Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 634067
Notificació de Resolució de renúncia als beneficiaris de les ajudes, Exps. 092 i 125 de data 17 de desembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 17 de desembre de 2021, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ D'ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 6.1 Creació d'empreses de joves Agricultors (CEJA)

Convocatòria: CEJA2019_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208251

Codi BDNS: 498181

Exp. Núm.: CEJA2019_1_092 i 125

Fets

1.En data de 15 de setembre de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 136, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació de empreses de joves agricultors, modificada mitjançant les resolucions de 26 d'abril de 2016 i 26 de juny de 2018.

2.El 15 de desembre de 2020, el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA va dictar una Resolució de concessió d'ajudes per a creació d'empreses de joves agricultors, que es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 215, del 29 de desembre de 2020, en la qual hi figuraven , entre d'altres, FRANCISCA FERRER ROIG, amb NIF ***5895**, al número d'ordre 76 de la llista de concurrència  i BERNARDO RAMÓN TORRES amb NIF ***5868**, al número d'ordre 77 de la llista de concurrència, ambdós amb una concessió de 0 euros per l'aplicació del procés  de concurrència.

3.En data 11 de novembre de 2021, FRANCISCA FERRER ROIG, ha presentat una sol·licitud de desistiment de l'ajuda, la qual cosa suposa ser eliminat de la llista de concurrència.

4.En data 11 de novembre de 2021, BERNARDO RAMÓN TORRES, ha presentat una sol·licitud de desistiment de l'ajuda, la qual cosa suposa ser eliminat de la llista de concurrència.

5.L'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que «En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables».

6.L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que «Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament».

7.Atès tot això, es proposa fer la revocació total a causa de la renúncia de l'ajuda concedida pel beneficiari que s'indica en l'annex I d'aquesta resolució.

Fonaments de dret

1.Resolució de 15 de setembre de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació de empreses de joves agricultors.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa favorablement del desistiment i es i proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Acceptar les renúncies de FRANCISCA FERRER ROIG i de BERNARDO  RAMÓN TORRES , de  la Resolució del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA de dia 15 de desembre de 2020.

2.Eliminar de la llista de concurrència de la resolució del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA de dia 15 de desembre de 2020, als interessats FRANCISCA FERRER ROIG i BERNARDO RAMÓN TORRES.

3.Declarar conclòs el procediment i arxivar els expedients.

4. Notificar aquesta resolució  mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 17 de desembre de 2021

La cap de secció

Maria Ángeles Pérez Ribas

El cap del Servei d' Ajudes al Desenvolupament Rural

El cap de Servei d'Ajudes PAC

(Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es determina la suplència del Servei d'ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (BOIB núm. 160 de 20/11/2021)

Juan Ramis Ripoll

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, a data de la signatura electrónica

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such

 

Palma, 27 de desembre de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé