Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 634071
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, exp. 003 de data 17 de desembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 17 de desembre de 2021, signa la següent resolució:

“INFORME  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ PARCIAL/RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura  6.1- Creació d'empreses de joves agricultors  (CEJA)

Convocatòria: CEJA 2016_2 EXP. NÚM.: CEJA 2016_2/003

Codi DIR: A04026954

Codi SIA: 208251

Codi BDNS: 369320

Exp. Núm.: CEJA2016_2/003

Fets

1.En data de 15 de setembre de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 136, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació de empreses de joves agricultors, modificada mitjançant les resolucions de 26 d'abril de 2016 i 26 de juny de 2018.

2.El 5 de juny de 2018, el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA va dictar una Resolució de concessió d'ajudes per a creació d'empreses de joves agricultors, que es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71, del 9 de juny de 2018, en la qual hi figurava una concessió, entre d'altres, a favor de JOSÉ BOSCH GORRIAS, amb NIF ***4222**, per un import de 54.000,00 euros, amb finançament 100% CAIB i anualitat 2021.

3.En data 10 de desembre de 2021, JOSÉ BOSCH GORRIAS, va presentar una instància comunicant que per raons tècnic econòmiques no té previst realitzar la mesura de lluita contra la contaminació de nitrats, la qual cosa suposa una revisió del càlcul de l'ajuda concedida en 10.000,00 euros.

4.L'article 21.1 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que «En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables».

5.L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que «Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament».

6.Atès tot això, es proposa fer una revocació parcial deguda al canvi en el tipus d'explotació agrària a instal·lar-se, que en lloc de ser prioritària com havia sol·licitat serà una explotació agrària, quedant l'ajuda concedida al beneficiari tal i com s'indica en l'annex I d'aquesta resolució.

Fonaments de dret

1.Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de  resolució de revocació parcial

Per tot això, s'informa favorablement del canvi i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Acceptar el canvi d'inversions demanat per el interessat, eliminat la mesura de lluita contra la contaminació de nitrats a l'expedient CEJA2016_2/003 a nom de JOSÉ BOSCH GORRIAS.

2.Revocar parcialment l'ajuda concedida en la resolució del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA 5 de juny de 2018, corresponent a l'interessat assenyalat segons s'indica a l'annex I.

3. Notificar aquesta resolució mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el consellera de d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma,  17 de desembre de 2021

 

La cap de Secció XVI

Maria Ángeles Pérez Ribas

El cap de Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

El cap de servei d'Ajudes PAC

(Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es determina la suplència del Servei d'ajudes al desenvolupament rural del FOGAIBA (BOIB núm. 160 de 20/11/2021)

 

Juan Ramis Ripoll

Conforme amb la proposta en dict resolució

Palma, en data de la signatura electrònica

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX I. IMPORT QUE S'HAN DE REVOCAR

NOM

NIF

EXPEDIENT

Data sol·licitud

Registre entrada

COFINANÇAMENT

IMPORT

CONCEDIT (€)

IMPORT QUE S'HA DE REVOCAR (€)

ANUALITAT

JOSÉ BOSCH GORRIAS

***4222**

CEJA2016_2/003

10/12/2021

601229

Top up

54.000,00

10.000,00 €

2021

                                                                                                                                                   IMPORT A REVOCAR    10.000,00€

 

Palma, 23 de desembre de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé