Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 633223
Bases reguladores del procés d'avaluació del compliment per concurs de mèrits, destinat a membres del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida, en el marc de la carrera professional horitzontal, per a la designació de dos policies locals de primera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Expedient: 2059/2021

Document: edicte

En data 29 de desembre de 2021 s'ha dictat Resolució de batlia núm. 2021-1985, per la qual s'aproven les bases reguladores del procés d'avaluació del compliment per concurs de mèrits, destinat a membres del Cos de Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida, en el marc de la carrera professional horitzontal, per a la designació de dos policies locals de primera.

 

Santa Margalida, 29 de desembre de 2021

El batle Joan Monjo Estelrich

 

DECRET DE BATLIA

Antecedents

1. En data 23 d'octubre de 2021, a la sessió de la Mesa de Negociació Conjunta, es va procedir a negociar el Sistema objectiu d'avaluació de l'acompliment i els indicadors o mèrits que, de manera ponderada, es presentaven com a proposta per a determinar l'avaluació positiva de la categoria de policia per a implantar el grau de primera.

2. Constant dues places de policia de grau de primera a la Plantilla de Personal de l'exercici 2022.

3. D'acord amb l'article 20.2 de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; l'article 37 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; els articles 16, 17 i 20.3 del TREBEP.

Aquesta batlia, en virtut de les facultats que té conferides i de conformitat amb l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

RESOL:

1.- Aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per a proveir dues places de policia de grau de primera, emmarcada dins de la carrera horitzontal.

2.- Publicar aquesta convocatòria, juntament amb el text íntegre de les seves bases, en el BOIB, en el tauler d'anunci i a la pàgina web de la Corporació, d'acord amb el procediment previst a l'efecte.

Santa Margalida, a data de signatura electrònica

El batle                                    La secretària

Joan Monjo Estelrich                Maria Magdalena Vicens Pons

 

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR DUES PLACES DE POLICIA DE GRAU DE PRIMERA, EMMARCADA DINS DE LA CARRERA HORITZONTAL

PRIMERA.

Objecte de la convocatòria, procediment i normativa

La present convocatòria té per objecte regular el procés per a proveir, com a funcionaris de carrera, 2 places de la categoria de policia local de grau de primera, vacants i dotades pressupostàriament, dins de l'àmbit de la carrera horitzontal, pel sistema objectiu d'avaluació de l'acompliment.

Aquestes places corresponen a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, Grau Primera, de l'Ajuntament de Santa Margalida.

S'aplicaran a aquest procés les presents bases; la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada por la Llei 11/2017, de 20 de desembre; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; articles 16, 17 i 20.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i la Disposició Transitòria Cinquena de la Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les bases d'aquesta convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Corporació.

SEGONA.

Requisits dels aspirants.

Per ser candidat admès en aquesta convocatòria, els interessats han de complir, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés, els requisits següents:

a) Ser policia local funcionari de carrera amb un mínim de deu anys de servei actiu com a funcionari de carrera a l'Ajuntament de Santa Margalida i amb assignació de plaça pròpia al menys durant aquests deu anys.

b) No patir malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desplegament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions les quals es determinin a l'annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d'abril.

c) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per l'exercici de la funció pública.

d) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

e) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

TERCERA Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds per a participar en aquest procés s'ajustaran al model normalitzat de sol·licitud (annex I) i hauran de dirigir-se a la batlia i es presentaran en el Registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableixi l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir del dia següent a aquell en el qual es publiqui la convocatòria en el BOIB. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada degudament, les persones aspirants han d'adjuntar:

a) Un certificat de serveis prestats de mínim deu anys com a policia funcionari de carrera a l'Ajuntament de Santa Margalida

b) Còpia dels mèrits que aporti l'aspirant, d'entre els relacionats a la base sisena.

c) Una declaració responsable ajustada al model normalitzat de l'annex II per la qual es declari que es compleixen tots els requisits de la base segona.

L'Administració pot requerir del sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a prendre part a la convocatòria i per la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

5. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar a la seva sol·licitud. El domicilio i telèfon que figurin a la mateixa es consideraran vàlids a efectes de notificacions, sent responsabilitat exclusiva dels candidats tant les errades descriptives, com la no comunicació durant el procés de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

QUARTA. Admissió i exclusió de les persones aspirants.

