Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 633398
Aprovació definitiva Pressupost Municipal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exposat a informació pública el Pressupost Municipal d'aquesta Corporació de l'exercici de 2022 (BOIB. Núm. 167 data 4.12.21), aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2021, i no havent-se formulat cap reclamació ni suggeriment contra el mateix, se té per definitivament aprovat de conformitat a l'establert a l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i en compliment del que estableix l'epígraf  3 de la mateixa disposició, es publica el Pressupost aprovat, resumit per capítols:

INGRESSOS

 

 

Capítol

Denominació

Euros

1

Impostos directes

727.004 €

2

Impostos indirectes

110.000 €

3

Taxes i altres ingressos

154.456 €

4

Transferències corrents

609.273 €

5

Ingressos patrimonials

41.436 €

7

Transferències de capital

0 €

9

Passius financers

0 €

 

TOTAL INGRESSOS

1.642.169 €

 

DESPESES

 

 

Capítol

Denominació

Euros

1

Despeses de personal

896.126 €

2

Despeses de Béns corr. i Serv.

510.293 €

3

Despeses financeres

5.753 €

4

Transferències corrents

86.100 €

6

Inversions reals

97.627 €

7

Transferències de capital

1.000 €

9

Passius financers

45.270 €

 

TOTAL DESPESES

1.642.169 €

PLANTILLA ORGÀNICA PERSONAL 2022

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

Número

Grup

Nivell C.D.

Situació

I) Habilitació de caràcter estatal

1.1  Secretari-Interventor

1

A1

27

COB

II) Escala d'Administració General

2.1  Subescala Auxiliar Adm.

1

C2

13

INT

2.2  Subescala Auxliar Adm.

3

C2

12

INT

III) Escala d'Administració Especial

3.1. Subescala de Serveis Especials

 

 

 

 

3.1.1. Policia local

4

C1

9

COB*

3.1.2. Peó manteniment

1

C2

10

INT**

3.1.3. Arquitecte/a

1

A1

26

COB ***

 

B) PERSONAL LABORAL

 

I ) Personal laboral fix:

1.1  Oficial 1ª Manteniment

1

 

 

COB

1.2  Peó manteniment

2

 

 

INT

II ) Personal laboral temporal :

2.1 Auxiliar Admin.- P.I.J., Biblioteca,

 

 

 

 

Arxiu i Joventut

1

 

 

INT

2.2 Técnic Educador/a

3

 

 

COB

2.3 Educador/a (director escoleta municipal)

1

 

 

COB

2.4 Personal neteja

4

 

 

INT

2.5 Treballador/a – Educador/a social

1

 

 

INT

III) Personal eventual ( Subv. Dedicació exclusiva):

1

 

 

COB****

* Nomenament de funcionari en pràctiques pendent del curs de capacitació i període de pràctiques. Agent Covid 19 des de dia 04/11/2021 fins dia 03/11/2022

** Procés selectiu (concurs) Borsí.

*** Programa de caràcter temporal, no superior a 3 anys ampliable fins a 12 mesos mes (art.10.1.c TREBEP) i acumulacions de funcions. Horari 37,5 hores/setmanals (art. 10.1 e TREBEP).

**** Regidor de dedicació exclusiva (acord de Ple de dia 24 de juny de 2019).

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu, en la forma i el termini que estableix les normes d'aquesta jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l'article 171 de la Llei R.D. Legislatiu 2/2004, 5 de març (TRLRHL).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Llubí, 29 de desembre de 2021

La batlessa Magdalena Perelló Frontera