Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 634784
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent,

Fets

La Comissió Tècnica de Valoració del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, convocat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igulatat, de dia 26 d'abril de 2021 (BOIB Núm. 56 de 29 d'abril) ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa.

Fonaments de dret

1. L'article 54.1.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 12 de l'annex del decret 31/2012 de 13, d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

3. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 10 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, modificat pel Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal eventual.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. La base 10 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 26 d'abril de 2021, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB Núm. 56 de 29 d'abril de 2021),

8.- La disposició addicional cinquena del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 49, de 13 d'abril) regula un procediment extraordinari de selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable, per a l'aplicació d'un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nomenada a l'efecte, la composició final de la borsa de personal funcionari interí del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, convocada per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 d'abril de 2021 (BOIB Núm. 56 de 29 d'abril) amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica i en la web de <http://oposicions.caib.es/>

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (28 de desembre de 2021)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igulatat

Mercedes Garrido Rodríguez

La directora gerent de l'EBAP proposant

Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX Borsa del cos cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca

* Llista general de totes les persones integrants de la borsa

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

Discapacitat

***9610*

FRAU FIOL, AINA

17

1

N

***2158*

TOMÁS NAVARRO, ESTEVE

17

2

N

***0090*

LLADONET VALLS, ISABEL MARIA

17

3

N

***5335*

FIOL COLL, MARIA DEL CARMEN

17

4

N

***2315*

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JUAN MIGUEL

17

5

N

***1203*

ESTARELLAS SALVA, CARMEN

16,044

6

N

***9633*

CRESPI CASAS, MARIA

16

7

S

***3715*

GENOVART ROSSELLO, MARIA JOSE

16

8

N

***0865*

PERELLO MONSERRAT, M.VICTORIA

16

9

N

***2688*

DE HONORATO CAÑO, SUSANA

16

10

S

***8529*

MARIN ROCA, JOSE LUIS

16

11

N

***2040*

ALBA RAMON, ANTONIA

16

12

N

***5344*

BALLESTER BONNIN, PATRICIA

16

13

N

***1260*

SALOM SIQUIER, MARGARITA

16

14

N

***2198*

SASTRE ROIG, CATALINA MARIA

16

15

N

***6803*

MORAGUES POL, JORGE LUIS

16

16

N

***8831*

PARDOS CORTES, SUSANA

16

17

N

***2912*

SOLER PUJADAS, CATALINA MARIA

16

18

N

***0074*

DIAZ FERRER, ISABEL

16

19

N

***8270*

DE LAMO DIAZ, CLOTILDE

16

20

N

***0160*

RUIZ GARCIA, MARIA JESUS

16

21

N

***3874*

JAUME ORELL, MARIA ISABEL

16

22

N

***3560*

TUR REBASSA, MARIA

16

23

N

***3865*

BAUZA PUJOL, FRANCISCA

16

24

N

***2737*

MATEU CASASNOVAS, MARIA ROSA

16

25

N

***3832*

MOYA MARÍN, PATRICIA

16

26

N

***0603*

ROSSELLO NADAL, MIQUELA

15,803

27

N

***2519*

COLL PONS, FRANCESC

15,588

28

N

***5186*

PICO SEGURA, ANA MARIA

15,256

29

N

***0588*

RIBAS GINARD, MARIA ANTONIA

15,255

30

N

***0067*

MESA ALFONSECA, EVA MARIA

15,059

31

N

***2240*

PEREZ SERVERA, PEDRO

15,05

32

N

***6656*

RIBAS CONRADO, MAGDALENA

15

33

N

***7702*

ADROVER VENTAYOL, FRANCISCA

15

34

N

***3344*

POU OBRADOR, MARIA ANTONIA

15

35

S

***0831*

ROIG SARRALDE, MIGUEL

15

36

N

***8408*

MORALES MARTINEZ, Mª DEL MAR

15

37

N

***2383*

MONSERRAT SALOM, MARGARITA

15

38

N

***2935*

VALIENTE ALMAZÁN, ROCÍO

15

39

N

***1569*

JOY ALBERTI, MARIA ROSA

15

40

N

***0155*

BELLIDO MARTORELL, MONICA

15

41

N

***0998*

GOMILA MESQUIDA, MARGALIDA

15

42

N

***0921*

BIBILONI VALLCANERAS, MARIA

15

43

N

***6452*

RODRIGUEZ ROTGER, JUANA DOLORES

15

44

N

***7921*

POL MARTINEZ, MARIA MAGDALENA

15

45

N

***9329*

ANTICH AGUILO, CATALINA

15

46

N

***5921*

LLITERAS VIDAL, MERCÈ

15

47

N

***6476*

MULET PERELLO, MARIA ROSA

15

48

N

***5010*

BARCELO MAYOL, FRANCINA AINA

15

49

N

***2420*

SANSO PORTELL, CATALINA

15

50

N

***7027*

MARTINEZ CARRA, VICENTA

15

51

N

***3711*

JAUME ARANDA, ROSA

15

52

N

***7290*

OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO JAVIE

15

53

S

***7127*

PRIETO MELGAR, MANUEL

15

54

N

***6819*

CAMPS BOSCANA, JOSE MIGUEL

15

55

N

***7020*

GARAU PUJOL, MAGDALENA

15

56

N

***7778*

FUERTES JAUME, ISABEL MARIA DE

15

57

N

***2731*

POU MESQUIDA, MARGARITA

15

58

N

***0099*

PAZOS ARCINIEGA, SARA MARIA

15

59

N

***8244*

OTON COMAS, FRANCISCO JAVIER

15

60

N

***9176*

SOSA MARTI, CATALINA ANA

15

61

N

***0927*

CAMPS COLL, MARGARITA

15

62

N

***9067*

BAU MESQUIDA, MARIA TERESA

15

63

N

***9142*

VAZQUEZ PALACIOS, FRANÇOISE

15

64

N

***6168*

ROSSELLO MENA, FERNANDO

15

65

N

***9344*

JIMENEZ CAVA, ANASTASIA ISABEL

15

66

N

***0230*

GOMEZ MARTI, ELENA

15

67

N

***3299*

MAS SASTRE, CATALINA

15

68

N

***3049*

FUSTER CUERVO, PATRICIA

15

69

N

***6516*

BERGAS MAS, MARGARITA

15

70

N

***2148*

FEMENIAS DE TEBA, MARIA ANTONIA

15

71

N

***8108*

SALMERON CARRION, Mª ENCARNA

15

72

N

***5568*

BORRAS RIERA, FRANCISCA

15

73

S

***2240*

AMENGUAL VAQUER, MARIA

15

74

N

***9026*

MARTÍNEZ SITJAR, MARIA DEL PILAR

15

75

N

***3048*

CORTELL LÁZARO, FRANCISCA MARIA

15

76

N

***9735*

PERELLÓ LLINÁS, MARÍA

15

77

N

***8149*

GIORDANO ARTICARDI, PAOLA

15

78

N

***1323*

AMENGUAL TORRENS, CATALINA

15

79

N

***3361*

LEAL RIERA, M.LOURDES

15

80

N

***5367*

GIL SANCHEZ, ROSA MARIA

15

81

N

***9840*

VIDAL RIVERA, MARIA ESTER

15

82

N

***3374*

JIMENEZ CAVA, ANA MARIA

15

83

N

***6924*

CANO CAMPOS, MARIANO

15

84

N

***0770*

PERELLO PASCUAL, CATALINA

15

85

N

***7536*

GIL PIDAL, CAROLINA CARMEN

15

86

N

***8043*

CALVÓ GOMARA, CRISTINA

15

87

N

***0607*

ALARCON GONZALEZ, JOSEP

15

88

N

***2439*

RAMIS COLL, PETRA

15

89

N

