Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 634075
Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, R13, exp. 107, de data 16 de desembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 16 de desembre de 2021, va signar la següent resolució,

“RESOLUCIÓ D'ACCEPTACIÓ DE CANVI DE TITULAR

 

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Ajuda a les Inversions a les explotacions agràries (INEA)

CONVOCATÒRIES: INEA2015_2/R13

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 340490

Antecedents

1. En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), 22 de juny de 2016 (BOIB núm.81) i 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. De conformitat amb l'apartat sisè de la Resolució esmentada, el termini per presentar les sol·licituds va acabar el dia 31 de desembre de 2015.

3. En data 18 de juliol de 2017 es va dictar la Resolució de concessió (R13), que es va publicar en el BOIB número 100, de dia 15 d'agost de 2017. Aquesta remesa inclou l'expedient núm. 107 a nom d' ANTONIO SALAS GALMÉS, amb NIF ***1674**, amb un import d'ajuda concedit de 6.728,11 € (sis mil set-cents vint-i-vuit euros amb 11 cèntims euros), corresponent el 41 % al FEADER per un import de 2.758,53 €, el 10,91 % al MAGRAMA per un import de 734,04 € i el 48,09 % a la CAIB per un import de 3.235,54 €. Aquest cofinançament fou modificat per Resolució de 28 de març de 2018, publicada en el BOIB número 45, de dia 12 d'abril de 2018, passant a ser del 53% FEADER amb un import de 3.565,90 €, el 14,10% AGE amb un import de 948,66 € i el 32,90% CAIB amb un import de 2.213,55€.

4. Amb data 23 d'abril de 2018 es va dictar Resolució de pagament, dins la qual s'inclou l'expedient núm. 107 a nom d' ANTONIO SALAS GALMÉS, amb NIF ***1674**, amb un pagament total de 3.433,68€ (1.819,85€ FEADER, 484,15€ AGE i 1.129,68€ CAIB) i una revocació de 3.294,43€ per no justificació de la totalitat de les inversions aprovades.

5. En data 16 de novembre de 2021, ANTONIO SALAS GALMÉS, amb NIF ***1674**V, va presentar a la delegació del FOGAIBA de Manacor, amb registre d'entrada L95E553363, un escrit pel qual sol·licita la subrogació en els drets de l'ajuda concedida i un canvi de titularitat de l'explotació a MARIA ANTÒNIA BARCELÓ GARCÍA amb NIF ***2441**, que es compromet a mantenir les condicions que havia de complir l'anterior titular, acceptant totes les obligacions i compromisos detallats a la concessió, d'acord amb la Resolució de la convocatòria.

 

​​​​​​​6. Conforme amb el que es disposa en l'article 47.2 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, quan durant el període d'execució d'un compromís contret com a condició per a la concessió d'una ajuda, es transfereixi totalment o parcialment l'explotació afectada a una altra persona, el compromís, o la part del mateix que correspongui a la terra transferida podrà ser assumit per aquesta persona durant la part restant d'aquest període o caducar, sense que s'exigeixi cap reemborsament pel període durant el qual el compromís fos efectiu.

7. Atès tot això, es proposa l'acceptació del canvi de titularitat, amb el compromís de mantenir les obligacions i compromisos restants respecte de l'expedient d'ajuda Inversions en les explotacions agràries, INEA2015_2/107.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Reglament (UE) núm. 1305/2013 relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de canvi de titular

Per tot això, s'informa  favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Acceptar el canvi de titularitat, amb el compromís de mantenir les obligacions i compromisos restants, respecte de l'expedient d'ajuda Inversions en les explotacions agràries, INEA2015_2/107 passant a ser el nou titular MARIA ANTÒNIA BARCELÓ GARCÍA amb NIF ***2441**.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, 13 de desembre de 2021

La cap de la Secció I d'ajudes al desenvolupament rural

M.ª Ángeles Pérez Ribas

Per suplència de la cap de secció XVI d'ajudes al desenvolupament rural 

 (BOIB núm 94, de 15 de juliol de 2021)

La cap de servei de la Unitat de Gestió Econòmica

Maria Bibiloni Morro

Per suplència del cap de servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

(BOIB núm. 160, de 20/11/2021)

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

 

Palma, 16  de  desembre de 2021

 

El vicepresident  del FOGAIBA

Fernando Fernández Such “

 

​​​​​​​ANNEX RELACIÓ DE SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT ACCEPTADA

Sol·licitant

NIF

Núm. expedient

Resolució concessió BOIB

Data resolució pagament

Data sol·licitud canvi titular

Nou titular de l'expedient

NIF

ANTONIO SALAS GALMÉS

***1674**

INEA 2015_2/166

R13, BOIB núm. 100 de 15/08/2017

23/04/2018

16/11/2021

Maria Antònia Barceló García

***2441**

 

​​​​​​​Palma, 20 de desembre  de 2021

El director gerent del FOGAIBA ​​​​​​​Mateu Morro Marcé