Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 595616
Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen i regulen la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

PREÀMBUL

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix, en l'article 14, dins els drets en relació amb les administracions públiques, que «Sens perjudici del que disposa la legislació bàsica de l'Estat, una llei del Parlament de les Illes Balears ha de regular el dret a una bona administració i a l'accés als arxius i registres administratius de les institucions i administracions públiques de les Illes Balears». El mateix Estatut, en l'article 15, reconeix igualment el dret de participació de tota la ciutadania de les Illes Balears, de forma individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma.

La Llei que va regular el dret a la bona administració i l'accés als arxius i registres va ser la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, si bé, actualment, les qüestions de transparència i bon govern s'han d'interpretar en el marc de la normativa bàsica, constituïda fonamentalment per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, dret d'accés i bon govern.

La Llei 4/2011, de 31 de març, esmentada, recull, en l'article 3, entre els principis que informen la bona administració i el bon govern i que es desenvolupen en la mateixa Llei: el de participació ciutadana, el d'informació administrativa, el de transparència, el de responsabilitat i rendició de comptes i el que anomena principi de governança. Concretament, la lletra l) de l'article 3 explica que per governança s'entenen «les normes, els processos i els comportaments que afecten la qualitat de l'exercici del poder o hi influeixen, basats en els principis d'obertura, de participació, de responsabilitat, d'eficàcia i de coherència», com a «nova forma d'entendre la interacció de les instàncies públiques tradicionals, els entorns cívics i econòmics i la ciutadania», alhora que persegueix la «coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques i a l'interior de cadascuna, per fer possible el desenvolupament d'un “govern multinivell”».

Tots aquests aspectes, sobretot el concepte de governança, recollits en l'esmentada Llei, conflueixen en el que actualment es coneix com a govern obert, el qual pretén aprofundir en els valors democràtics per atendre les cada vegada més grans demandes de la ciutadania de participació, transparència, integritat i col·laboració en les decisions públiques.

En definitiva, podríem entendre per govern obert el model de govern o d'administració que té com a objectiu l'augment de la implicació de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics i la millora en la presa de decisions públiques, mitjançant la transparència de la seva actuació i la rendició de comptes per les seves accions, la participació i l'escolta de la ciutadania, la col·laboració amb altres actors, l'obertura i la reutilització de les dades, tot això amb aprofitament dels avenços tecnològics, sobre la base de més diàleg i equilibri entre els qui governen i la resta de la ciutadania.

Recollint totes aquestes idees i nous paradigmes, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, va incloure un article, el 64, anomenat precisament «Govern obert», en què s'indica que el Govern i els seus membres han de «garantir la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana en els assumptes públics». Hi afegeix que, per complir aquests objectius, s'ha d'informar de manera clara i comprensible dels serveis, plans, programes i activitats que desenvolupin; publicar informació d'interès públic, implantar mecanismes i espais per escoltar la ciutadania, aprofitant sobretot les noves tecnologies; facilitar la rendició de comptes, i garantir l'obertura i la publicació d'estadístiques i dades públiques per als ciutadans i entitats públiques i privades, en formats reutilitzables i accessibles telemàticament.

Aquesta mateixa Llei impulsa, en l'article 51, la transparència i la participació ciutadana en el procediment d'elaboració normativa a través de la web a fi que la ciutadania tengui accés permanent a la informació i, al seu torn, es faciliti la participació i la presentació de suggeriments per mitjans telemàtics. Amb aquesta finalitat, el Portal de Govern Obert dona accés als portals de participació i de transparència, així com al de dades obertes.

El govern obert es refereix, per tant, a qüestions molt diverses i que afecten de forma transversal tots els òrgans del Govern de les Illes Balears, així com els ens del sector públic que té adscrits, ja que cadascun s'ha de comprometre a avançar en les polítiques públiques relacionades amb aquest concepte.

