Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 634776
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Directora Gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent,

Antecedents

1. Per Resolució de dia 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 93, de 13 de juliol de 2021) per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

2. Mitjançant la Resolució de 15 de novembre de 2021 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs esmentat, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Aquesta Resolució es va publicar en data 15 de novembre de 2021.

3. Ha finalitzat el termini que preveu la Resolució esmentada en el punt anterior perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències que s'han detectat a les sol·licituds de participació i aportin els documents que són preceptius.

Fonaments de dret

1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La base 4 de la Resolució de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 93, de 13 de juliol de 2021) per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del concurs, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (28 de desembre de 2021)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez La directora gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1 Llista definitiva de persones aspirants admeses de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

ABAD BONNIN, SEBASTIANA

***4547*

ABRINES COLL, MARIA MAGDALENA

***4681*

AGUADO MOLINA, NOELIA

***2387*

AGUILERA MUNAR, MARIA ANGELS

***0972*

ALAGUERO BENITO, MARIA DEL MAR

***0077*

ALBARDIA IRANZO, JENIFER DESIREE

***2323*

ALCALÁ LLULL, LIDIA

***0296*

ALCOVER MARCH, JUAN

***9086*

ALVES DA SILVA, LUCIMARA

****9185

AMALLOBIETA VICH, BEGOÑA

***0293*

AMBRONA LANCHARRO, ANA MARIA

***9471*

AMBRONA LANCHARRO, DANIEL

***6752*

AMENGUAL LLOMPART, MARIA ANTONIA

***0104*

AMENGUAL PAÑELLA, CATALINA

***0006*

AMOROS GUILLEN, CARLOS

***9564*

ANGLADA FLORIT, CATALINA

***3425*

ANTELO ALZAMORA, DOLORES COLOMA

***7027*

ARBONA ADROVER, CATALINA

***1695*

ARCOS AMADOR, MARIA TERESA

***1459*

ARIAS FUSTER, MARIA DEL MAR

***3787*

ARIZA RAMIREZ, MERCEDES

***3101*

ARMENTERO GUIJARRO, JAVIER

***7583*

ARTIGUES LUNA, MARGARITA

***9882*

ARTIGUES TAULER, CATALINA

***8311*

ASENSIO GORDO, JOANA

***3840*

AYMES MORALES, CHRISTINE CHANTAL

***0049*

BAIDEZ GARCIA, ANA

***0407*

BARBER FLORIT, CATALINA

***0280*

BARBERO CHAMORRO, SERGIO

***9403*

BARCELO BARRANCO, MARIA DEL MAR

***2819*

BARROSO MOYA, MYRIAM EDITH

***0934*

BAUZA FERRER, CATALINA

***9341*

BAUZA FONT, MARGARITA

***5718*

BAUZA LLABRES, CATALINA

***6117*

BAUZA LLABRES, MARIA ISABEL

***2703*

BAUZA TERRON, NATALIA

***6701*

BAUZÁ TERRÓN, RAMÓN

***6761*

BENITES ROMERO, KARLA PATRICIA

***1425*

BESTARD ESTARELLAS, ROSA MARIA

