Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 626011
Extracte de la Convocatòria de subvencions per als ajuntaments de Mallorca fins a 50.000 habitants per donar suport a la joventut a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Participació i Joventut, per acord de dia 22 de desembre de 2021 i d'acord amb els objectius fixats en el Pla Estratègic de Subvencions de l'any 2022 va aprovar una convocatòria pública d'acord amb l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB 96, de 4 d'agost de 2018).

Codi de convocatòria BDNS: 602015

De conformitat amb el que es preveu als articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és donar suport a les entitats locals perquè puguin desenvolupar polítiques actives de joventut, des de diferents àmbits, i promoure així el benefici sociocomunitari que suposa la implicació de les persones joves en la seva realitat immediata des d'un vessant institucional i recullen els objectius següents: 

 • Facilitar l'exercici de la ciutadania activa de la població jove en accions socials, culturals i educatives no reglades a través de les iniciatives proposades a l'àmbit local.

 • Fomentar models d'hàbits saludables, d'inclusió social i de benestar emocional per al jovent.

 • Desenvolupar accions socioeducatives que afavoreixin l'equitat de gènere i la igualtat d'oportunitats.

2. Beneficiaris

2.1. Ajuntaments de Mallorca, amb una població fins a 50.000 habitants, dividit en dos línies:

 • Línia 1 (L1): Ajuntaments de Mallorca, amb una població igual o inferior a 20.000 habitants i l'entitat local menor de Palmanyola.

 • Línia 2 (L2): Ajuntaments de Mallorca, amb una població superior a 20.000 habitants i inferior a 50.000 habitants.

Les dades referents a la població que es tindran en compte són les que consten a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a 1 de gener de 2020.

2.2. No poden acollir-se a l'ajuda econòmica les entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

3. Actuacions i despeses subvencionables

Dins el objectius de la convocatòria s'han concretat en dues línies d'actuació, segon l'entitat local que les dugui a terme.

3.1. Actuacions subvencionables línia 1 (L1)

3.1. a) Nòmines i Seguretat Social del personal fix o eventual del Servei de Joventut de l'ajuntament o per contracte amb una altra entitat a través de factures que desenvolupin programes, campanyes o projectes de dinamització juvenil organitzades per l'ajuntament.

3.1. b) Programes, campanyes i/o projectes dinamització juvenil i/o informació juvenil que es desenvolupin des de les àrees de joventut. (Mirar glossari, apartat 6.4.)

3.1. c) Activitats de formació de reciclatge i perfeccionament adreçades al personal de dinamització juvenil que contribueixin a una millora del servei de joventut.

Perquè una activitat pugui ser subvencionable no pot haver estat subvencionada en cap altra convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca dins el mateix període d'execució.

3.2. Actuacions subvencionables línia 2 (L2):

3.2. a) Fins al 50 % de les nòmines i Seguretat Social del personal fix o eventual del Servei de Joventut de l'ajuntament o per contracte amb una altra entitat a través de factures que desenvolupin programes, campanyes o projectes de dinamització juvenil organitzades per l'ajuntament.

3.2. b) Programes, campanyes i/o projectes adreçats a les següents temàtiques: informació afectiva-sexual, salut mental, mobilitat, emancipació, treball i/o sobre la posada en marxa de serveis o processos participatius. (Mirar glossari, apartat 6.4.)

3.2. c) Desenvolupament d'un Pla local de Joventut participat i dirigit a la població (de 16 a 30 anys). Amb les següents fases:

a) Publicitat i informació prèvia a agents implicats.

b) Anàlisi de la realitat i avaluació de l'anterior pla, si n'hi ha.

c) Procés de recollida de propostes.

d) Tractament de la informació obtingut al punt b i c. 

e) Preparació de les primeres línies d'elaboració.

f) Retorn als joves i redacció del pla.

g) Aprovació del pla per Ple i difusió.

3.3. Qualsevol de les actuacions subvencionades han d'anar destinades únicament a joves d'entre 12 i 30 anys, a excepció de l'apartat 6.2.c).

3.4. Glossari de termes

El present glossari conté la definició de termes de la Convocatòria de subvencions per als ajuntaments de Mallorca de menys de 50.000 habitants per donar suport a la joventut a l'any 2022, per tal de poder interpretar i aclarir conceptes:

 • Pla: Es tracta d'un guió sistemàtic que s'elabora abans de realitzar una acció.

 • Programa: Conjunt de projectes relacionats, que es poden executar a l'hora o seqüencialment, amb els mateixos objectius.

 • Campanya: Conjunt d'actuacions amb un mateix fil conductor que es duen a terme amb la intenció de difondre una idea concreta.

