Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 559845
Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure de lletrat/da assessor/a de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 21.370 de 9 de novembre de 2021, va acordar el següent:

PRIMER.- Convocar concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de lletrat/ada assessor/a, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament i inclosa a  l'oferta d'ocupació de l'any 2019 (BOIB núm. 171, de 21 de desembre de 2019). Aquestes places estan enquadrades a l'Escala d'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat lletrat/ada assessor/a, Grup A, Subgrup A1.      

SEGON.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que s'adjunten. 

TERCER.- El termini de presentació d'instàncies serà de quaranta dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

QUART.- Les instàncies s'hauran de dirigir al Molt Honorable Senyor Batle en la forma establerta en la base tercera de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria que varen ser publicades al BOIB núm. 129 de 21 de setembre de 2019.

CINQUÈ.- No es podrà declarar superat el procés selectiu a un número d'aspirants superior al de la plaça convocada.

SISÈ.- La designació del Tribunal es farà en una vegada designat per part de l'administració a la qual se li ha sol·licitat col·laboració pel que fa a la designació dels membres del tribunal amb la titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixement.

   

Palma, 15 de novembre de 2021

La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón

  

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER TORN LLIURE, PER A COBRIR UNA PLAÇA DE LLETRAT/ADA ASSESSOR/A, QUE PERTANY A LA SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR, D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INCLOSA A L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019.

 OBJECTE I NORMES GENERALS.

L'Ajuntament de Palma convoca proves selectives, mitjançant el sistema de concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d'una plaça de LLETRAT/ADA ASSESSOR/A, vacant en la plantilla de personal funcionaris d'aquest Ajuntament, que pertany a l'escala l'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe superior, grup A, subgrup A1, dotada pressupostàriament i corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2019.

La present convocatòria està, a més, subjecta al que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les presents bases tindran en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, pel que fa a l'accés a l'ocupació, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria es regirà per les bases generals publicades al BOIB núm. 129, de  21 de setembre de 2019.

ESCALA: Administració especial, subescala tècnica, classe superior.

GRUP: A, subgrup A1.

REQUISITS  DELS  ASPIRANTS: A més dels que es preveuen a les bases generals:

1. Estar en possessió de la titulació de la llicenciatura o grau en dret.

2. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 mitjançant un certificat expedit per l'EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificats homologats establert a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d'emplenar l'imprès establert per l'Ajuntament de Palma, que se'ls facilitarà a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania d'aquest Ajuntament. Així mateix, l'esmentat imprès podrà obtenir-se a través d'Internet consultant la pàgina web www.palma.cat; aquest imprès haurà d'obtenir-se per duplicat a l'objecte que l'interessat es quedi una còpia segellada de la instància presentada.

Les sol·licituds s'han de dirigir al Batle i es podran presentar a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Els drets d'examen seran de 26,52 euros i seran abonats per les persones interessades dintre el termini d'admissió d'instàncies mitjançant la pàgina web (serveis+destacats-Emissió d'autoliquidacions). També es poden abonar per gir postal a les oficines de correus o amb targeta financera a la pròpia OAC.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quaranta dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (els nacionals d'estats membres de l'UE, mitjançant certificat de registre de ciutadà de l'UE; els nacionals d'estats no membres l'UE, mitjançant targeta d'identitat d'estranger (TIE)).

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada.

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, que es publicarà en el tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament i en la seva pàgina web, amb indicació de les causes d'exclusió, així com el termini d'esmena de defectes i presentació de reclamacions que es concedeix als aspirants exclosos, que serà de 10 dies hàbils. Aquesta mateixa resolució determinarà la data en què s'iniciaran les exposicions orals del primer exercici, que en tot cas seran posteriors al 2 de març de 2022. 

Transcorregut el termini anteriorment assenyalat s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina Web www.palma.es d'anuncis d'aquest Ajuntament i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web, a la relació d'exclosos es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: concurs oposició pel torn lliure.

El present procediment selectiu generarà un borsí del qual es podran nomenar per ordre de puntuació final les persones que figurin en el borsí de persones candidates que hagin superat, al menys, dos dels exercicis de la fase d'oposició, d'acord amb allò establert a l'article 18.2 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma.

QUALIFICACIONS: Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i es puntuaran d'acord amb allò establert a les presents bases específiques.

CALENDARI DELS EXERCICIS:

El primer exercici s'efectuarà durant el mes d'abril de 2022 i correspon al Tribunal la convocatòria diària dels aspirants per estricte ordre alfabètic del seu primer llinatge, a partir de la lletra W. Igualment correspon al Tribunal la determinació i convocatòria dels dies en què es realitzaran el segon i tercer exercicis. Entre el primer i el segon exercici hauran de transcórrer, almenys, cinc mesos.

