Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 633252
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’enginyer/a industrial taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 23.308 de 20 de desembre de 2021, va acordar el següent:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir dos places d'enginyer/a industrial, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquesta corporació pertanyents a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala Tècnic Superior, grup A, subgrup A1, corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2017 i 2018, en els termes establerts a l'Annex 1 que s'adjunta al present decret. 

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir dos places d'enginyer/a industrial, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquesta corporació pertanyents a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala Tècnic Superior, grup A, subgrup A1, corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2017 i 2018, en els termes establerts a l'Annex 2 que s'adjunta al present decret. 

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva. 

3.- Publicar a la pàgina web www.palma.cat. 

 

Palma, 28 de desembre de 2021

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

ANNEX I.  RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

NÚM

NOM

1

BLANCO RUIZ, SANDRA

2

CARRIO GRAU, MATEO

3

COMPANY SASTRE, FRANCISCO

4

FERNANDEZ DURAN, JULIO

5

FONS ROPERO, ANTONI

6

FORTEZA AMOROS, GASPAR

7

GUTIERREZ BERNAL, MARIA ARACELI

8

GUTIERREZ FERNANDEZ, ALBERT

9

MARTORELL TORRES, ANTONI

10

MESTRE OLIVER, MARGALIDA

11

MONSERRAT QUETGLAS, CATALINA MACIANA

12

PRADO BENNASAR, ESTER

13

RIPOLL AGUILO, PEDRO

14

ROSSIÑOL MIRALLES, BERNAT

15

SANCHEZ FONT, FRANCISCO

16

SUREDA GOMILA, BARBARA

17

TORRES ROSSELLO, GABRIEL

18

USANDIZAGA COLL, MANUEL

19

VICENS COMPANY, FRANCESC

 

ANNEX II RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES

NÚM

NOM

MOTIU EXCLUSIÓ

OBSERVACIONS

1

ADROVER LLOMPART, JERONIA

TITOL UNIVERSITARI D'ENGINYERIA INDUSTRIAL O TITOL QUE HABILITI PER A L'EXERCICI D'AQUESTA PROFESSIO REGULADA

NO ACREDITA LA TITULACIÓ ACADÈMICA

2

AMENGUAL ALVAREZ, JOAN

TITOL UNIVERSITARI D'ENGINYERIA INDUSTRIAL O TITOL QUE HABILITI PER A L'EXERCICI D'AQUESTA PROFESSIO REGULADA

NO ACREDITA LA TITULACIÓ ACADÈMICA

3

HERNANDEZ NICOLAU, MIQUEL

TITOL UNIVERSITARI D'ENGINYERIA INDUSTRIAL O TITOL QUE HABILITI PER A L'EXERCICI D'AQUESTA PROFESSIO REGULADA

NO ACREDITA LA TITULACIO ACADÈMICA