***6083*

CANES TORIBIO, MARIA ANTONIA

15

90

N

***0428*

LLINÀS FONT, MARIA

15

91

N

***4523*

CUART GUAL, JUANA MARIA

15

92

N

***3794*

TOMAS SALVA, MARIA

15

93

N

***7658*

GARCIA ROLDAN, CARLOS

15

94

N

***3328*

BALAGUER BARCELO, JERONIMA

15

95

N

***4592*

INAREJOS BLAZQUEZ, FRANCISCA

15

96

N

***8299*

SÁNCHEZ GÁLVEZ, Mª CARMEN

15

97

N

***4982*

COLOMAR RAMON, MARIA DE FATIMA

15

98

N

***9722*

ROCA GOST, MARÍA SEBASTIANA

15

99

N

***1314*

CARRASCO QUETGLAS, MARIA LLUÏSA

15

100

N

***6955*

ALDAVERO PEREZ, PALOMA

15

101

N

***4529*

MATEU FRANCEPA, CRISTINA

15

102

N

***3651*

VIVES VIVES, CRISTINA

15

103

N

***6105*

CASASAYAS TALENS, MIQUEL

15

104

N

***4911*

COLL GONZALEZ, EVA BERNARDINA

15

105

N

***8330*

MORENO MARQUEÑO, CRISTINA

15

106

N

***1389*

VILLAR CALAFELL, LAURA

15

107

N

***1353*

LLADO BARCELO, SEBASTIANA

15

108

N

***5489*

CUEVAS VADELL, PRAXEDES

15

109

N

***1465*

RAFAEL PUIGSERVER, MARIA

15

110

N

***1108*

RAMIÓ CASTRO, MARIA DOLORES

15

111

N

***3326*

VEGAS RIBOT, JOSÉ LUIS

15

112

N

***3074*

TORRES CASTILLO, OLGA

15

113

N

***8356*

PONS RAMON, ESTEFANIA

15

114

N

***8009*

NÚÑEZ MARÍ, VIRGÍNIA

15

115

N

***9259*

FRAU FLEXAS, MARTA

14,936

116

N

***6661*

PEÑALVER ONIEVA, MARIA JOSE

14,872

117

N

***7586*

MUÑOZ RAMIS, CATALINA

14,632

118

N

***5095*

SUBIRANA PASCUAL, ANNA

14,46

119

N

***4524*

LAGUNA SOTO, ALAN

14,452

120

N

***2182*

FRESNO MARTORELL, FRANCISCO PABL

14,372

121

N

***5505*

FORTEZA PICO, MARIA LOURDES

14,276

122

N

***3169*

ROIG JAUME, FRANCISCA MARIA

14,24

123

N

***2566*

MARQUEZ CALDES, MARGALIDA

14,192

124

N

***3491*

BARRERA SERRA, LOURDES

14,076

125

S

***0588*

VERA GARCIA, ANTONIO

13,804

126

N

***6001*

PAREDES ALOU, YOLANDA

13,8

127

N

***1487*

LESENDE FRIEIRO, MARIA PAZ

13,78

128

N

***4266*

FERRER GENOVART, Mª MAGDALENA

13,64

129

N

***2420*

TERRASA BRUSOTTO, MAGDA

13,608

130

N

***2102*

URREA ESTELRICH, BONAVENTURA

13,492

131

N

***0723*

PERELLÓ FERRER, MARGALIDA

13,448

132

N

***2115*

FIOL ALZAMORA, MARIA MARGARITA

13,396

133

N

***8330*

MORENO MARQUEÑO, CATALINA

13,26

134

N

***3601*

MIR ROSSELLO, JUANA ANA

13,136

135

N

***0686*

BAUZA SEGUI, MARGARITA

13,044

136

N

***6478*

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

12,932

137

N

***3616*

ROCA CALVO, MARÍA ALEJANDRA

12,748

138

N

***3373*

ROSSELLO GUARDIOLA, EMMA

12,58

139

N

***1148*

MALDONADO GONZALEZ, CRISTINA

12,473

140

N

***6808*

COMPANY CALDENTEY, CATALINA Mª

12,424

141

N

***7595*

ALONSO PONS, MARIA DEL MAR

12,404

142

N

***3449*

JORDAN MARIANO, MARIA JOSE

12,392

143

N

***9142*

TOSTON GIL, MARIA ESTHER

12,336

144

N

***3784*

CAPO BUSQUETS, MARGARITA

12,26

145

N

***5327*

PALACIOS RUBIO, EVA

12,08

146

N

***1549*

SASTRE BOSCH, FRANCISCA

12,036

147

N

***7395*

MANDINGORRA CANET, DENISA

12

148

N

***2401*

DE DIEGO BLANES, MARIA JOSE

12

149

N

***3701*

SALVA RUIZ, ANTONIA

12

150

N

***1958*

PERICAS LLOMPART, SERGIO

12

151

N

***6649*

CANOVAS ALBERTI, ANA MARIA

12

152

N

***1929*

PALOU BENITO, Mª. LUZ

12

153

N

***1324*

JULIA LOZANO, LORENZO MANUEL

12

154

N

***7819*

GUERRERO GARCIA, LAURA

12

155

N

***3577*

GARAU TUR, CATALINA MARIA

12

156

N

***3057*

FIOL MARTINEZ, Mª CONCEPCION

12

157

N

***4309*

FUENTESAL TORO, MARIA

12

158

N

***1444*

ALOY LLABRES, JOANA

12

159

N

***7970*

MAGRE MIRO, MARIA TERESA

12

160

N

***9903*

MESQUIDA VERWILST, PATRICIA

12

161

N

***9938*

FONT OLIVER, MICAELA CONCEPCION

12

162

N

***5593*

LEONES LOPEZ, Mª BELEN

12

163

N

***5480*

SANZ VALVERDE, MARIA ANGELES

12

164

S

***4788*

VIEDMA CAPO, MARIA DOLORES

12

165

N

***6177*

SERRANO PALAZÓN, MARIA JOSÉ

12

166

S

***0344*

SANCHEZ HERMAN, CATALINA

12

167

N

***1206*

LOZANO CUADRADO, PENELOPE TERESA

12

168

N

***0921*

MARTORELL GELABERT, MICAELA

12

169

N

***2318*

AMOROS TORRES, SILVIA

12

170

N

***9851*

OBRADOR DE AGUILAR, MARÍA SARA

12

171

N

***4165*

ANDREU GARCIA, ANTONIA

12

172

S

***5951*

VELAZQUEZ GARCIA, MARIA DEL SOCO

12

173

N

***2898*

SASTRE REYNES, CATALINA

12

174

N

***6511*

MALDONADO GONZALEZ, Mª DEL ROSAR

12

175

N

***7078*

CASTILLO MORENO, AVELINA

12

176

S

***8771*

PARETS MANGAS, JOANA Mª

12

177

N

***0768*

BLANCO MARQUET, ELENA

12

178

N

***4625*

AGUILO BELTRAN, MARGALIDA

12

179

N

***0649*

OCAÑA SERRANO, SILVIA

12

180

N

***3185*

MARTINEZ FAJARDO, MARIA DOLORES

12

181

N

***2745*

COMPANY NICOLAU, FRANCISCA

12

182

N

***1731*

NICOLAU MATEU, MAGDALENA

12

183

N

***2465*

DOMINGO FONTIRROIG, ENCARNACIO

12

184

N

***4495*

CLADERA SIQUIER, JERONIMA

12

185

N

***3540*

ROTGER RAMON, CATALINA

12

186

S

***1153*

BERNAD BARCELO, ANTONIA

12

187

N

***3207*

COLL FIOL, MARIA SALVADORA

12

188

N

***6343*

MATAS CENDRA, MARIA DOLORES

12

189

N

***6084*

CORTES PUIGCERCOS, MARIA DEL CAR

12

190

N

***6802*

ARANGO PARDO, JULIANA

12

191

N

***4148*

PEÑALVER LLORCA, OLGA MARIA

12

192

N

***0759*

ROIG MARTI, MARIA DEL PILAR

12

193

N

***1546*

MUNAR BAUZA, ARNAU

12

194

S

***9900*

GUIMERA MESQUIDA, MARGARITA

12

195

N

***6476*

MARTINEZ MARTINEZ, MARIA VERONIC

12

196

N

***9877*

ADROVER FIOL, MARIA

12

197

N

***5360*

HERNANDEZ COZAR, SERGIO

12

198

N

***7841*

GUAL CATANY, CRISTINA

12

199

N

***3679*

ALVAREZ GOZALO, PELAYO

12

200

N

***6946*

SANCHO PEREZ, MARIA ELVIRA

12

201

N

***2574*

FERNANDEZ MONTORO, MARIA ELENA

12

202

N

***7549*

CASTILLO CANO, MERCEDES

12

203

S

***0760*

SENSERRICH POCH, MONTSE

12

204

N

***5034*

SUAREZ GOMEZ, M.ANGELES

12

205

N

***5026*

PINILLA GARCÍA, MARÍA CONCEPCIÓN

12

206

N

***0118*

NAVARRETE AMADOR, SUSANA

12

207

N

***8057*

VIDAL VIDAL, MARIA

12

208

N

***4957*

MONTES YAÑEZ, SANDRA

12

209

S

***5714*

MUÑOZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

12

210

N

***9621*

HAMAD MOHAMED, JAIME

12

211

S

***7419*

BOSCH COMPANY, MARIA LUISA

12

212

N

***9836*

BLANCO VALCARCEL, JAVIER

12

213

N

***2188*

CABEZA GARCÍA, ESPERANZA

12

214

N

***2749*

OCÓN TOVAR, MÓNICA

12

215

N

***6656*

YUSTE BADILLO, MARIA DE LOS ANGE

12

216

N

***6719*

BOVER BIBILONI, JUANA MARIA

12

217

S

***0946*

BOSCH BOUVARD, CRISTINA GERMANA