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web www.ajsantamargalida.net una resolució per la qual s'aprovarà la relació provisional d'admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió. A la resolució en la qual es publiqui la relació provisional d'admesos i exclosos del procés, constarà la data, l'hora i el lloc en el qual s'hagi de realitzar la valoració dels mèrits per part del Comitè avaluador.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errades i, si se'n produeixen, possibilitar l'esmena de la deficiència en temps i en forma, les persones interessades tenen que comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

2. Els aspirants exclosos o omesos disposaran d'un termini de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació, per a corregir el defecte o adjuntar el documento que sigui preceptiu. En cas de que no s'esmenin dins el termini indicat les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud es tindrà per no presentada.

En els supòsits en que dita sol·licitud no s'hagi presentat en paper en el propi Ajuntament o bé mitjançant la seu electrònica del mateix Ajuntament de Santa Margalida, és requisit indispensable per l'acceptació de l'escrit d'esmena de deficiències, remetre la instància amb el corresponent registre d'entrada al següent correu electrònic mmvicens@ajsantamargalida.net.

Per tant, serà imprescindible dita remissió en la resta de supòsits (presentació d'instàncies en els registres d'altres Administracions o ens distints al del propi Ajuntament de Santa Margalida) i abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

3. Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, en el seu cas, les sol·licituds, el batle dictarà resolució d'aprovació de la relació definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució se farà pública en els mateixos llocs indicats per la resolució provisional.

El fet de figurar a la relació de persones admeses no prejutjarà que se les reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per a participar en el procés selectiu. Si de la documentació original sobre els requisits que pot demanar en qualsevol moment el Comitè, es desprèn que no posseeixen qualcun dels requisits, perdran tots els drets que poguessin derivar-se de la seva participació.

4. Totes les resolucions i actes referides a aquest procés seran objecte de publicitat en el tauler d'anuncis de la pàgina web de la Corporació així com en el Portal de Transparència de la web municipal, en la carpeta “Convocatòries de Treball Públic” i en la subcarpeta “2022”.

QUINTA. Comitè Avaluador.

1. El Comitè Avaluador és col·legiat i la composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, llevat de raons fundades i objectivament motivades.

2. La composició del Comitè ha d'esser predominantment tècnica.

3. Les persones representants sindicals les quals participin en el procés amb les funcions de vigilància i vetlla, han de pertànyer a organitzacions sindicals que tenguin la consideració de més representatives i que comptin amb més del 10% de representants en l'àmbit del municipi de la convocatòria, amb un màxim d'un representant per cada sindicat amb el límit de quatre membres per cada procés.

4. El Comitè estarà constituït per quatre membres i el mateix nombre de suplents:

a) President/a: Designat per l'ajuntament entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda.

b) Dos Vocals: dos vocals designats per l'Ajuntament de Santa Margalida.

c) Un secretari/ària: Designat per l'Ajuntament de Santa Margalida amb veu i vot.

El Comitè ha de constituir-se i actuar amb l'assistència de tots els seus membres, titulars o suplents indistintament. Les decisions s'adoptaran por majoria.

6. El Comitè podrà acordar la incorporació de personal assessor o especialistes que puguin actuar amb veu però sense vot.

7. Els membres del Comitè i els assessors han d'abstindre's d'intervenir quan concorrin les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, hauran de notificar aquesta circumstància a l'autoritat que els va nomenar.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regularà pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.

8. Les decisions adoptades pel Comitè es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015.

SISENA.

Sistema objectiu d'avaluació de l'acompliment: criteris o indicadors d'avaluació per a proveir dues places de policia de grau de primera

Els indicadors hauran de mesurar i valorar la conducta professional, el rendiment i la consecució de resultats.

Indicadors o mèrits a valorar: màxim de 40 punts

- LA TRAJECTÒRIA → MÀXIM DE 10 PUNTS

S'atorgarà 1 punt per any sencer de Servei prestat com a funcionari de carrera de forma ininterrompuda amb plaça pròpia sempre a partir dels deu anys posteriors als mínims requerits per a participar en aquest procés.

- L'ACTUACIÓ PROFESSIONAL DEL FUNCIONARI O FUNCIONARIA → MÀXIM DE 5 PUNTS

S'atorgarà 0,25 punts per cada mes sencer en el qual s'hagin prestat funciones o tasques de categoria superior, assumint responsabilitats addicionals a les pròpies de la categoria de policia.

Aquestes funcions o responsabilitats exercides s'acreditaran mitjançant la presentació de resolucions oficials emeses per l'autoritat competent.

- LA QUALITAT DEL TREBALL REALITZAT → MÀXIM DE 10 PUNTS

S'atorgaran 0,10 punts per cada felicitació o reconeixement oficial pels treballs, mèrits o intervencions realitzats pel policia, que haguessin tingut repercussió mediàtica a medis de comunicació locals o la intervenció en els quals suposi un enlairament d'imatge de la Policia Local de Santa Margalida o bé pel Municipi.

El mèrit o felicitació es podrà acreditar mitjançant felicitació atorgada pel Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida o per Resolució de l'Alcaldia.

- LA FORMACIÓ → MÀXIM DE 10 PUNTS

Es valoraran les titulacions acadèmiques o universitàries, estudis oficials reconeguts i cursos relacionats amb la funció policial, fins un màxim de 10 punts amb la següent estructura.

Titulacions acadèmiques oficials: màxim de 3 punts           

Es valoraran les titulacions acadèmiques de caràcter oficial o equivalent i que estiguin reconegudes pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles.

La valoració com a mèrit d'un títol, implica que no es valorarà el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per a obtenir-lo, excepte en el supòsit de títol de doctor, màster o títol propi de postgrau en el que sí es pugui valorar la llicenciatura o equivalent.

 > Estudis de postgrau:

- Per cada títol de doctor/a: 3 punts.

- Màster: els títols de màster universitaris oficials (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoraran por raó de 0,025 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració d'ensenyaments introduïts pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,075 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per 25 hores lectives, amb un màxim de 2 punts.

- Títols propis de postgrau, es valoraran a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduïts pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim d'1 punt.

En el supòsit en que el màster o títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no mencioni si es tracten de crèdits LRU o ETC, s'entén que els crèdits són LRU i es deuen computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, si són títols oficiales, ó 0,015 per cada crèdit o per cada 10 hores lectives de títols propis.

 > Estudis universitaris:

- Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent: 1,5 punts. 

- Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent: 1 punt.

- Per cada tiol propi de grau: 1,5 punts.

 > Estudis no universitaris:

Per cada titulació acadèmica de tècnic superior de formació professional, o equivalent: 1 punt.

Cursos de formació: màxim de 5 punts

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies del lloc de policia local.

La valoració d'aquest mèrit es realitza d'acord amb el següent barem:

            - L'hora d'aprofitament es valora en: 0,1 punts.

            - L'hora d'assistència es valora en: 0,05 punts.

Un crèdit equival a 10 hores de formació.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, Autonòmica o la Local, les organitzacions sindicals firmants dels acords de formació continua de les Administracions Públiques, les universitats i les escoles tècniques o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos poden tenir qualsevol duració.

Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència, és a dir, no són acumulables.

No es valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques. Tampoc es els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures en la Universitat.

Ofimàtica: màxim de 2 punts

La valoració d'aquest criteri es realitza d'acord amb el següent barem:

- L'hora d'aprofitament es valora en: 0,1 punts.

- L'hora d'assistència es valora en: 0,05 punts.

- Un crèdit equival a 10 hores de formació.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'INAP, l'EBAP, l'Administració de l'Estat, Autonòmica o la Local, les organitzacions sindicals firmants dels acords de formació continua de les Administracions Públiques, les universitats i les escoles tècniques o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel SOIB i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos poden tenir qualsevol duració.

Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència, no són acumulatius.

No se valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques.

Tampoc es valoraran els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures en la Universitat.

- ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS → MÀXIM DE 5 PUNTS

El funcionari podrà aportar aquells mèrits específics que siguin susceptibles de puntuar i que no estiguin contemplats en els apartats anteriors, sempre que dits mèrits estiguin estrictament relacionats amb l'activitat policial o que per les seves característiques intrínseques puguin redundar en un benefici directe a la mateixa.

En aquest apartat es valorarà haver exercit com a policia tutor, la participació activa en les juntes locals de Seguretat, haver estat nomenat membre de Tribunals en els processos selectius per la cobertura de places de policia o per la formació de bosses de treball de policia.

La valoració serà unitària i amb la puntuació de 0,10 punts per actuació acreditada mitjançant nomenament oficial.

SETENA.

La presentació dels mèrits descrits a la base Sisena es presentaran conjuntament amb la sol·licitud inicial de participació en el procés.

Els mèrits podran presentar-se fins la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En cap cas s'acceptarà la presentació de mèrits fora del termini de presentació de sol·licituds inicials.