***5386*

BISBAL AGUILAR, FERNANDO

***2858*

BLAS MARIN, BARBARA

***6520*

BONACHE VICO, AMALIA

***1753*

BONET GARCIA, MARGARITA

***3570*

BONNIN BUENO, JOSE MANUEL

***4454*

BORRAS LLABRES, CATALINA MERCEDES

***7697*

BOSCH BARBER, JOSE

***3437*

BOSCH SINTES, SONIA

***4344*

BOU MARTINEZ, ALEXANDRE

***9510*

BROTONS HERVAS, ANA MARIA

***1695*

BRUEL COLLING, SERGIO

***5150*

BUENDIA FERNANDEZ, BELEN

***2682*

BURGOS PONS, MARIA DE LES NEUS

***4363*

BURGOS TORRALBA, MARÍA NIEVES

***9284*

BUTET ESNAULT, NATHALIE PIERRETTE

***7104*

CABALLERO DE SEGOVIA AMENGUAL, SABINA

***6781*

CABELLO RUÍZ, MARI CARMEN

***6291*

CABOT FONT, ANA MARIA

***9344*

CALZADA MORENO, ANGELES

***6871*

CAMARA MAGANTO, MARIA

***8761*

CAMPS CORTÉS, ANNA

***3261*

CAMPS LOPEZ, ISRAEL JAIME

***4466*

CANTALLOPS CERDA, MIGUEL

***0962*

CAPERA DASSOY, BEGOÑA

***7227*

CAPÓ SERRANO, MARIA

***8655*

CARDONA GOMILA, MIRIAM

***0815*

CARDONA MARI, ROSA ISABEL

***3706*

CARO PRUNA, MANUEL

***1453*

CARRIÓ LARRALDE, MAGDALENA

***1688*

CASASNOVAS ALVAREZ, YLENIA

***4516*

CASASNOVAS MONZO, SONIA

***9934*

CASTAÑO SANTOS, MANUEL

***5773*

CASTRO BORTONE, Mº AURORA

***0940*

CERDÁ MORAGUES, APOLONIA

***6540*

CERDAN DEL SOL, ANGELES

***6338*

CLARES TUDURI, SUSANA

***1189*

CLEMENTE FERNANDEZ, JUDITH

***3409*

COLL PRIETO, JORDI

***1422*

COLL RYGAS, CATALINA

***1123*

COLL VICENS, PALOMA

***4235*

COLOM BERNAT, MARIA ROSA

***0492*

COMPANY LLABRES, JERONIMA

***1464*

COMPANY MATEU, JORDI

***2259*

CONTELL GARCIA, LUIS ANDREY

***9181*

CORCOLES GONZALEZ, VICTORINA

***0697*

CORNEJO FLORES, VICTOR EDUARDO

***6281*

CORTES MARTINEZ, RAQUEL

***0377*

CRESPI SALOM, CATALINA

***9456*

CRISTANCHO BELTRAN, BIBIANA

***0778*

CRISTIA GASULL, TATIANA

***1305*

CRUZ REBOLLO, PEDRO PABLO

***7597*

DE HARO COLOM, MARGARITA

***0307*

DE HARO SASTRE, MARIA DEL MAR

***1529*

DE LAS CUEVAS GONZALEZ, MARIA BEGOÑA

***8338*

DE LOS LLANOS BONACHE, AMALIA

***9830*

DE PEDRO MARTÍNEZ, ESTER

***0936*

DEL MORAL ARBONA, CATALINA

***7854*

DELGADO MOYA, SORAYA FABIOLA

***1675*

DEVIGO RIERA, VERONICA

***0024*

DIAZ ALOY, MARIA

***4382*

DIAZ JIMENEZ, MARIA DEL ROSARIO

***9233*

DIAZ JIMENEZ, NOEMI

***9058*

DOMINGUEZ GIL, MANUELA

***6390*

EGEA EXPOSITO, ESTEFANIA

***7090*

EIRAS MARTÍN, ELENA

***6663*

ESCANDELL ROIG, ROSA MARIA

***5117*

ESPEJO QUIJADA, ROSA MARIA

***7685*

EXPOSITO GUZMAN, GLORIA

***2396*

FAJARDO MAYA, CARMEN

***9617*

FAUSTINO HERNANDEZ, LUCIA

***2077*

FERNÁNDEZ BOSCH, MARIA

***8000*

FERNANDEZ CASTRO, ESTHER

***1680*

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CEFERINA

***2291*

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA ANGELES

***8608*

FERNANDEZ LEBRON, YOLANDA

***3954*

FERNANDEZ SANCHEZ, CATALINA

***2332*

FERNANDEZ SANCHEZ, MANUELA

***2332*

FERRANDO PONS, URSULA