Per tot això, resulta molt convenient constituir una comissió interdepartamental que inclogui els principals implicats, per facilitar l'impuls estratègic, la gestió coordinada i la complementarietat dels recursos i de les accions, l'aplicació coordinada dels criteris corporatius i el compliment dels objectius marcats. Amb aquest instrument i en compliment dels objectius de l'article 64 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, i dels principis prevists en la Llei 4/2011, de 31 de març, es podrà avançar en els objectius de publicitat activa i d'obertura de dades, en la millor gestió de les sol·licituds d'accés, en les accions participatives i en l'avaluació de polítiques públiques i la rendició de comptes.

Igualment, per disposar d'un espai de coordinació, col·laboració i consulta tècniques, es creen i es regulen les comissions tècniques en matèria de transparència i de dades obertes.

Aquest Decret conté 15 articles, tres disposicions addicionals, una derogatòria única i quatre disposicions finals.

Les disposicions addicional tracten, respectivament, dels recursos tècnics i humans al servei dels òrgans que es creen; de la previsió de la presentació d'uns informes anuals per poder fer un seguiment adequat dels avanços en les diferents estratègies i polítiques de govern obert, i, en darrer lloc, de com fer l'adaptació de les referències que es fan en el Decret a determinats càrrecs en cas de modificació en les denominacions i l'organització de les competències en el futur.

De les disposicions finals, en destaquen dues que modifiquen altres normes reglamentàries relacionades amb l'àmbit competencial de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat: la primera té per objecte corregir les referències a la direcció general competent en matèria de qualitat dels serveis per la de la competent en matèria d'atenció i informació ciutadana que es fan en el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en l'Ordre que el desplega, atès que la gestió d'aquesta matèria la du a terme, actualment, el Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

La segona introdueix dues disposicions en el Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública i del seu funcionament, per tal de preveure la suspensió de la competència d'aquesta Comissió, així com la de l'aplicació del Decret que la crea i regula, en cas que se signi un conveni amb el Consell de Transparència i Bon Govern per a la resolució de les reclamacions de l'àmbit de les Illes Balears, en aplicació de la possibilitat prevista en l'apartat 2 de la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

La regulació d'aquest Decret compleix els principis de bona regulació exigits per l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, i per l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. S'han respectat els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, atès que el Decret recull la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir, en relació amb la regulació de les funcions respectives, i és coherent amb la resta de l'ordenament, especialment en relació amb la regulació dels òrgans col·legiats de les lleis 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i s'ha seguit el procediment establert per a l'elaboració normativa de disposicions reglamentàries de caràcter organitzatiu previstes en la Llei 1/2019, de 31 de gener.

Igualment, s'ha respectat el principi de transparència, atès que el Projecte de decret s'ha publicat en el Portal de Transparència i s'ha sotmès a l'audiència de les conselleries i els òrgans interessats, de manera que es va facilitar la presentació de suggeriments, també de forma telemàtica.

Finalment, s'han respectat els principis d'eficiència, qualitat i simplificació, atès que no regula procediments que suposin noves càrregues administratives a la ciutadania, estableix de manera destacada la comunicació telemàtica com a instrument de simplificació i d'agilitat, sense que la creació i el funcionament d'aquests òrgans suposi assignar nous recursos públics per atendre'ls. Al seu torn, per raó de simplificació, s'estableix la desaparició d'alguns òrgans prèviament existents, atès que la nova Comissió Interdepartamental suplirà els seus objectius, com ocorre amb la Comissió Interdepartamental de Participació, alhora que es deixen sense efecte altres acords del Consell de Govern que regulaven altres òrgans de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat que ja no tenien activitat o que preveien qüestions ja desfasades, per fer-les desaparèixer del món jurídic i aclarir-ne la regulació.

De conformitat amb el Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es designa la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, adscrita a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, òrgan competent en matèria d'impuls del govern obert, a través de la planificació i la coordinació interdepartamental de la transparència, tant en la vessant de la publicitat activa com del dret d'accés; tant de l'Administració autonòmica com del sector públic instrumental.

Atès que es tracta d'una disposició normativa de caràcter merament organitzatiu, no és necessari el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 18.7 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 3 de desembre de 2021,

 

DECRET

Article 1

Creació i adscripció

1. Es crea la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, com a òrgan col·legiat per a l'impuls, la coordinació i la complementarietat de les accions, dels recursos i de les activitats que, en l'elaboració i l'execució de les polítiques públiques en matèria de transparència, participació ciutadana, dades obertes, rendició de comptes i altres actuacions de govern obert, dugui a terme l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental que en depèn, amb el règim jurídic, les funcions i la composició prevists en aquest Decret.

2. La Comissió esmentada s'adscriu a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

3. Es creen la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes, amb l'objectiu de servir d'espai de coordinació, col·laboració i consulta tècniques en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública i en matèria de dades obertes, respectivament, a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La primera s'adscriu a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, i la segona, a la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

Article 2

Funcions de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert

Corresponen a la Comissió Interdepartamental les funcions següents:

a) Servir de marc per debatre, impulsar i coordinar les estratègies, mesures i actuacions que en matèria de transparència, de participació, de dades obertes i de la resta de matèries connectades amb el govern obert es duguin a terme, fer-ne el seguiment i formular propostes i recomanacions per millorar aquestes polítiques.

b) Aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes recomanables en relació amb el govern obert.

c) Donar suport a la incorporació de la transparència i la participació en els processos d'elaboració i d'execució de les polítiques públiques i a la promoció de l'obertura de dades públiques i la seva reutilització.

d) Conèixer i debatre els esborranys de les instruccions i directrius que estableixin criteris per a la implementació, la coordinació, la gestió i l'eficàcia en matèries de govern obert, elaborades pels òrgans respectius competents en cada matèria, de forma que les aportacions que es facin i constin en l'acta es puguin tenir en compte en la redacció definitiva.

e) Conèixer els informes anuals que han d'elaborar les direccions generals competents sobre el compliment dels continguts de publicitat activa pels diferents òrgans i ens, sobre la gestió i resolució de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública, sobre les actuacions en matèria de participació i sobre les actuacions en matèria d'obertura i reutilització de dades públiques del Govern i dels ens del sector públic instrumental, i formular propostes i recomanacions per millorar-les.

f) Debatre, i informar-ne, si se li sol·licita, els projectes normatius que es refereixin als àmbits materials de govern obert de l'àmbit autonòmic.

g) Exercir qualssevol altres funcions relacionades amb el seu àmbit d'actuació o les que li atribueixi la normativa vigent, com també les que li encomani el Govern.

 

Article 3

Composició de la Comissió Interdepartamental

1. La Comissió Interdepartamental està integrada pels membres següents:

a) La presidència, que ocupa la persona titular de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

b) La vicepresidència, que ocupa la persona titular de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

c) Vocals:

- La persona titular de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat.

- La persona titular de la direcció general competent en matèria d'arxius i gestió documental. Si aquest membre coincideix amb el de la lletra b), aquest podrà designar una altra persona de la mateixa direcció general, amb funcions en aquesta matèria.

- La persona titular de la secretaria general de cada conselleria.

- La persona titular de la direcció del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT).

- La persona titular de la direcció del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

- La persona titular de la direcció de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

2. Ha d'ocupar la secretaria d'aquesta Comissió, amb veu sense vot, un funcionari o funcionària designat per la presidència de la Comissió entre el personal de la seva direcció general.

3. La persona titular de la vicepresidència substitueix la presidència en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada.

4. En casos d'absència, malaltia i, en general, quan es doni alguna causa justificada, la vicepresidència i els vocals poden designar altres persones perquè assisteixin a les reunions amb plenes facultats per exercir les funcions pròpies d'aquests membres. La designació es pot fer entre persones funcionàries amb dependència orgànica de la vicepresidència o del vocal de què es tracti en cada cas, amb rang mínim de cap de servei, o entre les persones titulars dels òrgans directius de la conselleria de què es tracti.