12

218

N

***7696*

CAÑELLAS GOMEZ, CATALINA Mª

12

219

N

***9240*

ESTELA MIRO, MONICA

12

220

N

***7844*

MONCADAS VALLS, ESPERANÇA

12

221

N

***2076*

MAS MAS, MAGDALENA

12

222

N

***8152*

GUAL DE TORRELLA CONRADO, Mª ISA

12

223

N

***1166*

POMARES LOPEZ, MARÍA CÁNDIDA

12

224

N

***5700*

POLO MAS, MARIA CRISTINA

12

225

N

***8036*

MAS ORTIZ, FRANCISCA

12

226

N

***8748*

TORRALBO TORRALBO, GENOVEVA

12

227

N

***6952*

SANTANDREU BORRÁS, JUANA MARÍA

12

228

N

***8638*

AMENGUAL SANCHEZ, ANTONIA

12

229

N

***5431*

CATALA HERNANDEZ, MARIA ANA

12

230

N

***2751*

MARTINEZ GARRIDO, CATALINA ROSA

12

231

N

***4243*

QUETGLAS GARCIA, NOELIA

12

232

N

***1732*

BOVER BESTARD, CATALINA

12

233

N

***0116*

REGO VICENTE, PATRICIA

12

234

N

***3143*

LOPEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

12

235

N

***1331*

MORALES GARCIA, CARMEN

12

236

N

***0573*

GIL PIDAL, ESPERANZA MACARENA

12

237

N

***1619*

TORRENS JAUME, MARIA MAGDALENA

12

238

N

***7976*

LOPEZ RODRIGUEZ, BERTA

12

239

N

***9214*

SANCHEZ REOLID, MONTSERRAT

12

240

N

***3042*

IGNACIO MADRID, JUANA

12

241

N

***3758*

OLIVER BAUZA, LEONOR

12

242

N

***5976*

LLULL CUNILL, NOELIA

12

243

N

***5595*

PARETS COLL, INES

11,884

244

N

***2982*

ROBLES ROMÁN, VÍCTOR MANUEL

11,872

245

N

***3423*

MASSUTÍ PASCUAL, MARIA DOLORES

11,78

246

N

***4656*

GELABERT VALLESPIR, MARIA MARTIN

11,768

247

N

***1818*

BERMUDEZ MANTERO, MARIA JOSE

11,712

248

N

***3719*

POL CREUS, FRANCISCA MARIA

11,628

249

N

***2096*

MOREY SALAS, CATALINA

11,596

250

N

***9459*

ALOMAR SALVA, ESPERANZA

11,536

251

N

***1316*

ARANDA LINDSAY, CRISTINA

11,464

252

N

***5106*

REY CARRICONDO, ANA

11,412

253

N

***1972*

VAZQUEZ LAMEIRAS, CRISTINA

11,404

254

N

***7452*

MUÑOZ VIVANCOS, ANA IZASKUN

11,396

255

N

***8606*

CARBONELL POL, ANTONIA MARIA

11,392

256

S

***7571*

PÉREZ SMITH, MARÍA DEL MAR

11,368

257

N

***1293*

DEL AMO BERMUDEZ, MARIA NOEMI

11,36

258

N

***3553*

BERNAT DEYA, MAGDALENA

11,276

259

N

***1484*

PIZA CASTELLO, MAGDALENA

11,236

260

N

***7464*

ENSEÑAT NIETO, ALEJANDRO

11,22

261

N

***5821*

BERGAS MAS, FRANCISCA MARIA

11,22

262

N

***2129*

MORENO GUTIÉRREZ, JUANA MARIA

11,172

263

N

***7454*

ARBONA PEREZ, MARTA

11,168

264

N

***7595*

ALONSO PONS, CAROLINA

11,116

265

N

***5050*

JIMENEZ RIBAS, MARIA ANTONIA

11,08

266

N

***9000*

LEAL MALDONADO, MARGARITA

11,016

267

N

***0590*

SANTOS MORENO, DAVID

10,992

268

N

***9702*

FRAU MONTERRUBIO, RICARDO

10,976

269

N

***0863*

VARO MUNAR, JOSÉ FRANCISCO

10,92

270

N

***6960*

SOLER DANIEL, JUANA MARIA

10,84

271

S

***2855*

MARTIN CARRASCO, ALICIA MARGARIT

10,644

272

S

***0687*

AGUILO GONZALEZ, MARIA

10,624

273

N

***6555*

ZAFORTEZA FORTUNY, MARIA DEL CAR

10,612

274

N

***3787*

PONS MUNAR, PETRA

10,564

275

N

***3705*

VENY RIERA, ANTONIA

10,44

276

N

***8915*

MARTI ALOMAR, ANTONIA

10,408

277

N

***6807*

SANCHIS AGULLÓ, LUIS DAVID

10,36

278

S

***7631*

SÁNCHEZ BOLIVAR, MARIA DOLORES

10,336

279

N

***5576*

FERNANDEZ MOLERO, ANA MARIA

10,316

280

N

***8563*

SALVA MUT, JERONIMA

10,312

281

N

***3573*

PALAU NAVARRO, MERCEDES

10,296

282

N

***4247*

CABOT CANALS, ISABEL MARIA

10,288

283

N

***3927*

MAYOL RIBOT, GUILLEM

10,232

284

N

***6429*

COMA VAQUER, MARGARITA

10,169

285

N

***9612*

VADELL BAUZA, ISABEL

10,168

286

N

***2964*

MAIMÓ DAVIA, MARGARITA

10,164

287

N

***1836*

GUTIERREZ GRANADO, ANA

10,14

288

N

***5314*

BESTARD CALAFAT, MARIA

10,128

289

N

***1736*

DURAN QUINA, MARIA ANTONIA

10,116

290

N

***0168*

CANOVAS CASTELLO, ALEJANDRA

10,096

291

N

***1016*

MARTORELL NICOLAU, MARIA ANTÒNIA

10,076

292

N

***3751*

MIR CAMPINS, BERNAT

10,06

293

N

***4399*

RUIZ MARTINEZ, MARIA DE LA CRUZ

10,06

294

N

***1072*

RAMON TABERNER, COLOMA

10,032

295

N

***7604*

VERA PLANAS, ASUN

9,96

296

N

***6981*

GARCÍA AGUILÓ, LIDIA

9,924

297

N

***2256*

OBRADOR LLOMPART, FRANCISCA MARI

9,916

298

N

***0671*

FERRA GARCIA, RUTH

9,876

299

N

***6921*

CANYELLES SOBERATS, MARIA MAGDAL

9,864

300

S

***2170*

CRESPI BIBILONI, EVA MARIA

9,82

301

N

***0914*

LOPEZ VILLATE, MARIA JOSE

9,796

302

N

***8005*

CONDE MORAGUES, GABRIEL MARCOS

9,756

303

N

***0638*

ROSSELLO CALVO, MARIA DESAMPARAD

9,732

304

N

***0182*

NADAL JAUME, MARIA ANTONIA

9,704

305

N

***9407*

MARTINEZ TUR, MARIA JOSE

9,679

306

N

***0367*

MIR SASTRE, PATRICIA CATALINA

9,65

307

N

***8814*

FERNÁNDEZ TRAVÉ, SILVIA

9,608

308

N

***8864*

PUJOL FIGUERA, FRANCISCA MARIA

9,6

309

N

***4322*

VERDERA GARCIAS, PEDRO JUAN

9,572

310

N

***2337*

TEXIAS GONZALEZ, ENGRACIA

9,552

311

N

***0594*

PALERM MELIA, MARGALIDA

9,528

312

N

***9325*

CONDE FLORES, MARCO ANTONIO

9,512

313

N

***5137*

FORTEZA MERCADAL, MARIA DEL CARM

9,444

314

N

***9733*

CAMPINS SANCHEZ, RAMON

9,416

315

N

***1905*

CANALS SALAS, YURENA

9,388

316

N

***8156*

PUIGCERCOS GUTIERREZ, ESTHER

9,344

317

N

***4647*

PLANAS MORANT, PAU

9,32

318

N

***3933*

JAUME DEYA, CATERINA MARIA

9,312

319

N

***0166*

MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR

9,308

320

N

***4756*

REBASSA MESTRE, NEUS

9,29

321

N

***3540*

FITO DÄHNE, CLAUDIA ANTONIA

9,288

322

N

***2434*

MAGRO MERINO, BEATRIZ

9,288

323

N

***4988*

PONT PRADILLO, LORENZO

9,268

324

N

***8075*

RAMIS REPISO, TERESA

9,236

325

N

***2010*

RIERA LLULL, ANGELA

9,221

326

N

***2240*

ANTÓN FERNÁNDEZ, ENRIQUE CESAR

9,216

327

S

***2289*

MONJO MUNAR, GUILLERMO

9,18

328

S

***2746*

MORA ORDOÑEZ, BARTOLOME

9,164

329

N

***8700*

CORRO PAYERAS, MIGUEL ANGEL

9,148

330

N

***1044*

MARCOS TORRES, ANA ISABEL

9,148

331

N

***8119*

ESTARELLAS SALLERAS, ELENA

9,124

332

N

***6851*

ANDÚGAR ALARCÓN, VICTORIA EUGENI

9,12

333

N

***3592*

ROIG TERUEL, JOSEFINA CARMEN

9,108

334

N

***7503*

MOLL CALDENTEY, FRANCISCA

9,108

335

N

***3217*

PUJOL BALAGUER, ANA MARIA

9,1

336

N

***2749*

SABATER AGUILÓ, MARC

8,924

337

S

***5957*

REYNES FORNES, MARTA

8,872

338

N

***2328*

RIERA SANSÓ, ISABEL

8,864

339

N

***1827*

RIERA GAYA, FRANCISCA

8,86

340

N

***3759*

BARCELO RIERA, ANTONIA

8,808

341

N

***4506*

MATEU GIBERT, JUAN G.