***0383*

FERRER ARENAS, MARIA TERESA

***1084*

FERRER HURTADO, CRISTINA

***3143*

FERRER MERCANT, MARGARITA

***6982*

FERRER RAMON, Mª ISABEL

***6122*

FIOL MARTINEZ, Mª CONCEPCION

***3057*

FLORIT AGUEDA, MARIA

***6769*

FRANCISCO BAENA, DANIEL

***1352*

FRANCISCO BAENA, JENNIFER

***1352*

FRAU MOLINA, ANA

***8076*

FREIRE HOMAR, PEDRO

***4909*

FRESNEDA MARTINEZ, MARIA ENCARNACIÓN

***9973*

FRONTERA VILLAR, ALBERTO

***8903*

FUSTER MORENO, NIEVES

***4401*

GALMÉS BARCELÓ, MARIA ISABEL

***2443*

GARAT ESTELRICH, SERGIO

***4167*

GARCIA CORTES, ANA

***0351*

GARCIA GARCIA, MARIA DOLORES

***1752*

GARCIA GARCIA, MARIA LOURDES

***7870*

GARCIA MACIAS, MANUELA

***7203*

GARCIA PONS, MARIA

***3678*

GARCIA QUIROS, MARIA GRACIA

***5306*

GARCÍA RODRIGUEZ, PEDRO

***5437*

GARCIA SERRA, ADRIÁN

***0241*

GARCIA VAZQUEZ, MARIA TERESA

***2356*

GARRIDO GUIJARRO, MERCEDES

***6725*

GARRIDO GUIJARRO, RICARDO

***8533*

GARRIDO GUIJARRO, SUSANA

***9341*

GASULL DOLS, ISABEL MARIA

***7123*

GELABERT ALCALA, ADRIAN

***1229*

GENOVART BIBILONI, PAULA

***3513*

GENOVART SASTRE, ISABEL

***6326*

GERVILLA ACOSTA, SALVADORA

***7279*

GHELLAR RIPOLL, DIEGO PABLO

***5171*

GIL RAMIREZ, ADELINA DEL VALLE

***6140*

GILI MUNAR, MARIA

***6823*

GIMENEZ AVALOS, AMPARO

***0769*

GIMENEZ MOLL, MIQUEL ANGEL

***1988*

GIMENEZ ZAMBRANA, FRANCISCA

***1009*

GIRALDO BORREGO, PEDRO

***7089*

GOMEZ DÍEZ, MIRIAM

***2109*

GÓMEZ DUARTE, MARÍA JESÚS

***4632*

GOMEZ GOMEZ, MANUEL

***1883*

GOMILA MELIA, ANTONIA

***0056*

GONZALEZ ALCALA, ENCARNACION

***9376*

GONZALEZ AMBROS, TANIA

***1494*

GONZALEZ GONZALEZ, ESTEFANIA

***9797*

GRIMALT BONET, FRANCISCA

***1856*

GUAL MAIRATA, MARGARITA

***0596*

GUERRERO SANCHEZ, MARIA ANGELES

***6537*

GUILLEN PALOMARES, MARIA JOSEFA

***7047*

GUTIERREZ PLANAS, NOELIA

***1291*

GUTIERREZ SALAS, ANA MARIA

***5437*

GUZMAN CONEJO, TAMARA

***1498*

HERMIDA IZQUIERDO, AMELIA

***7782*

HERNANDEZ FERNANDEZ, VERONICA

***2819*

HERNÁNDEZ LÓPEZ, ANTONIO

***5590*

HERRERA MITE, GISSELLA PAULINA

***3062*

HERRERA ROBLES, MISERICORDIA

***6538*

HIDALGO PAZOS, FRANCISCA

***4044*

HIGUERAS LUQUE, ISABEL

***6987*

IBAÑEZ LOPEZ, MARIA JOSE

***9028*

JIMENEZ LUCAS, ROSARIO

***4053*

JIMENEZ MATA, CLOTILDE

***9481*

JIMENEZ REQUENA, SUSANA

***1468*

JIMENEZ SANCHEZ, SUSANA

***2324*

JIMENEZ SEVILLA, CARMEN

***5228*

JORDI VIDAL, JUANA MARIA

***3667*

LAFROCE LEGRAND, STEPHANIE

***7363*

LANN , MARIAN NANCY ANDREA

****3847

LEON GONZALEZ, MARIA PILAR

***0077*

LLABRÉS TERRASA, ANTONIA

***1114*

LLANERAS ARJONA, YOLANDA

***3205*

LLOMPART LOPEZ, ENCARNACION

***0643*

LLOMPART ROBLES, ADRIÀ

***2164*

LLORENTE PARTIDA, PAULA ANA

***5151*

LLULL PLANIOL, DAMIANA ANTONIA

***1804*

LOMBARTE SEGUÍ, MARINA

***9438*

LÓPEZ CAMACHO, MARI CARMEN

