Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 6779
Resolució de batlia núm. 2022-0015, de 5 de gener de 2022, per la qual s’aprova la modificació de la numeració del carrer del Camí de Ses Barreres i la plaça de la Clastra de Son Tugores (exp. 1456/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de dia 2 de juliol de 1996, va aprovar definitivament la denominació i la modificació dels noms de carrers i places del municipi (BOCAIB núm. 89, de 16 de juliol de 1996).

2. Arran dels problemes causats pel fet que la numeració vigent dels edificis ubicats al carrer del Camí de Ses Barreres es correspon amb la numeració de quan aquesta via conformava un únic carrer amb l'actual carrer de sant Roc, el 16 de setembre de 2021 l'arquitecte municipal va emetre un informe-proposta d'actualització de la numeració dels edificis del carrer del Camí de Ses Barreres i de la plaça de la Clastra de Son Tugores.

3. L'esmentada proposta es va sotmetre a informació pública mitjançant l'anunci publicat al BOIB núm. 144, de 21 d'octubre de 2021, i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament.

4. Paral·lelament es va donar audiència a les persones empadronades als habitatges del carrer del Camí de Ses Barreres i a les persones propietàries de les edificacions que hi estan ubicades perquè poguessin examinar l'expedient i presentar observacions o al·legacions i aportar les justificacions i els documents que considerassin pertinents.

5. Les notificacions del tràmit d'audiència que no es varen poder dur a terme es varen realitzar mitjançant la publicació d'un anunci al BOE núm. 283, de 26 de novembre de 2021.

6. El 26 de novembre de 2021 l'ajuntament va comunicar a la Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears la proposta d'actualització de la numeració i li va remetre la documentació pertinent per tal que pogués fer les observacions que estimàs convenients.

7. En els terminis atorgats a l'efecte no s'han presentat al·legacions a la proposta d'actualització de la numeració del carrer del Camí de Ses Barreres i de la plaça de la Clastra de Son Tugores.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

3. Els articles 65, 75 i 77 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.

4. La Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

D'acord amb els anteriors fets i fonaments de dret i en virtut de l'atribució de competències prevista a l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, adopt la següent

Resolució

1. Aprovar la numeració dels edificis del carrer del Camí de Ses Barreres i de la plaça de la Clastra de Son Tugores segons consta a l'annex d'aquesta resolució.

2. Ordenar l'actualització de les dades que consten al padró municipal d'habitants i a qualsevol altre padró o registre que depengui directament de l'ajuntament d'acord amb les modificacions aprovades.

3. Comunicar el canvi de numeració a la Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears.

4. Publicar aquesta resolució i l'annex al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alaró.

Recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'hi poden interposar alternativament els següents recursos:

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest acte.

b) Recurs potestatiu de reposició davant la batlia en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest acte. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alaró, 5 de gener de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló

 

ANNEX

Modificació de la numeració del carrer del Camí de Ses Barreres i la plaça de la Clastra de Son Tugores

Carrer del Camí de Ses Barreres:

Finca cadastral 2155001

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2155001DD8925N0001ZD

CL DEL PONTARRO 7

Residencial

No varia

2155001DD8925N0001ZD

CL DEL PONTARRO 7 (cotxera sense numeració)

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 20

2155001DD8925N0001ZD

CL DEL PONTARRO 7 (cotxera sense numeració)

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 22

Finca cadastral 2155020

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2155020DD8925N0001MD

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:BJ Pt:IZ

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 4 Es:1 Pl:BJ Pt:IZ

2155020DD8925N0002QF

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:BJ Pt:DR

Alm.-Est. *

C/ del Camí de Ses Barreres, 2 Es:1 Pl:BJ Pt:DR

2155020DD8925N0005RJ

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:01 Pt:-A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 4 Es:1 Pl:01 Pt: A

2155020DD8925N0006TK

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:01 Pt:-B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 4 Es:1 Pl:01 Pt: B

2155020DD8925N0007YL

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:01 Pt:-C

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 4 Es:1 Pl:01 Pt: C

2155020DD8925N0008UB

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:02 Pt:-A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 4 Es:1 Pl:02 Pt: A

2155020DD8925N0009IZ

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:02 Pt: B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 4 Es:1 Pl:02 Pt: B

2155020DD8925N0010YL

CL DE SANT ROC 48 Es:1 Pl:02 Pt:-C

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 4 Es:1 Pl:02 Pt: C

* L'ús original era residencial.