5. En cas d'absència o qualsevol altre impediment justificat de la persona que ocupi la secretaria, la suplirà la persona que determini la presidència de la Comissió.

Article 4

Grups de treball de la Comissió Interdepartamental

1. La Comissió Interdepartamental pot crear grups de treball de caràcter temporal en les matèries que es requereixin per a l'exercici de les seves funcions i sota la coordinació d'un membre de la Comissió.

2. Els membres i la persona coordinadora, les funcions i la durada de l'activitat dels grups de treball, els ha de fixar la Comissió en el moment de la seva creació.

3. Els grups de treball s'han de reunir amb la periodicitat que determini la persona designada per a la seva coordinació.

Article 5

Comissió Tècnica de Transparència

1. Es crea la Comissió Tècnica de Transparència, com a espai de coordinació, col·laboració i consulta tècniques en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública.

2. Aquesta Comissió ha d'estar integrada per:

a) La persona titular de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, que ocuparà la presidència.

b) La persona titular del servei competent en matèria de transparència, que ocuparà la vicepresidència.

c) Un o una representant de cada una de les unitats de transparència de les conselleries.

d) Els interlocutors o les interlocutores del sector públic que hi hagi nomenats, si escau.

3. S'atribueixen a la Comissió Tècnica de Transparència les funcions següents:

a) Ser espai de difusió i debat per a l'intercanvi d'informació sobre mesures i actuacions de les conselleries en matèria de publicitat activa i d'accés a la informació pública, per a una millor coordinació i efectivitat i per a la formulació de consultes i la proposta de criteris comuns de resposta.

b) Donar suport, i fer-ne el seguiment, a la implantació de les mesures de transparència que es posin en funcionament.

c) Debatre i coordinar la resolució de sol·licituds d'accés que afectin diferents conselleries o que generin dubtes jurídics. Quan es consideri convenient, es podrà acordar elevar la qüestió a la Comissió Interdepartamental perquè la valori.

d) Col·laborar en la recollida d'informació per a la redacció de l'informe anual sobre publicitat activa.

e) Donar suport tècnic a la Comissió Interdepartamental en matèria de transparència i elevar-li consultes o propostes, si escau.

4. Ha d'ocupar la secretaria d'aquesta Comissió, amb veu sense vot, una persona funcionària del Servei de Transparència, designada per la presidència de la Comissió.

5. Quant a les regles de suplències, hi són aplicables les especificacions indicades en els apartats 2 i 4 de l'article 3. En el cas de suplències de la vicepresidència i dels vocals, es poden designar altres persones perquè assisteixin a les reunions amb plenes facultats per exercir les funcions pròpies d'aquests membres.

Article 6

Comissió Tècnica de Dades Obertes

1. Es crea la Comissió Tècnica de Dades Obertes, com a espai de coordinació, col·laboració i consulta tècniques en matèria de dades obertes i reutilització de la informació del sector públic.

2. Aquesta Comissió ha d'estar integrada per:

a) La persona titular de la Direcció General de Modernització i Administració Digital, que ocuparà la presidència.

b) La persona titular del Servei de Sistemes d'Informació, que ocuparà la vicepresidència.

c) Una persona del Servei de Sistemes d'Informació encarregada del projecte de dades obertes del Govern de les Illes Balears.

d) Una persona del servei competent en matèria de Transparència de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

e) Un o una representat de cada conselleria designat per la secretaria general respectiva.

f) Un o una representant de cadascun dels ens del sector públic següents: IB-SALUT, SOIB, IBESTAT, i SITIBSA, sens perjudici que la Comissió pugui designar representants d'altres ens del sector públic per participar en els grups de treball que es constitueixin.

Les persones a què fa referència la lletra e) han de coordinar i impulsar l'obertura de les dades en l'àmbit de la conselleria a què pertanyen i els ens del sector públic instrumental que hi estiguin adscrits, llevat dels ens que s'esmenten en la lletra f), els representants dels quals en són els responsables.