CATEGORIA DEL TRIBUNAL: Primera.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: El tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat per l'òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d'entre personal funcionari en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. En tot cas, dos dels vocals, amb els corresponents suplents, seran designats entre funcionaris de carrera del Cos d'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; un altre, amb el respectiu suplent, entre els/les lletrats/ades dels Serveis Jurídics municipals; i un quart, amb el suplent, entre funcionaris que pertanyin al grup professional A1 i romanguin en servei actiu a l'Ajuntament de Palma. El secretari/a serà designat per votació d'entre els vocals. El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

PROGRAMA DEL CONCURS OPOSICIÓ

FASE D'OPOSICIÓ (75 PUNTS).

La puntuació màxim de la fase d'oposició serà de 75 punts. L'oposició constarà de tres exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori, les qualificacions dels quals s'obtindran sumant les puntuacions atorgades sempre amb tres decimals, per cada membre del tribunal i dividint el total pel número d'assistents. S'eliminarà la nota més alta i la més baixa de les atorgades quan la diferència entre elles sigui igual o superior a tres punts. El quocient obtingut serà la qualificació definitiva.

PRIMER EXERCICI

El primer exercici consistirà en l'exposició oral, durant una hora, de quatre temes extrets a l'atzar, mitjançant insaculació, en els següents termes:

- El primer tema serà extret d'entre els compresos a la PART I del temari (1 a 11).

- El segon tema serà extret d'entre els compresos a la PART II del temari (12 a 22).

- El tercer i quart temes seran extrets d'entre els compresos a la PART VII del temari (72 a 89).

El temari a considerar és l'annexat a les presentes bases, que deixen sense efecte el publicat al BOIB núm. 116, de 20 de setembre de 2018.

Les persones aspirants procuraran que l'exposició de cadascun dels temes tingui la mateixa durada, de manera que tinguin aproximadament quinze minuts. Una vegada extrets per insaculació els temes, la persona aspirant disposarà de cinc minuts per a preparar l'exposició. El/la president/a del Tribunal, a falta de cinc minuts per expirar la durada màxima de l'exercici, advertirà a l'aspirant d'aquest extrem, que haurà de concloure necessàriament transcorreguda l'hora de l'exercici.

En aquest exercici es valorarà fonamentalment l'amplitud i comprensió dels coneixements acreditats pels aspirants, l'ordre i claredat de l'exposició i la capacitat d'expressió oral demostrada.

Aquest exercici serà puntuat amb un màxim de 12,50 punts, essent eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 6'25 punts.

SEGON EXERCICI

El segon exercici consistirà en l'exposició escrita, durant quatre hores, de quatre temes extrets a l'atzar, mitjançant insaculació, en els següents termes:

- El primer tema serà extret d'entre els compresos a les PARTS III i IV del temari (23 a 36).

- El segon tema serà extret d'entre els compresos a la PART V del temari (37 a 60).

- El tercer tema serà extret d'entre els compresos a les PART VI, IX I X del temari (61 a 71 i 120 a 130).

- El quart tema serà extret d'entre els compresos a les PART VIII del temari (90 a 119).

El temari a considerar és l'annexat a les presentes bases, que deixen sense efecte el publicat al BOIB núm. 116, de 20 de setembre de 2018.

En aquest exercici es valorarà fonamentalment l'amplitud i comprensió dels coneixements acreditats pels aspirants, així com l'ordre i claredat de l'exposició escrita.

Aquest exercici serà puntuat amb un màxim de 12,50 punts, essent eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 6'25 punts.

TERCER EXERCICI

El tercer exercici consistirà en l'emissió d'un informe jurídic sobre el supòsit pràctic proposat pel Tribunal, relacionat directament amb les funcions pròpies de la  subescala tècnica d'administració especial de lletrat/ada assessor/a i el temari annexat. Durant la realització d'aquest exercici els aspirants podran fer ús de textos legals en suport paper.

En aquest exercici es valorarà fonamentalment la capacitat de raonament, la coherència i sistemàtica en el plantejament i l'adequada interpretació de la normativa aplicable, per tal d'apreciar la suficiència de la preparació tècnica-jurídica de l'aspirant.

Aquest exercici tindrà una durada màxima de quatre hores  i es puntuarà amb un màxim de 25 punts, essent eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 12'50 punts.

QUART EXERCICI

El quart exercici consistirà a contestar un recurs contenciós-administratiu proposat pel Tribunal. Durant la realització d'aquest exercici els aspirants podran fer us de textos legals en suport paper.

En aquest exercici es valorarà fonamentalment la capacitat de defensa de l'acte administratiu impugnat.

Aquest exercici tindrà una durada màxima de quatre hores i es puntuarà amb un màxim de 25 punts, essent eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de  12'50 punts.

FASE DE CONCURS (25 PUNTS).