8,696

342

N

***1205*

GONZALEZ HINOJOSA, Mª CARMEN

8,692

343

N

***1945*

MAIMÓ PERELLÓ, MARIA ANTÒNIA

8,628

344

N

***5884*

MANZANARO QUIJADA, SONIA

8,604

345

S

***2351*

CUBEROS HERNANDEZ, ESTER

8,548

346

N

***1180*

CRESPI CAPO, MARIA ISABEL

8,484

347

N

***6897*

KRUCH BUJOSA, CATHERINE

8,46

348

N

***8135*

RODRIGUEZ BELINCHON, RAQUEL

8,452

349

N

***2837*

FORTEZA PALMER, Mª MAGDALENA

8,412

350

N

***2124*

RIGO VADELL, MARIA GABRIELA

8,396

351

N

***7223*

VIDAL PIZÀ, FRANCISCA

8,356

352

N

***6532*

CANO CORRAL, ELENA SUSANA

8,344

353

N

***2354*

BORDOY VADELL, MIGUEL SANTIAGO

8,328

354

N

***5046*

MARTORELL MONSERRAT, JUAN DOMING

8,244

355

N

***6842*

OJEDA GUTIERREZ, ELENA

8,116

356

N

***5248*

CAMPOS TORRES, M.MAGDALENA

8,112

357

N

***9575*

ESTEVEZ ZAPATA, ANGELS

8,052

358

N

***2558*

BARRALES BORRAS, MARIA MAGDALENA

8,036

359

N

***4186*

POMAR GALEA, ISABEL

8,008

360

N

***9381*

TERRASA LOZANO, ANTONIO

7,976

361

N

***9455*

GARCIA RUIZ, EVA MARIA

7,948

362

N

***3424*

MARTÍNEZ LEÓN, MÓNICA

7,945

363

N

***3668*

PINYA MONTERO, LLUÍS

7,944

364

N

***4379*

MARTI CAPO, MARGARITA

7,94

365

S

***8696*

BAUSÀ ENSENYAT, ÀNGELA

7,92

366

N

***1547*

RIPOLL MARTORELL, JAUME

7,908

367

N

***5151*

PONS MIR, JUANA ISABEL

7,877

368

N

***2022*

JAUME FONTIRROIG, PETRA

7,86

369

N

***8625*

MARTORELL BESTARD, MARIA

7,852

370

N

***3942*

FONSECA DOS SANTOS, MARIA ANTONI

7,848

371

N

***8082*

BORRAS FULLANA, CATALINA ANA

7,84

372

N

***1503*

FERNANDEZ LOPEZ DEL VILLAR, MARI

7,804

373

N

***7604*

CABOT MIR, JUANA MARÍA

7,76

374

N

***0402*

OLIVA VILARCHAO, ROSA MARIA

7,748

375

N

***6829*

BARCELÓ SERRA, MARGARITA DEL PIL

7,748

376

N

***2257*

SAGRERA GOMILA, MARGARITA ANTONI

7,72

377

S

***7784*

MARTINEZ JIMENEZ, JOSEFA

7,684

378

S

***5678*

HERNANDEZ ROIG, SILVIA BEATRIZ

7,68

379

N

***5564*

GUARDIOLA FIOL, MARGALIDA

7,672

380

N

***0349*

FIOL RIPOLL, CATALINA

7,66

381

N

***6957*

CORRAL VARGAS, Mª CRISTINA

7,652

382

N

***2002*

RINCON GALMES, MARIA DEL MAR

7,652

383

N

***2030*

GUERRERO MEJIAS, MARIA ANGELES

7,648

384

N

***2179*

NICOLAU BAUÇÀ, ANTONI

7,616

385

N

***2067*

SAMPOL FRONTERA, FRANCISCA

7,608

386

N

***8177*

SALINAS ZWERVER, BEATRIZ

7,588

387

N

***3586*

COLL FONT, MARÍA VICTORIA

7,576

388

N

***4071*

SERVERA MUNAR, MARIA DEL MAR

7,572

389

S

***9380*

PERELLO AGUILO, MARIA ISABEL

7,548

390

N

***8436*

MARCO SAHUQUILLO, M.CARMEN

7,524

391

N

***8642*

GURIDI CUERVO, MARIA JESÚS

7,521

392

N

***1381*

MEGIAS CEREIJO, ILUMINADA

7,516

393

N

***4619*

CAPO MIR, FRANCISCA

7,508

394

N

***2000*

MARTINEZ SERRANO, MARIA JOSEFA

7,456

395

N

***3660*

MARÍN VIDAL, EUGENIA

7,452

396

N

***3695*

VICH FERRAGUT, MARINA

7,432

397

N

***3816*

COMAS BRASSIER, SYLVIA

7,428

398

N

***9584*

RIOS ORPI, CELIA

7,412

399

S

***6769*

VERDERA BONNÍN, MARIA DE LES NEU

7,412

400

N

***6455*

RODRIGUEZ BENNASAR, MARIA

7,384

401

N

***9691*

ALFONSO BARCELÓ, CAROLINA

7,372

402

N

***0637*

REYNES TRIAS, ROSA MARIA

7,344

403

N

***1689*

PEREZ GINARD, EVARISTO

7,34

404

N

***2008*

DIEZ MOLLA, ANA MARIA

7,332

405

N

***3301*

FAJARDO FERRIOL, PAQUITA

7,32

406

S

***0319*

NAVARRO GORDILLO, MARIA DEL MAR

7,308

407

N

***0967*

LARA MARTIN, FATIMA

7,272

408

N

***0398*

VILAS ROCA, CATALINA

7,268

409

N

***9021*

QUETGLAS SALOM, JONATAN

7,264

410

N

***7503*

ADELA ROJAS, ELENA

7,248

411

N

***4550*

BRAVO LOPEZ, AMELIA

7,244

412

N

***1516*

SANSÓ PORTELL, BÀRBARA

7,24

413

N

***6845*

SANTOS DOMINGO, ANA DOMINICA

7,232

414

N

***8218*

AZORIN CAPLLONCH, JUAN ANTONIO

7,228

415

N

***1392*

SAURINA BONET, MARIA DEL MAR

7,164

416

N

***0070*

CALVO JAUME, BLANCA

7,148

417

N

***4707*

FRANCES CERDA, ANTONIA

7,124

418

N

***2465*

MONSERRAT VENY, CRISTOBAL

7,108

419

N

***9245*

ROSSELLO JAUME, CATALINA

7,104

420

N

***3865*

LLABRÉS RIBOT, MARIA CONSUELO

7,072

421

N

***5863*

SERRA RAMON, NEUS

7,072

422

N

***0129*

SANCHEZ MARTINEZ, VERONICA

7,06

423

N

***0484*

SAMPOL BIBILONI, MARIA ESTHER

7,036

424

N

***2627*

SOARES TRINIDAD, MARIA DE LA LUZ

7,025

425

N