3. S'atribueixen a la Comissió Tècnica de Dades Obertes les funcions següents:

a) Elaborar un inventari de les dades públiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental susceptibles de reutilització i impulsar-ne la incorporació en el Portal de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears.

b) Establir compromisos i acords d'obertura i reutilització d'aquestes dades, definir-ne la planificació d'obertura i automatitzar-ne la càrrega en el Portal de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears.

c) Atendre i prioritzar les necessitats d'obertura i reutilització de dades públiques que derivin de la normativa aplicable en aquesta matèria o de la demanda de la ciutadania o d'entitats i organismes, tant públics com privats.

d) Fer el seguiment i control del compliment dels compromisos i acords establerts sobre l'obertura i la reutilització de dades públiques.

e) Vetlar per la qualitat i l'actualització de les dades publicades en el Portal de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears.

f) Coordinar la recollida d'informació per a la redacció de l'informe anual sobre l'obertura i la reutilització de dades públiques previst en la disposició addicional tercera d'aquest Decret.

g) Donar suport tècnic a la Comissió Interdepartamental en matèria d'obertura i reutilització de dades públiques i elevar-li consultes o propostes, si escau.

4. Ha d'ocupar la secretaria d'aquesta Comissió, amb veu sense vot, una persona funcionària de la Direcció General de Modernització i Administració Digital designada per la presidència de la Comissió.

5. Quant a les regles de suplències, hi són aplicables les especificacions indicades en els apartats 2 i 4 de l'article 3. En el cas de suplències de la vicepresidència i dels vocals, es poden designar altres persones perquè assisteixin a les reunions amb plenes facultats per exercir les funcions pròpies d'aquests membres.

6. La Comissió Tècnica de Dades Obertes pot crear grups de treball per a l'exercici de les seves funcions tenint en compte els àmbits sectorials de les dades. La Comissió n'ha de determinar els membres, les funcions i la persona coordinadora, que determina la periodicitat de les reunions.

Article 7

Funcions de les presidències

1. Són funcions de les presidències:

a) Representar, respectivament, la Comissió Interdepartamental i la comissió tècnica respectiva.

b) Convocar les sessions, ordinàries i extraordinàries, i fixar-ne l'ordre del dia.

c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.

d) Informar els vocals de les activitats que es duguin a terme.

e) Visar amb la seva signatura les actes, els acords, els informes i les propostes de la Comissió Interdepartamental i la comissió tècnica respectiva.

f) Convidar a les sessions de la Comissió Interdepartamental i la comissió tècnica respectiva persones que puguin aportar informació o mitjans necessaris per acomplir les tasques encomanades.

g) Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.

h) Exercir qualssevol altres funcions que siguin inherents a la presidència.

2. La persona titular de la presidència pot delegar les seves funcions en la titular de la vicepresidència o, si escau, en qualsevol dels membres de la Comissió.

 

​​​​​​​Article 8

Funcions de les vicepresidències

Són funcions de les vicepresidències:

a) Substituir el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.

b) Fer les funcions que li encomani o li delegui el president o presidenta.

 

Article 9

Funcions de les secretaries

Són funcions de les secretaries:

a) Vetlar per la legalitat formal i material de les actuacions de l'òrgan col·legiat, certificar-ne les actuacions i garantir que es respectin els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

b) Preparar el despatx dels assumptes i estendre acta de cada sessió.

c) Custodiar les actes.

d) Facilitar una còpia de les actes als vocals que la sol·licitin.

e) Expedir certificats que, amb el vistiplau del president o presidenta, donin fe dels acords aprovats.

f) Convocar les sessions de la Comissió Interdepartamental i la comissió tècnica respectiva, per ordre del president o presidenta.

g) Assistir a les reunions, amb veu sense vot.

h) Rebre els actes de comunicació dels membres, com ara les notificacions, les peticions de dades, les rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits de què hagi de prendre coneixement, així com rebre i certificar els escrits que els membres de la Comissió Interdepartamental i la comissió tècnica respectiva redactin per expressar i justificar els motius del sentit del seu vot.

i) Exercir qualssevol altres funcions que siguin inherents a la condició del càrrec.