La puntuació màxima de la fase de concurs serà de vint-i-cinc punts. Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran de presentar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament, dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors. Les persones aspirants funcionàries d'aquest Ajuntament podran fer remissió al seus expedients personals.

Els mèrits o serveis a tenir en compte estaran referits a la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, no es computaran els serveis prestats ni resta de mèrits obtinguts amb posterioritat a aquesta data.

En cap cas es valoraran els mèrits al·legats no justificats degudament abans de la finalització del termini de la seva presentació. En cap cas es requerirà documentació o esmena d'errors relativa als mèrits, llevat defectes merament formals advertits en la documentació presentada per l'aspirant, sempre que aquesta acrediti el mèrit a al·legat en l'aspecte substantiu.

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

Els mèrits a valorar seran els que es relacionen a continuació:

Experiència professional (fins a 15 punts):

o En aquest apartat es valoraran els serveis prestats en l'Administració Local en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent a la subescala tècnica d'administració especial, ocupant un lloc de treball de lletrat /ada o lletrat / ada assessor / a. Així mateix es valoraran els serveis prestats en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent al cos d'advocacia; així com en l'Administració General de l'Estat o de qualsevol altra comunitat autònoma, en qualitat de personal funcionari de carrera o interí pertanyent al cos d'Advocacia de l'Estat o de la corresponent comunitat autònoma.

Els serveis prestats s'hauran d'acreditar mitjançant certificat lliurat per l'organisme competent, en què constaran: el lapse temporal de prestació, el grup de classificació professional i la vinculació amb l'Administració (funcionari de carrera o interí).

Aquest apartat serà valorat a raó de 0,125 punts per mes de serveis prestats a l'Administració Local; i 0,075 punts per mes de serveis prestats a l'Administració autonòmica o estatal.

o També es valorarà l'exercici de l'advocacia. Únicament es valorarà aquesta experiència per un període mínim de cinc anys: 1 punt per cada cinc anys, fins a un màxim de 5 punts. Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant certificat emès per l'òrgan competent del corresponent Col·legi d'Advocats, en el qual es faci constar el temps de col·legiació com a advocat exercent, i sempre que hagi estat durant un període mínim de cinc anys.

o La puntuació màxima a considerar dins aquest apartat d'experiència professional serà de 15 punts.

Accions formatives (fins a 7,5 punts):

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les administracions públiques; els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, així com els homologats per l'EBAP, quan el contingut estigui directament relacionat amb les funcions de la categoria corresponent a la plaça de funcionari a la qual s'opta. Es valoraran en tot cas els cursos de l'àrea jurídica administrativa, els d'informàtica a nivell d'usuari, el curs bàsic de prevenció de riscos laborals i matèria d'igualtat.

A l'efecte del barem contingut en aquest apartat, tindran la consideració d'accions formatives i seran valorats els crèdits dels màsters i cursos d'expert universitaris que tinguin el caràcter de titulacions oficials i/o pròpies d'una universitat determinada, sempre i quan estiguin directament relacionades amb les funcions de la categoria corresponent.

L'acreditació de les accions formatives es farà mitjançant certificacions o documents oficials estesos per les administracions i/o organismes competents, i han d'incloure les hores de durada o els crèdits dels cursos. Cada crèdit es valorarà a raó de 10 hores de durada.

Aquest apartat serà valorat segons el barem:

a) 0'25 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment per a les fraccions d'un crèdit, quan el certificat acrediti l'aprofitament. La puntuació màxima per curs serà de 2 punts.

b) 0'15 punts per crèdit, d'acord amb els criteris de la lletra anterior, quan el certificat acrediti l'assistència al curs o no esmenti expressament el caràcter d'assistència o aprofitament. La puntuació màxima per curs serà de 2 punts.

c) 0'35 punts per crèdit, d'acord amb els criteris de la lletra a), quan el certificat acrediti la impartició. La participació en un curs pot ser total o parcial. En l'últim cas només es valorarà la part corresponent a les hores impartides. La puntuació màxima per curs serà de dos punts.

Aquest apartat serà valorat amb un màxim de 7,5 punts.

Coneixement de llengua catalana (fins a 2,5 punts):

Es valoraran els certificats expedits o homologats per L'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística. El certificat LA que es pot acumular al C1 o al C2. La puntuació en cada cas serà: 

  • Nivell de domini funcional efectiu  (certificat C1): 1 punt.
  • Nivell de domini (certificat C2): 2 punts.
  • Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,5 punts.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2,5 punts.

 

ANNEX

TEMARI DEL COS DE LLETRAT/ADA ASSESSOR/A DE L'EXC. AJUNTAMENT DE PALMA

PART I:

Dret constitucional i Dret de la Unió Europea

Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La constitucionalització del principi d'estabilitat pressupostària. La reforma constitucional.

Tema 2.- Els drets i llibertats fonamentals. La protecció i suspensió dels drets fonamentals.

Tema 3.- La Corona. Atribucions segons la Constitució.

 

Tema 4.- Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les cambres: els reglaments parlamentaris. Òrgans de control dependents de les Corts Generals: El Defensor de el Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 5.- El Govern en el sistema constitucional espanyol. El President de Govern. El control parlamentari de Govern. La Llei de Govern: composició, organització i funcions.

Tema 6.- El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder Judicial. La Llei de demarcació i de planta judicial. El Consell General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. L'organització de l'Administració de Justícia a Espanya: ordres jurisdiccionals, classes d'òrgans jurisdiccionals i les seves funcions. Conflictes de jurisdicció i de competència.

Tema 7.- El Tribunal Constitucional en la Constitució i en la seva Llei orgànica. Composició, designació i organització. Funcions del Tribunal Constitucional.

Tema 8.- Les formes d'organització territorial de l'Estat. L'Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d'accés a l'autonomia a la Constitució espanyola.

Tema 9.- El sistema de la distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes. Jurisprudència constitucional.

Tema 10.- La Unió Europea: origen i evolució. El procés d'integració d'Espanya. Institucions i organismes de la Unió Europea: composició, funcionament i competències. La Unió econòmica i monetària.

Tema 11.- El Dret de la Unió Europea. Formació i caràcters: el procés de presa de decisions a la Unió Europea. Tractats i Dret derivat. Les directives i els reglaments comunitaris. Les decisions, recomanacions i dictàmens. Dret europeu i dret dels països membres. Relacions amb comunitats autònomes i entitats locals.

PART II:

Dret Administratiu General

Tema 12.- L'Administració Pública: concepte. El dret administratiu: concepte i continguts. L'Administració Pública i el Dret. El principi de legalitat en l'Administració. Potestats reglades i discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la discrecionalitat. Control judicial de la discrecionalitat. La desviació de poder.

Tema 13.- L'ordenament jurídic administratiu (I): La Constitució. Les lleis estatals i autonòmiques. Tipus de disposicions legals. Els tractats internacionals.

Tema 14.- L'ordenament jurídic administratiu (II): El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d'elaboració. Principis de bona regulació. Límits. El control de la potestat reglamentària.

Tema 15.- El administrat versus ciutadà: concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les seves causes modificatives. L'Estatut del ciutadà: drets subjectius i interessos legítims, diferències entre ambdós conceptes i obligacions.

Tema 16.- L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma.

Tema 17.- L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia.

Tema 18.- L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 19.- La invalidesa l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L'acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

Tema 20.- Concepte d'interessat. La representació. Identificació i signatura dels interessats. La iniciació de procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

Tema 21.- Terminació de el procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. La manca de resolució expressa: el règim de el silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplificada de el procediment.

Tema 22.- Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Suspensió de l'execució. Pluralitat de recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

PART III:

Règim local

Tema 23.- Les fonts de el Dret Local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat reglamentària de les entitats locals: Reglaments i Ordenances. Procediment d'elaboració. El Reglament orgànic. Els bans.

Tema 24.- El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El Padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

Tema 25.- L'organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d'alcalde, Ple i Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió municipal. Especialitats de el règim orgànic-funcional en els municipis de gran població d'acord amb la legislació bàsica estatal i autonòmica balear.

Tema 26.- Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda local com pressupost de l'exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de competències i serveis municipals. Els serveis mínims.

Tema 27.- El sistema electoral local. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i batles. Elecció de consellers i presidents de Consells Insulars. La moció de censura i la qüestió de confiança en l'àmbit local. El recurs contenciós electoral. L'Estatut dels membres electius de les corporacions locals.

Tema 28.- Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El Registre de documents. La utilització de mitjans telemàtics.

Tema 29.- Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals. La revisió i revocació dels actes dels ens locals. Tramitació d'expedients. Els interessats. Abstencions i recusacions. Recursos administratius i jurisdiccionals contra els actes locals.

Tema 30.- Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. L'activitat de policia: la intervenció administrativa local en l'activitat privada. Les autoritzacions administratives: les seves classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

Tema 31.- La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis en favor de les entitats locals. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Especialitats derivades de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears.

PART IV:

Hisenda Pública i Administració Tributària

Tema 32.- El Pressupost General de les entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les Bases d'execució del pressupost. La pròrroga del pressupost. L'execució i liquidació del pressupost.

Tema 33.- Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en la Constitució i normativa de desenvolupament. Principis generals. Incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i Regla de despesa de les corporacions locals.

Tema 34.- Les hisendes locals: classificació d'ingressos. Taxes, preus públics i contribucions especials. Les ordenances fiscals.

