Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 564348
Bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera d’una plaça de la categoria de subinspector o subinspectora de l'ajuntament de Campos pel sistema de promoció interna

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovades per Decret de Batlia de dia 15 de novembre de 2021, les bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera d'una plaça de la categoria de subinspector o subinspectora de l'Ajuntament de Campos pel sistema de promoció interna.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D'UNA PLAÇA DE LA CATEGORIA DE SUBINSPECTOR O SUBINSPECTORA DE L'AJUNTAMENT DE CAMPOS PEL SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA

PRIMERA. Objecte de la convocatòria, procediment de selecció i normativa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 1 plaça de subinspector o subinspectora de la policia local, vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2020, pel sistema de promoció interna mitjançant concurs oposició. Aquesta plaça, corresponen a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe subinspector/a de policia local, subgrup de classificació A2, de l'Ajuntament de Campos.

S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases;  la Llei 4/2013,de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

Les bases d'aquesta convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En el Butlletí Oficial de l'Estat s'ha de publicar l'anunci de la convocatòria que ha de dur la denominació de l'escala i la categoria de les places convocades, el nombre de places, l'ajuntament que els convoca, el sistema d'accés, el procediment selectiu, els mitjans d'impugnació i la data i número del Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s'han publicat les bases.

SEGONA. Requisits dels aspirants.

A més dels que preveu la legislació bàsica per accedir a la funció pública, els aspirants han de complir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds en el procés selectiu els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Estar en possessió del títol universitari de  grau, diplomatura o equivalent, o haver superat tres cursos complets o el primer cicle d'una llicenciatura,  o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) Tenir la condició de funcionari de carrera en el cos de policia de l'Ajuntament de Campos i haver estat, com a mínim, dos anys en situació de servei actiu en la categoria d'Oficial.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions.

e) Presentar un certificat mèdic que acrediti l'aptitud per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria a la qual s'accedeixi.

f) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

h) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B  en vigor.

i)  Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

 

j) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2.

k) Haver abonat la taxa per drets d'examen.

TERCERA. Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (annex I) s'hauran d'adreçar a la batlia i es presentaran al Registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015. El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de l'ajuntament de Campos a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han d'adjuntar:

a) Una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.

b) Una fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

c) Certificat mèdic que acrediti l'aptitud per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria de subinspector o subinspectora.

d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, mitjançant l'aportació del certificat de nivell B2 de coneixements de català.

4.Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal.

5. La data de referència per complir els requisits exigits és el dia en què finalitza el termini per presentar sol·licituds.

6. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

QUARTA. Admissió i exclusió de les persones aspirants.

1.Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies hàbils, es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament una resolució per la qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

 En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació esmentada, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En el cas que no s'esmenin, dins d'aquest termini, les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud  es considerarà no presentada.

3. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la batlessa dictarà una resolució, en el termini màxim de deu dies hàbils, d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es farà pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional. En la resolució en que es publiqui la llista definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives, haurà de constar la data, l'hora i el lloc en que es durà a terme els exercicis de la fase d'oposició amb indicació de si  s'han de dur a terme en una o més sessions, i amb l'interval mínim entre exercici i exercici.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se'ls reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprengui que no posseeixen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació

CINQUENA. El tribunal qualificador.

1. L'òrgan de selecció és el tribunal qualificador, la seva composició s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectivament motivades. La composició dels Tribunals ha de ser predominantment tècnica; tots els membres han de tenir titulació igual o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades.

2. El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. Tampoc no en poden formar part les persones representants dels empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu. Les persones representants sindicals que participin en el procediment selectiu, amb aquestes funcions de vigilància i vetlla, han de pertànyer a organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives i que comptin amb més del 10 % de representants en l'àmbit del municipi de la convocatòria, amb un màxim d'un representant per cada sindicat amb el límit de quatre membres per cada procediment selectiu.

3. La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual; no es pot exercir aquesta representació per compte d'altri.

4. El Tribunal Qualificador ha d'estar constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

a) President o Presidenta: designat per l'ajuntament convocant entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda (titular i  suplent).

b) Vocals:

- Un vocal proposat per la Direcció General  Emergències i Interior, competent en matèria de coordinació de policies locals (titular i  suplent).

- Un vocal proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública (titular i  suplent).