 • Projecte: Conjunt d'accions interrelacionades, integrades en una mateixa planificació, que s'executen coordinadament, amb l'objectiu d'aconseguir una meta concreta, durant un període de temps determinat. El projecte pot formar part d'un programa o pla més ampli.

 • Activitat: Acció puntual que es desenvolupa en el marc d'un projecte o campanya.

 • Esdeveniment: Fet o succés puntual de rellevant importància que es troba programat en el marc d'un projecte o una campanya.

3.5. Es consideren subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l'actuació subvencionada, resulten estrictament necessàries i s'efectuen en el període d'elegibilitat de les despeses establert en l'apartat 6.6. d'aquesta convocatòria.

En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor de mercat.

Les despeses subvencionables d'aquesta convocatòria són les següents:

 • Costs laborals del personal vinculat a la regidoria de joventut i/o al servei de dinamització i/o d'informació juvenil, encara que sigui de manera proporcional, excepte els que s'esmenten en el punt 7 d'aquestes bases.

 • Despeses corrents derivades de l'actuació subvencionable: arrendament d'instal·lacions, d'equipaments, de vehicles o de maquinària que expressament s'hagin contractat per dur a terme l'activitat subvencionada.

 • Materials divulgatius, informatius. En aquest apartat, s'inclouen, entre d'altres, tot tipus de publicacions o materials que informin de l'actuació subvencionable o el promocionin, com un programa d'activitats de l'actuació subvencionable, un reportatge informatiu sobre algun aspecte de l'activitat subvencionada, cartelleria, plans, tríptics.

 • Béns consumibles en general. S'inclouen els béns fungibles directament relacionats amb l'actuació subvencionable, com material de papereria, ferreteria, etc.

 • Assegurances d'accidents i de responsabilitat civil directament relacionades amb l'acció concreta objecte de la subvenció.

 • Transport, muntatge i desmuntatge d'instal·lacions temporals.

 • Serveis de neteja, vigilància, ambulància i altres serveis personals directament relacionats amb l'activitat subvencionada.

3.6. El període d'elegibilitat de les despeses subvencionables és el comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, inclusivament. La data d'emissió de les factures o dels justificants de despesa ha de ser dins aquest període.

4. Finançament i import màxim

4.1. D'acord amb el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2022, es destina un import de tres-cents mil euros (300.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària corresponent del pressupost de 2022. RC de futur amb núm. d'operació  220219000784 de 240.000 € (Línia 1) i una altra RC de futur amb núm. d'operació 220219000785 de 60.000 € (Línia 2). Per concedir subvencions a ajuntaments de Mallorca de fins a 50.000 habitants per donar suport a la joventut.

Tenint en compte que l'aprovació de l'expedient s'ha tramitat com anticipat de despesa la quantia prevista per a la convocatòria, té caràcter estimat, per la qual cosa la concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

4.2. Les subvencions que s'atorguin s'adjudicaran fins a exhaurir el límit del crèdit pressupostari inicial, sempre que es compleixin els requisits legals d'aquesta convocatòria, d'altres normes aplicables i en funció de l'índex de població juvenil de cada ajuntament, d'acord amb els barems següents:

Línia 1 (L1):  Ajuntaments de 20.000 o menys habitants

≤ 15 % ------------------------------------ 5.500,00 €

De 15,01 % a 16 % --------------------- 6.500,00 €

≥ 16,01 % -------------------------------- 8.000,00 €

Línia 2 (L2): Ajuntaments de més de 20.000 i menys de 50.000 habitants

≤ 17 % ------------------------------------ 10.000,00 €

≥ 17,01 % -------------------------------- 15.000,00 €

Es consideraran les dades de població juvenil disponibles a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a 1 de gener de 2020 per al col·lectiu d'entre 15 i 29 anys (darrera data publicada). Població per illa i municipi de residència, sexe i grup d'edat. Població > Padró (xifres oficials de població).