Tema 35.- Els impostos municipals: impost sobre béns immobles; impost sobre activitats econòmiques; impost sobre vehicles de tracció mecànica; impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres; impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tema 36.- Activitat subvencional de les administracions públiques: tipus de subvencions. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

​​​​​​​​​​​​​​PART V:

Dret Administratiu Especial:

Tema 37.- Les relacions interadministratives en la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic i en la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els convenis en la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic.

Tema 38.- La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

Tema 39.- L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiadora. Tramitació d'urgència. Procediments especials.

Tema 40.- La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. Fonament i elements que la integren. Legislació vigent. Procediment ordinari. Procediment abreujat. La responsabilitat de les autoritats i personal. Responsabilitat de l'Administració per actes dels seus contractistes i concessionaris. La responsabilitat per actes legislatius.

Tema 41- Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del Sòl de 1956 fins el Text Refós de 2015. El marc constitucional de l'urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

Tema 42.- Els contractes de sector públic: les Directives Europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit de la Llei de Contractes de Sector Públic. Tipus de contractes del Sector Públic. Contractes mixtos. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Règim jurídic dels contractes administratius i els de dret privat; els actes separables. Els principis generals de la contractació de el sector públic. Racionalitat i consistència. Llibertat de pactes i contingut mínim. El règim d'invalidesa dels contractes i el recurs especial en matèria de contractació.

Tema 43.- Les parts en els contractes de sector públic. Els òrgans de contractació. La capacitat i solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació. La successió de contractista.

Tema 44.- Preparació dels contractes per les administracions públiques. L'objecte, el pressupost base de licitació, el valor estimat, el preu i la seva revisió. Garanties en la contractació de el sector públic. Classes d'expedients de contractació. Procediments i formes d'adjudicació dels contractes. Criteris d'adjudicació. Perfeccionament i formalització dels contractes administratius.

Tema 45.- Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.

Tema 46.- El contracte d'obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d'adjudicació. Execució, modificació, compliment i resolució. La cessió del contracte i subcontracte d'obres. Execució d'obres per la pròpia Administració.

Tema 47.- El contracte de concessió d'obra pública. Actuacions administratives preparatòries. Efectes, compliment i extinció de la concessió. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l'Administració concedent. Règim econòmic financer de la concessió. Finançament privat.

Tema 48.- El contracte de concessió de serveis. Règim jurídic. Execució del contracte de concessió de serveis. Modificació. Compliment i efectes del contracte. Resolució. Subcontractació. Regulació supletòria.

Tema 49.- El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, compliment i resolució. El contracte de serveis: règim jurídic. Execució i resolució.

Tema 50.- L'activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. El servei públic. Concepte. Evolució i crisi. Les formes de gestió dels serveis públics.

Tema 51.- Les altres formes d'activitat administrativa. L'activitat de policia: l'autorització administrativa prèvia i altres tècniques autoritzatòries després de la Directiva 123/2006 / CE de Serveis. La policia de la seguretat pública. Activitat de foment: les seves tècniques.

Tema 52.- El patrimoni de les administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Règim de les autoritzacions i concessions demanials. El Patrimoni Nacional.

Tema 53.- El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Règim jurídic. Potestats de l'Administració i règim d'adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

Tema 54.- El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L'inventari. Les muntanyes veïnals en mà comuna.

Tema 55.- El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. La funció pública local: classes de funcionaris locals. Els instruments d'organització de personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: l'oferta d'ocupació, els plans d'ocupació i altres sistemes de racionalització.

Tema 56.- L'accés a les ocupacions locals: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L'extinció de la condició d'empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. El contracte de treball. Les situacions administratives dels funcionaris locals.

Tema 57.- La relació estatutària. Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la carrera administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Drets col·lectius. Sindicació i representació. El dret de vaga. La negociació col·lectiva.

Tema 58.- Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d'incompatibilitats.

Tema 59.- Concreció de competències municipals en matèria de trànsit, seguretat ciutadana, medi ambient urbà, salubritat pública, fires i mercats, venda ambulant i serveis socials.

Tema 60.- Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no discriminació i violència de gènere. El principi d'igualtat en l'ocupació pública. Mesures per a la integració de la perspectiva de gènere en l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.

PART VI:

Dret autonòmic balear

Tema 61.- L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Estructura i característiques generals. La reforma de l'Estatut. Anàlisi del  títol primer. L'organització institucional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 62.- L'Ordenació Territorial a les Illes Balears. Llei 14/2000, d'ordenació territorial; Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears; Pla Territorial de Mallorca i plans directors sectorials.

Tema 63.- El règim urbanístic del sòl a la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears de 2017: classificació de sòl, conceptes generals i drets i deures de la propietat.

