Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 562786
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de TAE mitjà/ana informàtica taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 22.179 de 18 de novembre de 2021, va acordar el següent: 

PRIMER.- Convocar concurs-oposició torn lliure, per a la cobertura de dues places de TAE MITJÀ/ANA INFORMÀTICA vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, especialitat TAE mitjà/ana informàtica, grup A, subgrup A2, classe mitja, taxa de reposició, dotades pressupostàriament i corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, publicada al BOIB núm. 161, de 24 de novembre de 2018. 

SEGON.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que s'adjunten.   

TERCER.- El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). 

QUART.- Les instàncies s'hauran de dirigir al Molt Honorable Senyor Batle en la forma establerta en la base tercera de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria que varen ser publicades al BOIB núm. 129, de 21 de setembre de 2019. 

CINQUÈ.- No es podrà declarar superat el procés selectiu a un número d'aspirants superior al de la plaça convocada.

 

Palma, 18 de novembre de 2021

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

BASES ESPECÍFIQUES PER COBRIR DUES PLACES VACANTS DE TAE MITJÀ/ANA INFORMÀTICA PEL TORN LLIURE ( TAXA DE REPOSICIÓ). OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY 2018 

OBJECTE I NORMES GENERALS. 

L'Ajuntament de Palma convoca proves selectives, mitjançant el sistema de concurs-oposició torn lliure, per a la cobertura de dues places de TAE MITJÀ/ANA INFORMÀTICA vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, especialitat TAE mitjà/ana informàtica, grup A, subgrup A2, classe mitja, taxa de reposició, dotades pressupostàriament i corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, publicada al BOIB núm. 161, de 24 de novembre de 2018. 

La present convocatòria està, a més, subjecta al que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 

Les presents bases tindran en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, pel que fa a l'accés a l'ocupació, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.  

L'article 55 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes disposa que "l'aprovació de convocatòries de proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública haurà d'acompanyar-se d'un informe d'impacte de gènere, excepte en casos d'urgència i sempre sense perjudici de la prohibició de discriminació per raó de sexe", que es complementa amb l'article 43.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d'Igualtat de dones i homes de les Illes Balears: "A les ofertes d'ocupació pública de les administracions públiques de les Illes Balears, s'hi ha d'adjuntar una avaluació de l'impacte de gènere". Tot això posa de manifest el compromís assumit per l'Ajuntament de Palma en relació amb la promoció activa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com de prevenció i actuació davant la violència de gènere. 

Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 129, de 21 de setembre de 2019. 

REQUISITS  DELS  ASPIRANTS: A més dels que es preveuen a les bases generals: 

1-. Estar en possessió del títol Grau en Informàtica, Grau en Enginyeria Informàtica en sistemes de informació o equivalent. 

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

2-. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 mitjançant un certificat expedit per l'EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificats homologats establert a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment. 

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES 

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d'emplenar l'imprès establert per l'Ajuntament de Palma, que se'ls facilitarà a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania d'aquest Ajuntament. Així mateix, l'esmentat imprès podrà obtenir-se a través d'Internet consultant la pàgina web www.palma.cat; aquest imprès haurà d'obtenir-se per duplicat a l'objecte que la persona interessada es quedi una còpia segellada de la instància presentada. 

Les sol·licituds es podran presentar a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  

Els drets d'examen seran de 26,52 euros i seran abonats dintre el termini d'admissió d'instàncies mitjançant la pàgina web (serveis+destacats+Emissió d'autoliquidacions). També es poden abonar per gir postal a les oficines de correus o amb targeta financera a la pròpia OAC.  

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els  successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar: 

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència). 

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol. 

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada. 

d. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.  

ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS 

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, si s'escau. La relació de les persones admeses i excloses s'exposarà en el tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web d'aquest Ajuntament i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web. La relació de persones excloses es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 

Per a esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la relació indicada en el BOIB. Si no es presenten esmenes la llista esdevindrà definitiva.

Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es publicarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web www.palma.cat, i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web, a la relació de persones excloses es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades. 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: concurs oposició pel torn lliure.  

El present procediment selectiu generarà un borsí del qual es podran nomenar per ordre de puntuació final les persones que figurin en el borsí de persones candidates que hagin superat tots els exercicis o alguns, d'acord amb allò establert a l'article 18.2 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma.  

QUALIFICACIONS: Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i es puntuaran d'acord amb allò establert a les presents bases específiques.

CALENDARI DELS EXERCICIS: 

El primer exercici s'efectuarà el tercer trimestre de 2022, la resta es determinaran pel tribunal. 

