Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 595712
Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomanda de la presidenta de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d’abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix a l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos al BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, de l'ens o de la institució que emana el text.

Per una altra part, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació del personal, a més de totes les actuacions que en aquesta matèria li siguin encarregades, sense perjudici de les funcions que corresponguin a la presidència.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral».

 

Palma, 30 de novembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomanda de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021,

segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

  

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu d'un tècnic o d'una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes de recerca clínica bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral».

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern, de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern, de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el que fa referència a la selecció del personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció i posterior contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral», amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de grau o equivalent en Psicologia.

 • Acreditar com a mínim el nivell B2 de català.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text Refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) permeti l'accés a l'ocupació pública.

 • Posseir la capacitat funcional per a l'execució de les tasques.

 • Tenir complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • No haver patit un acomiadament mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, d'òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en inhabilitació o en una situació equivalent, ni haver rebut una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin els requisits.

II. Funcions

 • Dissenyar l'estudi d'anàlisi de l'estat emocional a l'entorn de l'HUSE i la seva possible afectació en els pacients.

 • Avaluar els resultats de l'estudi i dissenyar propostes específiques per executar-les dins de l'àrea de gestió de Recursos Humans.

 • Integrar en la filosofia de la institució els resultats de l'estudi i l'aplicació de la gestió emocional com a part del desenvolupament de persones.

 • Prestar suport i fer entrenament (coaching) a les unitats o als professionals afectats per situacions de distrès laboral.

 • Conèixer el règim social, jurídic i econòmic de l'organització en l'àmbit empresarial en recursos humans per fer plenament efectives i funcionals les mesures proposades en el projecte.

 • Elevar a la Gerència de l'Hospital un pla d'intervenció per abordar i tractar el personal de l'HUSE.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Carretera de Valldemossa, 79, Son Espases, Edifici S, primera planta) o mitjançant un missatge de correu electrònic al Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es)[1].

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins del termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu, amb les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència. S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

A l'IdISBa existeix una reserva del 7 % dels llocs de treball per a les persones amb discapacitat, segons el Reial Decret Llei 5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no esta reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dr. Josep Pomar Reynés, director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases.

 • Sr. José Lladó Iglesias, director de Gestió de l'Hospital Universitari Son Espases.

 • Sra. Ruth Martón Sobredo, subdirectora de Recursos Humans de l'Hospital Universitari Son Espases

 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, qui actuarà com a secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, amb un informe previ motivat, la convocatòria deserta a causa de la falta d'adequació dels candidats.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada que acabi el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants que siguin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es farà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte per obra i servei a temps complet (37,5 hores setmanals) amb una durada d'1 any, prorrogable fins a tres 3 anys.

Remuneració: 29 500 euros bruts anuals (12 pagues; pagues extres prorratejades).

Ubicació: Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguen les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia o d'una còpia compulsada de la documentació següent:

 1. Experiència professional: mitjançant un certificat firmat per la persona responsable de l'entitat en la qual s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si no és possible, s'han de presentar el contracte i la vida laboral.

 2. Titulació acadèmica: còpia d'ambdues cares del títol.

 3. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o dels diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

 4. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant una còpia del certificat expedida per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de prestigi reconegut).

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver presentat inicialment còpies no compulsades, a l'entrevista s'haurà de presentar la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats, d'acord amb el barem que apareix a continuació, a més d'una entrevista personal.

​​​​​​​​​​​​​​1. Experiència professional (4 punts màx.)

 • Experiència laboral en un lloc de feina similar a entitats públiques sanitàries: 0.08 punts per mes de treball acreditat. (3 punts màx.)

 • Experiència laboral en un lloc de feina similar en entitats privades o públiques en altres àmbits: 0.05 punts per mes de treball acreditat. (1 punt màx.)

2. Formació relacionada amb el lloc de treball (3 punts màx.)

 • Diplomatura o grau en relacions laborals, ADE, Econòmiques o Ciències Empresarials: 2 punts.

 • Formació en direcció de recursos humans: 0.020 punts per hora de formació. (1.5 punts màx.)

 • Formació en desenvolupament organitzacional, entrenament (coaching) executiu i de grups: 0.020 punts per hora de formació. (1 punt màx.)

 • Formació en riscos laborals: 0.020 punts per hora de formació. (0.5 punts màx.)

3. Nivell de català (2 punts màx.)

 • Nivell C1: 1.5 punts.

 • Nivell Llenguatge Administratiu: 1 punt.

4. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre l'experiència i la formació així com sobre el projecte que se vulgui abordar amb relació a l'objecte de la convocatòria en l'àmbit organitzatiu i de gestió.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En cas que l'entrevista es faci virtualment, la documentació original ha de ser presentada quan així ho sol·liciti el Departament de Recursos Humans. No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en la via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 30 de novembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomanda de la presidenta de la Fundació, de 23 d‘abril de 2021,

segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

 

​​​​​​​ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral»

Nom:  ........................................................    Llinatges:  ......................................................

DNI/NIE:  .............................................................................................................................

Adreça: .................................................................................................................................

Telèfon de contacte: ..............................................................................................................

Adreça electrònica: ...............................................................................................................

EXPÒS

Que he tengut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral».

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Documents 1)

  • Títol de formació pertinent.

  • Nivell B2 de llengua catalana.

 • Fotocòpia del DNI o del NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada

 DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per a l'execució de les tasques.

 • No haver sofert un acomiadament mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, d'òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en inhabilitació o en una situació equivalent, ni haver rebut cap sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos terminis, l'accés a l'ocupació pública.

Així, per tot el que he exposat

SOL·LICIT

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte “Suport emocional a professionals per distrès laboral.

Palma, _______de__________________de

Firma​​​​​​​

 

​​​​​​​ANNEX 3  AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació

per al projecte “Suport emocional a professionals per distrès laboral

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

NÚM. DOC.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4

 

 

 

Experiència laboral en un lloc de feina similar a entitats públiques sanitàries: 0.08 punts per mes de treball acreditat

3

 

 

 

Experiència laboral en un lloc de feina similar en entitats privades o públiques en altres àmbits: 0.05 punts per mes de treball acreditat

1

 

 

 

2. FORMACIÓ RELACIONADA

3

 

 

 

Diplomatura o grau en relacions laborals, ADE, Econòmiques o Ciències Empresarials: 2 punts

2

 

 

 

Formació en direcció de recursos humans: 0.020 punts per hora de formació

1.5

 

 

 

Formació en desenvolupament organitzacional, entrenament (coaching) executiu i de grups: 0.020 punts per hora de formació

1

 

 

 

Formació en riscos laborals: 0.020 punts per hora de formació

0.5

 

 

 

3. NIVELL DE CATALÀ

2

 

 

 

Nivell C1: 1.5 punts.

1.5

 

 

 

Nivell Llenguatge Administratiu: 1 punt.

1

 

 

 

4. ENTREVISTA

1

X

 

 

TOTAL

 

 

* És necessari especificar i numerar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: Núm. Doc 3.1 - certificat C1 català de l'EOI).

[1]Els documents que s'adjuntin en el missatge de correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits en un únic ZIP.