Tema 64.- Tipologia i jerarquització dels plans d'urbanisme. El planejament municipal. Els plans generals. Els plans d'ordenació detallada.

Tema 65.- La formació i aprovació dels plans. Vigència, modificació i revisió de planejament urbanístic. Efectes de l'aprovació dels plans. Normes d'aplicació directa. Tramitació ambiental dels plans i programes: Títol III del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Tema 66.- L'execució dels Plans d'Urbanisme. Sistemes d'actuació. Sistema de reparcel·lació. Sistema d'expropiació. Ocupació directa. Convenis urbanístics.

Tema 67.- Exercici de les facultats d'ús i edificació de terra. Ordres d'execució. La declaració de ruïna.

Tema 68.- El patrimoni municipal del sòl. L'expropiació forçosa per raó d'urbanisme.

Tema 69.- La intervenció preventiva en l'edificació i l'ús de terra. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. Competència per al seu atorgament, procediment de concessió de llicències i peculiaritats procedimentals. Terminis d'execució i caducitat de les llicències. La nul·litat de ple dret de les llicències. Les parcel·lacions urbanístiques.

Tema 70.- La disciplina urbanística. La inspecció urbanística. Les infraccions urbanístiques i les sancions. Suspensió i revisió de llicències i ordres d'execució. Procediment de restabliment de la legalitat urbanística i de la realitat física alterades.

Tema 71.- La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears: classificació d'activitats i procediment per a la seva tramitació.

PART VII:

Dret civil i dret mercantil:

Tema 72.- Teoria general de les fonts de el Dret. La Constitució com a norma jurídica i la seva incidència en el sistema de fonts. Examen de l'article 1 de el Codi Civil. La Llei: concepte, requisits i classes. La reserva de llei i delegació legislativa.

Tema 73.- El costum i els usos jurídics. Els principis generals de Dret. La Jurisprudència. Les Resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat. Interpretació i aplicació de les normes civils. L'equitat. Les llacunes de la Llei i l'analogia.

Tema 74.- Eficàcia general de les normes. Ignorància de les normes i l'error de dret. Renúncia de drets. La nul·litat com a sanció general. El frau de llei. Vigència temporal de les normes. Retroactivitat i irretroactivitat de les lleis. La derogació de la Llei.

Tema 75.- Persones jurídiques: naturalesa i classes. La deformació del concepte de la persona jurídica: la doctrina de l'aixecament del vel. Capacitat, representació, domicili, nacionalitat i extinció.

Tema 76.- La prova. Mitjans de prova. Examen especial de documents públics i privats. Les presumpcions.

Tema 77.- Els drets reals: concepte, naturalesa, classes. Constitució i adquisició dels drets reals.

Tema 78.- El dret de propietat. El domini: elements, contingut i classes. Accions que protegeixen la propietat.

Tema 79.- Les maneres d'adquirir la propietat. Teoria del  títol i la manera. La tradició. La usucapió.

Tema 80.- El Registre de la Propietat. Els principis hipotecaris. Els assentaments registrals. La immatriculació i la inscripció. Títols inscriptibles. La inscripció dels béns de les entitats locals.

Tema 81.- L'usdefruit. Concepte i classes. Constitució, contingut, transmissibilitat i extinció. Els drets d'ús i habitació.

Tema 82.- El dret real de servitud. Classificació. Constitució. Contingut. Extinció. Referència a les servituds legals: fonament i classes.

Tema 83.- Els drets reals de garantia. La peça. La hipoteca. Hipoteques legals. Prelació de crèdits a favor d'Hisenda. Efectivitat del crèdit hipotecari. Extinció de la hipoteca.

Tema 84.- L'obligació. Fonts de les obligacions. Elements i classes de les obligacions. Garanties de l'obligació. La fiança. L'extinció de la relació obligatòria.

Tema 85.- Compliment, compliment anormal i incompliment de les obligacions. La mora. Culpa, dol, cas fortuït i força major. Compliment forçós en forma específica. El rescabalament de danys i perjudicis.

Tema 86.- El contracte. Capacitat dels contractants. Objecte del contracte. La forma. Perfecció i consumació del contracte. Interpretació dels contractes. Irrevocabilitat dels contractes. Estipulacions a favor de tercer.

Tema 87.- Ineficàcia dels contractes. Inexistència, nul·litat i anul·labilitat: causes i efectes. Confirmació i rescissió dels contractes. L'acció revocatòria o pauliana. Classes de contractes.

Tema 88.- El Dret Mercantil: Concepte, contingut i fonts. L'acte de comerç: Concepte i classes. L'empresa mercantil: Elements que la formen. El Registre Mercantil: Organització, principis, objecte d'inscripció. Publicitat material i formal.

Tema 89.- La societat mercantil: Concepte, naturalesa i classes. L'objecte social. Requisits generals de constitució i personalitat. La societat irregular. La societat anònima. La societat de responsabilitat limitada.

