Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 622775
Aprovació inicial pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle de l'Ajuntament de Calvià fa saber que en sessió plenària celebrada el 21 de desembre de 2021 s'ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2022, pels següents imports:

AJUNTAMENT

102.303.341,58

I.M.E.B

8.484.947,46

CALVIA 2000, S.A

35.142.148,11

LLAR DE CALVIA, S.A

3.853.725,00

LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ

4.516.876,07

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

1.900.610,93

PRESSUPOST CONSOLIDAT

132.297.215,74

D'acord amb l'establert en els articles 169.1 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic durant un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Així mateix, d'acord amb el que disposen els articles 126 i 127 del RDL 781/1986, es transcriu a continuació, la plantilla resumida de personal funcionari i laboral aprovada per l'Ajuntament en Ple.

 

Calvià, 21 de desembre de 2021

El batle Alfonso Rodríguez Badal

 

 

 

PLANTILLA  DE LA CORPORACIÓ

 

 

PLANTILLA DE LA CORPORACIÓN

 

 

 

 

 

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 PERSONAL FUNCIONARIO

 

 

 

PLACES PLAZAS

GRUP GRUPO

 

 

 

HABILITATS ESTATALS

 

 

HABILITADOS ESTATALES

1

A1

SECRETARI/ÀRIA  SECRETARIO/A

1

A1

INTERVENTOR/A INTERVENTOR/A

1

A1

TRESORER/A  TESORERO/A

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

 

 

 

26

A1

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. TÈCNICA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. TÉCNICA.

 

 

 

12

A2

ESCALA D'ADMÓN. GENERAL. SUB. GESTIÓ

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. GESTIÓN

 

 

 

35

C1

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA.

 

 

 

103

C2

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. AUXILIAR.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. AUXILIAR.

 

 

 

4

AAPP

ESCALA DE ADMÓ. GENERAL. SUB. SUBALTERNA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. SUBALTERNA.

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

 

2

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMESTIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO/A

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TÈCNIC/A SUPERIOR EN COMUNICACIONS

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TÉCNIC/A SUPERIOR EN COMUNICACIONES

 

 

 

14

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ARQUITECTE/A.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ARQUITECTE/A.

 

 

 

4

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. BIOLOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. BIOLOGIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECOPROJECTES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ECOPROYECTOS

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECCP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ING. CAMINOS CANALES Y PUERTOS

 

 

 

4

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECONOMISTA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ECONOMISTA.

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ENGINYER/A INDUSTRIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INGENIERO/A INDUSTRIAL.

 

 

 

1

A1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ENGINYER/A INFRAESTRUCTURES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INGENIERO/A INFRAESTRUCTURAS

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. INEF.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INEF.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. MEDICINA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. MEDICINA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERVEIS ESPECIAL.CLASSE COMESOS ESPECIALS. GRUP A

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERVICIOS ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. GRUPO A

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PEDAGOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PEDAGOGIA.

 

 

 

7

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PSICOLOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PSICOLOGIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PSICOPEDAGOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PSICOPEDAGOGIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. VETERINÀRIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. VETERINARIA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. TÈCNIC/A PREV RRLL

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. TÉCNICO/A PREV RR.LL.

 

 

 

7

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. IFOC.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. IFOC.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. IGUALTAT.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. IGUALDAD.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. GEÒGRAF/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. GEÓGRAFO/A

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMÁTICA.

 

 

 

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEGORÍA TITULAT/ADA SUPERIOR. GESTOR/A DOCUMENTAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEGORIA TITULADO/A SUPERIOR. GESTOR/A DOCUMENTAL.

 

 

 

2

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEGORÍA TITULAT/ADA SUPERIOR. TÈCNIC/A PATRIMONI.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEGORIA TITULADO/A SUPERIOR. TÉCNICO/A PATRIMONIO.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A RESTAURACIÓ BIENES ARQUEOLÒGICS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A RESTARUACIÓN BIENES ARQUEOLÓGICOS.