 

Article 10

Règim de funcionament

1. La Comissió Interdepartamental i les comissions tècniques s'han d'ajustar al que disposa la legislació reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Comunitat Autònoma i, supletòriament, al que disposen els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sens perjudici de les peculiaritats organitzatives contingudes en aquest Decret.

2. La Comissió Interdepartamental té el règim de funcionament següent:

a) S'ha de reunir, com a mínim, de manera ordinària una vegada l'any i, de manera extraordinària, a petició motivada de qualsevol membre.

b) La presidència, per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels seus membres, pot convocar a les reunions, en qualitat d'assistent, amb veu sense vot, altres càrrecs o representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma o dels ens que en depenen, funcionaris d'aquesta, experts en les matèries que s'hagin de tractar en la sessió, i qualsevol altra persona que es consideri convenient que hi assisteixi d'acord amb els temes que s'hagin de tractar en l'ordre del dia respectiu.

3. Les comissions tècniques tenen el règim de funcionament següent:

a) Les comissions s'han de reunir, com a mínim, de manera ordinària dues vegades l'any, i, de manera extraordinària, a petició motivada de qualsevol membre.

b) A les reunions hi pot participar en qualitat d'assistent, amb veu sense vot, qualsevol persona (empleat públic, experts...) que es consideri d'interès per al desenvolupament dels temes que s'hagin de tractar en l'ordre del dia respectiu, convidada pel president o presidenta, per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels seus membres.

 

Article 11

Convocatòria i règim de sessions

1. El president o presidenta ha d'establir la convocatòria de la sessió amb un mínim de tres dies hàbils d'antelació i ha de fixar-ne l'ordre del dia.

2. Les convocatòries han de contenir l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc en què es durà a terme la sessió i, si escau, s'hi ha d'adjuntar l'acta de la sessió anterior i la documentació suficient per conèixer els temes de què s'ha de tractar.

3. Les convocatòries s'han de trametre als membres de l'òrgan col·legiat respectiu per mitjans electrònics.

4. Les sessions ordinàries i extraordinàries queden constituïdes, en primera convocatòria, si hi són presents els o les titulars de la presidència, de la secretaria o les persones que els substitueixin i de la meitat, com a mínim, dels vocals.

5. Si no hi ha quòrum, les sessions es poden dur a terme, en segona convocatòria, mitja hora després, i és suficient l'assistència d'un terç dels membres, a més dels titulars de la presidència, de la secretaria o de les persones que els substitueixin.

6. Quan per qualsevol motiu no es dugui a terme la sessió, el secretari o secretària n'ha de suplir l'acta amb una diligència, amb el vistiplau del president o presidenta, en què han de constar la causa per la qual no s'ha fet, els noms dels assistents i els dels membres que s'hagin excusat d'assistir-hi.

7. Es poden fer sessions amb assistència presencial i a distància. En aquest cas, s'ha d'informar els membres dels mitjans electrònics que es poden utilitzar, el sistema de connexió i, si escau, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir a la reunió i participar-hi, d'acord amb l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 12

Acords

1. Els acords s'han d'adoptar per majoria simple de vots dels membres assistents a la sessió.

2. Correspon al president o presidenta dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

Article 13

Actes

1. De cada sessió dels òrgans col·legiats, el secretari o secretària n'ha d'estendre l'acta corresponent, que es pot aprovar en la mateixa sessió o en la següent, amb les observacions o les objeccions que hi facin els membres per precisar millor els continguts de què s'ha tractat en la sessió. El secretari o secretària ha de signar l'acta aprovada, en què també ha de figurar el vistiplau del president o presidenta.

2. Les sessions que dugui a terme l'òrgan col·legiat es poden enregistrar. El fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb la certificació expedida pel secretari o secretària de l'autenticitat i la integritat d'aquest, i tots els documents en suport electrònic que s'utilitzin com a documents de la sessió poden acompanyar l'acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

3. Es considera aprovada en la mateixa sessió l'acta que, amb posterioritat a la reunió, sigui distribuïda entre els membres i rebi la conformitat d'aquests per qualsevol mitjà, de la qual cosa el secretari o secretària n'ha de deixar constància.