Part VIII:

Dret Processal

Tema 90.- El procés: naturalesa, fonament i classes. Idea de el contingut de la Llei d'enjudiciament civil i principis que la informen. Teoria general de la competència. Regles per determinar la competència en el procés civil. Fur territorial de l'Estat i altres entitats publiques. Causes modificatives de la competència: la submissió i la connexió. Les qüestions de competència.

Tema 91.- Les parts en el procés civil: la seva posició jurídica. Capacitat per a ser part i capacitat processal. La legitimació processal. Representació i defensa tècnica de les parts. Règim d'assistència jurídica a l'Estat i institucions públiques. La rebel·lia en el procés civil. El litisconsorci: classes i règim jurídic. La intervenció processal. Teoria general de la terceria. Intervenció provocada i intervenció adhesiva.

Tema 92.- Teoria de l'acció processal: acció, pretensió i demanda. Classes de pretensions. Contingut: determinació de la quantia. Pluralitat de pretensions. Acumulació d'accions i actuacions. Ampliació de la demanda. Reconvenció.

Tema 93.- Les actuacions judicials: requisits. Nul·litat dels actes judicials. Cooperació jurisdiccional. Els actes de comunicació a les parts. Responsabilitat de l'Estat pel funcionament de l'Administració de justícia.

Tema 94.- Fets i actes processals. Actes d'iniciació del procés civil. La demanda: forma, contingut i efectes. La prova: objecte i valoració. Càrrega de la prova. Mitjans de prova.​​​​​​​

​​​​​​​Tema 95.-. La prova documental. Concepte de document. Classes: documents públics i documents privats. Documents atorgats a l'estranger. La presentació de documents, dictàmens, informes i altres mitjans o instruments. La pràctica de la prova documental.

Tema 96.- L'interrogatori de les parts. L'interrogatori de testimonis. Especialitats aplicables a les administracions públiques. El dictamen de perits. El reconeixement judicial. Altres mitjans de prova. Les presumpcions.

Tema 97.- Terminació normal del procés. La sentència: contingut i classes. Efectes jurídics de la sentència: la cosa jutjada formal i material. Altres formes d'acabament del procés: renúncia, desistiment, assentiment, transacció, satisfacció extra processal, mancança sobrevinguda de l'objecte del procés i caducitat. Referència a la disposició de l'acció per part dels lletrats municipals.

Tema 98.- Efectes econòmics del procés: les costes. Criteris per a imposar-les. Taxació de costes. Exempció de garanties per a les administracions públiques. El dret de justícia gratuïta: procediment per declarar i efectes del reconeixement.

Tema 99.- Tipus de procés civil. Classificació dels processos. El judici ordinari. Caràcters i procediment. El judici verbal. Caràcters i procediment.

Tema 100.- L'execució forçosa. Disposicions generals. Títols executius. Execució dinerària: requeriment de pagament i embargament. Les terceries de domini i de millor dret. Procediment de constrenyiment. Execució no dinerària. Execució de sentències de condemna de l'Administració.

Tema 101.- Eliminació de el procés. L'acte de conciliació. L'arbitratge: naturalesa, requisits i procediment arbitral. El conveni arbitral. La formalització judicial de l'arbitratge. L'anul·lació de laude.

Tema 102.- Impugnació de el procés. Classes de recursos. El recurs de reposició. El recurs d'apel·lació. Resolucions que poden ser objecte de recurs: efectes i procediment.

Tema 103.- El recurs de cassació. Concepte i finalitat. Resolucions contra les quals procedeix i motius de el recurs. Procediment i efectes de la sentència. Recurs de cassació en interès de llei. El recurs extraordinari per infracció processal. La revisió de les sentències fermes en la Llei d'enjudiciament civil. Recursos que pot emprar el demandat rebel.

Tema 104.- El procés contenciós administratiu. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu a Espanya: la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: principis que la informen; estructura i contingut. Naturalesa, extensió i límits de l'Ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Concepte d'Administració Pública a l'efecte de el recurs contenciós administratiu. Qüestions a les quals s'estén el coneixement d'aquest Ordre jurisdiccional i qüestions que queden excloses.

Tema 105.- Els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa. Regles determinants de la competència que els correspon. En particular, la competència territorial. Les parts (I): capacitat, legitimació.

Tema 106.- Les parts (II): representació i defensa. Objecte de el recurs contenciós administratiu. Activitat administrativa impugnable. Pretensions de les parts. Acumulació. Quantia de el recurs.

Tema 107.- Procediment ordinari (I). Terminis. Procediment en primera o única instància. Diligències preliminars. La declaració de lesivitat. Interposició de el recurs contenciós administratiu. Anunci de el recurs i reclamació de l'expedient. Citació i compareixença dels demandats. Tràmit per completar l'expedient administratiu. Demanda i contestació: requisits, contingut i efectes. Aportació de documents. Al·legacions prèvies.

