la funció.

e) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana en el nivell CCI (certificat de capacitació per a la ensenyança en llengua catalana en el primer cicle de l'educació infantil), de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquests requisits s'han de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Tercera. Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per a prendre part al concurs s'adreçaran a la Batlessa i es podran presentar durant el termini de 7 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) mitjançant alguna de les següents formes:

a) Telemàtica

Es pot fer la sol·licitud de manera telemàtica mitjançant DNI electrònic o un certificat digital vàlid a través de https://www.carpetaciutadana.org/web/

b) Presencial

Es pot fer la sol·licitud de forma presencial davant l'Ajuntament des Castell amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a Annex I. La sol·licitud s'ha d'emplenar i després registrar o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si la instància es presenta per correu cal que sigui certificat, per la qual cosa s'ha de presentar a l'oficina de correus en sobre obert.

Tant si es presenta a les oficines de correus com a qualsevol altre registre de l'Administració, cal enviar per correu electrònic a l'adreça registre@aj-escastell.org la sol·licitud amb el segell de correus o el registre d'entrada d'una altra administració, per tal de poder-ne tenir constància dins el termini de presentació d'instàncies.

A les instàncies els aspirants hauran de fer constar que accepten aquestes Bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la seva Base segona, referides sempre a la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels següents documents, originals o validats correctament per l'Ajuntament:

  • DNI.
  • Currículum acadèmic i professional.
  • Certificació acreditativa de la titulació exigida.
  • Documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a ser valorats pel tribunal. Els mèrits insuficientment acreditats no es valoraran.
  • Acreditació del nivell de català

 Quarta. Admissió dels aspirants.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcalde dictarà resolució, en el termini màxim de 5 dies hàbils, en la qual es declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En el mateix acord s'establirà la composició del tribunal i la data de la valoració del concurs.

L'esmentada Resolució es publicarà en el Tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament (www.aj-escastell.org), amb els llistats complerts d'aspirants amb detall de les causes d'exclusió si és el cas. Aquesta publicació substitueix la notificació personal.

Els errors de fet podran corregir-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils, des de la publicació de la Resolució,  perquè els aspirants que hagin estat declarats exclosos o no figurin en el llistat provisional puguin presentar al·legacions o reclamacions. Qui no presenti al·legacions dins del termini assenyalat, justificant el seu dret d'estar-hi admès/esa, s'exclourà definitivament del procés.

Les al·legacions o reclamacions contra l'exclusió o omissió seran resoltes per l'Alcaldia en el termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació, mitjançant nova Resolució, que, a més, aprovarà el llistat definitiu d'aspirants. Dita Resolució es publicarà al Tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Cinquena. Tribunal qualificador.

El Tribunal Avaluador estarà constituït per un president o presidenta i dos vocals.

En la sessió constitutiva els membres de l'òrgan de selecció han de designar un secretari d'entre les persones que són vocals.

Tots els membres del Tribunal hauran de comptar amb titulació igual o superior a l'exigida per l'accés a la plaça convocada.

Així mateix, en la mesura de les possibilitats, s'estarà al que regula la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament, ni sense el seu president o presidenta, ni sense el seu secretari o secretària, i les seves decisions es prendran per majoria.

L'Alcaldesa des Castell nomenarà els membres del Tribunal i els seus suplents. El tribunal tendrà la consideració d'òrgan dependent de la seva autoritat.

La designació nominal dels membres, que inclourà la dels seus respectius suplents, es farà per Decret d'Alcaldia, es publicarà a la pàgina web (www.aj-escastell.org) , i s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors o especialistes per a totes o alguna de les proves.

Al Tribunal podran assistir, amb veu però sense vot, un membre dels delegats de Personal, funcionari o laboral segons el cas, de l'Ajuntament, en qualitat d'observador.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i ho notificaran a l'autoritat convocant, quan concorri alguna de les causes previstes a l'article 23 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, o si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a la plaça que es tracta durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Així mateix, els aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior, d'acord amb el que preveu l'article 24 de la mateixa Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.