Respecte als mèrits, únicament podrà presentar-se documentació relacionada amb els inicialment presentats, en l'únic supòsit en que el Comitè avaluador dels mateixos consideri adequat requerir documentació addicional als inicialment presents amb l'únic objecte de resoldre els dubtes que puguin sorgir dels mèrits ja presentats.

El Comitè avaluador procedirà a convocar-se i acte seguit a valorar els mèrits un cop publicada la relació definitiva de persones admeses i excloses.

De la valoració, s'aixecarà una acta a la qual es detallaran les valoracions realitzades dels mèrits presentats, la qual serà objecte de publicació en el tauler d'anuncis físic i de la web de l'Ajuntament de Santa Margalida. Així mateix, totes les resolucions i actes referides a aquest procés, seran objecte de publicació en el Portal de Transparència de la web municipal, a l'apartat “Convocatòries de Treball Públic”, subcarpeta 2022.

Publicada l'acta de valoració dels mèrits, es procedirà a atorgar als interessats, un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà a la publicació, perquè presentin les al·legacions o revisions que considerin oportunes. Conclòs el termini indicat, es procedirà a resoldre les al·legacions o revisions presentades, aixecant acta de la resolució de las mateixes.

En el cas de no presentar-se'n en el termini indicat, les valoracions s'elevaran a definitives.

El Comitè avaluador elevarà a la batlia, les valoracions finals dels mèrits dels o les funcionaris/àries per puntuació decreixent, proposant a atorgar el grau de primera als dos primers classificats que hagin obtingut major puntuació.

OCTAVA.

Atorgament del grau de primera

El batle, com a òrgan competent, procedirà a atorgar el grau de primera als dos policies funcionaris/àries hagin obtingut major puntuació i proposats pel Comitè Avaluador.

En cap cas es poden nomenar policia de grau de primera un nombre d'aspirants superiors al nombre de places convocades, que són dues.

NOVENA.

Impugnació

Contra la convocatòria i les seves bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la batlia en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al qual s'hagin publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb  els articles 123 y 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenció administrativa.

 

ANNEX I SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS PER A PROVEIR DUES PLACES DE POLICIA DE GRAU DE PRIMERA, EMMARCADA DINS DE LA CARRERA HORITZONTAL

SOL·LICITANT

NOM I LLINATGES: ___________________________________________________________

DNI: _______________________________

DIRECCIÓ: _____________________________________

CODI POSTAL: _______________ MUNICIPI: ___________________________

ILLA: _____________________, PROVÍNCIA: ________________________________,

PAÍS: ____________________________________

TELÈFON FIXE: _____________________,

TELÈFON MÒBIL: _________________________,

CORREU ELECTRÒNIC:_______________________________________________________.

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

EXPOSA: Que vista la publicació en el BOIB núm. ……………….. de data ………………..

de…………………….de 202…... de la convocatòria per a proveir dues places de grau de primera, emmarcada dintre de la carrera horitzontal.

ADJUNTA A LA PRESENTA SOL·LICITUD (marqui l'opción SI o NO):

SI // NO → Un certificat de serveis prestats de mínim deu anys com a policia funcionari de carrera a l'Ajuntament de Santa Margalida.   

SI // NO → Còpia dels mèrits que aporti l'aspirant, d'entre els relacionats en la base sisena.

SI // NO →  Una declaració responsable ajustada al model normalitzat de l'annex II per la qual se declari que es compleixen tots els requisits de la base segona.

SOL·LICITA: Que es tengui per presentada la present sol·licitud dintre del termini concedit l'efecte, i sigui admesa per a formar part en el procés esmentat.

(Data),

(Signatura)

 

 

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

 

ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE DE  COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA BASE SEGONA

NOM I LLINATGES: ________________________________________________________

DNI: _______________________________

DIRECCIÓ: _____________________________________

CODI POSTAL: _______________ MUNICIPI: ___________________________

ILLA: _____________________, PROVÍNCIA: ________________________________,

PAÍS: ____________________________________

TELÈFON FIXE _____________________,

TELÈFON MÒBIL: _________________________,

CORREU ELECTRÒNIC:_______________________________________________________.

DECLARA: Que compleix totes i cada una de les condicions exigides a la base segona de la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, sent les següents:

a) ser policia funcionari de carrera amb un mínim de deu anys de servei actiu com a funcionari de carrera a l'Ajuntament de Santa Margalida i amb assignació de plaça en propietat al menys durant aquests deu anys

b) No patir malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desplegament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen a l'annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d'abril.

c) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per l'exercici de la funció pública.

d) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

e) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

(Data),

(Signatura)