Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Núm. 633410
Modificació Ordenança fiscal recollida fems, neteja viària i residus urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per a significar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 2021, va acordar aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, neteja viària i residus urbans.

Tota vegada que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions ni reclamacions es dona per aprovada definitivament i es reprodueix, integra, a continuació:

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS, NETEJA VIÀRIA I RESIDUS URBANS

Article 1

Fonament i naturalesa

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà aplicant una taxa pel servei de recollida de fems, neteja viària i residus urbans, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 58 de la citada Llei 39/1988.

2. Pel caràcter higiènic - sanitari d'aquest servei municipal, és obligatòria la seva recepció i cap persona física o jurídica quedarà eximida del pagament d'aquesta taxa.

Article 2

Obligació del pagament

1. El fet imposable el constitueix la utilització de qualsevol dels serveis que són objecte d'aquesta ordenança.

2. L'obligació del pagament neix des de que tingui lloc o s'autoritzi la prestació del servei, que per tenir la condició d'obligatòria i general s'entén que és utilitzat pels titulars dels habitatges, indústries, comerços, activitats econòmiques, àrees recreatives, refugis de muntanya, quarters militars,  que hi ha a les zones cobertes per l'organització del servei municipal.

Article 3

Subjectes passius

Són subjectes passius, en concepte de contribuents:

1. Respecte als habitatges: les persones físiques o jurídiques propietaris de l'immoble.

2. Respecte a les indústries, comerços, activitats econòmiques, àrees recreatives, refugis de muntanya, quarters militars, als propietaris dels immobles on és realitzen les activitats.

Article 4

Bases imposables i tarifes

Les bases de percepció i tipus de gravamen, queden determinades a la següent tarifa:

TARIFES ANUALS TAXA DE FEMS (expressada amb Euros)

 

TARIFES ANUALS TAXES DE FEMS

RECOLLIDA

TRACTAMENT

TOTAL

1a.

Habitatge

65,02

29,98

95,00

2a.

Habitatge turístics

97,53

44,97

142,50

3a.

Activitats empresarials, de comerç i industrials

 

 

 

3.1

Empresarials

 

 

 

3.1.1

Hotel i Hostatgeria

 

 

 

 

Quantia fixa

1.625,45

749,55

2.375,00

 

Per cada habitació

35,76

16,49

52,25

3.1.2

Hostal i Agroturisme

 

 

 

 

Quantia fixa

1.300,36

599,64

1.900,00

 

Per cada habitació

35,76

16,49

52,25

3.1.3

Bar Cafeteria

1.170,32

539,68

1.710,00

3.1.4

Restaurant

 

 

 

 

Local activitat < 225 m2

1.170,32

539,68

1.710,00

 

Local activitat > 225 m2

1.625,45

749,55

2.375,00

3.1.5

Comerç

 

 

 

 

Local activitat < 100 m2

780,22

359,78

1.140,00

 

Local activitat > 100 m2

975,27

449,73

1.425,00

3.1.6

Quiosc bar amb serveis

845,23

389,77

1.235,00

3.1.7

Quiosquet i souvenir

325,09

149,91

475,00

3.1.8

Aparcament

455,13

209,87

665,00

3.2

Industrials

 

 

 

3.2.1

Embotelladora d'aigua

1.625,45

749,55

2.375,00

4a.

Àrea Recreativa i zona d'acampada

 

 

 

4.1

Àrea recreativa

 

 

 

 

Quantia fixa

747,71

344,79

1.092,50

 

Per taula

65,02

29,98

95,00

4.2

Zona d'acampada

 

 

 

 

Quantia fixa

747,71

344,79

1.092,50

 

Per taula

32,50

14,99

47,49

5a.

Quarter militar

5.526,53

2.548,47

8.075,00

6a.

Gran refugi de muntanya (a partir de 15 places)

 

 

 

 

Quantia fixa

3.575,99

1.649,01

5.225,00

 

Capacitat refugi (per persona)

32,51

14,99

47,50

7a.

Petit refugi de muntanya (menys de 15 places)

 

 

 

 

Quantia fixa

747,71

344,79

1.092,50

 

Capacitat refugi (per persona)

32,51

14,99

47,50

8a.

Escola de primària i ESO

780,22

359,78

1.140,00

9a.

Bodega

975,27

449,73

1.425,00

10a.

Centre d'interpretació, informació, formació i viver forestal

975,27

449,73

1.425,00

11a.

Activitat classificada (tarifa per dia)

136,88

63,12

200,00

12a.

Port de sa Calobra

1.849,11

852,69

2.701,80

13a.

Torrent de Pareis

6.844,00

3.156,00

10.000,00

 

Article 5

Exempcions i bonificacions

1. Han de quedar exempts d'aquesta taxa els immobles situats fora del nucli urbà que formin part d'una explotació agrària o ramadera, la qual cosa s'ha de demostrar mitjançant la presentació del llibre de registre d'explotació.

2. Amb la finalitat d'incentivar econòmicament el reciclatge de fraccions, s'estableix el programa d'inspecció tècnica de residus (ITR), el funcionament del qual es detalla en els subapartats següents.

a) S'estableixen unes bonificacions de les quotes fixades a l'article 4 pels subjectes passius que s'adhereixin al programa TIR en la taula següent:

1a.

Habitatges

10 %

2a.

Habitatges turístics

10 %

3a.

Activitats empresarials, de comerç i industrials.

15 %

4a.

Àrees Recreatives i Zones d'acampada

15 %

5a.