Sisena. Procediment de selecció.

El procés selectiu s'iniciarà després de la publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos.

El Tribunal proposarà a l'autoritat convocant l'exclusió d'aquells aspirants que alterin el bon ordre del procés selectiu o adoptin conductes que pretenguin falsejar el resultat de les proves o valoracions.

Perdran el dret a participar en el procés els aspirants que no compareguin el dia i hora assenyalats, llevat dels casos de força major que, dins el termini de les vint-i-quatre hores següents, es justifiquin degudament, qüestió aquesta que serà valorada pel Tribunal.

Un cop iniciat el procés selectiu, els anuncis que correspongui s'exposaran al Tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal.

FASE CONCURS

a) Experiència professional:

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior a 15 punts.

A.1.) Serveis prestats en escoles d'educació infantil (EI) de caràcter públic de qualsevol Administració, d'empreses públiques o d'entitats de dret públic sotmeses amb caràcter general al dret privat, o d'organismes autònoms de les administracions públiques, o de consorcis o fundacions del sector públic, exercint funcions de naturalesa o contingut professional anàleg als de la plaça convocada: 1,5 punts per any en jornades completes i, en cas de períodes inferiors, es calcularà la part proporcional.

A.2.) Serveis prestats en qualsevol Administració, empreses públiques o entitats de dret públic sotmeses amb caràcter general al dret privat, organismes autònoms de les administracions públiques, consorcis o fundacions del sector públic, exercint funcions de naturalesa o contingut professional anàleg als de la plaça convocada: 1 punt per any en jornades completes i, en cas de períodes inferiors, es calcularà la part proporcional.

A.3.) Serveis prestats en escoles infantils o empreses d'àmbit escolar, de caràcter privat, exercint funcions de naturalesa o de contingut anàlegs als de la plaça convocada: 0,75 punts per any en jornades completes i, en cas de períodes inferiors, es calcularà la part proporcional.

A.4.) Serveis prestats en empresa privada, exercint funcions de naturalesa o de contingut anàlegs als de la plaça convocada: 0,50 punts per any en jornades completes i, en cas de períodes inferiors, es calcularà la part proporcional.

Els serveis prestats s'acreditaran mitjançant certificació de la Administració corresponent, i en cas d'Entitat Privada mitjançant el certificat de vida laboral emès per la Tresoreria general de la Seguretat Social juntament amb els contractes de treball corresponents. 

b) Titulacions acadèmiques:

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.

b.1.) Es valoraran segones titulacions acadèmiques, de la mateixa o superior categoria, a raó d'un punt cadascuna. Podran ser valorades en aquest apartat les següents titulacions (sempre que no hagin estat presentades com a requisit d'accés): grau en educació infantil, grau en educació primària, psicopedagogia, logopèdia, pedagogia, psicologia, o equivalents.

b.2.) Altres estudis de postgraus (màster, especialista universitari o expert universitari): s'han de puntuar segons el nombre de crèdits que constin, a raó de 0,025 punts per crèdit ECTS

c) Accions formatives:

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior de 8 punts.

c.1) Accions formatives directament relacionades amb l'educació infantil, al col·lectiu de 0 a 6 anys, o educació especial: 0,02 punts per hora.

c.2) Cursos generals de les següents àrees: qualitat, igualtat de gènere, els d'aplicacions informàtiques a nivell d'usuari (Word, Excel, Acces, correu electrònic i Internet). Aquest apartat tindrà una puntuació màxima de 2 punts. Si no s'especifica la durada de les accions formatives es comptabilitzaran amb una durada de 5 hores.

d) Coneixements de llengua catalana:

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.

Coneixements de llengua catalana degudament acreditats mitjançant certificació expedits per l'EBAP, per l'òrgan competent en matèria de política lingüística o expedit per l'organisme oficial habilitat:

1. Certificat C1: 1 punt

2. Certificat C2: 1,50 punts

3. Coneixements de llenguatge administratiu (LA): 0,50 punts

Es valorarà únicament el certificat que correspongui al nivell més alt aportat, a excepció del certificat corresponent a llenguatge administratiu en què la puntuació s'acumularà al certificat més alt.

e) Titulacions de llengua estrangeres.