- Un vocal designat per l'ajuntament convocant (titular i  suplent).

c) Un secretari o secretària: persona designada per l'ajuntament convocant amb veu i vot, i suplent.

Els membres que formin part del Tribunal Qualificador seran nomenats en el moment de publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos de la convocatòria.

La vàlida constitució del Tribunal a efecte de celebració de sessions requerirà l'assistència de més de ¡la meitat dels seus membres i en tot cas de la presència del president i el secretari o dels respectius suplents. Les decisions s'han d'adoptar per majoria.

5.El tribunal pot acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialistes en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

6.Els membres del Tribunal i els assessors s'han d'abstenir d'intervenir quan concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, han de notificar aquesta circumstància a l'autoritat que els va nomenar. L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regularà pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015.

SISENA. Fases del sistema de selecció

1. El sistema de selecció és el de concurs oposició.

2. El concurs oposició consisteix en la realització successiva de les fases d'oposició i de concurs, per aquest ordre, les quals es descriuen a continuació. La puntuació total s'obté de la suma de les puntuacions en les dues fases. La puntuació de la fase d'oposició representarà un 60 % de la puntuació assolible en el procés selectiu. La fase de concurs representarà un 40 % del total de la puntuació assolible en el procés selectiu.

SETENA. Proves de la fase d'oposició:

Totes les proves de l'oposició són de caràcter obligatori i eliminatori. És necessari superar la prova anterior per poder passar a la següent. La fase d'oposició constitueix un 60 % del procés selectiu.

L'ordre d'actuació dels aspirants serà per ordre alfabètic del primer llinatge començant per la lletra “A” i així, successivament.

Si alguna de les persones aspirants no pot completar el procés selectiu a causa d'un embaràs de risc o de part o puerperi, degudament acreditats, la seva situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que hagin quedat ajornades, les quals no es podran demorar de manera que es menystengui el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada pel Tribunal; en tot cas, les proves hauran de dur-se a terme abans de la publicació de la llista provisional de les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i que han d'ésser nomenats funcionaris en pràctiques.

 

Les proves són les següents:

-Prova de desenvolupament.

-Cas pràctic.

-Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

Primer  exercici: prova de desenvolupament

Consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents corresponents al temari general que figura en la convocatòria (annex II), d'entre els tres temes que s'estableixin per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

Temps: 120 minuts.

Segon exercici: Casos pràctics

Consisteix a resoldre dos casos pràctics relacionats amb el temari de la convocatòria ( annex II) i amb les funcions policials que s'han de determinar mitjançant un sorteig públic entre un mínim de 3 alternatives diferents.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

Temps: 120 minuts.

Tercer  exercici:  prova d'aptitud psicològica i de personalitat

Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de la categoria de subinspector/a, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat. Les proves seran efectuades per un professional de la psicologia que actuarà com a assessor del tribunal.

Aquesta prova  consta  de dues parts:

a) La primera consisteix en respondre un test d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la. El resultat serà d'APTE o no APTE, quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una valoració d'apte.

Temps: 30 minuts

b) La segona consisteix en respondre la prova per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les funcions de la categoria de subinspector/a que consistirà en una entrevista personal. La seva valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració d'APTE.

Temps: 30 minuts

VUITENA. Qualificació dels exercicis

La qualificacions dels exercicis s'haurà de fer pública el  dia que s'acordin mitjançant la seva publicació en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat de cada exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran de ser resoltes de forma motivada pel Tribunal en tot cas abans de les 48 hores prèvies a l'inici de l'exercici següent. Als efectes assenyalats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis de les persones opositores.

Relació provisional de persones aprovades  i revisió d'exàmens

Finalitzats tots els exercicis de la fase d'oposició, el tribunal ha de fer pública en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb indicació del DNI i de la puntuació obtinguda. La relació de persones que han superat la fase d'oposició serà determinada  per la superació de tots els exercicis eliminatoris. La puntuació final de la fase d'oposició de cada aspirant serà el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en els exercicis eliminatoris. Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de les llistes provisional, per fer reclamacions.

Acabat aquest termini, el Tribunal disposarà de deu dies hàbils per resoldre'n les reclamacions.

Llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició

​​​​​​​​​​​​​​Resoltes les reclamacions, el Tribunal publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

NOVENA. fase de concurs

Els mèrits que s'han de valorar en la fase de concurs són els que estableix a l'annex III del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears (annex IV).

