Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 567015
Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica els membres de la Comissió Informativa General i de Comptes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta presidència, dia 7 de novembre, ha decretat:

“Fets

1. El dia 19 de juliol de 2019 es va dictar el decret pel qual es van designar les persones que formen la Comissió Informativa General i de Comptes en representació del diferents grups polítics.

2. El dia 15 de novembre de 2021 la portaveu del del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Consell de Mallorca  ha sol·licitat la modificació del representant suplent del Grup en la Comissió Informativa, substituint el Sr.Antoni Amengual Perelló per el Sr. Pedro Soler Cladera.

Per tant,

DECRET

1.- Designar perquè formi part de la Comissió Informativa General i de Comptes, com a membre suplent  en representació del Grup de consellers del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al CONSELL DE MALLORCA al Sr. Pedro Soler Cladera. D'aquesta manera els vocals de la Comissió Informativa General i de comptes en representació del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al CONSELL DE MALLORCA, son:

            - Titular: Francisca Mora Veny

            - Suplent: Pedro Soler Cladera

2. Comunicar aquest decret a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

3.Publicar aquest decret a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

4. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió ordinària que tengui lloc.”

 

Palma, 19 de novembre de 2021

La presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera Crespí