***0550*

VALCARCEL JIMENEZ, IRENE

7,02

426

N

***1098*

SOLIVELLAS CLADERA, FRANCISCA MA

7,008

427

N

***1816*

MOLL AVELLA, JAUME

7,008

428

N

***0931*

ORTEGA CHAPEL, ELENA

7,008

429

N

***7447*

RODRIGUEZ MUÑOZ, RAQUEL

6,997

430

N

***1576*

RUBIO RODRIGUEZ, JULIA

6,9

431

N

***3546*

SERRA POU, NUREDDUNA

6,896

432

N

***8255*

GARCIAS MUÑOZ, ANTONIO

6,88

433

N

***1940*

FERNANDEZ VEGA, LORENA

6,868

434

N

***7742*

CARMONA ROBERT, LAURA

6,864

435

N

***3851*

RIERA MULET, MIQUEL ÀNGEL

6,864

436

N

***2318*

BAUZÁ THORBRÜGGE, VANESA

6,856

437

N

***3442*

OLIVER DESHAIES, VANESSA

6,852

438

N

***8943*

GALLARDO JIMÉNEZ, ISABEL PILAR

6,852

439

N

***5484*

DOMINGUEZ MORENO, MARÍA JESÚS

6,848

440

N

***3495*

BONNIN SALAMANCA, ISABEL

6,844

441

S

***3511*

CABALLERO PRIETO, MARIA TERESA

6,84

442

N

***9528*

APEZTEGUIA RIPOLL, SARA

6,836

443

N

***2297*

RAMIS MUNAR, MIQUEL

6,82

444

N

***8456*

BELLON DOÑA, ISABEL MARIA

6,772

445

N

***3194*

GUASP POL, FRANCISCA

6,76

446

N

***9247*

QUETGLAS SALOM, JEMIMA

6,74

447

S

***9047*

RAMON LIDON, MARIA ANTONIA

6,728

448

N

***6594*

REGO SALADO, MONICA

6,716

449

N

***9749*

BARROSO STOCKMANN, ELENA

6,708

450

N

***2078*

MAS ROIG, MARIA DE LAS NIEVES

6,708

451

N

***1101*

ASENSI GONZALEZ, CRISTOBAL

6,708

452

N

***0391*

BORRAS SERRA, BENITA

6,696

453

N

***5037*

JUAN COMAS, CATALINA

6,688

454

N

***0964*

MIR OLIVER, AINA

6,665

455

N

***2607*

MORELL ROMERO, MARTA

6,664

456

N

***1745*

BENNASAR MATEO, JOSE

6,64

457

N

***3272*

MARCÉ RAMIS, SANTIAGO JOSÉ

6,64

458

N

***0676*

FRAU LOSA, CRISTINA

6,64

459

N

***7751*

HOMS MESTRES, CARME

6,632

460

N

***6764*

ROCA VERDERA, FRANCISCA MARIA

6,628

461

N

***3643*

MARTI ROMERA, MARIA NIEVES

6,624

462

N

***2868*

SACARES TABERNER, ANTONI

6,616

463

N

***5238*

BELTRAN CASTELLO, MIGUEL ANGEL

6,616

464

N

***5489*

DÍAZ VICENTE, MARÍA DEL MAR

6,612

465

N

***3580*

TUGORES CASARES, MARTA

6,592

466

N

***2221*

RAMON LOPEZ, RUBEN

6,588

467

N

***1000*

CAÑELLAS VIVES, MARIA DELS ANGEL

6,588

468

N

***7247*

MATAMALAS GUAL, GABRIEL

6,584

469

N

***2911*

MARTINEZ MANGANO, CRISTINA

6,58

470

N

***0743*

FUSTER ALGUACIL, CLARA MARIA

6,576

471

N

***7197*

LLULL FEBRER, ANTONIA

6,568

472

N

***0184*

RIERA BENNASAR, MARIA MAGDALENA

6,56

473

N

***3077*

GOMEZ BETETA, SONIA

6,56

474

S

***3702*

FULLANA PLAZA, NEUS

6,553

475

N

***8100*

VAN DER KNOOP CAÑERO, PEDRO FRAN

6,544

476

N

***5858*

MOLINA MORENO, MARTA

6,528

477

N

***6766*

RUIZ SANCHEZ, PEDRO JUAN

6,524

478

N

***4896*

ROSCAR NICOLAU, JUANA

6,5

479

N

***2198*

SASTRE ROIG, MARIA DEL CARMEN

6,496

480

N

***9922*

VICO GRANADO, JUANA

6,488

481

N

***6990*

MUÑOZ ALBIS, SILVIA

6,481

482

N

***8760*

AMADOR RODRIGUEZ, CLARA

6,444

483

N

***7591*

MARTIN VAYSSE, ANA MARIA

6,436

484

N

***7686*

MARTÍNEZ SANTIAGO, ÓSCAR

6,432

485

N

***7617*

MARTIN GARCIA, MARIA JESUS

6,364

486

N

***2260*

GALISTEO SANTANDREU, CLARA

6,356

487

N

***7753*

MARTINEZ CARRA, CARMEN

6,356

488

N

***4318*

CIFRE VICENS, CATALINA

6,355

489

N

***2750*

SERRA URIBE, AINA

6,292

490

N

***6509*

SALAS FULLANA, FRANCISCA

6,28

491

N

***3627*

SUÑER LLITERAS, FRANCESC XAVIER

6,264

492

N

***6571*

ROTGER TERRASA, CATALINA

6,256

493

N

***6402*

LLABRES ABRINES, MARIA

6,244

494

N

***4298*

MARTÍ GARCÍA, LAURA

6,216

495

N

***2671*

PERELLO RIGO, JUAN

6,196

496

N

***8975*

LOPEZ TOMAS, ROSA MARIA

6,196

497

N

***3588*

BAUTISTA SÁNCHEZ-CORTÉS, MARIA E

6,188

498

N

***1383*

BISBAL FRANCH, VANESA

6,172

499

N

***9733*

POL VALLES, FRANCISCA

6,14

500

N

***1779*

RIGO VALERO, LAURA

6,14

501

N

***9979*

CAMACHO SASTRE, EVA MARIA

6,136

502

N

***4782*

SASTRE MESQUIDA, FRANCISCA MARIA

6,116

503

N

***7487*

BALLESTER VILA, BARBARA

6,108

504

N

***9656*

GÓMEZ VICTORY, LLUÍS

6,104

505

N

***2645*

RAMON FORNES, MARIA DEL PILAR

6,076

506

N

***2322*

LLINAS CERDA, JOAN

6,024

507

N

***7067*

JIMENEZ ROSSELLO, FRANCISCO

6,024

508

N

***3660*

OLIVER MOREY, JERONIMO

5,988

509

N

***7157*

FORTEZA-REY CASASNOVAS, EVA JUDI

5,976

510

N

***3455*

MORANTA MOREY, MAGÍ