La puntuació final del concurs oposició s'ha de calcular amb la fórmula següent:

    60               40

Pt = ——— o + ——— c

   O                 C

Pt: puntuació total

O: puntuació màxima de la fase d'oposició

o: punts obtinguts en la fase d'oposició

C: puntuació màxima de la fase de concurs

c: puntuació obtinguda en la fase concurs

Al·legació i acreditació dels mèrits

Dins el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes definitives de persones aprovades de la fase d'oposició, les persones aspirants que en formin part han d'al·legar i acreditar davant el Tribunal Qualificador, segons el model de l'annex IV, els mèrits que s'indiquin en l'annex III, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades en el registre de l'ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cap cas no es valoraran mèrits que no hagin estat al·legats i presentats en la forma establerta durant aquest termini.

Els mèrits s'han d'acreditar i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

En cas que algun dels mèrits estigui en poder de l'ajuntament convocant, els aspirants poden sol·licitar que s' incorporin d'ofici, un extracte dels mèrits que figuren en l'expedient personal amb referència al darrer dia del termini per presentar la sol·licitud de participació. Els mèrits al·legats que no constin en l'expedient personal hauran de ser presentats mitjançant documents originals o còpies compulsades en el registre de l'ajuntament.

Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

DESENA. Relació d'aprovats

Llistes d'aspirants seleccionats del concurs oposició

Finalitzada per part del Tribunal la valoració dels mèrits aportats  es faran públiques en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de  l'ajuntament les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs, així com la llista provisional d'aspirants seleccionats del concurs oposició. Les persones aspirants disposaran de cinc dies hàbils per fer reclamacions, comptadors des de la publicació de les llistes provisionals.

Les reclamacions presentades seran resoltes pel tribunal en un termini de 5 dies hàbils.

En el cas que dos o més aspirants obtinguessin la mateixa qualificació total, es desfarà l'empat aplicant successivament, els criteris següents:

La puntuació més alta a la fase d'oposició.

La puntuació més alta a la fase de concurs.

Per sorteig.

Relacions definitives de les puntuacions de la fase de concurs i relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Resoltes les reclamacions, el Tribunal ha d'aprovar la relació definitiva de les puntuacions de la fase de concurs i la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, i la publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament.

L'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que seran nomenats com a personal funcionari en pràctiques serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament.

En cap cas no pot ser un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Presentació de documentació i nomenament funcionaris en pràctiques

Les persones aspirants disposen d'un termini de vint dies hàbils, des de la data de publicació de la resolució d'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques, per presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.

a) Una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.

b) Una fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

e) Certificat mèdic que acrediti l'aptitud per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria de subinspector/a.

f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, mitjançant l'aportació del certificat de nivell B2 de coneixements de català.

g) Acreditació de tenir la condició de personal funcionari de carrera  i l'antiguitat que s'especifica a continuació: dos anys d'oficial.

h) Certificat de no tenir antecedents penals per delictes dolosos.

i ) Còpia  els permisos de conducció de les classes A2 i B  en vigor.

No requereixen presentació aquells documents que es trobin en poder de l'Ajuntament de Campos o se'n pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques segons es regula en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas l'interessat ha d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.

L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que els aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament.

Les persones aspirants que superin el concurs oposició  i acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria han de ser nomenades funcionaris en pràctiques per resolució de batlia a l'inici d'aquest període. El nomenament tindrà efectes des de la data de començament del curs de capacitació o en  els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs, des de la data de començament de les pràctiques en el municipi.

En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Aquesta situació s'ha de mantenir fins que siguin nomenats personal funcionari de carrera, si escau, o qualificats com a no aptes.

ONZENA. Personal funcionari en pràctiques

La fase d'oposició es completa amb la superació d'un període de pràctiques.

Aquest període està integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent a la categoria de subinspector/a com de la fase de pràctiques en el municipi, relacionades amb les funcions pròpies d'aquesta categoria.

Les persones aspirants que no superin el període de pràctiques d'acord amb el procediment de qualificació previst  perdran el dret al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de l'alcaldia a proposta de l'òrgan responsable de l'avaluació del període de pràctiques.

Si algun aspirant és qualificat com a no apte en la fase de pràctiques, o bé si abandona les pràctiques abans de la seva qualificació o és expulsat, en la mateixa resolució es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves del concurs oposició per ser nomenats personal funcionari en pràctiques. La incorporació d'aquestes persones aspirants en cap cas es pot realitzar en un curs ja iniciat i s'ha d'ajornar al començament del curs de capacitació immediatament posterior.