***6870*

LOPEZ JIMENEZ, CONSUELO

***2867*

LOPEZ MARTINEZ, MERCEDES

***8681*

LÓPEZ MONTAVA, TERESA

***2870*

LORENZO TORRES, ISABEL

***5148*

LOZA SÁNCHEZ, JUANA

***4539*

LOZA SANCHEZ, MARIA DE LAS NIEVES

***3154*

LOZANO DIAZ, MARIA JOSE

***2510*

LOZANO DIAZ, RAFAEL

***6963*

LUZON LOPEZ, MARIA TRINIDAD

***4800*

MACIAS GUTIERREZ, CARMEN

***5596*

MARCÉ SUREDA, CARLOS ANDRÉS

***8791*

MARCOS ARIAS, NEREA

***1747*

MARCOS ENCINAS, MARIA ELENA

***8313*

MARÍ GUASCH, MARIA LIDIA

***5594*

MARI MARI, MARIA

***4247*

MARI MARI, MARIA

***4943*

MARI TUR, LIDIA

***5751*

MARIN GARRIDO, MARIA VICTORIA

***9898*

MARTÍ ROMERA, TRINIDAD

***6973*

MARTI SOCIAS, MARINA

***2142*

MARTI SOLE, NATALIA

***1404*

MARTIN SANCHEZ, ISABEL MILAGROS

***4438*

MARTIN SASTRE, VALENTINA

***3767*

MARTINEZ ESCOBOSA, ROSARIO

***1986*

MARTINEZ GARRIDO, MIGUEL ANGEL

***4058*

MARTINEZ GREGORIO, INDALECIO

***5732*

MARTINEZ MUÑOZ, Mª DEL CARMEN

***3234*

MARTINEZ MUÑOZ, PIEDAD

***6723*

MARTINEZ NAJERA, JORGE

***0371*

MARTORELL NIGORRA, MARGARITA

***4226*

MAS ADROVER, FRANCISCA

***9970*

MAS HERNANDEZ, MARIA GLORIA

***2335*

MAS JUAN, CATALINA ASUNCION

***2534*

MAS ROIG, MARIA EULALIA

***1442*

MASCARAQUE ROJAS, ANA ISABEL

***4152*

MASCO SASTRE, CATALINA

***9977*

MASSOT PERICAS, ISABEL MARIA

***7776*

MATEU BENNASSAR, ISABEL

***0072*

MAYANS MAS, ALICIA

***1141*

MELO RUFIAN, LAURA

***8542*

MENENDEZ GONZALEZ, LAURA

***2233*

MESQUIDA SBERT, MARIA ANTONIA

***3233*

MESTRE CARCELES, PAULA

***7799*

MIRO MESTRE, ANTONIO

***0027*

MOLINA MAÑOGIL, JOSE MARIA

***4189*

MOLINERO BORDOY, MARIA EUGENIA

***9173*

MOLINUEVO GONZÁLEZ, ELIA ESTHER

***1852*

MOLL GARROBER, ANTONIA

***3561*

MOLL SALORD, MARIA

***3701*

MONSERRAT LOPEZ, JUANA MARIA

***9551*

MONTIEL YSTURIZ, EVELIN COROMOTO

***0599*

MONTOYA POCOVÍ, NATALIA

***3309*

MONZON MORINI, VALERIA ALEJANDRA

***9197*

MORA COLL, BARTOLOME

***1838*

MORA MUÑIZ, MERCEDES

***6880*

MORELL COBOS, LUCIA

***4644*

MORENO BONET, LORENA

***4018*

MORENO COMAS, JUANA MARIA

***8881*

MORENO MARTINEZ, RUBEN

***6411*

MORENO MOYA, ISABEL YOLANDA

***0195*

MOREY SOBERATS, ANTONIO

***1574*

MORON RICART, ESTEFANIA ELISENDA

***5142*

MOYA RUANO, MARIA ISABEL

***4547*

MULA DE LA TORRE, ANA

***6538*

MUNTANER CAIMARI, ANA MARIA

***0771*

MUÑOZ GUIJARRO, ANGELES

***4862*

MUÑOZ GUTIERREZ, MARIA JUANA

***3057*

MUÑOZ RAMIRO, SILVIA

***8486*

NADAL LLOBERA, MARIA

***1900*

NADAL PERIS, ADELA

***2356*

NARVAEZ CANTALLOPS, MARIA ANTONIA

***1657*

NAVARRO BOOM, CATALINA MARIA

***5270*

NAVARRO MARTINEZ, FRANCISCA

***2705*

NAVARRO SANCHEZ, ROSARIO

***4690*

NICOLAU VANRELL, MARGARITA

***1517*

OJEA ALVAREZ, FERNANDO

***8987*

OLIACH FÀBREGAS, MERITXELL

***1007*

OLIVER GONZALEZ, MARGARITA

***5880*

OLIVER MIR, ISABEL M.

