Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 633373
Nomenament d’auxiliars administratius/ves, funcionaris de carrera de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant aquest edicte es fa públic que  per Resolució de Batlia 2021/656, de data de 9 de desembre de 2021, es va adoptar el següent acord:

“La Junta de Govern, en sessió de data 15 de juliol de 2021 va acordar aprovar les bases per la convocatòria de vuit places, d'auxiliar administratiu/va, funcionaris de carrera de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Vista la publicació efectuada al BOIB núm. 103, de 3 d'agost de 2021 i al BOE 189, de 9 d'agost de 2021.

Vista la Resolució De Batlia Número 2021/509, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos.

Vista la Resolució De Batlia Número 2021/523, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Vistes les actes del Tribunal Qualificador de l'oposició.

Vista l'acta de 23 de novembre de 2021, amb la relació d'aspirants declarats aptes, les qualificacions obtingudes i la proposta de nomenament.

Vist l'establert a les bases 9 i 10 de les bases generals per a la provisió de places de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, aprovades per a la junta de govern en sessió de 13 de desembre de 2001 i publicades al BOIB núm. 35 de 21 de març de 2002.

RESOLC:

Primer.- Nomenar com auxiliars administratives de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb efectes de 3 de desembre de 2021 als següents:

NOM

1r LLINATGE

2N LLINATGE

DNI

MAGDALENA

PASCUAL

SANSO

37335846S

CATALINA MARIA

VIVES

GENOVART

41519517D

MARIONA

LLODRA

GALMES

41522084T

ISABEL 

GALMES

RIERA

41523739E

MARIA ANTONIA

GALMES

SASTRE

43095776D

JERONIA

BALLESTER

CAPELLA

43191909W

Segon.- Nomenar com auxiliars administratiu/va de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar amb efectes de 13 de desembre de 2021 als següents:

NOM

1r LLINATGE

2N LLINATGE

DNI

JAVIER

MARCOS

HERNANDEZ

04852037A

MELISA

PEREZ

FAR

37342534X

 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats/des.”

 

Sant Llorenç des Cardassar, 29 de desembre de 2021

El batle Pep Jaume Umbert