La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

​​​​​​​DOTZENA. Contingut i retribucions de les pràctiques

Curs de capacitació

Les persones aspirants nomenades funcionaris en pràctiques  haurà de realitzar i superar el curs de capacitació, impartit o homologat per l'Escola Balear d'Administració Pública, a què fa referència l'article 34 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, excepte en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs.

Les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació de la categoria de subinspector/a o superior abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2017 i el tinguin degudament actualitzat, resten exemptes de realitzar aquesta fase de les pràctiques.

L'incompliment de les normes de règim intern establertes en la resolució corresponent de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques a la qual fa referència l'article 178.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals dels Illes Balears i és modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública dels Illes Balears, pot donar lloc a la no superació del curs de capacitació en les condicions establertes.

Les faltes d'assistència no justificades durant la realització del curs de capacitació comportarà la disminució proporcional dels drets econòmics, sense perjudici de la incidència sobre l'avaluació d'aquest.

Els aspirants que no superin el curs de capacitació perdrà tots els drets al seu nomenament com a funcionari/a de carrera, declarant-se així mitjançant resolució motivada de l'òrgan municipal corresponent.

Pràctiques en el municipi

Aquest període de pràctiques per a la categoria de subinspector es pot compaginar amb  la realització del curs de capacitació.

 La fase de pràctiques al municipi amb el contingut que determini l'Ajuntament, tindrà una durada de 6 mesos. La metodologia d'execució i la supervisió s'ajustarà al que s'estableix en la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les distintes categories de policia local (BOIB, núm 188 de 31 d'octubre de 2020).

L'avaluació de les pràctiques es durà a terme segons el que estableixen els articles del 180 al 182 del Decret 40/2019 i la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020.

Retribució de les pràctiques

Durant el període de pràctiques es reben les retribucions segons el que estableix l'article 34 bis de la Llei 4/2013.

TRETZENA. Finalització del procés selectiu

El tribunal qualificador elevarà a l'òrgan corresponent la llista definitiva de les persones aspirants declarats aptes o no aptes, qui resoldrà i n'ordenarà la publicació en el termini de 15 dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Campos. La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

IMPUGNACIÓ

Contra la convocatòria i les seves bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà que s'hagin publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears , d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la  seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

ANNEX  I SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROCEDIMENT SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DE CAMPOS

________________________________________ DNI núm.  ___________________

(Nom i cognoms)

Domicili a ___________________________________________ núm. _____________

(Localitat) (carrer, avinguda, plaça, etc.)

Codi postal _______ Telèfon ______________ e-mail _________________________

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria: _______________________________

(Nom de la convocatòria), les bases de la qual van ser publicades al BOIB núm.  __________________________ de data _____________________.

Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases, referides a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud,  que són certes les dades que es consignen en aquesta sol·licitud

AUTORITZ perquè l'Administració tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d'aquesta convocatòria, i em compromet a provar documentalment totes les dades que consten en aquesta sol·licitud.

Per tot l'exposat,

SOL·LÍCIT:

Prendre part en aquesta convocatòria.

__________________________, ______ d________________________ de 20______

[signatura]

 

 

 

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE CAMPOS

 

 

ANNEX II TEMARI

Tema 1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a  norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics. La reforma constitucional.

Tema 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Classificació. La protecció i la suspensió dels drets i les llibertats. El Defensor del Poble.

Tema 3. L'organització territorial de l'Estat espanyol. L'Estat autonòmic en la Constitució espanyola de 1978. Els principis generals de l'organització territorial de l'Estat. L'Administració local. Les comunitats autònomes. Els municipis. Les províncies.

Tema 4. L'acte administratiu. Concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La validesa de l'acte administratiu. La notificació dels actes administratius. Els recursos administratius.

Tema 5. El procediment administratiu. Concepte i regulació. Principis generals. Interessats; drets i garanties. Terminis. Fases del procediment administratiu.

Tema 6. Aspectes bàsics de la Llei de contractes del sector públic: òrgans de contractació, tipus de contractes i contractes menors. El procediment administratiu de contractació i les seves fases. Els expedients de contractació: contingut i documentació. La contractació centralitzada: la Central de Compres de la CAIB.