 

Finca cadastral 2155021

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2155021DD8925N0001OD

CL DE SANT ROC 52 Pl:00 Pt:01

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres,, 6 Pl:00

2155021DD8925N0002PF

CL DE SANT ROC 52 Es:1 Pl: BJ Pt:02

Alm.-Est. *

C/ del Camí de Ses Barreres, 8A Pl:00

2155021DD8925N0003AG

CL DE SANT ROC 52 Es:1 Pl:01 Pt: A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 8 Es:1 Pl:01 Pt: A

2155021DD8925N0004SH

CL DE SANT ROC 52 Es:1 Pl:01 Pt:-B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 8 Es:1 Pl:01 Pt: B

2155021DD8925N0005DJ

CL DE SANT ROC 52 Es:1 Pl:02 Pt:-A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 8 Es:1 Pl:02 Pt: A

2155021DD8925N0006FK

CL DE SANT ROC 52 Es:1 Pl:02 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 8 Es:1 Pl:02 Pt: B

* L'ús original era esportiu.

Finca cadastral 2155022

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2155022DD8925N0001KD

CL DE SANT ROC 56 Es:1 Pl:BJ Pt:IZ

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 12A Pl:00

2155022DD8925N0002LF

CL DE SANT ROC 56 Es:1 Pl:BJ Pt:DR

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 10 Pl:00

2155022DD8925N0003BG

CL DE SANT ROC 56 Es:1 Pl:01 Pt:IZ

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 12 Es:1 Pl:01 Pt:IZ

2155022DD8925N0004ZH

CL DE SANT ROC 56 Es:1 Pl:01 Pt:DR

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 12 Es:1 Pl:01 Pt:DR

2155022DD8925N0005XJ

CL DE SANT ROC 56 Es:1 Pl:02 Pt:IZ

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 12 Es:1 Pl:02 Pt:IZ

2155022DD8925N0006MK

CL DE SANT ROC 56 Es:1 Pl:02 Pt:DR

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 12 Es:1 Pl:02 Pt:DR

Finca cadastral 2155023

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2155023DD8925N0001RD

CL DE SANT ROC 60

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 14

Finca cadastral 2155024

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2155024DD8925N0001DD

CL DE SANT ROC 62

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 16

 

 

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 16A

Finca cadastral 2155025

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2155025DD8925N0001XD

CL DE SANT ROC 64

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 18

 

 

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 18A

Finca cadastral 2156028

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2156028DD8925N0001ID

CL DE SANT ROC 57 Es:1 Pl:00 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 5 Es:1 Pl:00 Pt:A

2156028DD8925N0002OF

CL DE SANT ROC 57 Es:1 Pl:00 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 5 Es:1 Pl:00 Pt:B

2156028DD8925N0003PG

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:00 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 7 Es:2 Pl:00 Pt:A

2156028DD8925N0004AH

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:00 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 7 Es:2 Pl:00 Pt:B

2156028DD8925N0005SJ

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:08

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:08

2156028DD8925N0006DK

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:07

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:07

2156028DD8925N0007FL

CL DE SANT ROC 65 Es:3 Pl:00 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 9 Es:3 Pl:00 Pt:A

2156028DD8925N0008GB

CL DE SANT ROC 61 Es:3 Pl:00 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 9 Es:3 Pl:00 Pt:B

2156028DD8925N0009HZ

CL DE SANT ROC 65 Es:4 Pl:00 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 11 Es:4 Pl:00 Pt:A

2156028DD8925N0010FL

CL DE SANT ROC 65 Es:4 Pl:00 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 11 Es:4 Pl:00 Pt:B

2156028DD8925N0011GB

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:01 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 5 Es:1 Pl:01 Pt:A

2156028DD8925N0012HZ

CL BARRERAS 57 Es:1 Pl:01 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 5 Es:1 Pl:01 Pt:B

2156028DD8925N0013JX

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:01 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 7 Es:2 Pl:01 Pt:A

2156028DD8925N0014KM

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:01 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 7 Es:2 Pl:01 Pt:B

2156028DD8925N0015LQ

CL DE SANT ROC 61 Es:3 Pl:01 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 9 Es:3 Pl:01 Pt:A