Unitat de mesura: nombre de persones

Període de referència: revisió del padró 01/01/2020

Darrera actualització: 20210223 09:32

 

 

Població entre     (15-29)

Total edat

% Jovent

1

Alaró

845

5.617

15,04%

2

Alcúdia

3.930

20.819

18,87%

3

Algaida

739

5.793

12,75%

4

Andratx

1.825

11.433

15,96%

5

Ariany

113

902

12,52%

6

Artà

1.313

7.984

16,44%

7

Banyalbufar

66

523

12,61%

8

Binissalem

1.368

8.756

15,62%

9

Búger

135

1.087

12,41%

10

Bunyola

1.120

6.895

16,24%

11

Campanet

413

2.648

15,59%

12

Campos

1.607

11.283

14,24%

13

Capdepera

2.220

12.158

18,25%

14

Consell

607

4.125

14,71%

15

Costitx

165

1.329

12,41%

16

Deià

98

630

15,55%

17

Escorca

24

208

11,53%

18

Esporles

778

5.113

15,21%

19

Estellencs

39

327

11,92%

20

Felanitx

2.991

18.202

16,43%

21

Fornalutx

103

679

15,16%

22

Inca

5.665

33.679

16,82%

23

Lloret de Vistalegre

190

1.437

13,22%

24

Lloseta

970

6.122

15,84%

25

Llubí

343

2.298

14,92%

26

Llucmajor

5.739

37.752

15,20%

27

Manacor

7.908

44.527

17,76%

28

Mancor de la Vall

206

1.528

13,48%

29

Maria de la Salut

309

2.245

13,76%

30

Marratxí

6318

37.724

16,74%

31

Montuïri

435

2.987

14,56%

32

Muro

1.178

7.394

15,93%

33

Palmanyola

324

2.137

15,16%

34

Petra

466

2.942

15,83%

35

Pollença

2.726

16.658

16,36%

36

Porreres

803

5.576

14,40%

37

Pobla (Sa)

2.307

13.764

16,76%

38

Puigpunyent

299

2.044

14,62%

39

Sencelles

457

3.370

13,56%

40

Sant Joan

290

2.145

13,51%

41

Sant Llorenç des Cardassar

1.406

8.742

16,08%

42

Santa Eugènia

260

1.641

15,84%

43

Santa Margalida

2.198

12.797

17,17%

44

Santa Maria del Camí

1.131

7.486

15,10%

45

Santanyí

2.028

12.373

16,39%

46

Selva

536

4.080

13,13%

47

Salines (Ses)

718

5.096

14,08%

48

Sineu

589

4.030

14,61%

49

Sóller

2.229

13.634

16,34%

50

Son Servera

2.210

11.817

18,70%

51

Valldemossa

284

2.009

14,13%

52

Vilafranca de Bonany

578

3.466

16,67%

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)

4.3. Cada entitat sol·licitant pot demanar fins a un màxim de l'import que li pertoca segons el tant per cent de la població juvenil d'acord amb el criteri establert en el punt anterior.

En el cas que l'entitat sol·liciti més import del que li correspon en funció del que s'estableix en el punt 8.2., només es concedirà el màxim que li pertoqui.

No obstant això, quan la quantia del crèdit de la convocatòria no sigui suficient per cobrir el 100 % del pressupost de la convocatòria, la darrera persona beneficiària segons l'ordre d'entrada derivat del registre rebrà com a màxim l'import romanent.

4.4 Si no es concedeixen les quanties inicialment previstes per a les diferents línies, per manca de sol·licituds o per no acreditar la condició de beneficiari, es pot traspassar indistintament el crèdit romanent d'una línia a l'altra, si, d'acord amb les sol·licituds presentades, és convenient incrementar la dotació pressupostària per atendre totes les sol·licituds.

Les subvencions que s'atorguin s'adjudicaran fins a exhaurir el límit del crèdit pressupostari inicial, sempre que es compleixin els requisits legals d'aquesta convocatòria i de la resta de normes aplicables.

5. Termini i lloc de presentació de la sol·licitud

5.1. El termini per presentar les sol·licituds i tota la documentació és de trenta (30) dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Si el darrer dia és inhàbil, el termini s'allarga fins al dia hàbil següent.

5.2. Els ajuntaments han de dirigir la sol·licitud, la justificació, els annexos i tota la documentació a la Direcció Insular de Participació i Joventut del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, identificat amb el codi DIR LA0015208, a través del Registre Electrònic del Consell de Mallorca.

Els documents s'han d'aportar amb signatura vàlida, d'acord amb l'article 10.2. de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Si la sol·licitud o la documentació presentada no reuneix els requisits exigits o no l'acompanyen els documents preceptius, no es pot valorar. En aquest cas, l'òrgan instructor ha de requerir a les persones interessades que esmenin la falta o aportin els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment corresponent. Si esmenen la documentació, s'ha d'aplicar el que es disposa en el punt 5.2. d'aquesta convocatòria, si no ho fan, es considerarà que n'han desistit.

6. Bases reguladores

l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018), i  la resta de la normativa que hi sigui aplicable.

comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no es formula el requeriment previ, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació.

  

Palma, 22 de desembre de 2021

La secretària tècnica del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Rosa Mª Cañameras Bernaldo