Tema 7. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Objecte. Àmbit d'aplicació. Estructura. Distribució de competències. Competències dels municipis en matèria de seguretat viària. Conceptes bàsics.

Tema 8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Àmbit d'aplicació de les normes sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Tema 9. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació.

Tema 10. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

Tema 11. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització.

Tema 12. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova  el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir.

Tema 13. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

Tema 14. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Condicions tècniques.

Tema 15. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles.

Tema 16. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex II: definicions i categories  dels vehicles.

Tema 17. L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

Tema 18. Elaboració de dispositius de trànsit. Detecció del tipus d'incident per nivells de complexitat. Estudi previ per a l'elaboració de dispositius a la via pública. Elaboració de dispositius per a incidents prevists. Selecció d'agents per elaborar dispositius per incidents imprevists.

Tema 19. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local.  Estructura  i règim de funcionament.

Tema 20. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals del règim estatutari. Règim disciplinari.

Tema 21. Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

Tema 22. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. Característiques i funcions de les policies locals.

Tema 23. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. El procediment de l'habeas corpus.

Tema 24. L'inici del procés penal. L'atestat policial. Estructura i valor de l'atestat. Principals diligències.

Tema 25. Principis generals del dret penal. Concepte de delicte. Graus d'execució. Persones penalment responsables. Graus de participació. Causes modificatives de la responsabilitat penal.

Tema 26. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. L'homicidi i les seves formes. Les lesions.

Tema 27. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic.

Tema 28. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra  l'Administració  pública.  Delictes  contra  l'Administració  de  Justícia. Delictes comesos pels funcionaris públics contra  les  garanties constitucionals.

Tema 29. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la llibertat. Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

Tema 30. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la Seguretat Viària.

Tema 31. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme.

Tema 32. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Les penes. Concepte, classes i efectes. Les mesures de seguretat.

Tema 33. Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes. Objecte. Definicions. Classificació de les armes reglamentàries. Armes prohibides i tipus de llicències. Documentació de la titularitat de les armes.

Tema 34. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Disposicions generals. Documentació i identificació personal.

Tema 35. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Actuacions per al manteniment i el restabliment de la seguretat ciutadana. Potestats especials de policia administrativa de seguretat.

Tema 36. La violència de gènere. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Drets de les víctimes de violència de gènere. Tutela institucional. Els jutjats de violència sobre la dona: competències.

Tema 37. Polítiques públiques de seguretat. La policia com a institució. Conceptes clau. Disseny d'una política pública. La participació ciutadana en les polítiques públiques. Escenaris de presa de decisions. Models de presa de decisions. La implementació de les polítiques. L'avaluació de les polítiques. La metodologia de l'avaluació.

Tema 38. Àrea de qualitat. Orientació a les necessitats ciutadanes. Sistemes de qualitat aplicats a l'Administració i a les policies locals. Processos de millora contínua. Sistemes de mesurament de les policies locals i avaluació. Orientació cap a resultats.

Tema 39. Lideratge d'equips. Concepte i naturalesa del líder. El lideratge basat en l'acció. Teories del lideratge. El líder com a motivador.

Tema 40. La comunicació com a eina de feina. La comunicació eficaç a les organitzacions. El procés de comunicació interpersonal en els  equips. Empatia i escolta activa. La comunicació assertiva. La  comunicació  no verbal. Feedback eficaç adreçat al canvi de conductes.

 

 

​​​​​​​ANNEX III BAREM DE MÈRITS

1. Barem de mèrits de la fase de concurs

Els mèrits que al·leguin les persones candidates s'han d'acreditar mitjançant la presentació de l'original i de la còpia compulsada de la documentació següent:

Curs de capacitació: certificat en vigor de l'EBAP d'haver superat el curs de capacitació de la categoria a la qual s'opta o d'una categoria superior.

Serveis prestats i antiguitat: certificat expedit pels ajuntaments o administracions públiques corresponents.

Estudis acadèmics oficials: còpia compulsada correctament del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d'estudis fets a l'estranger, s'ha d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Coneixement de llengua catalana: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

Coneixement d'altres llengües: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, per les escoles oficials d'idiomes (EOI), per les universitats, per altres escoles d'administració pública i altres entitats, equivalents amb els nivells del Marc Comú Europeu.

