Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 6462
Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es declara deserta la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135), adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 4 de desembre de 2021, es va publicar la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135), adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Portal de Serveis al Personal de la Intranet del Govern de les Illes Balears.

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, no s'hi ha presentat cap sol·licitud.

Fonaments de dret

1. L'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, disposa que, en cas de necessitat urgent i inajornable, els llocs de treball es poden proveir amb caràcter provisional i la seva convocatòria pública s'ha de fer dins el termini que assenyalin les normes que hi siguin aplicables.

2. L'article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que, quan un lloc de treball quedi vacant de forma temporal o definitiva, es pot ocupar en comissió de serveis ordinària de caràcter voluntari amb personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat que compleixi els requisits que s'estableixen en la relació de llocs de treball per ocupar-lo.

3. El punt 12.1 de la Instrucció 2/2012 de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions de serveis de caràcter voluntari en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que, en el cas que la convocatòria de comissió de serveis s'hagi de declarar deserta perquè no es presentin sol·licituds per participar-hi dins el termini establert, la conselleria convocant ha de publicar la resolució corresponent en el tauler d'anuncis de la conselleria o conselleries afectades i en el Portal de Serveis al Personal de la Intranet.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Declarar deserta la convocatòria per a la provisió en comissió de serveis del lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135), adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, com també en el Portal de Serveis al Personal de la Intranet del Govern de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 5 de gener de 2022

El secretari general

Benito Prósper Gutiérrez

Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 34, d'11/03/2021)