Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 634141
Aprovació Tribunal Qualificador proves selectives Concurs Oposició un lloc de feina de l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 i el lloc i data per celebració de les proves.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per part de la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2021, es va adoptar, entre altres i per unanimitat, el següent acord

Aprovació Tribunal Qualificador proves selectives Concurs Oposició un lloc de feina de l'escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1

Per unanimitat s'aproven els següents punts:

Primer.- La composició del següent Tribunal Qualificador proves selectives Concurs Oposició un lloc de feina de l'escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1

  • President/a: Secretària Interventora de la Corporació o persona que la substitueixi.

  • Vocal 1: titular:  Manuel Malagón Calonge.                Suplent: Maria del Carmen Tomas Arque. En representació del CIM

  • Vocal 2:  titular: Joan Rosselló Ramis.                 Suplent: Magdalena Puigrós Caldentey . En representació del CIM, ​​​​​​​
  • Vocal 3: Angel Llull i Durò, aquest vocal substituirà al que s'havia de designar per l'EBAP, ja que per aquest organisme no s'ha fet designació del mateix​​​​​​​​​​​​​​
  • Secretari: Representant sindical dels treballadors de la Corporació que actuarà amb veu i sense vot​​​​​​​

Segon.-  Establir com a primera data de l'examen el dia 28 de gener 2022. El lloc per realitzar les proves seran les aules 10 i 11 de l'Escola Balear d'Administració Pública, ubicada al carrer Gremi de Corredors, 10, 3r del polígon Son Rossinyol de Palma i l'inici serà a les 8,30 hores.

S'hauràn de complir amb les  prescripcions sanitàries derivades de la situació ocasionada pel COVID-19

Tercer.- Advertit error a la Base 1.1.1. Primer exercici, es suprimeix el pràrragraf que diu: “Les preguntes amb cap resposta marcada es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. “

 Quart.- Publicar aquest acord al BOIB i a la pàgina web de l'Ajuntament per general coneixement d'acord amb la legislació vigent i en ús de les atribucions conferides a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de2 d'abril, de Bases del Règim Local i l'article 41.14 del Reial Decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats Locals

 

Puigpunyent, 29 de desembre de 2021

El batle ​​​​​​​Antoni Marí Enseñat