null BOIB, butlletí oficial
Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 619434
Decret 52/2021 de 20 de desembre pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2022 a l’efecte del còmput administratiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix en l'article 30.7 que l'Administració General de l'Estat i les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, han de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis. El calendari aprovat per les comunitats autònomes ha de comprendre els dies inhàbils de les entitats locals corresponents al seu àmbit territorial, a les quals és aplicable. Aquest calendari s'ha de publicar abans del començament de cada any en el diari oficial que correspongui, així com en altres mitjans de difusió que en garanteixin un coneixement generalitzat.

D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015, del còmput de dies hàbils s'han d'excloure els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius.

Finalment, d'acord amb l'article 30.8 de la Llei 39/2015, la declaració d'un dia com a hàbil o inhàbil a l'efecte del còmput de terminis no determina per si mateixa el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes administracions.

D'altra banda, d'acord amb l'article 31.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i executiu del règim jurídic de la Comunitat Autònoma.

De conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, les jornades especials i els descansos, el Consell de Govern, en la sessió de 8 de març de 2021 va aprovar el calendari de festes per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març de 2021).

Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia .20 de desembre de 2021,

DECRET

Article únic

Es fixa el calendari de dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis administratius que ha de regir durant tot l'any 2022 a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes següents:

Són dies inhàbils en tot l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més dels dissabtes i diumenges, les festes laborals d'àmbit nacional i d'aquesta comunitat autònoma que s'indiquen a continuació:

1 de gener

Cap d'Any

6 de gener

Epifania del Senyor

1 de març

Dia de les Illes Balears

14 d'abril

Dijous Sant

15 d'abril

Divendres Sant

18 d'abril

Dilluns de Pasqua

15 d'agost

Assumpció de la Verge

12 d'octubre

Festa Nacional

1 de novembre

Dia de Tots Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució

8 de desembre

Immaculada Concepció

26 de desembre

Dilluns següent al Dia de Nadal

Així mateix, són dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies de les respectives festes locals, que consten en l'annex de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d'agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021).

Són dies inhàbils de la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als efectes del que preveu l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a més dels dissabtes i diumenges, els dotze dies inhàbils prevists en l'apartat a) anterior, en tot l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per contra, als efectes de la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, són hàbils els dies prevists en l'apartat b) anterior.

Disposició final única

1. Aquest Decret s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en aquest darrer.

2. A l'efecte de la difusió del contingut d'aquest Decret, se n'ha d'informar en el web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de manera destacada i en la seu electrònica de la administració respectiva.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

 

La presidenta (Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

Mercedes Garrido Rodríguez