Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport en investigació per al projecte «Population analysis of Pseudomonas aeruginosa virulence» (R01/SP0058890)

    Número de registre 11762 - Pàgines 46639-46645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat al cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11805 - Pàgines 46646-46647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Valldargent

    Número de registre 11743 - Pàgines 46648-46654

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Gotleu

    Número de registre 11744 - Pàgines 46655-46661

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Resolució per mitjà de la qual es declaren els dos aspirants seleccionats del procés de selecció de dos policies locals en execució de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici de 2021

    Número de registre 11804 - Pàgines 46662-46663

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per cobrir substitucions, vacances i llicencies de curta durada de funcionari interi/interina d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicio

    Número de registre 11792 - Pàgines 46664-46669

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2021-9156 de data 9.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11820 - Pàgines 46670-46679

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2021-9441 de data 17.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrat/da per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 11821 - Pàgines 46680-46689

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure de lletrat/da assessor/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11774 - Pàgines 46690-46701

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de personal. Servei de Selecció. Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses concurs oposició pel torn lliure arquitecte/a tècnic/a t. reposició OPE 2017

    Número de registre 11775 - Pàgines 46702-46705

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de personal. Servei de Selecció. Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses concurs oposició pel torn lliure arquitecte/a tècnic/a t. estabilització OPE 2018

    Número de registre 11776 - Pàgines 46706-46710

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de selecció. Llista provisional concurs oposició torn lliure Tècnic/a mitjà en seguretat i salut en obres OPE 2017

    Número de registre 11777 - Pàgines 46711-46712

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Bases i convocatòria funcionarització personal laboral

    Número de registre 11793 - Pàgines 46713-46719