Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 633681
Aprovació inicial Pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquesta Corporació en sessió extraordinària celebrada en data 29 de desembre de 2021 va aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Entitat, Plantilla de Personal i Bases d'Execució de l'exercici 2022.

D'acord amb el que disposa l'art. 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març i pels motius expressats a l'art. 170.2 de l'esmentat Cos Legal, l'expedient queda exposat al públic a la Secretaria, durant un termini de 15 dies a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOIB, per tal de que els interessats puguin examinar-ho i presentar davant el Ple les reclamacions oportunes.

En cas que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

 

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (29 de desembre de 2021)

El batle Antoni Bennasar Pol