***9533*

OLIVER SOLER, EULALIA

***1040*

OLIVER VALLÉS, CATALINA

***3357*

OLIVES SALOM, GLORIA

***0752*

OLIVES TUDURI, AGUEDA

***9524*

ORTEGA BARQUIEL, EUGENIA

***6910*

ORTEGA BARQUIEL, MARIA DE LOS ANGELES

***6910*

ORTEGA BARQUIEL, ROSARIO

***6910*

PADILLA ARAUJO, MÓNICA

***7000*

PALAU COSTA, TAMARA

***9802*

PALMER PORCET, Mª ROSA

***7451*

PALOMARES CABRERA, CARME

***2077*

PARCERO ARIAS, TERESA

***6984*

PARRA CAIMARI, CATALINA

***3687*

PATIÑO BLASCO, ENCARNACIÓN

***4392*

PAYERAS BAUZA, FRANCISCA MARIA

***3878*

PELLICER DE PRADA, ELENA VICTORIA

***5742*

PEÑA PARADA, PATRICIA

***5941*

PERONA SPITS, ANTONIO

***8156*

PERPIÑA MACIAS, CARLOS JAVIER

***1097*

PILARES MUÑOZ, ROSALIA

***1208*

PINA VALLE, MARIA CARMEN

***9435*

PIZA CAÑELLAS, MARIA TERESA

***3623*

PIZA REYNES, MIREIA

***6560*

PONS DIAZ, MARGARITA

***4112*

PONS DIAZ, MARIA

***7758*

PORRAS RIERA, CLOTILDE

***1992*

POU SANCHEZ, MARIA VICTORIA

***8269*

POYATOS OLEA, MANUEL

***2369*

PRIEGO ARCOS, ROSA MARIA

***3701*

PRIETO TAUSTE, BEATRIZ

***8274*

PUIGROS CRESPI, JUANA MARIA

***7579*

PUJOL GARCIA, CATALINA

***2896*

QUETGLAS COLOM, COLOMA CARMEN

***3193*

RAMIREZ VENEGAS, ANA MARIA

***9262*

RAMIS PAYERAS, ANTONIA

***2562*

REQUENA SERRA, ADRIA

***8013*

RIBAS CARDONA, ERNESTINA MARGARITA

***5137*

RIBAS DROVER, Mª EULALIA

***2342*

RIBAS MARI, ANTONIA MARIA

***4196*

RIBOT ÁLVAREZ, CINTHIA

***0646*

RIERA MAS, MARIA GABRIELA

***3750*

RIERA RIERA, CATALINA

***9490*

RIGO FERRER, MARIA

***5508*

RIGO FORTUNY, ANA

***3884*

RODRIGUEZ COLOMB, JUANA BEATRIZ

***1355*

RODRIGUEZ MARIN, MARIA LUISA

***6199*

RODRIGUEZ MARTINEZ, LAURA

***1071*

RODRIGUEZ OLMO, CARLOS

***0376*

RODRÍGUEZ RAMOS, ANA MARÍA

***7711*

RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA CARMEN

***3584*

RODRÍGUEZ SERVERA, GEMMA

***7458*

ROIG COMAMALA, MARTA

***5320*

ROIG PRATS, ANGELES

***4728*

ROIG ROCA, MARIA DE LOS ANGELES

***6595*

ROMERO MIR, MIRIAN LORENA

***9505*

ROMERO VICEDO, EVA MARÍA

***5911*

ROSSELLO ALBONS, MARIA

***9622*

ROSSELLO MERCER, MAGDALENA

***6594*

RUIZ BESTARD, MARIA VICTORIA

***1937*

RUIZ REY, MARIA DEL CARMEN

***4021*

SABATER RAYO, AINA

***8217*

SABATER RAYO, LAURA

***0169*

SABINO COLL, ANTONIA

***0571*

SALAMANCA MOREY, MARGARITA

***0314*

SALAZAR TRANSMONTE, ALEXANDRA

***6930*

SALOM CRESPI, SALVADOR

***8646*

SALORD CAULES, ANTONIA ISIDRA

***3977*

SANCHA AZORÍN, LUCÍA

***0595*

SANCHEZ BAYON, MARIA JOSE

***3609*

SANCHEZ GARCIA, MARIA ISABEL

***5947*

SANCHEZ GARCIA, SUSANA

***6933*

SANCHEZ MAGRANER, CATALINA

***3793*

SANCHEZ PUJOL, CRISTINA

***0653*

SANCHEZ QUIÑONERO, CAYETANO

***0266*

SANS HORRACH, CATALINA

***1811*

SANSO FIGUEROLA, ESPERANÇA

***1860*

SANTACREU CREUS, FRANCISCO

***5246*

SAORIN CIVICO, ESTHER

***7345*

SASTRE ROSSELLÓ, JUANA ANA

***8233*

SEDA ROSSELLO, FRANCISCO JAVIER

***2401*

SEGUÍ PLOMER, ANTONI

***3582*

SELLES CABOT, LAURA