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: Per a cada convocatòria, el tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat per l'òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d'entre personal funcionari en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la dels respectius suplents. El secretari/a serà designat per votació d'entre els vocals. El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves. 

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu. 

PROGRAMA DEL CONCURS OPOSICIÓ. 

FASE DE CONCURS 

Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran de presentar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament, dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició.  

Únicament es valoraran aquells que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors. Les persones aspirants funcionàries d'aquest Ajuntament podran fer remissió al seus expedients personals.  

L'acreditació de treballs fets en entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), en consorcis, en fundacions del sector públic, en empreses societàries del sector públic i en empreses privades es farà mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions dutes a terme. 

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts. 

Els mèrits a valorar seran els que es relacionen a continuació: 

Experiència professional. 

  • Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 4 punts.
  • Serveis prestats en el sector públic (que no siguin administracions públiques) exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 5 punts.
  • Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,10 punts per mes, fins a un màxim de 6  punts. 

La puntuació màxima és de 6 punts. 

Cursos de formació. 

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració d'aquest criteri es du a terme d'acord amb el següent barem: 

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Escola  Municipal de Formació, l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, l'autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions, així com la formació organitzada i impartida pels Col·legis Professionals. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional. 

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència; és a dir, no són acumulatius l'assistència i l'aprofitament.  

No es valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques. Tampoc es valoraran els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures a la Universitat, ni aquells presentats com a requisit d'accés a la plaça convocada. 

Aquesta formació es valorarà d'acord al següent: 

L'hora d'impartició es valora amb: 0,007 punts

L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,005 punts

L'hora d'assistència es valora amb: 0,002 punts 

Un crèdit equival a 10 hores de formació. 

La puntuació màxima és de 5 punts.  

Formació  que es valorarà  a qualsevol especialitat.  

Es valoren per a qualsevol especialitat les següents accions formatives:

- Cursos de l'àrea jurídicoadministrativa.

- Cursos d'igualtat de gènere.

- Cursos d'informàtica.

- Cursos de qualitat, habilitats, competències professionals i comandaments

- Cursos de prevenció de riscs laborals 

Aquesta formació es valorarà d'acord al següent: 

L'hora d'impartició es valora amb: 0,005 punts

L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,004 punts

L'hora d'assistència es valora amb: 0,0018 punts 

Un crèdit equival a 10 hores de formació. 

La puntuació màxima és de 3 punts.  

Titulacions acadèmiques  

1.Estudis que es valoren. 

1.1 Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tengui reconegut i establert el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, quan estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies de la plaça convocada.

 1.2 La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol propi de postgrau en que sí es pot valorar la llicenciatura o equivalent. 

1.3 Es valoraran les titulacions de nivell superior a les exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit.  

2. Puntuació. 

2.1 Estudis de Postgrau. 

2.1.1 Per cada títol de doctor/a: 3 punts. 

2.1.2 Per cada títol de màster universitari oficial: 2 punts.  

2.1.3 Títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 1 punt. 

En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, si són títols oficials, o 0.015 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives si es tracta de títols propis.  

No es tindrà en compte com a mèrit el títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió objecte d'aquesta convocatòria, en el supòsit de presentar el títol de grau, en ser-ne requisit. 

2.2 Estudis universitaris: 

2.2.1 Per cada titulació acadèmica oficial de segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent: 2 punts. 

La puntuació màxima és de 6  punts 

Coneixement de llengua catalana. 

Es valoraran els certificats expedits o homologats per L'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística. El certificat LA que es pot acumular al C1 o al C2. La puntuació en cada cas serà:  

  • Nivell de domini funcional efectiu  (certificat C1): 1 punt.
  • Nivell de domini (certificat C2): 1,50 punts.
  • Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,50 punts. 

La puntuació màxima és de 2 punts. 

Total puntuació fase de concurs: 22 punts.    

La fase de concurs suposarà un 20% de la puntuació final.  

FASE D'OPOSICIÓ:  

La fase d'oposició suposarà un 80% de la puntuació final. 

PRIMER  EXERCICI:  

Obligatori i eliminatori. Consistirà a desenvolupar per escrit, en un temps màxim de tres hores, dos temes elegits entre quatre temes designats per sorteig públic del temari específic que s'enumeren a continuació. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts. Cada tema es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar aquest exercici, 5 per cada tema. 

Es valoraran, fonamentalment, els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així com la claredat, l'ordre d'idees i la qualitat de l'expressió escrita.  