5,968

511

N

***9542*

FRAU CALLE, INES

5,96

512

N

***9499*

POMAR FORTEZA, EVA MARIA

5,96

513

N

***6670*

VASCO ZAPATA, FERNANDO ESTEBAN

5,952

514

N

***0241*

RAMIS FORNES, ANTONIA

5,94

515

N

***8956*

VIGIL ROMERO, SANDRA

5,936

516

N

***1155*

PALOU GARCIA, AINA

5,912

517

N

***7314*

BLANCO GINEL, PATRICIA

5,912

518

N

***3205*

PAYERAS NICOLAU, ANTONI

5,904

519

N

***2900*

AGUILERA JIMENEZ, DOLORES

5,897

520

S

***2600*

GARCÍA DYER, ESTEFANÍA

5,868

521

N

***8494*

PUJOL SANS, ALICIA

5,856

522

N

***7973*

FARID LACIQUI, MERYEM

5,849

523

N

***7738*

AMENGUAL ROTGER, TARSILA

5,84

524

N

***7186*

MONSERRAT VICENS, LAURA

5,812

525

N

***6935*

RIPOLL ROSSELLO, MARIA MAGDALENA

5,804

526

N

***2668*

MOREY GARCIA, SEBASTIANA

5,796

527

N

***5286*

PLANAS TEIXEDO, ANTONIO JOSE

5,78

528

N

***1338*

VALENZUELA AGUSTIN, IDOYA

5,78

529

N

***1079*

CALVÓ GOMARA, CATIANA

5,764

530

N

***4008*

SOLER GENESTRA, CLARA

5,764

531

N

***2290*

VIVES RIERA, CÀNDIDA

5,752

532

N

***8093*

PASCUAL VERD, MIQUEL ANGEL

5,744

533

N

***7867*

MUNAR ROCA, FRANCESCA

5,72

534

S

***1698*

DÍAZ DIEGO, MIGUEL

5,704

535

N

***5187*

CAIMARI SOLIVELLAS, MARIA MAGDAL

5,704

536

N

***1744*

ORDINAS PERELLO, VICTORIA EUGENI

5,7

537

N

***9637*

OSORIO HURTADO, SANDRA MILENA

5,692

538

N

***9259*

NIETO GARCIA, MARIA ELENA

5,676

539

N

***6096*

GOMILA BORRÁS, JERÒNIA

5,644

540

N

***3786*

SANZ VILLANUEVA, JUANA MARIA

5,596

541

N

***6625*

GUAL MARIN, MARGARITA

5,572

542

N

***5481*

ALCINA SANS, MARIA MAGDALENA

5,56

543

N

***3494*

BELTRA OLIVES, NADIA JULIE

5,56

544

N

***2959*

SARCH GUASP, MARÍA CRISTINA

5,552

545

N

***6718*

MARTINEZ BENITEZ, MILAGROS

5,548

546

N

***7553*

JULIÁ PALOU, LAURA

5,544

547

N

***6430*

LÓPEZ MARÍN, JOSEFINA

5,539

548

N

***2282*

REBASSA TORRANDELL, CATALINA

5,532

549

N

***5114*

RAMON LLABRES, FRANCISCA

5,528

550

N

***2736*

MARTINEZ RUIZ, MANUELA

5,52

551

N

***7621*

GUAL SASTRE, JOANA MARIA

5,516

552

N

***2234*

PALMER MARTORELL, ROSA

5,512

553

N

***1095*

ESTEVE MANJON, EVA MARIA

5,512

554

N

***0727*

RETTICH PIZA, ANTONIA

5,504

555

N

***9476*

MORAGUES FIGUEROLA, MARIA ANTONI

5,476

556

N

***9847*

ANGUERA MOLINA, JOSE RAMON

5,472

557

N

***8253*

GARCÍA LÓPEZ, MANUELA

5,464

558

N

***3992*

BLANCO SALOM, MARIA ANGELES

5,431

559

N

***6343*

OLIVA MUNAR, MARGALIDA

5,428

560

N

***5231*

NAVARRO HOLGADO, FRANCISCA

5,424

561

N

***8205*

CASTILLO MUÑOZ, MARIA INMACULADA

5,408

562

N

***2642*

PEREZ FLORES, ISABEL

5,404

563

N

***1225*

AMENGUAL DARDER, FRANCESCA

5,384

564

N

***3617*

BLESA DOLS, FRANCISCA

5,38

565

N

***0471*

VIVES PONS, MIQUEL JOAN

5,336

566

N

***0029*

PASCUAL MURIEL, CANDELARIA

5,332

567

N

***6319*

PINO ORDOÑEZ, DARLYN

5,316

568

N

***4875*

VICTORY VERHAEGHE, CARLA BRIGITT

5,244

569

N

***6962*

MARTÍN PUIGARNAU, SILVIA

5,244

570

N

***5779*

SUAU TERRASA, ELENA

5,244

571

N

***2972*

COLL SAMPOL, JUANA MARIA

5,224

572

N

***0223*

MARTORELL FUSTER, JAIME

5,212

573

N

***3727*

GARCIA MORENO, MARIA ISABEL

5,204

574

N

***1412*

MORAGUES ESCUDERO, BEGOÑA

5,196

575

N

****6236

IVANOVA , ROSITSA ZAPRYANOVA

5,192

576

N

***2760*

ALOY BENNASSAR, MARIA MAGDALENA

5,18

577

N

***2614*

REÑONES PASCUAL, ANA MARIA

5,164

578

N

***9158*

CRUZ CALLE, SARA

5,164

579

N

***0134*

DE UDAETA DE LA DEHESA, DIEGO

5,164

580

N

***9865*

SÁNCHEZ SARABIA, JAVIER

5,16

581

N

***4672*

CAMPS IGNACIO, MARTA

5,16

582

S

***1888*

FERNANDEZ OLIVARES, SILVIA

5,16

583

N

***8094*

GARCIA FIDALGO, BEGOÑA

5,136

584

N

***7674*

JUAN PALOU, ANTONIA

5,108

585

N

***8548*

ANTOLI PALMER, MARIA ANGELES

5,1

586

N

***1354*

GUAL COLL, INMACULADA

5,092

587

N

***2916*

ISERN BARCELO, JOSE

5,084

588

N

***0610*

BARCIA FERNANDEZ, ELENA

5,068

589

N

***7259*

FEBRER SOLER, AMALIA

5,056

590

N

***1491*

BARCELO FERRER, ANTONIA

5,044

591

N

***9057*

FERRER GELABERT, ANTONIA

5,04

592

S

***6072*

SALOM PONS, MARIA ARACELI

5,04

593

N

***2402*

MASCARO BONET, MARIA INMACULADA

5,008

594

N

***9630*

RUBI TOMAS, JULIA

5

595

N

***8998*

HERNANDEZ LIETOR, MARIA C.

