Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 563703
Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

A la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor hi ha un lloc de treball vacant de supervisor/supervisora  de l'Àrea Quirúrgica, que s'ha de cobrir.

Fonaments de dret

1. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

2. La Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció General de l'INSALUD sobre provisió de llocs de treball de supervisió d'àrea funcional o d'unitat.

3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de febrer de 2017 sobre ocupació de llocs de prefectura de l'àrea de gestió, llocs de prefectura de servei o de secció assistencials o supervisions.

4. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorial (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021).

5. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm.46, de 12 d'abril de 2016).

Per tot això dict la següent

 

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per proveir, pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de supervisor/supervisora  de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor.

2. Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (annex 1) i el model de sol·licitud (annex 2).

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

 

Manacor, 15 de novembre de 2021

La directora gerent Catalina Vadell Nadal Per delegació (BOIB núm. 39, de 20/03/2021)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Lloc de treball convocat

Es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball de supervisor/supervisora  de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor, que tindrà les responsabilitats establertes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre estructura, organització i funcionament dels hospitals gestionats per l'Institut Nacional de la Salut.

El règim jurídic d'aquest lloc de treball és el que estableixen la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marco del personal estatutari dels serveis de salut, i altres disposicions aplicables.

2. Requisits per optar al lloc de treball

2.1. Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2.

2.2. Estar en la situació de servei actiu en alguna institució sanitària dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

2.3. Tenir coneixements de català del nivell B2, d'acord amb la Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

2.4. Aquests requisits s'han de complir l'últim dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procés selectiu. Tot aspirant ha d'acreditar-los fefaentment en el moment de presentar la sol·licitud.

3. Presentació de sol·licituds

3.1. Tot aspirant a participar en la selecció per cobrir el lloc de treball convocat ha de presentar una sol·licitud segons el model que figura en l'annex 2.

3.2. El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.3. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el Registre de l'Hospital de Manacor o en el registre de qualsevol de les gerències del Servei de Salut, o bé per qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tota sol·licitud presentada mitjançant una oficina de Correus ha d'anar dins un sobre obert perquè sigui datada i segellada abans de certificar-la.

3.4. Juntament amb la sol·licitud cal presentar el currículum degudament acreditat per mitjà de la documentació original o de fotocòpies compulsades, en el qual han de constar els requisits i els mèrits al·legats.

4. Procediment de selecció i resolució de la convocatòria

4.1. Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds i quan l'òrgan competent hagi verificat que els aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, la directora gerent de l'Hospital de Manacor dictarà una resolució per nomenar el candidat més adequat per ocupar el lloc de treball, o bé per declarar deserta la convocatòria si no s'ha presentat cap aspirant idoni. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.2. La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar el lloc de treball. La situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa en el mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria en el mateix centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa en un altre centre, ocuparà directament el lloc de treball i quedarà respecte a la plaça en la situació de reserva en el centre d'origen o en la situació administrativa que correspongui a l'administració d'origen.

c) Si té la plaça estatutària fixa en un altre servei de salut o administració sanitària, ocuparà únicament el lloc de supervisió convocat, de manera que quedarà respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que sigui procedent i sigui declarada en la seva administració d'origen.

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Sol·licitud per participar en el procés selectiu per cobrir una plaça de supervisor/supervisora de l'Àrea Quirúrgica  de l'Hospital de Manacor, convocada per mitjà de la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 15 de novembre 2021.

Dades de la persona aspirant

Primer llinatge:     

Segon llinatge:     

Nom:     

Núm. doc. identitat:     

Dades a l'efecte de rebre notificacions

Tipus de via (carrer, plaça…) i nom:     

Núm.                    Pis:             Porta:                 Localitat:     

Codi postal:     

Municipi:     

Telèfons:          

Correu electrònic:     

EXPOS:

1. Que el …… de/d'………………………….. de 20..…. es va publicar la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor per la qual es convoca una plaça de supervisor/supervisora de l'Àrea Quirúrgica .

2. Que complesc els requisits exigits en la convocatòria.

SOL·LICIT:

Ser admès/admesa en la convocatòria, per a això adjunt en aquesta sol·licitud la documentació exigida.

....................., ......... de.......................................  de 2021

[rúbrica]

 

 

 

GERÈNCIA DE L'HOSPITAL DE MANACOR