Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 634060
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 062 de data 25 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 25 de novembre de 2021, signa la següent resolució:

“Resolució de revocació parcial Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries

Convocatòria INEA 2017_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 464368

Exp: INEA2017_1/062

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016 (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2.Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor dels interessats que figuren en l'annex de la Resolució  amb les dades i els imports corresponents.

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades,la persona interessada presenta la sol·licitud de pagament com també la documentació exigida, però, una vegada examinada aquesta sol·licitud de pagament, es comprova que la factura núm. 1700082, de Viversa, per un import total de 4.009,50 €, de dia 21 de febrer de 2017, i la factura núm. A-129, de Centre Jardineria Ciutadella, SL, per un import total de 2.224,90 €, de dia 23 de febrer de 2017, són anteriors a la sol·licitud d'ajuda que es va presentar el 15 de març de 2017, per tant aquestes factures estan fora del termini establert, segons el punt 2 de l'apartat dotzè, l'actuació subvencionada haurà d'estar realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst en l'apartat quart de la Resolució, que en el punt 3 estableix que de conformitat amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, només seran subvencionables les despeses realitzades després de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini, en aquest cas d'inversió immoble, de dotze mesos comptadors des de l'endemà de la data de la Resolució de concessió de l'ajuda.

5. Atès que les factures abans esmentades s'han emès amb dates anteriors a la sol·licitud de l'ajuda, això és, fora de termini, ja que la sol·licitud de l'ajuda és de dia 15 de març de 2017 i les factures són de 21 de febrer de 2017 i de 23 de febrer de 2017, incompleix les actuacions exigides per ser una actuació subvencionable (obligació de realitzar, pagar i justificar les inversions concedides dins el termini establert), i per tant es tracte d'una inversió no auxiliable.

6. En data 9 de setembre de 2021 es publica al web del FOGAIBA notificació de deficiències i es requereix al beneficiari perquè en el termini de 10 dies hàbils presenti la documentació que falta (La inscripció al ROMA de la trituradora i l'ordre de transferència del pagament de la fra. Núm. FV2/0001179). Transcorregut aquest termini han aportat la sol·licitud de la inscripció al ROMA de la maquinària, però no han aportat l'ordre de transferència de la factura abans esmentada, en el seu lloc han aportat certificat de l'entitat bancària que acredita una transferència a Jose Febrer, SL, per l'import de 7.189,41 € però que fa referència a un núm. de factura (FV2/0001193) que no és la factura que consta en l'expedient (FV2/0001179), per la qual cosa incompleix les actuacions exigides per ser una actuació subvencionable (aportar la documentació justificativa del pagament de l'import de les factures presentades, que entre altres és l'ordre de transferència), i per tant es tracte d'una inversió no auxiliable.

7. Per altra banda, d'acord amb la visita d'inspecció final i amb el compte justificatiu les inversions realitzades són inferiors a les concedides.

El sol·licitant declara que malgrat la diferència, s'han assolit tots els objectius prevists al projecte aprovat.

8. D'acord amb l'apartat novè de la Resolució de convocatòria abans esmentada, referent a subvencions per a inversions en les explotacions agrícoles en els casos en els quals es produeixin desviacions entre la inversió realitzada i l'aprovada, s'ajustarà l'ajuda total concedida a l'import de la inversió realitzada, sempre que la finalitat de la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui susceptible de satisfacció parcial, i sempre que s'acostin de manera significativa al compliment total dels objectius prevists i suposin almenys un 50 % d'execució de la quantitat total d'inversió aprovada a la resolució de concessió inicial.

Aquest ajustament es farà aplicant el percentatge de subvenció que pertoqui a la inversió total justificada. No es reduirà l'import de la subvenció concedida sempre que la inversió executada sigui igual o superior a la màxima auxiliable.

9. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

10. En data 18 d'octubre de 2021 es notifica la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe proposta provisional de resolució de revocació parcial de 14 d'octubre de 2021 per l'incompliment de l'obligació d'haver realitzat, pagat i justificat les inversions concedides dins el termini establert i l'incompliment de justificar el pagament de l'import de les factures presentades, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorregut els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentat cap al·legació.

11. S'ha considerat l'Informe proposta provisional de resolució de 14 d'octubre de 2021, de revocació parcial de l'ajuda concedida a ALGAIARENS SRM, amb NIF ***8201**.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment de la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb ALGAIARENS SRM i acaba amb ALGAIARENS SRM, que suma un import total de  21.680,28 euros, relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import elegible de la despesa és inferior a l'aprovada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 25 de novembre de 2021

El vicepresident en matèria agraria del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX

TITULAR

NIF

NÚM. EXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import que s'ha de revocar

100 % CAIB

Anualitat

ALGAIARENS SRM

***8201**

INEA2017_1/062

50.010,70

28.330,42

21.680,28

21.680,28

2021

 

 

NÚM. BENEFICIARIS: 1

 

 

Palma, 27 de desembre de 2021

El director gerent del FOGAIBA  Mateu Morro Marcé