Cursos de formació: certificats d'aprofitament, certificats d'assistència i certificats d'impartició de cursos d'accions formatives expedits per les escoles de formació de les policies locals, per l'Escola Balear d'Administració Pública o homologats o concertats per l'EBAP, per universitats de l'àmbit de la Unió Europea, per centres de formació acreditats en altres administracions públiques de l'Estat espanyol o centres que imparteixen plans de formació contínua.

2. Fase de concurs

La puntuació màxima serà de 40 punts.

2.1 Valoració de la nota obtinguda en el curs bàsic de capacitació (puntuació màxima 8 punts)

Es valora el curs de capacitació de la mateixa categoria a la qual s'accedeix. Només es valoren els cursos expedits o homologats per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) que estiguin en vigor. La valoració de la nota obtinguda en el curs és el resultat de multiplicar la nota per un coeficient de 0.8 fins a un màxim de 8 punts.

2.2 Valoració dels serveis prestats (puntuació màxima 24 punts)

a) Per cada mes complet de serveis prestats com a policia local o turístic en les Illes Balears: 0,22 punts per mes, fins un màxim de 24.

b) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en altres categories, en els cossos o forces de seguretat estatals, policies locals d'altres comunitats autònomes, policies autonòmiques o exèrcit professional: 0.3 punts per mes, fins un màxim de 12.

2.3 Valoració estudis acadèmics oficials (puntuació màxima 3 punts)

Únicament es valoren els estudis acadèmics oficials amb validesa en tot el territori nacional. En cas de presentació de títols d'estudis fets a l'estranger, se n'ha d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Només es valorarà la possessió des títols de nivell superior a l'exigit per a l'accés a la categoria a la qual s'accedeix o a partir d'una segona titulació acadèmica oficial del mateix nivell a la que s'exigeix. La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valori el de nivell inferior necessari per obtenir-lo, llevat del cas que les titulacions corresponguin a branques diferents.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 3 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) Per cada titulació acadèmica de tècnic de formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i els ensenyaments esportius de grau superior, com també tots els títols que hagin estat declarats equivalents: 0,25 punts, fins a un màxim d'0,75 punts.

b) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o titulació declarada equivalent: 0,75 punts, fins a un màxim de 1,5 punts.

c) Per cada titulació acadèmica de grau universitari o grau de l'ensenyament artístic superior: 1 punt, fins a un màxim de 2 punts.

d) Per cada llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o titulació universitària equivalent: 1,5 punts, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,12 punts per cada 30 crèdits ECTS, fins a un màxim de 0,60 punts. Els estudis de grau amb càrrega lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d'obtenir els punts de l'apartat c), obtindran 0,25 punts, d'acord a l'article 12.10 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

f) Per a cada títol de doctor: 0,75 punts, fins a un màxim de 2,25 punts.

2.4 Valoració de coneixement de llengües (puntuació màxima 2.5 punts)

a) Coneixements orals de llengua catalana

 Es valoren els certificats expedits per l'EBAP, expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent fins a una puntuació màxima de 2,50 punts, d'acord amb els criteris següents:

— Certificat C1 (abans nivell C) o equivalent: 1 punt

— Certificat C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts

— Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,50 punts

S'ha de valorar només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'aporti. En tot cas, només s'han de valorar els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'ocupació de la plaça a què s'accedeix. En cas que es presentin dubtes sobre la puntuació que s'ha d'atorgar a algun certificat o sobre la seva validesa, es pot sol·licitar un informe a la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

b) Coneixements d'altres llengües

Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les altres comunitats autònomes o d'una llengua estrangera expedits per les escoles oficials d'idiomes, les universitats, l'EBAP, altres escoles d'administració pública o altres certificats del Marc Comú Europeu considerats equivalents, amb una puntuació màxima d'1 punt segons els criteris que s'indiquen en la taula següent:

Nivells del Marc

Comú Europeu

EOI

Universitats, escoles d'AP i organitzacions sindicals en el marc

dels acords de formació contínua, equivalents als nivells del Marc Comú Europeu

Altres nivells EBAP

Puntuació

 

 

A1

0,40

0,30

1r curs de nivell inicial

0,10

A2

0,60

0,40

2n curs de nivell inicial

0,20

B1

0,80

0,60

1r curs de nivell elemental

0,30

B1+

1

0,80

2n curs de nivell elemental

0,40

B2

1,20

1

1r curs de nivell mitjà

0,60

B2+

1,40

1,20

2n curs de nivell mitjà

0,80

C1

1,60

1,40

1r curs de nivell superior

1

C2

1,80

1,60

2n curs de nivell superior

1,20

Altres certificats equivalents als nivells del Marc comú europeu es valoren amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes.

