Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 633246
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’ajudant/a d’espais escènics taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 23.304 de 20 de desembre de 2021, va acordar el següent:

 1. Aprovar la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir tres places d'ajudant/a d'espais escènics, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquesta corporació pertanyents a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala Serveis especials, Classe Comeses especials, especialitat Ajudant Espais Escènics, grup Agrupacions Professionals, corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, en els termes establerts a l'Annex 1 que s'adjunta al present decret.

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir tres places d'ajudant/a d'espais escènics, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquesta corporació pertanyents a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala Serveis especials, Classe Comeses especials, especialitat Ajudant Espais Escènics, grup Agrupacions Professionals, corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, en els termes establerts a l'Annex 2 que s'adjunta al present decret.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva.

3.- Publicar a la pàgina web www.palma.cat.

 

Palma, 28 de desembre de 2021

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

ANNEX I. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

NÚM

NOM

1

ABRIL DOVALO, JUAN EUGENIO

2

AMENGUAL NICOLAU, JAUME

3

AMENGUAL PASTOR, MARIA DEL CARME

4

ASENSIO LA O, MARIA DEL ROSARIO

5

BASSA CAMPS, MARIA ISABEL

6

BUENDIA MONTIEL, ERNESTO

7

CAIMARI ABRIL, GEMA

8

CALAFELL RIERA, ROSA MARIA

9

CASTRO SOSA, ENARA

10

CLADERA RAMIS, RAFAEL

11

COLLADO BENNASAR, MARINA

12

FUSTER GONZALEZ, JAIME

13

GALAN DOMINGUEZ, YERAY

14

GAMERO TRIAY, DAVID DANIEL

15

IBAÑEZ GARCIA, MARIO

16

LLADO LLADO, MARGARITA

17

MARTINEZ COMPANY, ELISA MARGARITA

18

NADAL POMAR, TOMEU

19

NIETO LEAL, FRANCISCO JAVIER

20

OLIVA SILVA, MONICA

21

PERAL VALLS, MARIA TERESA

22

RECUERO HERRERO, INES

23

SERVERA TURNES, RAQUEL

24

SINTES GARCIA, ELIONOR

25

SOBERATS SAGRERAS, FERNANDO RAFAEL

26

TRUJILLO PONS, CANDID

27

VIDAL NICOLAU, FRANCISCO

 

ANNEX II  RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES

NÚM

NOM

MOTIU EXCLUSIÓ

OBSERVACIONS

1

MARTINEZ SUAU, JORDI

TAXA

NO ACREDITA ABONAMENT TAXA