***2361*

SEQUEIROS ANGLADA, ALEJANDRA

***4994*

SERRA GARAU, CATALINA

***0070*

SERRA MÁS, MARIA

***7212*

SERRA SEGOVIA, MARIA NIEVES

***4551*

SERRA VELLISCO, VICTORIA

***9740*

SERVERA MOLL, CATERINA

***3533*

SERVERA NICOLAU, BALTASAR

***3464*

SIERRA GOMEZ, MARIA JOSE

***1468*

SIERRA PRATS, LAURA GABRIELA

***8515*

SIMONET TUR, DIGNA

***9879*

SINTES FORTUNY, ANA

***0644*

SINTES PONS, ANA MARIA

***9437*

SOBERATS SABATER, ANDREA

***3387*

SOLER VALLESPIR, CATALINA

***1828*

SUAREZ ROMERO, DIEGO

***8692*

SUAU TERRASA, MARGARITA

***9265*

SUREDA ROCA, FRANCISCA DEL VALLE

***1535*

TAULER NADAL, MARGALIDA

***2250*

TELLO QUETGLAS, TRACY

***1273*

TERRADES SASTRE, ROSA

***6904*

TOMAS TOMAS, CATALINA MARIA

***7989*

TORRES CANO, CRISTINA

***7067*

TORRES JIMENEZ, IRENE

***0660*

TUDURI CARRERAS, FRANCISCA DOLORES

***9349*

TUR SERVERA, AYLA

***4706*

UCENDO GONZALEZ, SUSANA

***3634*

URBANO SALINAS, ANDREA

***0905*

URIS MERCADAL, SUSANNA

***3838*

VALENS SASTRE, MARIA DE LOS ANGELES

***4467*

VAQUER LARA, ANTONIA

***7300*

VERA VASQUES, MERCEDES OCTAVIA

***9577*

VERGER MORLÀ, LAURA

***9564*

VICENS LLITERAS, CATALINA

***0345*

VICENS PONS, MARIA ANTONIA

***3669*

VIDAL COMPANY, ANTONIA

***8070*

VIDAL FERRER, AUBA

***6701*

VIDAL NIETO, MARIA ISABEL

***2937*

VIDAL OLIVER, ANTONIA

***2621*

VIDAL SANTANDREU, ANA MARIA

***5065*

VILCHEZ GOMEZ, MARIA DEL ROCIO

***4007*

VILLALONGA LLOPIS, JUANA

***9537*

VILLALONGA SIMARRO, YOLANDA

***0662*

VILLAREJO DE MIGUEL, SARA

***5781*

VILLATORO ESPEJO, MARIA CARMEN

***6035*

VILLENA BUSTAMANTE, MARIA DOLORES

***9701*

VIVES HEREDIA, ANDREA

***9782*

ZAMORA EGEA, OCTAVIO

***5939*

ZAMORA GALLARDO, SINDIA

***8571*

 

ANNEX 2 Llista definitiva de persones aspirants excloses de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

ABELLAN PEREZ, RUBEN

***9032*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ADROVER ADROVER, ISABEL

***4017*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ADROVER MONSERRAT, APOLONIA

***1060*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

AGUILO VAQUER, IVAN

***8589*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ALAMANCOS VAZQUEZ, DAVID

***1140*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

ALCARAZ GARNES, ANGEL

***0522*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ALCOBRE MARTIN, MILAGROS

***7545*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ALCORBE MARTIN, MARIA NIEVES

***9610*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ALEGRE PÉREZ, BEATRIZ

***3434*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

ALVAREZ CASTRILLON, DIANA CAROLINA

***7935*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

ALZAMORA GINARD, JOANA

***6279*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

AMAZZONI , MANOLA

****0416

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, NO ADJUNTA CERTIFICAT NEGATIU DE REGISTRE CENTRAL DE DELICTES SEXUALS DEL SEU PAÍS D'ORIGEN