 

 

 

1

A2

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMÁTICA.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICO/A

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. CARTÒGRAF/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. CARTÓGRAFO/A

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

 

 

 

2

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ENGINYER/A TÈCNIC AGRÍCOLA

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMESTIDOS ESPECIALES. INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A PROTECCIÓ CIVIL.

ESCAL DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA. CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORÍA TGM. TÈCNICO/A PROTECCIÓN CIVIL.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A TURISME.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A TURISMO.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EMPRESARIALS

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EMPRESARIALES

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERVEIS ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERVICIOS ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES

 

 

 

7

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. DUE EMPRESA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. DUE EMPRESA.

 

 

 

2

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ETOP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. I.T.O.P.

 

 

 

3

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. RELACIONS LABORALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. RELACIONES LABORALES.

 

 

 

13

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TREBALL SOCIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TRABAJO SOCIAL.

 

 

 

3

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EDUCACIÓ SOCIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EDUCACIÓN SOCIAL.

 

 

 

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. SERVEIS SOCIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. SERVICIOS SOCIALES.

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INSPECTOR DE COMERÇ

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INSPECTOR DE COMERCIO

 

 

 

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

 

 

 

1

C1

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A COMUNICACIONES.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A COMUNICACIONS.

 

 

 

9

C1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A.

 

 

 

9

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A. ATP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A. ATP

 

 

 

1

C1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. PROGRAMADOR/A INFORMATIC/A.

 

 

 

4

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.TÈCNIC/A ESPTA. EN INFORMÀTICA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.TÉCNICO/A ESPTA. EN INFORMATICA.

 

 

 

2

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ZELADOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. CELADOR/A.

 

 

 

3

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNIC/A AUXILIAR.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICO/A AUXILIAR.

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNICA AUXILIAR.TÈCNIC/A DE GIS.

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICA AUXILIAR.TÉCNICO/A DE GIS.

 

 

 

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNICA AUXILIAR. DELINEANT/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICA AUXILIAR. DELINEANTE/A.

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA AUXILIAR. TÈCNIC/A PREVENCIÓ (NIVELL INTERMIG)

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA AUXILIAR. TÉCNICO/A PREVENCIÓN (NIVEL INTERMEDIO)

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS. DINAMITZADOR/A D'OCUPACIÓ

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. DINAMIZADOR/A DE OCUPACIÓN

 

 

 

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS. COORD. PROTECCIÓ CIVIL I PLATGES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. COORD. PROTECCIÓN CIVIL Y PLAYAS

 

 

 

5

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

 

 

 

13

C2

ESCALA D' ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. OPERADOR/A DE RÀDIO.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. OPERADOR/A DE RADIO.

 

 

 

2

AAPP

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL

 

 

 

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. MAJOR

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. MAYOR

 

 

 

4

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. INSPECTOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. INSPECTOR/A.

 

 

 

9

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. SUBINSPECTOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. SUBINSPECTOR/A.

 

 

 

24

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. OFICIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. OFICIAL.

 

 

 

150

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. POLICIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. POLICIA.

 

 

 

 

 

PERSONAL D'OFICIS

 

 

 

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. ENCARREGAT/DA EN CAP.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIPS. ENCAREGADO/A JEFE.

 

 

 

8

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. MESTRE/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. MAESTRO/A.

 

 

 

31

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. OFICIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. OFICIAL.

 

 

 

35

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. AJUDANT/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. AYUDANTE/A.

 

 

 

50

AAPP

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. OPERARI/ÀRIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. OPERARIO/A.

 

 

 

 

 

B) PERSONAL LABORAL

 

 

 

1

A1

TÈCNIC/A SUPERIOR. PERIODISME

TÉCNICO/A SUPERIOR. PERIODISMO

 

 

 

1

A1

TÈCNIC/A SUPERIOR. PSICOLOGIA

TÉCNICO/A SUPERIOR. PSICOLOGIA

 

 

 

1

C1

INFORMADOR/A TURÍSTICA

INFORMADOR/A TURÍSTICA

 

 

 

2

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

 

 

 

2

AAPP

OPERARI/ÀRIA

OPERARIO/A