Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Núm. 633384
Aprovació final Ordenança IAE

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per a significar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de desembre de 2021, va acordar aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost d'activitats econòmiques.

Tota vegada que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions ni reclamacions es dona per aprovada definitivament i es reprodueix, integra, a continuació:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1. Disposició general

L'impost d'activitats econòmiques s'exigirà, de conformitat amb els articles 15.2 i 59.1 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL i en els aspectes en què la llei ho permet, amb la present ordenança fiscal.

Article 2. Coeficients de ponderació

De conformitat amb el que assenyala l'article 86 del RD 2/2000 del text refós de la LRHL, els coeficients de ponderació aplicable a les tarifes de l'impost, determinades d'acord amb la xifra de negocis del subjecte passiu, són:

Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

Des d'1.000.000,00 fins 5.000.000,00

1,29

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00

1,30

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00

1,32

Des de 50.000.000,00 fins 100.000.000,00

1,33

Més de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31

A l'efecte del coeficient a què es refereix aquest article, l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides per aquest, i es determinarà d'acord amb el que preveu el paràgraf c de l'apartat 1 de l'article 82 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL.

Article 3. Coeficients de ponderació de la situació física del local dins del terme municipal

De conformitat amb el que assenyala l'article 87 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL, s'estableixen les següents categories de carrers:

Categoria 1

El nuclis urbans de Lluc, son Massip, Cala Tuent i sa Calobra

Categoria 2

La carretera Ma-10

Els coeficients de ponderació de la situació física del local dins el terme municipal, atenent la categoria del carrer en què radiquin, s'estableix en:

Categoria 1

1,0

Categoria 2

2,0

Article 4. Bonificacions

De conformitat amb el que estableix l'article 88 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL, s'estableixen les següents bonificacions:

  1. Les cooperatives, com també les unions, federacions i confederacions d'aquestes i les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
  2. Una bonificació del 50 % de la quota corresponent per als qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu del seu desenvolupament. El període d'aplicació de la bonificació caducarà un cop transcorreguts cinc anys des de la finalització de l'exempció prevista en el paràgraf b de l'apartat 1 de l'article 82 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL.
  3. Una bonificació del 20% de la quota corresponent, per als qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu del seu desenvolupament. L'aplicació de la bonificació requerirà que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat. S'entendrà que l'activitat s'ha exercit anteriorment sota una altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. El període d'aplicació de la bonificació caducarà un cop transcorreguts cinc anys des de la finalització de l'exempció prevista en el paràgraf b de l'apartat 1 de l'article 82 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL. La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient establert en l'article 86 i modificada, si s'escau, pel coeficient establert en l'article 88, ambdós del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL. En el supòsit que resultàs aplicable la bonificació a què al·ludeix el paràgraf a de l'apartat anterior, la bonificació prevista en aquesta lletra s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar la bonificació de l'esmentat paràgraf a de l'apartat 2.
  4. Una bonificació per creació d'ocupació del 10% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.
  5. Una bonificació del 15% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració. A aquest efecte, es consideraran instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables les previstes i definides com a tals en el Pla de foment de les energies renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i les instal·lacions que permetin la producció conjunta d'electricitat i energia tèrmica útil.

Les esmentades bonificacions tindran caràcter compatible entre si.

Article 5. Període impositiu i meritació 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat de quan es tracti de declaracions d'alta, que abraçarà des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural; en aquest cas les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'exercici de l'activitat.

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorrogables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi el dit cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagi exercit l'activitat.

3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, la meritació es produeix per la realització de cada una d'aquestes, i s'han de presentar les corresponents declaracions en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

Article 6. Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, com també les disposicions dictades per desplegar-les.

Article 7. Infraccions i sancions

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les sancions que hi corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i despleguen.

Disposició transitòria

Les referències a l'articulat de la present ordenança s'han d'entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per una normativa posterior a la seva aprovació.

 

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2022 i romandrà en vigor fins a la seva modificació i derogació expresses.

 

Escorca, 29 de desembre de 2021

El batle Antoni Solivellas Estrany