AMENGUAL AMENGUAL, CATALINA

***3543*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ANGULO ESTUPIÑAN, ROSA ELENA

***3154*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

BARQUIER RODRIGUEZ, DIANA ALBA

***4606*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

BENNASAR SANTANDREU, ISABEL

***4114*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

BISQUERRA SANTA CECILIA, CATALINA ANA

***4773*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

BRAVO ROPERO, CARMEN CLARA

***1266*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

BUDIA HERMAN, MARIA DEL MAR

***4564*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA, SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI

BUSTAMANTE MATILLAS, MARÍA JOSÉ

***2246*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

CALDERÓN LUNA, ULDA VIVIANA

***7402*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

CANTERO RODRIGUEZ, ANGELES AMALIA

***6353*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

CAÑELLAS TORRES, MARGARITA

***7795*

NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, NO SIGNA LA SOL·LICITUD

CARDONA PRATS, MARIA NIEVES

***5813*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

CASEY SUAREZ, LAURA

***0016*

NO PRESENTA LA SOL·LICITUD EN MODEL OFICIAL, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA, Comprovació infructuosa del certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals

CERVERA BAENA, JOSE MANUEL

***7078*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

COMPANY VALLORI, MARTA

***8732*

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, SOL·LICITUD INCOMPLETA

CORTES SANTANTON, RAFAEL

***8179*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

DE DIAGO ESCODA, BRUNO ALBERTO

***6885*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

DE HARO COLOM, EMILIA

***4807*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, ENRIQUETA

***5484*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

DOMINGUEZ SBERT, SOFIA

***8426*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

DOS SANTOS LEITE, ANDREA

***9411*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

ELHANDI KOUBIA, MALIKA

***6143*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

ESTELRICH BALLESTER, JUANA MARIA

***1832*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL

***4378*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

FRANCO ZAVALA, CRISTINA

***9586*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

GAGO RODRÍGUEZ, NURIA

***6125*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, CERTIFICAT D'APTITUD NO APTE PER A LES FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA

GARCIA HEREDIA, LORENA

***8842*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

GARCIA NAVARRO, GEMAº

***1955*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

GARRIGA ORTIZ, ANTONIO MIGUEL

***6804*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

GAYA LORCA, SUSANA

***1796*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

GIL PAGAN, JOSEFA

***2915*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

GONZALEZ RUIZ, MARIA JOSÉ

***0908*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

GRANADOS GAMERO, RAQUEL

***1460*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

GUIJARRO TORRES, ANA BELEN

***1399*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

GUTIERREZ ACOSA, MONICA

***2132*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO PRESENTA LA SOL·LICITUD EN MODEL OFICIAL

GUZMAN MARTOS, MARIA

***3460*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, CERTIFICAT D'APTITUD NO APTE PER A LES FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA

HEREDIA MUÑOZ, DAVID DE LOS REYES

***7259*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, CERTIFICAT D'APTITUD NO APTE PER A LES FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA

HERNANDEZ MARCOS, MARIA TERESA

***4428*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

HERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DOLORES

***3679*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

HOYOS PLANA, SONIA

***1804*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

JIMENEZ PACHECO, PIEDAD

***2595*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

JUAN PIZA, CATALINA

***3879*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA

KEITA , NASSOU

****5435

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ADJUNTA CERTIFICAT NEGATIU DE REGISTRE CENTRAL DE DELICTES SEXUALS DEL SEU PAÍS D'ORIGEN, Comprovació infructuosa del certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals

LLADO ALGUACIL, PEDRO

***9647*

GRAU DE DISCAPACITAT INFERIOR AL MÍNIM ESTABLERT, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA, CERTIFICAT D'APTITUD NO APTE PER A LES FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA

LÓPEZ BERMEJO, JULIANA

***4277*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, CERTIFICAT D'APTITUD NO APTE PER A LES FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA

LÓPEZ RODRIGUEZ, ILIRIA

***7587*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MACHADO GARROCHO, SABRINA

***7915*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MALLORQUIN YEMLAHI, FRANCISCO

***1521*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MARCOS SANTAFE, AURORA

***7350*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MARIN OLMEDO, ANA BELEN

***9352*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MARÍN RIOS, YAMILETH

***1063*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MARQUES COLL, ROSA SOFIA

***1479*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MARTINEZ LOIS, SONIA

***1798*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA

MARTINI FERREIRA, CLAUDIA

****6099

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA D'IDENTITAT, No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MARTORELL BESTARD, FRANCISCA

***1147*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MATAS FERRER, ANTONIO

***6032*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MEDINA ESTEVA, SANDRA

***3981*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MESTRE TIMONER, Mª TERESA

***4191*

NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

MONTALVO JIMENO, MIRIAM

***3496*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

MONTERO ARCAS, LETICIA

***7692*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

MONTOSA LIROLA, AROA

***0682*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MONTOSA MARTIN, MIGUEL ÁNGEL

***1629*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MONTOYA SUHONEN, SUSANA

***8253*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MORA INSUA, RAQUEL

***2047*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

MORALES BARES, JOSE ANTONIO

***7266*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

MUT LLABRES, ANTONIA

***7770*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

NAVARRO GUILLEN, ESTER

***2780*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

NIETO COMPANY, DOLORES

***0781*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

NORTON , DANIEL ALEXANDER

****3123

NO ADJUNTA CERTIFICAT NEGATIU DE REGISTRE CENTRAL DE DELICTES SEXUALS DEL SEU PAÍS D'ORIGEN

ORTIZ BARQUIER, LORENA

***8695*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

PALACIO MELERO, MARIA ISABEL

***9080*

NO PRESENTA LA SOL·LICITUD EN MODEL OFICIAL

PALMER PLANAS, JORDI

***7284*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

PASCASIO POLONIO, LUIS MIGUEL

***0401*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

PASCUAL CALLE, ALEJANDRA

***7497*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

PISA MARTÍN, SERGIO

***3107*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

PIZA CERDA, BARTOLOME

***3658*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

PONS CAMPS, ESPERANZA

***0356*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

QUETGLAS DURAN, ANTONIO

***2686*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

RACHEVA , GERGANA PEEVA

****2506

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

RAMON MESTRE, MARIA ANTONIA

***4642*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

RAMÓN TUR, CATALINA

***5185*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

RAMOS MARIN, RAFAEL

***9754*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, CERTIFICAT D'APTITUD NO APTE PER A LES FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA

RIBAS VINGUT, MARIA NIEVES

***5052*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

RIERA QUETGLAS, PERE

***5887*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

RIERA THOMAS, EVA MARGARITA

***9066*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

RIUTORT BARROSO, DANIEL

***0180*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ROMÁN MORALES, SILVIA

***9541*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

ROMAN ORDOÑEZ, ISABEL

***1466*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

RUIZ ARCOS, MARIA ANTONIA

***0150*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, CERTIFICAT D'APTITUD NO APTE PER A LES FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA

SALOM CRESPI, GUILLEM

***8646*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, SOL·LICITUD INCOMPLETA

SANCHEZ BARRIL, PAULA MARIA

***6123*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

SANCHEZ BISBAL, ANGELA

***5720*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA

***8985*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

SASTRE PRAT, FERRAN

***8160*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

SEGUÍ FANALS, FRANCISCA MONTSE

***9996*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

SI ABDELHADI, HAKIM REDOUANE

****4886

NO ADJUNTA CERTIFICAT NEGATIU ACTUALITZAT DEL REGISTRE CENTRAL DE DELICTES SEXUALS DEL SEU PAÍS D'ORIGEN

TORREJÓN RODRIGUEZ, ANABEL

***6950*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

TUDURI CARRERAS, JUANA MERCEDES

***9796*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

URBANO SANCHEZ, RUBEN

***8230*

NO PRESENTA LA SOL·LICITUD EN MODEL OFICIAL, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

VADELL BOVER, FRANCISCA

***7471*

NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

VALLORI COSTA, CATALINA MARIA

***3345*

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

VILANOVA CANET, MARIA TERESA

***3432*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

VIÑUELA VALCANERAS, LORENA

***9396*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

VIZCAINO MC NICHOL, LAURA MARGARET

***0384*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta

WAKIL , SAIDA

****7385

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA

ZAPATA ACEITÓN, OSCAR

***7644*

No adjunta certificat negatiu del Registre Central Delinqüents Sexuals o autorització consulta