4. En les actes, hi han de figurar:

a) El número de l'acta.

b) El caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.

c) El lloc, la data i l'hora d'inici i d'acabament de la reunió.

d) La relació de persones assistents a la reunió i els absents.

e) L'ordre del dia.

f) La relació succinta de les deliberacions, les votacions i els acords que se'n derivin.

g) Les incidències que es produeixin en el transcurs de la sessió.

h) Qualsevol aclariment de vot que sol·licitin els membres assistents.

5. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el termini de dos dies, el qual s'ha d'incorporar al text aprovat.

6. Les actes han de romandre sota la custòdia de la secretaria de cada òrgan, que n'ha de facilitar una còpia a qualsevol membre de la Comissió Interdepartamental, i de qualsevol de les comissions tècniques.

Article 14

Transparència

La composició de la Comissió Interdepartamental, les convocatòries i les actes seran públiques en el Portal de Transparència.

Article 15

Retribucions

Els membres de la Comissió Interdepartamental presten els seus serveis de forma gratuïta i, per tant, no els correspon percebre dietes ni cap altre emolument a càrrec de la Comissió.

Disposició addicional primera

Recursos tècnics i humans

1. La creació i el funcionament de la Comissió Interdepartamental i de les comissions tècniques no suposa cap increment de la despesa pública, per la qual cosa no requereixen cap dotació pressupostària.

2. El funcionament de la Comissió Interdepartamental s'atendrà amb els recursos humans i materials de la conselleria a la qual està adscrita i, si escau, de les altres conselleries els membres de les quals integrin la Comissió.

3. El funcionament de les comissions tècniques s'atendrà amb els recursos humans i materials de les direccions generals a les quals correspon la seva presidència.

Disposició addicional segona

Informes anuals

1. Per tal de poder fer un seguiment adequat dels avanços en les diferents estratègies i polítiques de govern obert, s'ha de presentar a la Comissió Interdepartamental, dins el primer quadrimestre de cada any, un informe respecte de les dades de l'any immediatament anterior referides a:

- Publicitat activa: l'informe l'ha d'elaborar la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat i inclourà referències a qüestions com ara: millores tècniques fetes en aquesta matèria, evolució de les visites al Portal, situació de la publicació de dades per les conselleries en el botó de transparència, avanços fets durant l'any en qualsevol aspecte de publicitat activa, problemes i deficiències detectades, propostes per a l'any, recomanacions, etc.

- Dret d'accés: l'informe l'ha d'elaborar la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat amb les dades que tengui com a conseqüència de la seva funció de coordinació i com a responsable del registre de sol·licituds.

- Dades obertes: l'informe l'ha d'elaborar la Direcció General de Modernització i Administració Digital i inclourà l'evolució i els avanços dels compromisos i acords anuals en matèria d'obertura i reutilització de dades públiques del Govern de les Illes Balears i el sector públic instrumental.

- Participació: l'informe l'ha d'elaborar la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat i recollirà les actuacions fetes durant l'any anterior en relació amb les actuacions en matèria de participació en iniciatives normatives, en expedients d'exposició pública i en plans i altres actuacions relacionades amb la participació.

2. Aquests informes poden incloure en les seves conclusions recomanacions d'actuacions per a l'any següent.

Disposicions addicional tercera

Referències als càrrecs competents

En cas de modificacions en les denominacions de les direccions generals esmentades en aquest Decret o en l'adscripció de competències, en virtut de la competència del president del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article 10.d) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, les referències contingudes en aquest Decret als càrrecs que s'esmenten a continuació s'han d'interpretar de la manera següent:

a) Les referències a la persona titular de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat s'han de referir a l'òrgan competent en matèria de govern obert o, en cas de no estar atribuïda aquesta competència a cap òrgan, a la direcció general que tengui competència en transparència.