SEGON EXERCICI: 

Obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre un supòsit pràctic elegit a l'atzar d'entre els tres que proposi el tribunal, relacionats amb les funcions pròpies de la plaça. El  temps  màxim per desenvolupar aquest exercici serà de dues hores. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar aquest exercici. 

Es valorarà la capacitat de raciocini, la correcta interpretació de la normativa aplicable al cas plantejat, l'adequada formulació de conclusions i els coneixements exposats. 

TERCER EXERCICI: De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a en contestar per escrit un qüestionari de 60 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut del temari de la part general, amb cinc de reserva amb la finalitat de convalidar successivament, segons l'ordre en el que es presentin en el qüestionari, aquelles que poguessin ser objecte d'anul·lació. El temps màxim per desenvolupar aquest exercici serà de 90 minuts. L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una  puntuació mínima de 5 punts per superar aquest exercici. 

Les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzarà amb un terç del valor assignat a la resposta correcta.  

Per efectuar la qualificació de l'exercici s'aplicarà la fórmula següent: 

         [A-(E/3)] x 10

Q = -----------------------

                          P

Q: Resultat de la prova

A: Número de respostes correctes

E: Número de respostes errònies

P: Número de preguntes de l'exercici 

Total puntuació fase d'oposició 50 punts. 

Borsa de persones aspirants per nomenar personal funcionari interí. 

Constitució de la borsa d'interins. 

S'ha de constituir una borsa per al nomenament de personal interí de l'especialitat de TAE Mitjà Informàtica, que estarà integrada per les persones aspirants que hagin superat, com a mínim, el primer exercici d'aquesta convocatòria i per les persones que hagin superat, com a mínim, el primer exercici de la convocatòria relativa a la mateixa especialitat de l'oferta corresponent a la taxa de reposició.

 

ANNEX TEMARIS

TEMARI PART ESPECÍFICA 

Tema 1. Model genèric d'un ordinador. Màquina de Newman. L'estructura bàsica de la CPU.

Tema 2. Tecnologies i arquitectures tolerants a errors: alta disponibilitat, gestió de la redundància, clustering.

Tema 3. Sistemes d'emmagatzemament avançats: RAID i SAN. Virtualització del emmagatzematge.

Tema 4. El sistema operatiu (I): conceptes i fonaments, evolució i tendències.

Tema 5. El sistema operatiu (II): gestió de processos, gestió de memòria, gestió de treballs.

Tema 6. El Sistema operatiu (III): gestió d'entrada/sortida, gestió d'arxius, gestió de la seguretat i altres serveis.

Tema 7. Sistemes operatius UNIX-LINUX. Fonaments, administració, instal·lació, gestió i optimització.

Tema 8. Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Núvols privats, públics i híbrids.

Tema 9. Virtualització de sistemes i centres de dades. Virtualització del lloc de feina.

Tema 10. Estació d'usuari. Configuració, administració i gestió.

Tema 11. Centres d'assistència a usuaris. Models de gestió, help desk. Funcions i serveis.

Tema 12. Arquitectura SOA. Serveis web (WS): estàndards, protocols associats, interoperabilitat i seguretat.

Tema 13. Eines de productivitat de grups de treball. Cicle de treball (workflow), associació de tasques, actors i esdeveniments. Fluxos reglats.

Tema 14. Arquitectura de les xarxes Intranet i Extranet. Concepte, estructura i característiques. La seva implantació en les organitzacions. Serveis.

Tema 15. Les funcions genèriques informàtiques en una organització: adreça, planificació i estratègia, sistemes i comunicacions, aplicacions i desenvolupament, explotació i gestió.

Tema 16. Les eines ofimàtiques. Paper en els actuals entorns informàtics. Integració amb sistemes d'informació estructurada.

Tema 17. Gestió de sistemes distribuïts. Model genèric de les plataformes de gestió. Arquitectures de consola única.

Tema 18. El monitoratge de sistemes informàtics. Tipus de monitors, sondes, processos de referenciació (benchmarking), tipus de càrregues.

Tema 19. L'avaluació del rendiment de sistemes informàtics. Indicador, millora de prestacions, mecanismes de sintonització.

Tema 20. El cicle de vida dels sistemes d'informació. Models del cicle de vida.

Tema 21. Els llenguatges de programació. Tipologia i evolució.

Tema 22. Tècniques i eines d'ajuda al desenvolupament d'aplicacions. Tècniques en Mètrica v3.

Tema 23. Metodologies de desenvolupament d'aplicacions. Metodologies àgils.