D'una mateixa llengua, només se'n valoren les titulacions de nivell superior.

2.5 Valoració de cursos de formació (puntuació màxima 2.5 punts)

Només es valoren els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives impartits per les escoles de formació de les policies locals, els cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública o que tinguin la condició de concertats o homologats per l'EBAP, els cursos d'interès policial manifest superats en universitats en l'àmbit de la Unió Europea o en altres administracions públiques de l'Estat espanyol amb centres de formació acreditats i els plans de formació contínua.

Pel que fa a la formació en línia i a distància no reglada, només es valora la que imparteixin i homologuin l'EBAP o les universitats de l'àmbit de la Unió Europea i l'efectuada dins els plans de formació contínua. Els cursos en matèria policial fets abans d'entrar en vigor la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, també es valoren.

En aquest apartat també es valora la impartició de cursos d'accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc al qual s'accedeixi en centres formatius oficials, acreditada mitjançant un certificat en què consti el curs, les hores i les matèries que s'han impartit i els crèdits dels títols, màsters propis no oficials i dels cursos d'expert universitari que tenen el caràcter de titulacions pròpies d'una universitat determinada.

Formació relacionada amb l'àrea professional

Es valoren, per a cada lloc de treball, les accions formatives sempre que estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc al qual s'accedeix. En concret, solament es valoren els cursos referits a les àrees professionals de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere i formació sanitària relacionada amb la professió de policia local. La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2,5 punts, d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació:

— Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora.

— Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora.

— Per cada certificat d'haver impartit cursos d'accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc al que s'accedeix: 0,0075 punts per hora.

Referent als cursos o activitats expressats en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

No es valoren els certificats que no indiquin el nombre d'hores o crèdits, el contingut de la formació o que tinguin un contingut indefinit.

No es valorarà la formació que constitueix una part dels cursos de capacitació per accedir a qualsevol categoria de les forces o cossos de seguretat i la formació repetida, excepte que s'hagi fet un canvi substancial en el contingut.

Formació universitària no oficial relacionada amb l'àrea professional

— Títol propi de graduat en seguretat i ciències policials de la Universitat de les Illes Balears: 0,75 punts.

— Altres títols propis de graduat universitari amb càrrega lectiva de 180 crèdits ECTS: 0,25 punts per títol, fins a un màxim d'0,75 punts.

— Màsters, experts i diplomes universitaris relacionats amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi i formació sanitària: 0,05 punts per crèdit ECTS, fins a un màxim de 0,5 punts.

Formació no relacionada amb l'àrea professional

Es valoraran les accions formatives que encara que no estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc de feina, es consideren d'interès general. En concret, solament es valoraran per a totes les categories els cursos que estiguin relacionats amb les àrees temàtiques de la formació contínua de la EBAP. La puntuació màxima d'aquest apartat és d'1 punt, d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació:

— Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora.

— Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora.

Formació universitària no oficial no relacionada amb l'àrea professional

Títols propis de graduat universitari, sense relació amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi o formació sanitària, amb càrrega lectiva de, com a mínim, 180 crèdits ECTS: 0,15 punts per títol, fins a un màxim de 0,5 punts.

Màsters, experts i diplomes universitaris sense relació amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d'odi o formació sanitària: 0,015 per crèdit ECTS, fins a un màxim de 0,5 punts.

 

Campos, en la data de la signatura (19 de novembre de 2021)

La batlessa Francisca Porquer Manresa

 

ANNEX  IV RELACIÓ DE MÈRITS APORTATS

_________________________________________  DNI núm. ___________________

(Nom i cognoms)

Domicili a ___________________________________________ núm. _____________

de _________________________ Codi postal _________ Telèfon ______________

e-mail ____________________________

CURS DE CAPACITACIÓ ____________________________________ (indicar nota)

Els mèrits s'han d'enumerar segons l'ordre establert en el barem de mèrits de l'annex III.

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Nota: Juntament amb aquesta relació s'han d'aportar els originals o les còpies compulsades dels mèrits que s'al·leguen.

​​​​​​​SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE CAMPOS