2156028DD8925N0016BW

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:05

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:05

2156028DD8925N0017ZE

CL DE SANT ROC 61 Es:3 Pl:01 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 9 Es:3 Pl:01 Pt:B

2156028DD8925N0018XR

CL DE SANT ROC 65 Es:4 Pl:01 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 11 Es:4 Pl:01 Pt:A

2156028DD8925N0019MT

CL DE SANT ROC 65 Es:4 Pl:01 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 11 Es:4 Pl:01 Pt:B

2156028DD8925N0020ZE

CL DE SANT ROC 55 Es:1 Pl:02 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 5 Es:1 Pl:02 Pt:A

2156028DD8925N0021XR

CL DE SANT ROC 57 Es:1 Pl:02 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 5 Es:1 Pl:02 Pt:B

2156028DD8925N0022MT

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:02 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 7 Es:2 Pl:02 Pt:A

2156028DD8925N0023QY

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:02 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 7 Es:2 Pl:02 Pt:B

2156028DD8925N0024WU

CL DE SANT ROC 65 Es:3 Pl:02 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 9 Es:3 Pl:02 Pt:A

2156028DD8925N0025EI

CL DE SANT ROC 65 Es:3 Pl:02 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 9 Es:3 Pl:02 Pt:B

2156028DD8925N0026RO

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:25

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:25

2156028DD8925N0027TP

CL DE SANT ROC 65 Es:4 Pl:02 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 11 Es:4 Pl:02 Pt:A

2156028DD8925N0028YA

CL DE SANT ROC 65 Es:4 Pl:02 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 11 Es:4 Pl:02 Pt:B

2156028DD8925N0030TP

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:34

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:34

2156028DD8925N0031YA

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:33

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:33

2156028DD8925N0032US

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:32

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:32

2156028DD8925N0035PG

CL DE SANT ROC 55 Es:2 Pl:-1

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1

2156028DD8925N0036AH

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:01 Pt:A

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:01 Pt:A

2156028DD8925N0037SJ

CL DE SANT ROC 45 Es:I Pl:01 Pt:B

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:01 Pt:B

2156028DD8925N0038DK

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:01 Pt:C

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:01 Pt:C

2156028DD8925N0039FL

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:01 Pt:D

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:01 Pt:D

2156028DD8925N0040SJ

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:02 Pt:A

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:02 Pt:A

2156028DD8925N0041DK

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:02 Pt:B

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:02 Pt:B

2156028DD8925N0042FL

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:02 Pt:C

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:02 Pt:C

2156028DD8925N0043GB

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:02 Pt:D

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:02 Pt:D

2156028DD8925N0044HZ

CL DE SANT ROC 55 Es:D Pl:01 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 3 Es:D Pl:01 Pt:A

2156028DD8925N0045JX

CL DE SANT ROC 55 Es:D Pl:01 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 3 Es:D Pl:01 Pt:B

2156028DD8925N0046KM

CL DE SANT ROC 55 Es:D Pl:02 Pt:A

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 3 Es:D Pl:02 Pt:A

2156028DD8925N0047LQ

CL DE SANT ROC 55 Es:D Pl:02 Pt:B

Residencial

C/ del Camí de Ses Barreres, 3 Es:D Pl:02 Pt:B

2156028DD8925N0048BW

CL DE SANT ROC 55 Es:I Pl:00

Comercial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 5 Es:I Pl:00

 

 

Alm.-Est.