Tema 108.- Procediment ordinari (II). Prova. Vista i conclusions. El plantejament de qüestions noves. La sentència: contingut. Altres formes de terminació de procediment. La qüestió d'il·legalitat.

Tema 109.-. Procediment contenciós administratiu abreujat. Procediment per a la protecció dels drets i llibertats fonamentals de la persona. Procediment en els casos de suspensió administrativa prèvia d'acords. Procediment per a la garantia de la unitat de mercat. Procediment per a la suspensió de partits polítics. Procediment contenciós electoral.

Tema 110.- Procediment contenciós administratiu: Costes processals. Recursos contra providències i interlocutòries. Recurs d'apel·lació. Resolucions contra les quals procedeix i motius de el recurs. Procediment. Contingut i efectes de la sentència.

Tema 111.- Procediment contenciós administratiu: Recurs de cassació. Resolucions contra les quals procedeix i motius de el recurs. Procediment. Contingut i efectes de la sentència. Recurs de revisió. Recursos contra les diligències d'ordenació i decrets.

Tema 112.- Procediment contenciós administratiu: Mesures cautelars. Execució de sentències. Suspensió i execució de les mateixes. Extensió dels seus efectes. Incidents i invalidesa dels actes processals.

Tema 113.- El procés penal. Estructura i principis que informen la Llei d'enjudiciament criminal. Les parts en el procés penal. Representació i defensa de les parts. La rebel·lia en el procés penal. Les funcions del ministeri fiscal. Regles per determinar la competència en el procés penal. Qüestions prejudicials. Iniciació del procés: denúncia, querella i iniciació d'ofici.

Tema 114.- El sumari: objecte. Exposició de les diligències sumarials principals. Referència especial als mitjans d'investigació sobre les persones. La conclusió del sumari. Mesures cautelars personals. Mesures cautelars reals i assegurament de responsabilitats pecuniàries. La prova: proposició i admissió. La prova acordada d'ofici. La prova obtinguda irregularment. Valor de la prova obtinguda en el sumari.

Tema 115.- El processament. Recursos contra el processament. Període intermedi de sobreseïment o elevació a judici oral. Articles de previ pronunciament. Qualificacions. Celebració de judici oral i sentència.

Tema 116.- Procediment abreujat per a determinats delictes: àmbit, objecte i competències. Iniciació, diligències prèvies. Conclusió de la fase instructora. Tràmit de qualificacions i obertura de judici oral. Procediment per a enjudiciament ràpid de determinats delictes. Judicis per delictes lleus.

Tema 117. El procediment laboral. Principis que l'informen. Òrgans jurisdiccionals. Competència. Capacitat, legitimació i representació de les parts. Intervenció de Fons de Garantia Salarial. Conciliació obligatòria.

Tema 118.- Tramitació de procediment laboral ordinari. Procediments especials; en particular, els procediments en matèria d'acomiadaments i sancions. Els salaris de tramitació.

Tema 119.- Impugnació de procediment laboral. Recurs de suplicació. Recurs de cassació. Execució de sentències: normes generals i casos especials. Execució provisional.

PART IX:

Dret Laboral

Tema 120.- El Dret de el Treball. Naturalesa i caràcters. Les fonts de l'ordenament laboral: principis constitucionals, normativa internacional i legislació estatal.

Tema 121.- Els convenis col·lectius de treball.

Tema 122.- El contracte de treball: parts. Capacitat per contractar. Contingut. Les prestacions del treballador i de l'empresari.

Tema 123.- Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

Tema 124.- Modalitats de el contracte de treball. Mesures de foment de l'ocupació.

Tema 125.- Llibertat sindical. La participació de personal a l'empresa. Comitès d'empresa i delegats de personal. Les assemblees de treballadors.

Tema 126.- Els conflictes col·lectius. El dret de vaga. El tancament patronal.

Tema 127.- La Seguretat Social. Entitats gestores i serveis comuns. Règim general i règims especials. Acció protectora del règim general

PART X:

Dret Penal

Tema 128.- Concepte de Dret penal. Estructura, contingut i principis que informen el Codi penal vigent. El principi de legalitat. El delicte: concepte i classificacions. El dol. La imprudència. El delicte com a acció: antijuridicitat i tipicitat. Punibilitat.

Tema 129.- Delictes contra l'Administració pública. Concepte d'autoritat i funcionari públic a efectes penals. Prevaricació. Abandonament de funcions i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. Suborn. Tràfic d'influències. Malversació. Altres il·lícits castigats en aquest títol del codi penal.

Tema 130.- Delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric artístic i el medi ambient.

Contra aquesta convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.