5

596

N

***6279*

BARCELO PICORELLI, NEUS

5

597

N

***4072*

ROSSELLO JEREZ, INES

5

598

N

***2952*

SANCHEZ FONT, FRANCISCO

5

599

N

***0310*

SERVERA ESPALLARDO, MIQUEL ANTON

5

600

N

***3424*

MESTRES MAZA, LAURA

5

601

N

***6872*

CANTALLOPS PERELLÓ, ELISABET

5

602

N

***0386*

CARDONA VIDAL, M. MAGDALENA

5

603

N

***6565*

CUART PUJOL, MATEU

5

604

N

***2384*

SERVERA MORA, MAGDALA

5

605

N

***0990*

BINIMELIS OLIVER, JOANA

5

606

N

***6453*

BOHIGAS BRAVO, EMILIO

5

607

N

***1007*

OLIACH FÀBREGAS, MERITXELL

5

608

N

***7063*

MASANA FAR, ESTHER

5

609

N

***2863*

POLLS TOLEDANO, CRISTINA

5

610

N

***3703*

RIBOT MESTRE, MARGALIDA

5

611

N

***1717*

RULLAN GARAU, MARIA TERESA

5

612

N

***1231*

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

5

613

N

***2347*

CANTARELLAS SANCHO, VICTÒRIA

5

614

N

***0651*

PERICÁS FRANCO, JUAN BASILIO

5

615

N

***7101*

BASSA SIMONET, MARIA

5

616

N

***4106*

OBRADOR BENNASAR, BARTOMEU

5

617

N

***0430*

VICH FULLANA, CATALINA

4,972

618

N

***8330*

CASTILLA CARMONA, MANUEL

4,968

619

N

***2075*

MARTINEZ BLANES, AGUSTINA

4,96

620

N

***6894*

FERNANDEZ IRIGARAY, JULIA

4,944

621

N

***1974*

ROMERO MAÑEZ, MARGARITA

4,932

622

N

***9881*

SÁNCHEZ ARROYO, RAFAEL

4,928

623

N

***7072*

RODRIGUEZ PARRA, AVELINA

4,92

624

N

***8282*

RAMIS CATALAN, JOAN ANTONI

4,92

625

N

***7209*

FIOL PUIG, MARIA ISABEL

4,916

626

N

***2030*

SALMERÓN CARRIÓN, SONIA

4,916

627

N

***6178*

POMAR MIRO, MARIA CRISTINA

4,88

628

N

***5615*

PENCO VARELA, MARÍA DE LOS ÁNGEL

4,868

629

N

***8782*

GONZÁLEZ PEINADO, MARÍA SOLEDAD

4,864

630

N

***5239*

MESQUIDA BLANCO, COLOMA

4,864

631

N

***4507*

VIDAL GINARD, JUANA MARIA

4,864

632

N

***7968*

BURGOS TORRES, MARIA ELENA

4,856

633

S

***0780*

SAMPOL MENA, ROSA MARIA

4,836

634

N

***8313*

MOLINA LANA, OLGA

4,824

635

N

***2298*

SANMARTIN MESTRE, MARIA FRANCESC

4,82

636

N

***9456*

CRESPI SALOM, CATALINA

4,816

637

N

***3190*

JIMENEZ AMOROS, MARIA CONSUELO

4,8

638

N

***1371*

BAUZA NICOLAU, MARIA TERESA

4,788

639

N

***7757*

MAS ALOS, ANDRES

4,772

640

N

***8289*

CASTRO RIERA, ALFREDO

4,76

641

N

***5178*

MARTIN AGUILERA, VERONICA

4,752

642

N

***0688*

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FELIPE

4,744

643

N

***2000*

CERA DUEÑAS, ROSA MARÍA

4,732

644

N

***6254*

CERDÀ MARCH, MARIA ANTÒNIA

4,728

645

N

***1404*

CLIMENT APARISI, MAITE

4,724

646

N

***0133*

CASTILLO ESCOBAR, VERÓNICA

4,72

647

N

***0255*

SANTOS OLIVER, Mª DOLORES

4,72

648

N

***2146*

FEBRER GOMILA, CATALINA

4,72

649

N

***1866*

CATALÀ MOREY, CRISTINA

4,716

650

N

***3640*

FORCADA MARTINEZ, MARIA MARGARIT

4,712

651

N

***6026*

CASADO DELGADO, CRISTINA

4,708

652

N

***0961*

VERGER VICENS, ESPERANZA

4,701

653

N

***4977*

OLIVER FORNES, CATALINA

4,697

654

N

***8537*

ROSSELLO LUPIAÑEZ, MARINA

4,696

655

N

***3881*

MESTRE BARCELÓ, MARIA

4,696

656

N

***2625*

GARCIA GARCIA, MARIA TERESA

4,66

657

N

***9585*

TORRANDELL SANTANDREU, MARIA ANT

4,656

658

N

***5624*

CANO OLMO, ISIDRO

4,656

659

N

***7328*

SANCHEZ SARABIA, EMILIO JOSE

4,624

660

N

***5612*

SIMON SERRA, CRISTINA

4,616

661

N

***7134*

JIMENEZ PEREZ, LIDIA

4,616

662

N

***8988*

SÁNCHEZ PEÑA, Mª DEL PILAR

4,58

663

N

***6493*

LLINAS JAUME, JOAN

4,556

664

N

***0831*

FRAU CALLE, MARIA DEL PILAR

4,54

665

N

***5797*

MAS ROSSELLO, CRISTINA

4,536

666

N

***7485*

RULLAN MESQUIDA, PAULA MARIA

4,536

667

N

***2035*

PEREZ BENACHOUR, ABEL

4,528

668

N

***7033*

VERGER FULLANA, MARIA

4,52

669

N

***4443*

MATEU BALLE, CATALINA

4,5

670

N

***3007*

O'DONNELL ESTEVA, MARIA EUGENIA

4,496

671

N

***4067*

GRIMALT LLABRES, MARGALIDA

4,496

672

N

***9234*

MOLL MAYOL, MARTA

4,492

673

N

***7714*

SUREDA TORRES, JOSÉ ANTONIO

4,484

674

N

***2441*

BARCELÓ GARCÍA, MARIA ANTONIA

4,484

675

N

***3721*

SAURA GONZALEZ DE LARA, CARLOTA

4,468

676

S

***3158*

FAJARDO ALAMEDA, MATILDE

4,456

677

N

***6647*

OLIVER KOPPEN, ALICIA

4,444

678

N

***2549*

RODRIGUEZ BUENDIA, MARÍA JOSÉ

4,444

679

N

***9303*

ROMERO PEREZ, FRANCISCO JAVIER

4,44

680

N

***1194*

SOLER RISCO, ANTONIA DEL PILAR

4,44

681

N

***6605*

GOMEZ AMENGUAL, MARIA TERESA

4,44

682

N

***5877*

MORALEJO CALAFAT, ESTHER

4,432

683

N

***0023*

DEL VALLE NAVARRO, FRANCISCA MAR

4,432

684

N

***7761*

CASTRO SOLER, LAURA IRENE

4,424

685

N

***6175*

SANTANDER ESCANDELL, IRENE

4,424

686

N

***8910*

BARCELÓ MUNAR, EULALIA

4,416

687

S

***9919*

BINIMELIS RIUTORT, ANTONIA

4,408

688

N

***6638*

SALOM DALMAU, FRANCISCA

4,384

689

N

***8566*

PALOU VIDAL, LOURDES ISABEL

4,352

690

N

***1472*

CLADERA ROIG, PEDRO VICENTE

4,336

691

N

***5536*

MATAS FERRER, JAIME

4,328

692

N

***8719*

FEBRER BAUSA, LLUISA

4,328

693

N

***0505*

PONS ESTELRICH, LUCAS

4,32

694

S

***0055*

CÁMARA SASTRE, FRANCISCO

4,32

695

S

***0689*

LLADO GRIMALT, GABRIELA

4,316

696

N

***2876*

ROTGER COVAS, JUANA MARIA

4,316

697

N

***0679*

BENLLOCH VIDAL, MARIA EMPAR

4,292

698

N

***0070*

MARTORELL RODRIGUEZ, PEDRO JUAN

4,256

699

N

***3935*

OLIVER SASTRE, FRANCISCA

4,252

700

N

***4200*

SUREDA ROSSELLÓ, SEBASTIANA

4,252

701

N

***9870*

BARCELO BRUYEL, CARMEN

4,244

702

N

***0933*

PONS TORRENS, MARIA ISABEL

4,236

703

N

***6085*

VALERO PERDIGONES, MARÍA DEL CAR

4,236

704

N

***5917*

MARTIN MARTIN-LUENGO, ANA BELEN

4,224

705

N

***3634*

FERRAGUT RIPOLL, MARGALIDA

4,212

706

N

***2496*

GARCIA NADAL, MANUEL

4,188

707

N

***8936*

EXPÓSITO CAPARROZ, PATRICIA

4,176

708

N

***6734*

RICO TORRES, LUCIA PILAR

4,156

709

N

***6824*

BOHIGAS LLOMPART, EVA

4,144

710

N

***6725*

GARAU PUJOL, CATALINA

4,144

711

N

***2710*

SIMÓ GUILLAMET, CATALINA

4,144

712

N

***5224*

OLIVER PASCUAL, JAVIER A.

4,14

713

N

***8499*

RIPOLL FRANCO, MARIA ESPERANZA

4,128

714

N

***8326*

POZO OLMOS, ROSA MARIA

4,116

715

N

***2188*

MORAGUES COLOMBAS, MARIA DEL PIL

4,108

716

N

***8401*

FLORES SANCENON, IGNACIO

4,092

717

N

***8204*

MARTIN SANCHEZ, ROSANA BEATRIZ

4,084

718

N

***9846*

QUETGLAS JIMÉNEZ, JUANA ANA

4,056

719

N

***3989*

CLAR ARAGON, CATALINA

4,056

720

N

***9212*

RUIZ MARTINEZ, NATALIA

4,048

721

N

***4011*

KORTA HERNANDEZ, IMANOLE

4,04

722

N

***2915*

GALVEZ MORALES, EVA DEBORA

4,04

723

N

***7073*

ESGUEVA GUTIERREZ, MARIA ALMUDEN

4,024

724

N

***4470*

JIMENEZ PORRAS, JOSE MANUEL

4,024

725

N

***3357*

SANCHEZ CIFRE, JOSE LUIS

4,016

726

N

***3811*

VAZQUEZ MASSOT, ASUNCIÓN

4,016

727

N

***6882*

AMOROS GARAU, JUANA MARIA

4,008

728

N

***3605*

NOCEDA MARTÍNEZ, MARIA ROSARIO

4,004

729

N

***2935*

VALIENTE ALMAZAN, TERESA

4

730

N

***1943*

BENNASSAR AXARTELL, JOANA MARIA

4

731

N

***0011*

PASCUAL RODRIGO, EVA F.