Quarter militar

15 %

6a.

Grans refugis de muntanya (a partir de 15 places)

15 %

7a.

Petits refugis de muntanya (menys de 15  places)

15 %

8a.

Escoles de primària i ESO

15 %

9a.

Vinyes

15 %

10a.

Centre interpretació, informació, formació i vivers forestals

15 %

11a.

Activitats classificades (tarifa per dia)

0 %

b) Per ser admesos al programa ITR, les persones interessades han d'estar al corrent de pagament de la taxa de recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids, i han de sol·licitar-ne l'adhesió, mitjançant l'imprès de compromís, abans del 31 de desembre de l'any anterior i han d'acceptar les condicions següents:

– Acomplir el que s'estableix a l'ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d'Escorca

– Consentir, en presència seva, que membres de l'Ajuntament d'Escorca accedeixin al seu habitatge o local per controlar que se separin, efectivament, les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).

– Consentir el control dels residus que dipositin a les àrees d'aportació.

c) En el cas de no acomplir les condicions establertes en l'apartat anterior, es perd el dret a la bonificació de la quota i s'ha d'abonar la taxa ordinària corresponent.

d) Així mateix, també es pot sol·licitar la inclusió dels immobles deshabitats en el programa ITR.

e) Les parades de mercat no es poden acollir al programa ITR.

f) L'adhesió al programa ITR es prorroga automàticament i de forma indefinida sempre que no la denunciï cap de les parts i que s'acompleixin les condicions establertes pel programa ITR.

3. Queden exempts d'aquesta taxa aquells generadors singulars degudament qualificats que, d'acord amb l'article 17 de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, acreditin documentalment a l'ajuntament realitzar per si mateixos les operacions de gestió dels seus residus mitjançant gestor degudament autoritzat, sempre d'acord amb l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d'Escorca (publicada al BOIB de 27 de desembre de 2016), Pla Director Sectorial de Gestió de  Residus no perillosos de Mallorca (BOIB de 9 de març de 2006) i Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, o normativa que les substitueixi o complementi.

Article 6

Normes per l'aplicació efectiva de la taxa de recollida de fems i de residus urbans

1. Atenent al caràcter obligatori a que es refereix l'article 1.2 de la present Ordenança fiscal, les activitats econòmiques desenvolupades en local situat fora del nucli urbà estaran subjectes a l'aplicació de la present taxa, i contribuiran per les tarifes que els hi corresponguin en aplicació de l'article 4.

2. El batle, previ informe de la Intervenció Municipal, resoldrà les reclamacions presentades referents a la inclusió en el corresponent padró anual de contribuents i dels elements objectius calculats per l'Administració Municipal per a l'aplicació efectiva de la present ordenança fiscal.

Article 7 Normes de gestió i cobrament

1. L'exacció es considerarà meritada amb el naixement de l'obligació de contribuir conforme a l'article 2.2 de la present Ordenança.

2. Respecte als habitatges existents, la tassa es meritarà a partir del dia 1 de gener de cada any. Per a les noves construccions, la taxa es meritarà a partir del primer dia del mes natural següent a la data d'obtenció del certificat de final d'obres, o, en defecte d'aquell, a partir del primer dia del mes natural següent a la data prevista de finalització de les obres. A aquests efectes, la quota serà prorratejada per mesos i serà irreductible.

Les baixes en el padró de fems, només es podran declarar amb motiu de declaració administrativa de ruïna o d'inhabitabilitat manifesta de l'immoble.

Respecte a les activitats industrials, empresarials, comerços, hotels, hostejaries,  la quota es meritarà el dia 1 de gener de cada any, per les que figurin incloses a la matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'exercici anterior. Les altes i baixes sortiran efecte a partir del dia primer del mes següent al que s'iniciï o finalitzi l'activitat. A aquests efectes, la quota serà prorratejada per mesos i serà irreductible.

Respecte a les activitats dels refugis de muntanya, àrees recreatives i zones d'acampades i quarter militar, la quota es meritarà  el dia 1 de gener de cada any. Les altes i baixes sortiran a efecte a partir del dia 1er del següent mes al que s'iniciï o finalitzi l'activitat, la quota serà prorratejada  per mesos i serà irreductible. 

3. Trimestralment, durant els mesos de, març, juny, setembre i desembre es procedirà a confeccionar el padró fiscal de contribuents corresponent al 1r., 2n., 3r., i 4t., trimestre respectivament. Les quotes que resultin hauran de ser satisfetes pels obligats durant el mes següent. Finalitzat aquell, es procedirà al cobrament en via de constrenyiment.”.

4. Finalitzat el termini d'exposició pública, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró, que servirà de base als documents cobradors corresponents.

5. Les altes i baixes que es produeixin durant l'exercici, es liquidaran de forma reglamentària.

6. Les quotes liquidades i no satisfetes durant el termini voluntari de cobrament, es faran efectives pel procediment de constrenyiment, de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.

7. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s'hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, per la declaració de la qual es formalitzarà l'expedient  corresponent, d'acord amb el que preveu el Reglament General de Recaptació.

Article 8 Defraudació i penalitat

En matèria d'infraccions i les corresponents sancions, s'atendrà al que estableix l'Ordenança Municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del Municipi d'Escorca a la Llei General Tributària i altres disposicions que la complementin i desenvolupin.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S'aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2022. Romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

Escorca, 5 de novembre de 2021

 

Escorca, 29 de desembre de 2021

El batle Antoni Solivellas Estrany