Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 634182
Nomenament de tècnica d'administració general, funcionària de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern, en sessió de data 3 de juny de 2021 va acordar aprovar les bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic d'administració general mitjançant concurs-oposició.

Vista la publicació efectuada al BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021 i al BOE núm. 156, de 1 de juliol de 2021.

Vist que per Resolució De Batlia Número 2021/477 es va declarar aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos.

Vista la Resolució De Batlia Número 2021/536, per la qual es declarà aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Vistes les actes del Tribunal Qualificador de l'oposició.

Vista l'acta de 21 de desembre de 2021, amb la relació d'aspirants declarats aptes, les qualificacions obtingudes i la proposta de nomenament.

Vista la documentació presentada per l'aspirat proposada.

Vist l'establert a les bases 9 i 10 de les bases generals per a la provisió de places de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, aprovades per a la junta de govern en sessió de 13 de desembre de 2001 i publicades al BOIB núm. 35 de 21 de març de 2002.

RESOLC:

Primer.- Nomenar com a Tècnic d'Administració General a la senyora Maria Belen Lloret Garcia, amb efectes del 10 de gener de 2022.

Segon.- Reconèixer el serveis previs a altres ajuntaments establint com a antiguitat reconeguda de Maria Belen Lloret Garcia el 30/08/16.

Tercer.- Aprovar la carrera administrativa de Maria Belen Lloret Garcia en la part vinculada al complement específic, passant al tram del 15% i en la part vinculada al complement de destí, passant al nivell 1.

Quart.- Notificar el present acord als interessat/des.

RECURSOS

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents:  

a) El recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

b) Directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats de lo contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu interposar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d'un mes des de l'endemà  de la data de presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat. 

Tot això, sense perjudici de la interposició d'altres recursos o accions que considereu procedents. 

 

Sant Llorenç des Cardassar, 29 de desembre de 2021

El batle Pep Jaume Umbert