Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 567035
Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica els membres de la Comissió Informativa General i de Comptes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

“Fets

1. El dia 19 de juliol de 2019 es va dictar el decret pel qual es van designar les persones que formen la Comissió Informativa General i de Comptes en representació del diferents grups polítics.

2. El dia 16 de novembre de 2021 el  portaveu del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA ha sol·licitat la substitució de la Sra. Maria Teresa Suárez Genovart per el Sr. Javier de Juan Martín, com a membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes

Per tant,

DECRET

1.- Designar perquè formi part de la Comissió Informativa General i de Comptes, com a membre en representació del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA al Sr. Javier de Juan Martínez. D'aquesta manera els vocals de la Comissió Informativa General i de comptes en representació del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, son:

  Titular: Javier de Juan Martín

  Suplent: Andrés Serra Martínez

  Titular: Silvana González San Martín

  Suplent: Lorena Oliver Far

  Titular: Andreu Alcover Ordinas

  Suplent: Jaume Tortella Cànaves

2. Comunicar aquest decret a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

3. Publicar aquest decret a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

4. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió ordinària que tengui lloc.”

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (19 de novembre de 2021)

La presidenta del Consell de Mallorca

Catalina Cladera Crespí