Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 634148
Aprovació subsanació deficiències segons informe proposta de Resolució de l Comissió de Medi Ambient de la modificació puntual de les NNSS a l’àmbit de la UA8

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la sessió del Ple Municipal, celebrada dia 30 de novembre de 2021, entre d'altres, es va adoptar l'acord relatiu a la proposta d'Aprovació subsanació deficiències segons informe proposta de Resolució de l Comissió de Medi Ambient de la modificació puntual de les NNSS a l'àmbit de la UA8 , en el qual   i vist els informes de Secretaria, de l'Arquitecte Municipal, i de la Comissió Informativa, i amb els vots favorables dels cinc regidors del partit socialista, els vots en contra dels tres regidors del partit independent i una abstenció de la regidora del partit popular, es va acordar:

PRIMER. Aprovar inicialment  la modificació de les NNSS, del Municipi de Puigpunyent, a àmbit de la UA8 de conformitat amb els articles 170 i 171 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, i articles 57 i 58 de la Llei 2/2014)

SEGON. Sotmetre l'aprovació inicial a un període d'informació pública per termini de quaranta cinc dies mitjançant anunci, almenys, en el butlletí oficial de les Illes Balears, en dos dels periòdics de major difusió de les Illes Balears i a la seu electrònica de l'Ajuntament, on constarà la documentació completa.

Durant el període d'informació pública, quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, a l'efecte de que es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

El que es fa públic d'acord amb l'article154 del Reglament de la llei 2/2014 de 25 de març d'ordenació i ús del sol per l'illa de Mallorca.

 

Puigpunyent, 30 de desembre de 2021

El batle Antoni Marí Enseñat