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior 4 punts

Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements de llengua estrangera, expedits o homologats per escoles oficials d'idiomes o escoles d'Administració pública amb els criteris de puntuació que s'indiquen a continuació.

Puntuació de cada nivell:

NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA

 

 

EOI

Universitats, escoles d'Administració pública i organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua, amb els continguts del marc europeu comú de referència

A1

 Bàsic 1 (1r curs de cicle elemental)

0,4

0,3

A2

Bàsic 2 (2n curs de cicle elemental)

0,6

0,4

B1

Intermedi 1

0,8

0,6

B1+

 Intermedi 2 (3r curs de cicle elemental)

1

0,8

B2

Avançat (abans 1r curs de cicle superior)

1,2

1

B2+

Avançat B2+ (abans 2n curs de cicle superior)

1,4

1,2

C1

 

1,6

1,4

C2

 

1,8

1,6

ALTRES NIVELLS DE L'EBAP

 

Puntuacions

1r curs de nivell inicial

0,1

2n curs de nivell inicial

0,2

1r curs de nivell elemental

0,3

2n curs de nivell elemental

0,4

1r curs nivell mitjà

0,6

2n curs nivell mitjà

0,8

1r curs nivell superior

1

2n curs nivell superior

1,2

Setena. Qualificació i llista d'aprovats

Realitzades les corresponents valoracions, el Tribunal farà públic en el Tauler d'Anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament els resultats amb el nom de les persones presentades i admeses per estricte ordre de puntuació. El Tribunal elevarà la proposta de constitució d'una borsa de treball a la Presidència de la Corporació amb l'objectiu de procedir als nomenaments que siguin convenients per cobrir vacants i necessitats urgents de contractació mitjançant contracte temporal.

Vuitena. Borsa de treball i cobertura de places

Els aspirants, podran ser cridats per l'Ajuntament d'acord amb l'ordre de qualificació, per a la seva contractació en règim temporal per a llocs de treball d'educador/a infantil, a comptar des de la data de finalització del procés selectiu i fins una nova convocatòria de Borsa de treball (vigència de la borsa 5 anys). L'Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti de contractacions o nomenaments pels que calgui una selecció o requisits personals diferents dels establerts en aquesta Convocatòria.

L'oferiment de llocs de treball vacants o substitucions es faran, en funció de les necessitats que es vagin produint, d'acord amb el número d'ordre assignat. Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l'actualització permanent del correu electrònic o telèfon de contacte davant l'Ajuntament des Castell, mitjançant instància de modificació de dades personals que hauran de presentar en el Registre d'Entrades d'aquesta Corporació.

Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja la proposta de nomenament temporal perdrà la seva posició dins l'ordre de prelació i passarà a ocupar l'últim lloc de la mateixa.

No obstant això, aquest sistema de penalització no s'aplicarà als integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents:

  • Situació de baixa per maternitat o paternitat o d'incapacitat temporal reconeguda per la Seguretat Social.
  • Gaudir d'un permís per adopció o acolliment, segons l'establert en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  • Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.
  • Tenir un nomenament interí vigent amb l'Ajuntament des Castell.

Novena. Incidències.

El Tribunal Avaluador queda facultat per interpretar aquestes bases, resoldre dubtes i incidències que es plantegin, i prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de la convocatòria aprovada, en tot allò no previst a les bases.

Abans de la constitució del Tribunal Avaluador, s'atribueix al Batlle-President de l'Ajuntament des Castell la facultat d'aprovar i interpretar aquestes bases i resoldre les incidències i els recursos que poguessin donar-se.

Si els dies de finalització de terminis o d'actuació en els exercicis recauen en festiu o dissabte, es passaran al següent dia hàbil.

Desena. Recursos.

Les presents bases i tots els actes administratius que se'n derivin d'aquestes i de les actuacions del Tribunal Qualificador, podran ser impugnats conforme al que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documents adjunts