b) Si en algun moment les competències de transparència i de participació no corresponen a la mateixa direcció general, s'afegirà la persona titular de la direcció general competent en matèria de participació com a vocal.

c) Les referències a la persona titular de la Direcció General de Modernització i Administració Digital s'entenen fetes a l'òrgan competent en matèria de sistemes d'informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics del Govern o a l'òrgan competent en la gestió de les dades obertes, si s'estableix de forma expressa.

d) Les referències a la persona titular de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat s'entenen fetes a l'òrgan competent en matèria de coordinació interdepartamental entre òrgans de conselleries diverses i de coordinació de les matèries de caràcter transversal.

 

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen i acords que es deixen sense efecte

1. Queden derogades totes les normes jurídiques, de rang igual o inferior, que es contradiguin amb el contingut d'aquest Decret. Concretament, es deroga el Decret 46/2008, d'11 d'abril, de creació de la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana (BOIB núm. 174, de 28 de novembre de 2009), modificat pel Decret 84/2009, de 20 de novembre.

2. Es deixen sense efecte:

a) L'Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2008 (BOIB núm. 160, de 13 de novembre de 2008) pel qual es crea el Fòrum de la Ciutadania per a l'Avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) L'Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2013 relatiu al foment de la transparència i la publicitat activa en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 14 de febrer de 2013).

c) L'Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 de reestructuració de diversos òrgans en matèria de qualitat dels serveis (BOIB núm. 170, de 15 de novembre de 2011).

 

Disposició final primera

Modificació del Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de l'Ordre que el desplega

1. Se substitueixen les referències a la direcció general competent en matèria de qualitat dels serveis en els articles 5, 11 i 12 i en la disposició addicional única del Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la de la direcció general competent en matèria d'atenció i informació ciutadana.

2. Així mateix, se substitueix la referència a la direcció general competent en matèria de qualitat dels serveis per la de la direcció general competent en matèria d'atenció i informació ciutadana en els articles 4 i 5 de l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques d'1 d'agost de 2014 per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre.

Disposició final segona

Modificació del Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública i del seu funcionament

1. S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, al Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, amb la redacció següent:

Disposició addicional cinquena

Atribució de la competència al Consell de Transparència i Bon Govern

1. En cas que el Govern de les Illes Balears opti, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, de transparència, dret d'accés i bon govern, per atribuir la competència sobre la resolució de reclamacions en matèria de dret d'accés al Consell de Transparència i Bon Govern, es tramitarà l'oportú conveni amb aquest organisme estatal, on s'estipularan les corresponents condicions econòmiques i organitzatives d'aquesta atribució.

2. En aquest supòsit, i mentre duri la vigència del conveni, la competència de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació pública quedarà suspesa, així com l'aplicació d'aquest Decret.

2. Es modifica la redacció de la disposició transitòria única del Decret 1/2019, d'11 de gener, que queda de la manera següent:

Disposició transitòria única

Règim transitori en cas de formalització d'un conveni amb el Consell de Transparència i Bon Govern

1. En cas que es formalitzi un conveni d'atribució de competències amb el Consell de Transparència i Bon Govern mentre estigui en funcionament la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, les reclamacions amb registre d'entrada anterior a la data d'entrada en vigor del conveni han de ser resoltes per aquesta Comissió.

2. En aquest supòsit, les persones nomenades president i vocals d'acord amb l'article 3.1. del Decret 1/2019 continuaran exercint les seves funcions únicament a l'efecte de tramitar i resoldre les reclamacions amb entrada prèvia a la vigència del conveni. En cas de finalització del seu nomenament abans d'haver pogut resoldre aquestes reclamacions ja presentades, s'entendrà que el nomenament es prorroga de forma automàtica, per períodes mensuals, i únicament a aquest efecte.

Disposició final tercera

Habilitació

Es faculta el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final quarta

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de desembre de 2021

 

La presidenta

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Francesca Lluch Armengol i Socias

Juan Pedro Yllanes Suárez