Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 554991
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 d'abril de 2019 es va aprovar la convocatòria general en què s'estableixen les bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d'àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2017 (BOIB núm. 48/2019, de 13 d'abril; correccions d'errors en el BOIB núm. 76/2019, de 8 de juny).

2. Aquesta Resolució va ser modificada per mitjà de les Resolucions de 2 de juliol de 2020 (publicada en el BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol), de 22 de juliol de 2020 (BOIB núm. 132/2020, de 28 de juliol) i de 16 de març de 2021 (BOIB núm. 39/2021, de 20 de març).

3. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de setembre de 2021 (BOIB núm. 122/2021, de 7 de setembre) es va aprovar la llista de persones que havien superat el procés selectiu de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic es donà un termini de vint dies hàbils per a que presentessin la documentació que es relacionava.

4. Una vegada finalitzat aquest termini i revisada i conformada la documentació presentada, és procedent aprovar la resolució per la qual es nomena personal estatutari fix i s'adjudiquen les places a les persones candidates aprovades que han acreditat documentalment que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 d'abril de 2019 per la qual s'estableixen les bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories.

6.  La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Nomenar personal estatutari fix de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic les persones que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

2. La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

3. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional— ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió per a que l'òrgan competent n'acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

4. D'acord amb la base 12.5 de la convocatòria el personal que ha obtingut una destinació definitiva no pot participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què es prengui possessió de la plaça bàsica.

5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Palma, 15 de novembre de 2021

El director general Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

Documents adjunts