Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

Núm. 633796
Aprovació definitiva pressupost general exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent transcorregut el termini legalment establert d'exposició al públic del Pressupost General d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici de 2022, sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació, es publica tot seguit, resumit per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

EUROS

 

A. OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

-

2

Imposts indirectes

-

3

Taxes i altres ingressos

1.336.980

4

Transferències corrents

 

5

Ingressos patrimonials

50 €

 

B. OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació d'inversions reals

-

7

Transferències de capital

-

8

Actius financers

-

9

Passius financers

-

TOTAL INGRESSOS 1.337.030 €

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

EUROS

 

A. OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

732.270

2

Despeses béns corrents i serveis

603.160 €

3

Despeses financeres

1.000 €

4

Transferències corrents

600 €

 

B. OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

TOTAL DESPESES 1.337.030 €

PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI DE 2022

NÚM. PLACES

GRUP

 

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

I. Amb habilitació de caràcter nacional

 

 

 

I.1. Secretari-interventor

1

A2

 

II. Escala d'Administració General

 

 

 

II.1. Subescala tècnica

1

A1

 

 

2

A2

 

II.2. Subescala Administrativa

2

C1

 

II.3. Subescala Auxiliar

 

 

 

II.4. Subescala Subalterna

 

 

 

B) PERSONAL LABORAL FIX

 

 

G.C.

AODL

1

B

2

Encarregat gral

1

D

5

Especialista d'ofici (Lampista)

5

D

6

Operari de manteniment

1

D

6

La qual cosa es pública per a general coneixement.

 

Campos, 23 de desembre de 2021

El president Sebastián Sureda Mas