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 4 Es: I Pl:00

2156028DD8925N0049ZE

CL DE SANT ROC 55 Es:D Pl:00

Comercial

C/ del Camí de Ses Barreres, 1 Es:D Pl:00

2156028DD8925N0050LQ

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:22

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:22

2156028DD8925N0051BW

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:24

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:24

2156028DD8925N0052ZE

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:29

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:29

2156028DD8925N0053XR

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:30

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:30

2156028DD8925N0054MT

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:31A

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:31A

2156028DD8925N0055QY

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:31B

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:31B

2156028DD8925N0056WU

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:36

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:36

2156028DD8925N0057EI

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:37

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:37

2156028DD8925N0058RO

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:39

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:39

2156028DD8925N0059TP

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:40

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:40

2156028DD8925N0060EI

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:01

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:01

2156028DD8925N0061RO

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:02

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:02

2156028DD8925N0062TP

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:03

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:03

2156028DD8925N0063YA

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:04

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:04

2156028DD8925N0064US

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:05

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:05

2156028DD8925N0065ID

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:06

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:06

2156028DD8925N0066OF

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:07

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:07

2156028DD8925N0067PG

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:08

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:08

2156028DD8925N0068AH

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:09

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:09

2156028DD8925N0069SJ

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:10

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:10

2156028DD8925N0070PG

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:11

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:11

2156028DD8925N0071AH

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:12

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:12

2156028DD8925N0072SJ

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:13

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:13

2156028DD8925N0073DK

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:14

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:14

2156028DD8925N0074FL

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:15

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:15

2156028DD8925N0075GB

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:16

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:16

2156028DD8925N0076HZ

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:17

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:17

2156028DD8925N0077JX

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:18

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:18

2156028DD8925N0078KM

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:19

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:19

2156028DD8925N0079LQ

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:20

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:20

2156028DD8925N0080JX

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:21

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:21

2156028DD8925N0081KM

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:22

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:22

2156028DD8925N0082LQ

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:23

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:23

2156028DD8925N0083BW

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:24

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:24

2156028DD8925N0084ZE

CL DE SANT ROC 65 Es:2 Pl:-1 Pt:25

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:2 Pl:-1 Pt:25

2156028DD8925N0085XR

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:01

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:01

2156028DD8925N0086MT

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:02

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:02

2156028DD8925N0087QY

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:03

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:03

2156028DD8925N0088WU

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:04

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:04

2156028DD8925N0089EI

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:06

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:06

2156028DD8925N0090QY

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:09

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:09

2156028DD8925N0091WU

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:10

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:10

2156028DD8925N0092EI

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:11

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:11

2156028DD8925N0093RO

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:12

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:12

2156028DD8925N0094TP

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:13

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:13

2156028DD8925N0095YA

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:14

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:14

2156028DD8925N0096US

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:15

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:15

2156028DD8925N0097ID

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:16

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:16

2156028DD8925N0098OF

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:16

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:16

2156028DD8925N0099PG

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:17

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:17

2156028DD8925N0100PG

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:18

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:18

2156028DD8925N0101AH

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:19

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:19

2156028DD8925N0102SJ

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:20

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:20

2156028DD8925N0103DK

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:21

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:21

2156028DD8925N0104FL

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:21

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:21

2156028DD8925N0105GB

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:23

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:23

2156028DD8925N0106HZ

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:26

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:26

2156028DD8925N0107JX

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:26

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:26

2156028DD8925N0108KM

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:27

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:27

2156028DD8925N0109LQ

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:28

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:28

2156028DD8925N0110JX

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:35

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:35

2156028DD8925N0111KM

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:38

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:38

2156028DD8925N0112LQ

CL DE SANT ROC 65 Es:1 Pl:-1 Pt:41

Alm.-Est.

C/ del Camí de Ses Barreres, 13 Es:1 Pl:-1 Pt:41

Nomenclatura finca cadastral 2156028

Escales segons cadastre (original)

Numeració anterior

Nova numeració

Esc:1

C/ de Sant Roc, 57

C/ del Camí de Ses Barreres, 5

Esc:2

C/ de Sant Roc, 59

C/ del Camí de Ses Barreres, 7

Esc:3

C/ de Sant Roc, 61

C/ del Camí de Ses Barreres, 9

Esc:4

C/ de Sant Roc, 63

C/ del Camí de Ses Barreres, 11

Esc: I

C/ de Sant Roc, 45

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 4 i 5

Esc: D

C/ de Sant Roc, 55

C/ del Camí de Ses Barreres, 1 i 3

Pel que fa als magatzems i/o places d'aparcament en planta soterrani -1 es manté a la nomenclatura l'escala segons el cadastre a títol informatiu per conèixer l'assignació de les places per portal.

Finca cadastral 2156093

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2156093DD8925N0001DD

CL DE SANT ROC 67 Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

C/ del Camí de Ses Barreres, 15

​​​​​​​​​​​​​​Plaça de la Clastra de Son Tugores:

Finca cadastral 2156029

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2156029DD8925N0001JD

CL DE SANT ROC Ndup:.

Cultural

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 2

 

 

Parques y jardines

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 3

Finca cadastral 2156030

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2156030DD8925N0001XD

CL CLASTRA DE SON TOGORES 47

Residencial

Pl. de la Clastra de Son Tugores, 1