Tema 24. Anàlisi de sistemes en la metodologia Mètrica v3.

Tema 25. Disseny de sistemes en la metodologia Mètrica v3.

Tema 26. Construcció e implantació de sistemes en la metodologia Mètrica v3.

Tema 27. La interficie d'usuari: tipus i criteris de disseny.

Tema 28. Processos de proves i garantía de la qualitat en el desenvolupament de software. Nivells, tècniques, eines i criteris d'acceptació.

Tema 29. Manteniment de sistemes d'informació. Planificació i gestió. Gestió de la configuració i de versions del software. Gestió d'entorns d'operació.

Tema 30. Mètriques del programari. La qualitat del programari.

Tema 31. El llenguatge de programació JAVA.

Tema 32. L'arquitectura Java EE. Característiques de funcionament. Elements constitutius. Productes i eines.

Tema 37. Arquitectura de desenvolupament d'aplicacions web. Desenvolupament web front-end. Desenvolupament web al servidor, connexió a bases de dades e interconnexió amb sistemes i serveis.

Tema 34. Llenguatges de marcat o etiqueta. SGML, HTML, XML i les seves derivacions. Llenguatge de script. Característiques i funcionalitats.

Tema 35. Estàndards HTML, CSS, Javascript i altres estàndards de creació de webs. Navegadors web i compatibilitat amb estàndards.

Tema 36. Accessibilitat i usabilitat. Disseny universal. Disseny adaptatiu.

Tema 37. Administració de bases de dades: motors, gestió d'espai, seguretat, rendiment, serveis de xarxa, còpia de seguretat (backup).

Tema 38. El llenguatge SQL.

Tema 39. Aplicacions informàtiques amb PL/SQL Forms i Reports d'oracle, SQL, etc.

Tema 40. Gestió i arxiu electrònic de documents. Sistemes de gestió documental (DMS). Sistemes de gestió de continguts (CMS). Sistemes de recuperació i d'indexació de la informació.

Tema 41. Eines d'anàlisi d'informació. OLTP i OLAP, sistemes EIS i DDS. Aplicació en la gestió de dades (data warehouse), mineria de dades (data mining) i dades massives (big data).

Tema 42. Criteris genèrics de seguretat en els sistemes d'informació. Fases de seguretat activa en la connexió a un sistema.

Tema 43. Identificació i signatura electrònica. Legislació europea i nacional. Certificats digitals. Infraestructura de clau pública (PKI). Claus privades, públiques i concertades. Formats de signatura electrònica.

Tema 44. La seguretat i la protecció en xarxes de comunicacions. Tipus d'atacs i eines de prevenció (Tallafocs, servidor intermediari, IDS, IPS, filtratge de continguts).

Tema 45. Principals amenaces per a la seguretat dels sistemes d'informació. Intrusions, virus, phishing, correu no desitjat i altres.

Tema 46. La Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. Adaptació d'aplicacions i entorns als requisits de la normativa de protecció de dades.

Tema 47. L'Esquema nacional de seguretat. Adequació a l'esquema nacional de seguretat.

Tema 48. Protocols de comunicació de dades. Nivells, primitives i PDU. El model OSI de comunicació de dades.

Tema 49. Bases de dades relacionals. Evolució actual.

Tema 50. Codi de bones practiques per a la gestió de la seguretat de la información. Norma UNE-ISO/IEC 17799

Tema 51. El modelo TCP/IP.

Tema 52. Xarxes de comunicacions: xarxes privades i públiques; LAN i WAN; de banda ampla, sense fils. Topologies, amplada de banda, nivell de servei.

Tema 53. Xarxes d'àrea local (I). Arquitectura. Tipologia. Medis de transmissió. Mètodes d' accés. Sistemes de cablejat i dispositius d'interconnexió.

Tema 54. Xarxes d' àrea local (II): Protocols de gestió SNMP, CMIS/CMIP, RMON. Configuració i gestió de xarxes virtuals (VLAN).

Tema 55. Xarxes IP: arquitectura de xarxes, encaminament i qualitat de servei. Transició i convivència IPv4 - IPv6. Funcionalitats específiques d'IPv6.

Tema 56. Protocols de directori basats en LDAP i X.500. DNS. Altres serveis.

Tema 57. Xarxes de comunicació global. La xarxa Internet i els serveis bàsics. Les xarxes públiques de transmissió de dades. La xarxa SARA. La xarxa sTESTA.

Tema 58. Protocols d'aplicació de la xarxa Internet.