4

732

N

***9642*

LLOMPART CAMPANER, ANTONIA

4

733

N

***5185*

SERRA MIQUEL, MATEU SIRO

4

734

N

***6433*

CARRIO MARTINEZ, JUAN

4

735

N

***0121*

ROTGER ARBONA, MARIA

4

736

N

***9170*

MARTINEZ ATERO, JOSE JORGE

4

737

N

***5460*

DEL HOYO BLANES, CARMEN

4

738

N

***2517*

ALBERTI JAUME, MONICA

4

739

N

***8559*

GALINDO WALSER, EVELYNE

4

740

N

***3820*

CRUZ QUETGLAS, MARIA CRISTINA

4

741

N

***7739*

QUETGLAS LLABRÉS, JUANA MARÍA

4

742

N

***0674*

LLULL GARRIGA, MARGALIDA

4

743

N

***1948*

ROIG GINARD, JOSEP GABRIEL

4

744

N

***1607*

SEGUI JULIA, JUAN

4

745

N

***3123*

GARCIA LOPEZ, JUAN DE DIOS

4

746

N

***6831*

PEDROL CAÑELLAS, VIRGINIA

4

747

N

***1866*

BENNASAR BELTRAN, CATALINA MARIA

4

748

N

***7286*

BORRAS SEGUI, JOANA MARIA

4

749

N

***6328*

ARENAS CANO, JENNIFER

4

750

S

***5940*

MATEU OLIVER, MARIA NEUS

4

751

N

***3596*

MARTORELL PUIGSERVER, MARIA DE L

4

752

N

***2007*

GRIMAL AGELL, XAVIER

4

753

N

***2452*

AGUILÓ PUJADAS, PEPA

4

754

N

***4132*

ABREU BONNIN, CLARA

4

755

N

***9532*

SANS PICORNELL, VIOLETA

4

756

N

***9357*

SALOM FRENICHE, ELENA

4

757

N

***3558*

PÉREZ SERRA, IRENE

4

758

N

***1841*

CANO CORRAL, ROSA MARÍA

4

759

N

***7864*

RODRIGUEZ MEDINA, SUSANA

4

760

N

***2261*

GARCIA BUIJK, ANA

4

761

N

***9875*

ROSSELLÓ RODRÍGUEZ, IRENE

4

762

N

***5692*

EGURROLA HORMAETXEA, XABIER

4

763

N

***0565*

LOPEZ HONRUBIA, JOSEP LLUIS

4

764

S

***5976*

AMENGUAL MAÑOSA, NURIA

4

765

N

***7065*

LLATAS PALOMERO, MARIA JOSEP

4

766

N

***1102*

ECHEVARRIA LLANERAS, MARINA

4

767

N

***3761*

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

4

768

N

***7487*

LLANERAS MATEU, MARIA ELENA

4

769

N

***0152*

COMENDADOR PAVON, ENCARNACION

4

770

N

***9298*

AGUILO PUJADAS, MARTA

4

771

N

***4677*

ENSEÑAT CROHEN, CATALINA MARIA

4

772

N

***1378*

SANCHO TOMÀS, MARIA ANTÒNIA

4

773

N

***5838*

CAÑADILLAS VARO, FRANCISCO

4

774

N

***8557*

CARBONELL GONZALEZ, ORIOL

4

775

N

***0937*

MATAS ALOMAR, JOANA MARIA

4

776

N

***3691*

CRESPÍ BESTARD, MARGARITA

4

777

N

***3672*

DOMINGO GARRIGUES, IGNACIO

4

778

N

***0494*

AMENGUAL VENTOLRÀ, BARTOLOMÉ

4

779

N

***5853*

MOLL VIDAL, MARIA ELENA

4

780

N

***4099*

RIERA MASSANET, MARIA ANTONIA

4

781

N

***8104*

MONTAGUT LLINAS, MARIA ANTONIA

4

782

N

***2084*

VIDAL TORRES, MARIA ELIONOR

4

783

N

***1491*

MATOSAS MORENO, MARIA ASUNCION

4

784

N

***5377*

MEDINA CAÑELLAS, JAUME

4

785

N

***2319*

MOREY MIGUEL, ALBA

4

786

N

***5255*

SERRA CANTALLOPS, MAGDALENA

4

787

N

***2846*

CAPÓ PONS, GUILLEM

4

788

S

***4920*

GOMEZ ORTS, LAURA

4

789

N

***8364*

SALVÀ PASTOR, ROSER

4

790

N

***0509*

EL HARRAK MORENO, MIRIAM

4

791

N

***7304*

AMENGUAL FRAU, BARBARA

4

792

N

***3662*

REAL FLORIT, ANTONI

4

793

S

***1443*

AGUILO CABRERA, ELENA

4

794

N

***1432*

ALOMAR CLADERA, CATALINA

4

795

N

***8000*

FERNÁNDEZ BOSCH, MARIA

4

796

N

***2314*

RAMON ESTRANY, GUILLEM ÀNGEL

4

797

N

***7262*

PONT ISERN, CLAUDIA ALEJANDRA

4

798

N

***8100*

FONT ROCA, CARME

4

799

N

***1951*

VIVES GENOVART, CATALINA MARIA

4

800

N

***3416*

SIMEON PEREZ, LAURA

4

801

N

***1415*

POL CREUS, PERE DANIEL

4

802

N

***1159*

ORTIZ BLANCO, ALBA

4

803

N

***1881*

GALMÉS GIRALT, MARGARITA MARIA

4

804

N

***4985*

PERELLÓ TEN, VICENT

4

805

N

***2254*

TORRES HERNÁNDEZ, SUSANA

4

806

N

***7806*

LLABRES SAMPOL, NEUS

4

807

N

***1849*

BORRAS MAURI, INMACULADA

4

808

N

***2793*

MASCARO PERELLO, MARTA

4

809

N

***4832*

NAVARRO PERIS, NURIA

3,96

810

N

***5539*

MOREY SAMPOL, FRANCISCA

3,96

811

N

***1949*

MARCE RAMIS, JUAN ALBERTO

3,94

812

N

***8214*

POU OLIVER, MARIA MAGDALENA

3,928

813

N

***4550*

CERDA GENER, ISMAEL

3,928

814

S

***8862*

FERRER MELGAREJO, PABLO

3,92

815

N

***7188*

BORDOY CAPELLÁ, SEBASTIÁN

3,92

816

N

***6140*

ROIG SERVERA, MARGARITA JUANA

3,872

817

N

***1484*

AMADOR GARRIDO, JOSEFA

3,872

818

N

***7538*

ALONSO COTONER, BEATRIZ

3,864

819

N

***1198*

LLOBETA CERDÀ, JOANA

3,864

820

N

***3721*

BAUZA RIERA, JUANA MARIA

3,852

821

N

***3780*

GONZALEZ GARCIA, ARANTXA

3,852

822

N

***7502*

OLIVER FRAU, MARIA ESPERANÇA

3,848

823

N

***4873*

SUÁREZ ESTEVE, CATALINA

3,84

824

N

***2729*

BENNASAR GAMUNDI, CATALINA

3,836

825

N

***7811*

FERNANDEZ SANCHEZ, CLARA

3,804

826

N

***2226*

TEJERO HIDALGO, MARIA JOSE

3,792

827

N

***8296*

RAMIS LLABRES, JUDITH

3,772

828

N

***2685*

PLAZA BONNIN, VALENTIN

3,768

829

N

***6135*

SANCHEZ HERRERA, MARIA JOSE

3,732

830

N

***8842*

MARTINEZ PALMER, ISABEL

3,732

831

N

***1995*

KLYNHOUT BARRERA, CLAUDIO

3,724

832

N

***0407*

SALOM MORENO, MARIA

3,724

833

N

***8705*

GRACIA MORENO, FRANCISCO MIGUEL

3,72

834

N

***8135*

DENTI VILA, LIDIA

3,72

835

S

***4890*

ROMANO ALVAREZ, MARIA VICTORIA