Tema 59. La xarxa Internet. Organismes rectors. El sistema de noms de domini (DNS).

Tema 60. Interoperabilitat (I). Esquema nacional d'interoperabilitat. Les normes tècniques d'interoperabilitat. Interoperabilitat dels documents i expedients electrònics i normes per a l'intercanvi de dades entre administracions públiques.

Tema 61. Interoperabilitat (II). Infraestructures, serveis comuns i compartits per la interoperabilitat entre AAPPs. Cl@ve, la Carpeta ciutadana, el Sistema d'interconnexió de registres, la Plataforma d'intermediació de dades, i altres serveis.

TEMARI PART GENERAL:  

Tema 1: La Constitució Espanyola de 1978: Estructura i contingut. Drets i llibertats públiques, Drets i Deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2: Les formes d'organització territorial de l'Estat. L'Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Els estatuts d'autonomia. El sistema de la distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia. 

Tema 3: Les fonts del Dret en general i, especialment, en el sistema jurídic positiu espanyol. Aplicació de les normes jurídiques. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària.

Tema 4: Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Funcionament electrònic del sector públic: La Seu electrònica. Portal d'Internet. Sistemes d'identificació de les Administracions Públiques. Actuació administrativa automatitzada. Sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada. Signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació. Assegurament i interoperabilitat  de la signatura electrònica. Arxiu electrònic de documents.  

Tema 5: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques: l'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Eficàcia: notificació i publicació. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. 

Tema 6: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú: Les fases del Procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció. El silenci administratiu. Finalització del procediment. Els recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. 

Tema 7: Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú: Identificació i signatura dels interessats en el Procediment administratiu. Dret de les persones en les relacions amb les Administracions Públiques. Dret i obligació a relacionar-se electrònicament amb els Administracions Públiques 

Tema 8: La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local 

Tema 9: Contractació administrativa: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Les prerrogatives de l'Administració en els contractes administratius. La modificació dels contractes. Extinció del contracte: recepció i resolució dels contractes administratius. Especialitats dels diversos tipus de contractes. El recurs especial en matèria de contractació. 

Tema 10: La responsabilitat de l'Administració Pública: caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys indemnitzables. L'acció de responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques. 

Tema 11: L'activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. El servei públic. Concepte. La reserva de serveis en favor de les entitats locals 

Tema 12: La gestió directa dels serveis públics. Gestió indirecta dels serveis públics. La concessió de serveis públics: concepte i naturalesa.  Potestats de l'Administració. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del concessionari amb els usuaris. Extinció de la concessió 

Tema 13: El patrimoni de les administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. L'inventari a l'Administració local. 

Tema 14: Les fonts del Dret Local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. Procediment d'elaboració. El Reglament orgànic. Els bans. 

Tema 15: El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Legislació bàsica i autonòmica. L'organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d'alcalde, Ple i Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Especialitats del règim orgànic-funcional en els municipis de gran població. La llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat de Palma: organització del govern municipal. 

Tema 16: Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. L'activitat de policia: la intervenció administrativa local en l'activitat privada. Les autoritzacions administratives: les seves classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable

Tema 17: El personal al servei de les entitats locals: Classes i règim jurídic. Accés a l'ocupació pública. Planificació de recursos humans. Estructuració de l'ocupació pública.  Instruments d'ordenació dels llocs de feina. Provisió de llocs de feina i mobilitat. Situacions administratives.

Tema 18: Els drets del pesonal funcionari local. Drets individuals. Especial referència a la carrera administrativa i a les retribucions. Els deures del personal funcionari local. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. Els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social dels empleats públics. El règim d'incompatibilitats: Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.  

Tema 19: El pressupost com instrument de planificació, com instrument de gestió i com mecanisme general de coordinació. El cicle pressupostari i les seves fases.  

Tema 20: La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: àmbit d'aplicació. Drets i deures. Principis de l'acció preventiva. Avaluació de riscs. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscs. Comitè de Seguretat i Salut. 

Tema 21: La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: règim jurídic i els seus àmbits. Vies de protecció de la confidencialitat. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals. 

Tema 22: Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no discriminació i violència de gènere. El principi d'igualtat a l'ocupació pública. Mesures per a la integració de la perspectiva de gènere a l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears. 

Tema 23: La centralitat del ciutadà. Participació ciutadana. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El Consell de Transparència i Bon Govern. El Portal de Transparència. La transparència i l'accés a la informació en les comunitats autònomes i entitats locals. Govern obert. Codis de bon govern. 

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.